По состоянию на 1 декабря 2012 г.

 Источник информации: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/tseny/operativnaya-informatsiya_4/