Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

                             ПАСТАНОВА

 1 чэрвеня 1992 г. N 329                              г.Мiнск

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI СТАТУТА РЭДАКЦЫI
 ЧАСОПIСА "БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА"

===

     Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     Зацвердзiць  прыкладзены Статут  рэдакцыi часопiса  "Беларуская
думка".


 Старшыня Савета Мiнiстраў
 Рэспублiкi Беларусь                                 В.Кебiч

 Кiраўнiк Спраў Савета
 Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь                       М.Каўко


                                     ЗАЦВЕРДЖАНЫ
                                     пастановай Савета Мiнiстраў
                                     Рэспублiкi Беларусь
                                     ад 1 чэрвеня 1992 г. N 329


 Прыняты
 агульным сходам працоўнага
 калектыву рэдакцыi часопiса
 "Беларуская думка"
 5 сакавiка 1992 г.
 пратакол N 7


 СТАТУТ
 рэдакцыi часопiса "Беларуская думка"

                       I. Агульныя палажэннi

     1.   Часопiс  "Беларуская   думка"  -   навукова-тэарэтычнае  i
грамадска-публiцыстычнае  выданне. Выходзiць  адзiн раз  у месяц  на
беларускай i рускай мовах.

     2. Заснавальнiк часопiса - Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

     3.  У сваёй  дзейнасцi рэдакцыя  часопiса кiруецца Канстытуцыяй
Рэспублiкi   Беларусь,   iншымi   актамi   заканадаўства  Рэспублiкi
Беларусь, а таксама гэтым Статутам.

     4.  Рэдакцыя  з'яўляецца  юрыдычнай   асобай,  мае  рахунак  ва
ўстановах банкаў,  у тым лiку  iнвалютны, гербавую пячатку,  штампы,
бланкi са сваiм найменнем.

     5.  Статут  прымаецца   агульным  сходам  працоўнага  калектыву
рэдакцыi i зацвярджаецца Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
     Статут  рэгулюе адносiны  заснавальнiка, галоўнага  рэдактара i
калектыву рэдакцыi, вызначае iх паўнамоцтвы.
     Вытворчыя,   маёмасныя  i   фiнансавыя  адносiны  заснавальнiка
часопiса,   рэдакцыi   i   выдаўца   будуюцца   на  аснове  дзеючага
заканадаўства i дагавора.

     6.  Месцазнаходжанне  рэдакцыi   -  220041,  г.Мiнск,  праспект
Францыска Скарыны, 79.

         II. Задачы i принцыпы дзейнасцi рэдакцыi часопiса

     7. Галоўнымi задачамi  рэдакцыi часопiса з'яўляецца паглыбленае
асвятленне пытанняў умацавання  дзяржаўнага суверэнiтэту, актуальных
праблем  эканамiчнай,  фiласофскай,  гiстарычнай  i  беларусазнаўчай
думкi,  навукi i  народной адукацыi,  праграм пераходу  да рынку,  а
таксама адраджэнне нацыянальной культуры.

     8.      Рэдакцыя      мае      права      весцi     выдавецкую,
раэкламна-iнфармацыйную,  знешнеэканамiчную i  iншыя вiды вытворчай,
камерцыйнай   i   фiнансавай   дзейнасцi,   не  забароненыя  дзеючым
заканадаўствам, устанаўлiваць  творчыя i iншыя  кантакты з замежнымi
выданнямi.
     Сваю  вытворча-гаспадарчую дзейнасць  рэдакцыя вядзе  на ўмовах
эканамiчнай самастойнасцi i гаспадарчага разлiку.
     Заснавальнiк    часопiса     ажыццяўляе   матэрыяльна-тэхнiчнае
забеспячэнне выдання,  выдзяляе на ўзаемавыгадных  умовах неабходныя
для дзейнасцi рэдакцыi сродкi.

     9. Рэдакцыя часопiса дзейнiчае самастойна пры выбары тэматыкi i
форм   падачы   матэрыялаў,   забяспечвае   належны   лiтаратурны  i
грамадска-палiтычны ўзровень выдання.

     10.  Рэдакция,  зыходячы  з   фонду  аплаты  працы  работнiкаў,
самастойна вызначае  структуру i штаты  рэдакцыi, аклады работнiкаў,
але не нiжэй мiнiмума, устаноўленага заканадаўствам.

                    III. Кiраўнiцтва рэдакцыяй

     11.  Работай  рэдакцыi  i  рэдакцыйнай  калегii  кiруе  галоўны
рэдактар, якi назначаецца на пасаду  i вызваляецца ад пасады Саветам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

     12. Галоўны рэдактар:
     назначае  на  пасаду  i  вызваляе  ад  пасады сваiх намеснiкаў,
адказнага сакратара, iншых работнiкаў рэдакцыi;
     прадстаўляе  часопiс  у  адносiнах  з заснавальнiкам, выдаўцом,
аўтарамi,   дзяржаўнымi   органамi,   грамадскiмi   аб'яднаннямi   i
грамадзянамi, а таксама ў судзе;
     ажыццяўляе камплектаванне  штату рэдакцыi творчым  i тэхнiчнымi
супрацоўнiкамi, у тым лiку i на кантрактнай аснове;
     нясе адказнасць за захаванне  сасопiсам заканадаўства аб друку,
гэтага Статута.

     13.  Адказнасць журналiстаў  за дакладнасць  матэрыялаў i  заха
ванне  iншых   патрабаванняў,  якiя  прад'яўляюцца   да  публiкацый,
вызначаецца заканадаўствам аб друку.

     14.   У   рэдакцыi   ўтвараецца   рэдакцыйная   калегiя,   якая
зацвярджаецца агульным сходам калектыву рэдакцыi.
     Рэдакцыйная    калегiя    з'яўляецца    органам    калектыўнага
кiраўнiцтва.  Яна  ажыццяўляецца  перспектыўнае  планаванне  работы,
выпрацоўвае пазiцыю часопiса па канкрэтных пытаннях i праблемах.
     У  яе  склад  акрамя   галоўнага  рэдактара,  яго  намеснiка  i
адказнага  сакратара  ўваходзяць   iншыя  супрацоўнiкi  рэдакцыi,  а
таксама  могуць  уваходзiць  прадстаўнiкi  заснавальнiка  часопiса i
грамадскасцi рэспублiкi.
     Прынцыповыя   разыходжаннi   памiж    галоўным   рэдактарам   i
рэдакцыйнай  калегiяй  разглядаюцца  на  агульным  сходзе працоўнага
калектыву рэдакцыi при ўдзеле прадстаўнiкоў заснавальнiка часопiса.

     15. Абавязкi галоўнага рэдактара i iншых супрацоўнiкаў рэдакцыi
вызначаюцца   Правiламi  ўнутранага   распарадку  i  Функцыянальнымi
абавязкамi супрацоўнiкаў рэдакцыi часопiса.

                IV. Улiк, справаздачнасць, кантроль

     16. Фiнансавая дзейнасць рэдакцыi ажыццяўляецца ва ўстаноўленым
заканадаўствам парадку.

     17. Рэвiзiя i праверка дзейнасцi часопiса праводзяцца органамi,
якiм у  адпаведнасцi з заканадаўствам  такое права прадастаўлена,  а
таксама асобамi, упаўнаважанымi заснавальнiкам часопiса.

              V. Змяненне назвы i лiквiдацыя часопiса

     18.   Змяненне   назвы    часопiса   праводзiцца   па   рашэнню
заснавальнiка.

     19.   Рэдакцыя  часопiса   спыняе  сваю  дзейнасць  па  рашэнню
заснавальнiка або па рашэнню органа, якi яго зарэгiстраваў, цi суда.