МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                               ЗАГАД

 14 сакавiка 1997 г.                                       N 146

                              г.Мiнск


 Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Iнструкцыю аб парадку
 пераводу, аднаўлення i адлiчэння студэнтаў вышэйшых
 навучальных устаноў. (Рэгiстрацыйны N 538/12 ад 7.09.94 г.)

===

     З мэтай упарадкаванасцi дзейнасцi вышэйшых навучальных  устаноў

 ЗАГАДВАЮ:

     1. Унесцi наступныя  змяненнi  i  дапаўненнi  ў  Iнструкцыю  аб
парадку   пераводу,   аднаўлення   i  адлiчэння  студэнтаў  вышэйшых
навучальных  устаноў,   зацверджанае   загадам   мiнiстра   адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 1 лiпеня 1994 года N 192 (дадаюцца).

     2. Кантроль  за  выкананнем данага загада ўскласцi на намеснiка
мiнiстра У.Ф.Валадзько.


  Мiнiстр                                             В.I.Стражаў

  Намеснiк мiнiстра
                   У.Ф.Валадзько

  Начальнiк Галоўнага ўпраўлення
  вышэйшай адукацыi
                   В.М.Дабранскi

  Галоўны юрысконсульт упраўлення
  па рабоце з кадрамi i прававым
  забеспячэннi
                     А.У.Мякiннiк

 УЗГОДНЕНА:                                 ЗАЦВЕРДЖАНА:
 Мiнiстэрства працы                         загадам мiнiстра
 Рэспублiкi Беларусь                        адукацыi Рэспублiкi
 Намеснiк мiнiстра                          Беларусь
           Е.П.Колас                        ад 14.03.1997 г.
                                            N 146


               Змяненнi i дапаўненнi ў Iнструкцыю аб
              парадку пераводу, аднаўлення i адлiчэння
               студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў


                             Раздзел 1

     У пункт 1.2  дадаць  яшчэ  адзiн  сказ  у  наступнай  рэдакцыi:
"Аднаўленне  i  перавод студэнтаў у дзяржаўную ВНУ з недзяржаўнай на
платную форму навучання праводзiцца незалежна ад праходжання апошняй
акрэдытацыi."

     Пункт 1.4.  Другi  сказ  пасля  слоў  "на  адпаведным   курсе,"
дабавiць: "альбо семестры".

                             Раздзел 2

     Пункт 2.2.   Трэцi  сказ  выкласцi  ў  наступнай  рэдакцыi:  "У
трохдзённы тэрмiн асабовая справа  студэнта  перасылаецца  на  адрас
ВНУ,  у  якую  ён  пераведзены,  з  пакiданнем  у ВНУ,  дзе ён раней
навучаўся,  копiй акадэмiчнай даведкi,  залiковай  кнiжкi,  вучэбнай
карткi студэнта i вопiсу перасылаемых дакументаў."

     У пункце 2.4 словы "акрамя выпускнога" - выключыць.

     Пункт  2.5.  Дадаць  яшчэ  адзiн  сказ  у  наступнай  рэдакцыi:
"Выдатна паспяваючыя  студэнты, якiя дамаглiся  высокiх паказчыкаў у
вучэбна-пазнаваўчай  i  навукова-даследчай  дзейнасцi,  могуць  быць
пераведзены  рэктарамi  дзяржаўных  ВНУ   з  платнага  навучання  на
бясплатнае".

                             Раздзел 4

     У пункце 4.1 дадаць:  "- у сувязi з прадстаўленнем дакументаў з
заведама недакладнымi звесткамi".
     У дадатку   да   Iнструкцыi,  у  акадэмiчнай  даведцы  ў  графе
"колькасць гадзiн" графу "у т.л. вывучаны студэнтам" - выключыць.

 ------------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 1790/12.
 Дата: 26.03.97 г.