ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
                        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                    от 10 февраля 1992 г. N 75


 О признании утратившим силу постановления Совета
 Министров БССР от 25 марта 1991 г. N 106