ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 8 верасня 1993 г. № 275

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ АДДЗЯЛЕННI ПЕРАПАДРЫХТОЎКI I
 ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ I
 ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ
 ___________________________________________________________
 Утратил силу постановлением Министерства образования от 30
 января 2003 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре
 - № 8/9106 от 10.02.2003 г.) <W20309106> 

 _ У мэтах забеспячэння якасцi перападрыхтоўкi i павышэння
квалiфiкацыi спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, рабочых
i беспрацоўных i ў адпаведнасцi з Палажэннем аб навучальных
установах (падраздзяленнях) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў загадваю:
 1. Зацвердзiць Палажэнне аб аддзяленнi перападрыхтоўкi i
павышэння квалiфiкацыi сярэдняй спецыяльнай i
прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы (дадатак 1).
 2. Давесцi адзначанае Палажэнне да абласных i Мiнскага
гарадскога ўпраўленняў адукацыi, сярэднiх спецыяльных i
прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў для кiраўнiцтва ў
практычнай дзейнасцi.

 Мiнiстр В.А.ГАЙСЁНАК

 Дадатак 1

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад
 Мiнiстэрства адукацыi
 Рэспублiкi Беларусь
 08.09.1993 № 275

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб аддзяленнi перападрыхтоўкi i павышэння
 квалiфiкацыi сярэдняй спецыяльнай
 i прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы

 1. Агульныя палажэннi

 1.1. Аддзяленне перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi
сярэдняй спецыяльнай, прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы*
прадстаўляе сабой структурнае падраздзяленне навучальнай установы,
якое ажыццяўляе перападрыхтоўку i павышэнне квалiфiкацыi
спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй i рабочых, а таксама
беспрацоўных i незанятага насельнiцтва.
___________________________________
 *У далейшым - аддзяленне.

 1.2. Асноўнымi задачамi аддзялення з'яўляюцца:
 - аператыўнае задавальненне патрэбнасцей аб'яднанняў,
прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў розных форм уласнасцi, а
таксама iндывiдуальных патрэбнасцей грамадзян у павышэннi сваёй
прафесiянальнай падрыхтоўкi;
 - перападрыхтоўка i павышэнне квалiфiкацыi беспрацоўных, а
таксама незанятага насельнiцтва па заяўках службаў занятасцi;
 - навучанне другiм прафесiям у сувязi са структурнымi
перабудовамi ў вытворчасцi ва ўмовах пераходу да рыначнай эканомiкi;
 - забеспячэнне падрыхтоўкi дарослага насельнiцтва рабочым
прафесiям.
 1.3. Аддзяленне ствараецца навучальнай установай самастойна на
падставе загаду пры наяўнасцi патрэбы ў павышэннi квалiфiкацыi i
перападрыхтоўцы кадраў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, рабочых,
беспрацоўных, а таксама незанятага насельнiцтва.
 1.4. Лiквiдацыя i рэарганiзацыя аддзялення ажыццяўляецца ў
парадку, устаноўленым для яго стварэння.
 1.5. Аддзяленне ва ўстаноўленым парадку праходзiць акрэдытацыю
ў адпаведнасцi з дзеючым Палажэннем аб акрэдытацыi навучальных
устаноў (падраздзяленняў) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кадраў.
 1.6. Навучальная ўстанова вырашае пытанне арганiзацыi вучэбнага
працэсу, фiнансава-гаспадарчай i iншых вiдаў дзейнасцi аддзялення
пры захаваннi дзяржаўных iнтарэсаў i патрабаванняў да паслядыпломнай
адукацыi кадраў.
 1.7. У прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчах сельскагаспадарчага
профiлю, якiя маюць аддзяленнi па курсавой перападрыхтоўцы кадраў
для аграпрамысловага комплексу рэспублiкi, перападрыхтоўка
незанятага насельнiцтва i беспрацоўных на гэтых аддзяленнях
ажыццяўляецца на дагаворнай аснове памiж службамi занятасцi i
навучальнымi ўстановамi, пры якiх створаны аддзяленнi.
 1.8. У сярэднiх спецыяльнах навучальных установах, якiя маюць
спецыяльныя аддзяленнi па перападрыхтоўцы кадраў, апошнiм з моманту
прыняцця адзначанага Прыкладнага палажэння прыдаецца статус
аддзяленняў перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi кадраў.

 2. Слухачы аддзялення

 2.1. Камплектаванне слухачамi аддзялення ажыццяўляецца
пераважна на падставе прамых дагавароў навучальнай установы з
аб'яднаннямi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi, службамi
занятасцi, асобнымi грамадзянамi.
 2.2. Камплектаванне вучэбных груп аддзялення з лiку
беспрацоўных ажыццяўляецца рэгiянальнымi службамi занятасцi з улiкам
узроўню агульнаадукацыйнай i прафесiянальнай падрыхтоўкi.
 2.3. Слухачы аддзялення маюць правы:
 - выбару профiлю i форм навучання, уключаючы навучанне па
iндывiдуальных планах;
 - адпаведнага жыллёва-бытавога забеспячэння;
 - карыстання вучэбна-вытворчай базай, падручнiкамi i
дапаможнiкамi, iншай лiтаратурай, неабходнай для навучання;
 - на бяспечныя ўмовы i ахову здароўя ў працэсе навучання.
 2.4. Слухачы аддзялення абавязаны выконваць усе вiды вучэбнай
работы, прадугледжаныя вучэбнымi планамi i праграмамi, iншыя
патрабаваннi, якiя прадугледжаны заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь
i дадзеным Палажэннем.
 2.5. Слухачы аддзялення, якiя выканалi ўсе патрабаваннi
вучэбнага плана, атрымлiваюць пасведчанне (дыплом) устаноўленага
ўзору. Пры невыкананнi вучэбнага плана, а таксама ў выпадку
парушэння правiлаў унутранага распарадку слухачы выключаюцца загадам
па навучальнай установе з выдачай адпаведнай даведкi аб праходжаннi
навучання.
 2.6. У перыяд навучання з адрывам ад працы матэрыяльнае
забеспячэнне слухачоў аддзялення ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з
дзеючым заканадаўствам.
 2.7. Матэрыяльнае забеспячэнне слухачоў аддзялення з лiку
беспрацоўных ажыццяўляецца рэгiянальнымi службамi занятасцi ў
парадку, якi прадугледжаны Законам "Аб занятасцi насельнiцтва
Рэспублiкi Беларусь".

 3. Выладчыцкi састаў, вучэбна-дапаможны
 i адмiнiстрацыйны персанал аддзялення

 3.1. Вучэбны працэс на аддзяленнi ажыццяўляецца выкладчыкамi
навучальнай установы, у структуры якой знаходзiцца адцзяленне, а
таксама спецыялiстамi галiн народнай гаспадаркi, якiя прыцягваюцца
да работы на ўмовах сумяшчальнiцтва альбо пагадзiннай аплаты.
 3.2. Аплата працы кiруючага, выкладчыцкага саставу,
адмiнiстрацыйна-гаспадарчага, вучэбна-дапаможнага персаналу
навучальнай установы, у структуры якой створана аддзяленне,
праводзiцца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

 4. Арганiзацыя вучэбнай работы

 4.1. Вучэбны працэс на аддзяленнi арганiзуецца з улiкам яго
асноўных задач i прызваны забяспечыць высокi ўзровень
прафесiянальнай падрыхтоўкi кадраў.
 4.2. Навучанне на аддзяленнi праводзiцца з адрывам, без адрыву
i з частковым адрывам ад працы, у спалучэннi гэтых форм, а таксама
па iндывiдуальных планах па любой абранай форме навучання.
 4.3. Тэрмiны навучання пры перападрыхтоўцы спецыялiстаў з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй складаюць да сямi месяцаў з адрывам
ад працы i да дзевяцi месяцаў без адрыву ад працы. Пры павышэннi
квалiфiкацыi адзначанай катэгорыi слухачоў тэрмiны навучання
складаюць да трох месяцаў з адрывам ад працы i да шасцi месяцаў без
адрыва ад працы.
 4.4. Тэрмiны навучання пры падрыхтоўцы i перападрыхтоўцы
рабочых складаюць да шасцi месяцаў, а па асобных складаных прафесiях
да дванаццацi месяцаў.
 4.5. Па найбольш складаных спецыяльнасцях тэрмiны навучання
могуць быць павялiчаны па ўзгадненню з адпаведнымi органамi
кiравання.
 4.6. Навучанне праводзiцца па вучэбных планах i праграмах,
распрацаваных на падставе тыпавых вучэбных планаў i праграм,
зацверджаных у вызначаным парадку Мiнiстэрствам адукацыi,
узгодненных з зацiкаўленымi мiнiстэрствамi, ведамствамi,
прадпрыемствамi, рэгiянальнымi службамi занятасцi i зацверджаных
кiраўнiком навучальнай установы.
 4.7. Парадак арганiзацыi i правядзення вучэбнага працэсу
вызначаецца на аддзяленнi навучальнай установай самастойна.
 4.8. Забеспячэнне аддзялення вучэбна-праграмнай дакументацыяй i
метадычнымi матэрыяламi ажыццяўляецца адпаведнымi метадычнымi
службамi адукацыi па месцах на падставе дагавароў. Рэкамендуецца
выкарыстоўваць вучэбныя планы i праграмы, распрацаваныя i
зацверджаныя ва ўстаноўленым парадку мiнiстэрствамi i ведамствамi,
навучальнымi ўстановамi, прадпрыемствамi з улiкам асаблiвасцей
навучаемага кантынгента, мэт i задач навучання.
 4.9. Вучэбны працэс прадугледжвае чаргаванне тэарэтычнага
навучання з вытворчым навучаннем у майстэрнях, палiгонах ПТВ, на
базе прадпрыемстваў.
 Рэгiянальныя службы занятасцi садзейнiчаюць арганiзацыi
вытворчага навучання на прадпрыемствах, у першую чаргу на тых, дзе
магчыма працаўладкаванне слухачоў аддзялення з лiку беспрацоўных
альбо незанятага насельнiцтва.
 4.10. Слухачам аддзялення, якiя прайшлi курс навучання па
зацверджаных вучэбных планах i праграмах, здалi прадугледжаныя
квалiфiкацыйныя экзамены, другiя вiды кантролю, выдаюцца дакументы
ўстаноўленага ўзору.
 4.11. Састаў старшынь Дзяржаўных квалiфiкацыйных камiсiй
зацвярджаецца органам па кiраўнiцтву навучальнай установай. У састаў
квалiфiкацыйных камiсiй уключаюцца прадстаўнiкi навучальнай
установы, прадпрыемстваў, службаў занятасцi насельнiцтва.
 4.12. Пытаннi вучэбна-метадычнай работы на аддзяленнi
ўключаюцца ў планы работы педсавета, прадметных камiсiй, другiя
планы i мерапрыемствы навучальнай установы. Навучальная ўстанова
забяспечвае арганiзацыйную i вучэбную дзейнасць аддзялення як
структурнай адзiнкi.

 5. Маёмасць i сродкi аддзялення

 5.1. Фiнансаванне мерапрыемстваў па навучанню слухачоў
ажыццяўляецца за кошт сродкаў мiнiстэрстваў, ведамстваў,
прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў, службаў занятасцi насельнiцтва
i асобных грамадзян на падставе каштарысу, якi зацвярджае
навучальная ўстанова. У каштарыс уключаюцца наступныя асноўныя вiды
выдаткаў:
 - аплата працы выкладчыкаў, майстроў в/н, абслугоўваючага
персаналу, дадатковая аплата кiраўнiцтву навучальнай установы, а
таксама прэмiраванне iх па дзеючых нарматывах;
 - эксплуатацыйныя расходы;
 - выдаткi за пражыванне ў iнтэрнаце навучэнцаў аддзялення;
 - выдаткi за распрацоўку вучэбных планаў i праграм,
вучэбна-метадычных матэрыялаў;
 - выдаткi на набыццё вучэбнага абсталявання, матэрыялаў i г.д.;
 - выдаткi на падаткаабкладанне i другiя адлiчэннi.
 5.2. Мiнiстэрствы, ведамствы, прадпрыемствы, аб'яднаннi,
арганiзацыi, установы, службы занятасцi насельнiцтва, асобныя
грамадзяне ў адпаведнасцi з заключанымi дагаворамi пералiчваюць на
рахунак навучальнай установы сродкi за навучанне ў тэрмiн, якi
ўстаноўлены дагаворам.
 5.3. У выпадку няяўкi або выключэння слухачоў з навучальнай
установы пералiчаныя за iх навучанне сродкi не вяртаюцца.
 5.4. Навучальная ўстанова, пры якой створана аддзяленне,
складае па аддзяленню гадавыя справаздачы, якiя прадстаўляюцца ў
органы статыстыкi, Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

 Начальнiк упраўлення
 павышэння квалiфiкацыi i
 перападрыхтоўкi спецыялiстаў А.I.АБРАМАЎ _