ЗАЦВЕРДЖАНА
                                 загадам мiнiстра адукацыi i навукi
                                 Рэспублiкi Беларусь
                                 ад 4 лiстапада 1995 г. N 430


                             УЗГОДНЕНА

 Мiнiстэрства фiнансаў                      Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь                        Рэспублiкi Беларусь
     Намеснiк мiнiстра                         Намеснiк мiнiстра
 А.I.Сверж                                  В.I.Паўлаў

 7 лiпеня 1995 г.                           20 лiпеня 1995 г.


                             IНСТРУКЦЫЯ
              аб парадку стажыроўкi на прадпрыемствах,
         у арганiзацыях i навуковых установах выкладчыкаў
                   вышэйшых  навучальных устаноў
         ___________________________________________________________
         Утратила  силу  постановлением   Министерства   образования
         Республики   Беларусь   от   12   августа  2011  г.  №  223
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/24050  от
         23.08.2011 г.) <W21124050>  _

===

     1. Стажыроўка з'яўляецца  адной  з  асноўных   форм   павышэння
квалiфiкацыi выкладчыкаў.

     Асноўная мэта стажыроўкi - прафесiйная падрыхтоўка выкладчыкаў,
у  першую  чаргу  па  прафiлiруючым  дысцыплiнам,  азнаямленне  iх з
навейшай   тэхналогiяй,   перспектывамi   развiцця   i   арганiзацыi
вытворчасцi,   яе   эканомiкай,  сучасным  абсталяваннем  ва  ўмовах
фармiравання  рыначных  адносiн,  а  таксама  выпрацоўка  канкрэтных
прапаноў па ўдасканаленню вучэбнага  працэсу,  укараненню ў практыку
навучання  перадавых  дасягненняў  навукi,  тэхнiкi  i  вытворчасцi,
аказанне практычнай дапамогi прадпрыемствам, арганiзацыям, навуковым
установам.  Галоўная ўвага ў працэсе праходжання стажыроўкi  павiнна
ўдзяляцца навукова-даследчай працы.

     2. Стажыроўка  выкладчыкаў праводзiцца па iндывiдуальнаму плану
з адрывам ад работы тэрмiнам да пяцi месяцаў i да васьмi месяцаў без
адрыву   ад   работы.   Канкрэтныя  тэрмiны  стажыроўкi  вызначаюцца
рэктаратамi ВНУ ў iндывiдуальным парадку па прадстаўленню адпаведных
кафедраў. Iндывiдуальны план стажыроўкi выкладчыка распрацоўваецца i
зацвярджаецца кафедрай па ўзгадненню з прадпрыемствам, арганiзацыяй,
навуковай   установай,   дзе  плануецца  правядзенне  стажыроўкi,  i
прадугледжвае  з  улiкам  iх  спецыяльнасцi   выкананне   канкрэтнай
iнжынернай,  эканамiчнай  цi  другой  прафесiйнай задачы,  а таксама
распрацоўку  прапаноў,  якiя   накiраваны   на   паляпшэнне   работы
прадпрыемства, арганiзацыi, навуковай установы.

     3. Вышэйшыя  навучальныя  ўстановы  накiроўваюць  на стажыроўку
выкладчыкаў  на  аснове  дагавораў  з  вытворчымi   прадпрыемствамi,
арганiзацыямi,    навуковымi   ўстановамi.   Прапановы   да   планаў
праходжання   стажыроўкi   выкладчыкамi   рыхтуюцца   кафедрамi    i
зацвярджаюцца  рэктарам  у канцы бягучага вучэбнага года на наступны
вучэбны год.

     Накiраванне на  стажыроўку  выкладчыкаў  афармляецца загадам па
вышэйшай навучальнай установе.

     4. Загадам па прадпрыемству, арганiзацыi або навуковай установе
па  ўзгадненню  з  вышэйшай  навучальнай установай,  якая накiравала
выкладчыка   на    стажыроўку,    кожнаму    стажору    прызначаецца
кiраўнiк-кансультант   з   лiку   вядучых   iнжынерна-тэхнiчных  або
навуковых работнiкаў.

     5. Кiраўнiцтва   вышэйшай   навучальнай   установы   ажыццяўляе
кантроль за праходжаннем стажыроўкi выкладчыкаў.

     6. У  выпадку  невыканання  выкладчыкам-стажорам ускладзеных на
яго  абавязкаў  кiраўнiк   прадпрыемства,   арганiзацыi,   навуковай
установы  можа  вызвалiць  яго ад далейшага праходжання стажыроўкi i
паведамiць аб гэтым у вышэйшую навучальную установу.

     Кiраўнiцтва вышэйшай   навучальнай  установы  можа  вынесцi  на
рашэнне Вучонага савету ВНУ  /факультэта/  пытанне  аб  датэрмiновых
перавыбарах адзначанага выкладчыка ва ўстаноўленым парадку.

     7. Па   вынiках   стажыроўкi  выкладчык  прадстаўляе  па  месцы
асноўнай працы справаздачу,  зацверджаную кiраўнiком  прадпрыемства,
арганiзацыi,   навуковай   установы   з   падцвярджэннем   выканання
дагаворных умоў i водгукам аб працы стажора.

     Абарона вынiкаў  стажыроўкi  праводзiцца  на пасяджэннi кафедры
перш  за  ўсе  з  улiкам  яе  практычнай  значнасцi  для  паляпшэння
вучэбна-выхаваўчага  працэсу i развiцця вытворчасцi.  Кафедра прымае
рашэнне аб зацвярджэннi або адхiленнi справаздачы /пры  неабходнасцi
-  аб  яе  дапрацоўцы/,  а  таксама дае рэкамендацыi па выкарыстаннi
вынiкаў стажыроўкi.

     Адзначанае рашэнне кафедры ўлiчваецца пры атэстацыi выкладчыкаў
i    праходжаннi    iмi     конкурса     на     замяшчэнне     пасад
прафесарска-выкладчыцкага саставу.

     8. Вучэбна-метадычныя  распрацоўкi  i дапаможнiкi,  выкананыя ў
адпаведнасцi з iндывiдуальным планам стажыроўкi i адобраныя кафедрай
/факультэтам/,   перадаюцца  ў  распараджэнне  вышэйшай  навучальнай
установы.  Iнжынерныя i другiя распрацоўкi,  выкананыя  стажорам  па
заказах прадпрыемстваў,  арганiзацый, навуковых устаноў перадаюцца ў
iх распараджэнне для экспертызы i ўкаранення ў вытворчасць.

     9. Матэрыяльнае  забеспячэнне   выкладчыкаў   ВНУ   на   перыяд
стажыроўкi ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

     10. Накiраванне  выкладчыкаў  на стажыроўку праводзiцца ў межах
устаноўленай колькасцi  прафесарска-выкладчыцкага  саставу  вышэйшых
навучальных устаноў.

     Пасады выкладчыкаў ВНУ,  накiроўваемых  на  стажыроўку,  могуць
замяшчацца  другiмi  асобамi  без  конкурсу  на  ўмовах  тэрмiновага
працоўнага дагавору ў межах  колькасцi  i  фонду  заработнай  платы,
выдзяляемых вышэйшым навучальным установам.

 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 1199/12.
 Дата:  20.12.95 г.

         ___________________________________________________________