ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА ТРАНСПАРТУ I КАМУНIКАЦЫЙ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      6 лiпеня 1998 г. № 131-Ц

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI МЕТАДЫЧНЫХ РЭКАМЕНДАЦЫЙ ПА ПЛАНАВАННЮ
ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI I ПЕРАПАДРЫХТОЎКI КIРУЮЧЫХ
РАБОТНIКАЎ I СПЕЦЫЯЛIСТАЎ

     У мэтах    удасканалення    працы   па   планаванню   павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў  у
галiне загадваю:
     1. Зацвердзiць Метадычныя рэкамендацыi па планаванню  павышэння
квалiфiкацыi  i перападрыхтоўкi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў у
сiстэме Мiнiстэрства транспарту i  камунiкацый  Рэспублiкi  Беларусь
(прыкладваюцца).
     2. Кiраўнiкам Камiтэта па аўтамабiльным  дарогам,  аб'яднанняў,
прадпрыемстваў i арганiзацый Мiнiстэрства:
     2.1. Зацверджаныя   Метадычныя   рэкамендацыi   па   планаванню
павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кiруючых  работнiкаў  i
спецыялiстаў у сiстэме Мiнтранса прыняць да кiраўнiцтва i выканання.
     2.2. Працу    па    планаванню    павышэння    квалiфiкацыi   i
перападрыхтоўкi кiруючых  работнiкаў  i  спецыялiстаў  праводзiць  у
адпаведнасцi з зацверджанымi Метадычнымi рэкамендацыямi.
     3. Лiчыць   страцiўшымi   сiлу   Метадычныя   рэкамендацыi   па
планаванню   павышэння   квалiфiкацыi   i  перападрыхтоўкi  кiруючых
работнiкаў  i  спецыялiстаў   транспартнага   комплексу   Рэспублiкi
Беларусь, зацверджаныя Мiнiстрам транспарту i камунiкацый Рэспублiкi
Беларусь 15 жнiўня 1994 г.  (лiст Мiнiстэрства №  09-15/2528  ад  22
жнiўня 1994 г.).
     4. Кантроль за выкананнем  гэтага  загада  ўскласцi  на  Аддзел
аплаты працы i кадраў.

Мiнiстр                                                  А.В.ЛУКАШОЎ

УЗГОДНЕНА                                        ЗАЦВЯРДЖАЮ
Намеснiк                                         Мiнiстр транспарту
Мiнiстра адукацыi                                i камунiкацый
Рэспублiкi Беларусь                              Рэспублiкi Беларусь
Б.В.Iваноў                                       А.В.Лукашоў
15.06.1998                                       06.07.1998

                      МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫI
       па планаванню павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
     кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў у сiстэме Мiнiстэрства
            транспарту i камунiкацый Рэспублiкi Беларусь

     Планы    павышэння    квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi   кадраў
распрацоўваюцца Камiтэтам па  аўтамабiльным  дарогам,  аб'яднаннямi,
прадпрыемствамi  i  арганiзацыямi  сiстэмы  мiнiстэрства зыходзячы з
неабходнасцi  пастаяннага  ўдасканалення  ўзроўня   квалiфiкацыi   i
кампетэнтнасцi  кiруючых  работнiкаў  i  спецыялiстаў  транспартнага
комплексу Рэспублiкi Беларусь.
     Асноўнымi    задачамi   планавання  павышэння  квалiфiкацыi   i
перападрыхтоўкi кадраў з'яўляюцца:
     - вызначэнне  кантынгента  кiруючых  работнiкаў i спецыялiстаў,
якi  падлягае  навучанню  ў   сiстэме   павышэння   квалiфiкацыi   i
перападрыхтоўкi кадраў ў плануемым перыядзе;
     - забеспячэнне нарматыўнай перыядычнасцi павышэння квалiфiкацыi
кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў;
     - размеркаванне кантынгента навучэнцаў па навучальным установам
сiстэмы  павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi кадраў з улiкам
накiрунку навучальных    устаноў,    квалiфiкацыi    i     службовых
патрабаванняў да накiраваных на навучанне.
     Асновай  планавання  павышэння  квалiфiкацыi  i перападрыхтоўкi
кадраў з'яўляюцца   гадавыя   планы  павышэння  квалiфiкацыi  кадраў
Камiтэта па аўтамабiльным  дарогам,  аб'яднанняў,  прадпрыемстваў  i
арганiзацый сiстэмы Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый Рэспублiкi
Беларусь.
     Распрацоўка гадавых    планаў    павышэння    квалiфiкацыi    i
перападрыхтоўкi  кадраў  праводзiцца  на  падставе   патрэбнасцi   ў
павышэннi  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўцы  кiруючых  работнiкаў  i
спецыялiстаў.
     Дзеля  разлiку  кантынгенту работнiкаў, падлягаючых навучанню ў
плануемын  годзе  ў сiстэме павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кадраў,  належыць  з агульнай колькасцi работнiкаў, займаючых пасады
кiраўнiкоў  i  спецыялiстаў,  адняць неплануемы кантынгент, да якога
адносяцца:
     -  асобы, прайшоўшыя павышэнне квалiфiкацыi ў межах нарматыўнай
перыядычнасцi навучання;
     - маладыя спецыялiсты да зыходу 3-х гадоў з моманту  заканчэння
вышэйшай цi сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы;
     -  асобы,  якiя  вучацца  ў  вышэйшых  i  сярэднiх  спецыяльных
навучалi ных установах i аспiрантуры без адрыву ад вытворчасцi;
     - асобы, прадпенсiённага i пенсiённага ўзросту.
     Форма    разлiку    патрэбнасцi  ў  павышэннi  квалiфiкацыi   i
перападрыхтоўцы кiраўнiкоў i спецыялiстаў прыкладваецца.
     Пасля  вызначэння  катэгорый  i колькасцi кiруючых работнiкаў i
спецыялiстаў, падлягаючых навучауню ў навучальных установах  сiстэмы
павышэння   квалiфiкацыi   i   перападрыхтоўкi  кадраў,  праводзiцца
распрацоўка  праекта  гадавога  плана   павышэння   квалiфiкацыi   i
перападрыхтоўкi кiраўнiкоў i спецыялiстаў на плануемы год. Пры гэтым
неабходна выкарыстоўваць усе вiды i формы навучання  забяспечываючыя
яго безперапыннасць, да якiх адносяцца:
     удзел не радзей аднаго разу ў месяц  у  пастаянна  дзеючых  (па
месцу   працы)   семiнарах  па  эканамiчным  i  вытворчым  пытанням;
кароткатэрмiновае,  працягласцю ад аднаго да трох тыдняў,  не радзей
аднаго  разу  ў  год,  навучанне  па  месцу  працы  цi ў навучальных
установах   павышэння   квалiфiкацыi   i   перападрыхтоўкi   кадраў;
працяглае,  адзiн  месяц  i  более перыядычнае навучанне,  не радзей
аднаго разу  ў  пяць  гадоў,  ў  навучалi  ных  установах  павышэння
квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кадраў;  стажыроўка  на  перадавых
прадпрыемствах;  перападрыхтоўка ў навучальных устг новах  павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў.
     Распрацоўку праекта  гадавога  плана  павышэння   квалiфiкацыii
перападрыхтоўкi   кiруючых   работнiкаў   i  спецыялiстаў  неабходна
праводзiць па вiдам навучання,  з улiкам сеткi  навучальных  устаноў
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў Рэспублiкi Беларусь,
а пры неабходнасцi i за межамi рэспублiкi.
     Форма  плана  павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых
работнiкаў i спецыялiстаў прыкладваецца.
     Пасля распрацоўкi   праекта   плана  павышэння  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўкi кiраўнiкоў i  спецыялiсуаў,  распрацоўваецца  праект
плана  накiравання кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў на навучанне ў
навучальныя    ўстановы    сiстэмы    павышэння    квалiфiкацыi    i
перападрыхтоўкi кадраў (форма прыкладваецца).
     Распрацаваныя  праекты  гадавых планаў павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кiруючых   работнiкаў   i  спецыялiстаў,  а  таксама
накiравання  на  навучанне  ў  навучальныя  ўстановы   зацвярдхаюцца
кiраўнiкамi   Камiтэта   па   аўтамабiльным   дарогам,  аб'яднанняў,
прадпрыенстваў i арганiзацый Мiнiстэрства транспарту  i  камунiкацый
Рэспублiкi Беларусь.
     Распрацоўку гадавых    планаў    павышэння    квалiфiкацыi    i
перападрыхтоўкi   кiруючых  работнiкаў  i  спецыялiстаў,  а  таксама
накiравання  на  навучанне  ў  навучальныя  ўстановы   рэкамендуецца
праводзiць у наступныя тэрмiны:
     -  арганiзацыi,  прадпрыемствы  транспартнага  комплексу, у тым
лiку  i  структурныя  адзiнкi,  уваходзячыя  ў  склад  аб'яднанняў -
чэрвень-лiпень месяцы года, папярэдняга плануемаму году;
     - Камiтэт  па  аўтамабiльным дарогам,  аб'яднаннi транспартнага
комплексу - жнiвень-верасень  месяцы  года,  папярэдняга  плануемаму
году.
     Копii   зацверджаных  вышэйназванных  абодвух  гадавых   планаў
Камiтэтам па аўтамабiльным дарогам,  аб'яднаннямi, прадпрыемствамi i
арганiзацыямi  ў  вераснi   года,   папярэдняга   плануемаму   году,
высылаюцца   ў  Мiнiстэрства  транспарту  i  камунiкацын  Рэспублiкi
Беларусь,   на   падставе   якiх   кадравай   службай   мiнiстэрства
распрацоўваюцца  праекты  прагнозных планаў павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi  кiруючых  работнiкаў  i  спецыялiстаў,  а   таксама
накiравання  на  навучанне  ў навучальныя ўстановы сiстэмы павышэння
квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кадраў  у  цэлым  па  Мiнiстэрству
транспарту i камунiкацый Рэспублiкi Беларусь,  якiя ва ўстаноўленным
парадку зацвярджаюцца Мiнiстрам транспарту i камунiкацый  Рэспублiкi
Беларусь.
     На    падставе    планаў  накiравання  кiруючых  работнiкаў   i
спецыялiстаў на  навучанне  ў навучальныя ўстановы сiстэмы павышэння
квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кадраў  Камiтэт  па  аўтамабiльным
дарогам,   аб'яднаннi,  прадпрыемствы  i  арганiзацыi  транспартнага
комплексу  ў  кастрычнiку  месяцы  года,   папярэдняга   плануемаму,
накiроўваюць   заяўкi   ў  навучальныя  ўстановы  сiстэмы  павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў на навучанне сваiх работнiкаў.
Форма  заяўкi  на  павышэнне  квалiфiкацыi  i перападрыхтоўку кадраў
прыкладваецца.
     Кадравай    службай   Мiнiстэрства  транспарту  i   камунiкацый
Рэспублiкi Беларусь   зацверджаны   прагнозны    план    накiравання
кiраўнiкоў  i  спецыялiстаў  транспартнага  комплексу на навучанне ў
навучальныя    ўстановы    сiстэмы    павышэння    квалiфiкацыi    i
перападрыхтоўкi  кадраў  даводзiцца  да  ведама  навучальных устаноў
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў.

Начальнiк Аддзела аплаты працы i кадраў
Мiнiстэрства транспарту i камунiкацый
Рэспублiкi Беларусь                                     Я.Я.ЛIСКАВЕЦ

                                          Дадатак 1
                                          да Метадычных рэкамендацый

                                          ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                          Кiраўнiк аб'яднання,
                                          прадпрыемства, арганiзацыi
                                          __________________________
                                          "__" _______ 199_ г.

   Разлiк патрэбнасцi ў павышэннi квалiфiкацыi i перападрыхтоўцы
                     кiраўнiкоў i спецыялiстаў
   _____________________________________________________________
           (назва аб'яднання, прадпрыемства, арганiзацыi)
   _________________________________________________ на 199_ год

---T----------T------------T-----------------------------------T----------
   ¦          ¦            ¦Неплануемы кантынгент, чалавек     ¦
   ¦          ¦            +----------T--------T-------T-------+
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦асобы, ¦
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦якiя   ¦
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦праход-¦
   ¦          ¦Колькасць   ¦          ¦        ¦       ¦зяць   ¦
   ¦          ¦кiраўнiкоу i¦асобы,    ¦        ¦       ¦наву-  ¦
   ¦Найменне  ¦спецыялiстаў¦прайшоўшыя¦асобы   ¦       ¦чанне ў¦
 № ¦службовых ¦фактычна    ¦павышэнне ¦прадпен-¦       ¦ВНУ,   ¦Падлягаюць
п/п¦катэгорый ¦працуючых па¦квалiфiка-¦сiённага¦маладыя¦тэхнi- ¦павышэнню
   ¦работнiкаў¦стану на    ¦цыi ў     ¦i пенсi-¦слецыя-¦кумах i¦квалiфiкацыi,
   ¦          ¦01.06.199_г.¦межах     ¦ённага  ¦лiсты  ¦аспi-  ¦усяго чалавек
   ¦          ¦            ¦перыядыч- ¦ўзросту ¦       ¦рантуры¦
   ¦          ¦            ¦насцi     ¦        ¦       ¦без    ¦
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦адрыву ¦
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦ад     ¦
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦вытвор-¦
   ¦          ¦            ¦          ¦        ¦       ¦часцi  ¦
---+----------+------------+----------+--------+-------+-------+-------------
 1 ¦    2     ¦     3      ¦    4     ¦   5    ¦   6   ¦   7   ¦      8
---+----------+------------+----------+--------+-------+-------+-------------

Кiраўнiк кадравай службы                                       ______________
_____________________________
прозвiшча i тэлефон выканаўцы


                                          Дадатак 2
                                          да Метадычных рэкамендацый

                                          ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                          Кiраўнiк аб'яднання,
                                          прадпрыемства, арганiзацыi
                                          __________________________
                                          "__" ________ 199_ г.
*                                                                 &
                                ПЛАН
         павьппэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых
                     работнiкаў i спецыялiстаў
     _____________________________________________ на 199 год.
     (назва аб'ядання, прадпрыемства, арганiзацыi)

---------T-------------T-------------T-------------T----------------------------------------------------------------------------------------
         ¦             ¦             ¦             ¦ План павышэння квалiфiкацыi i перападоыхтоўкi кiраўнiкоў i спецыялiстаў на 199_г., чал.
         ¦             ¦             ¦             +-----T--------------------------------------T-------------T----------T------------------
         ¦             ¦             ¦             ¦     ¦    У тым лiку па вiдам навучання     ¦працяглае    ¦          ¦
         ¦             ¦             ¦             ¦     +---------T----------------------------+перыядычнае  ¦          ¦
         ¦Колькасць    ¦             ¦Колькасць    ¦     ¦         ¦кароткатэрмiновае навучанне,¦навучанне ў  ¦          ¦
         ¦кiраўнiкоў i ¦             ¦кiраўнiкоў i ¦     ¦пастаянна¦ад аднаго да трох тыдняў, не¦навучальных  ¦          ¦перападгатоўка ў
Найменне ¦спецыялiстаў,¦Неплануемы   ¦спецыялiстаў,¦     ¦дзеючыя  ¦радзей аднаго разу ў год    ¦установах    ¦стажыроўка¦навучальных
службовых¦усяго чалавек¦кантынгент,  ¦якiя         ¦     ¦семiнары +-----T----------------------+сiстэмы      ¦на        ¦установах сiстэмы
катэгорый¦па стану на  ¦усяго чалавек¦падлягаюць   ¦усяго¦па экана-¦     ¦      У тым лiку      ¦павышэння    ¦перадавых ¦павышэння
         ¦01.06.199_ г.¦             ¦навучанню,   ¦     ¦мiчным i ¦     +--------T-------------+квалiфiкацыi ¦прадпрыем-¦квалiфiкацыi i
         ¦             ¦             ¦усяго чалавек¦     ¦вытворчым¦     ¦        ¦у навучальных¦(адзiн месяц ¦ствах     ¦перападрыхтоўкi
         ¦             ¦             ¦             ¦     ¦пытанням ¦усяго¦па месцу¦установах    ¦i болей, не  ¦          ¦кадраў
         ¦             ¦             ¦             ¦     ¦па месцу ¦     ¦працы   ¦сiстэмы      ¦радзей аднаго¦          ¦
         ¦             ¦             ¦             ¦     ¦працы    ¦     ¦        ¦павышэння    ¦разу ў пяць  ¦          ¦
         ¦             ¦             ¦             ¦     ¦         ¦     ¦        ¦квалiфiкацыi ¦гадоў)       ¦          ¦
---------+-------------+-------------+-------------+-----+---------+-----+--------+-------------+-------------+----------+------------------
    1    ¦      2      ¦      3      ¦      4      ¦  5  ¦    6    ¦  7  ¦   8    ¦      9      ¦      10     ¦    11    ¦       12
---------+-------------+-------------+-------------+-----+---------+-----+--------+-------------+-------------+----------+------------------

Кiраўнiк кадравай службы                                                                                                  __________________
_____________________________
прозвiшча i тэлефон выканаўцы


                                          Дадатак 3
                                          да Метадычных рэкамендацый

                                          ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                          Кiраўнiк аб'яднання,
                                          прадпрыемства, арганiзацыi
                                          __________________________
                                          "__" ______ 199_ г.

                                ПЛАН
           накiравання кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў
           ______________________________________________
           (назва аб'яднання, прадпрыемгтва, арганiзацыi)

            на навучанне ў навучальныя ўстановы сiстэмы
    павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў на 199_ год

----------------------T----------T--------------T---------T---------
                      ¦          ¦План          ¦         ¦
                      ¦          ¦накiравання на¦         ¦
                      ¦          ¦навучанне ў   ¦         ¦
Поўнае найменне       ¦          ¦навучальныя   ¦         ¦
навучальных устаноў   ¦Найменне  ¦ўстановы      ¦         ¦
сiстэмы павышэння     ¦службовых ¦сiстэмы       ¦Вiд      ¦Тэрмiн
квалiфiкацыi i        ¦катэгорый ¦павышэння     ¦навучання¦навучання
перападрыхтоўкi кадраў¦работнiкаў¦квалiфiкацыi i¦         ¦
                      ¦          ¦перападрыхтоў-¦         ¦
                      ¦          ¦кi кадраў,    ¦         ¦
                      ¦          ¦усяго чалавек ¦         ¦
----------------------+----------+--------------+---------+---------
           1          ¦    2     ¦      3       ¦    4    ¦    5
----------------------+----------+--------------+---------+---------

Прыклад:

Акадэмiя кiравання пры кiраўнiкi        3        базавая   2 гады
Прэзiдэнце Рэспублiкi  прадпрыем-                кiраўнiц- без
Беларусь               стваў                     кая пад-  адрыва ад
                                                 рыхтоўка  працы

Усяго па Акадэмii                       3
кiравання

Цэнтр перападрыхтоўкi  галоўныя         2        павышэнне 0,5
i павышэння            iнжынеры                  квалiфi-  месяца
квалiфiкацыi           прадпры-                  кацыi
кiраўнiкоў i           емстваў
спецыялiстаў
аўтамабiльнага         кiраўнiкi i      5        перапад-  3 месяцы
транспарту пры         спецыялiсты               рыхтоўка
аўтатрактарным         эканамiчных
факультэце БДПА        службаў
                       прадпрыем-
                       стваў

Усяго па Цэнтру                         7
--------------------------------------------------------------------

Кiраўнiк кадравай службы                              ______________
_____________________________
прозвiшча i тэлефон выканаўцы

                                        Дадатак 4
                                        да Метадычных рэкамендацый

                                        Рэктару (Дырэктару) ________
                                        ____________________________
                                        (назва навучальнан установы)
                                        ____________________________
                                        Указваецца яго паштовы адрас

                               ЗАЯЎКА
   на павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўка кадраў на 199_ год
           ______________________________________________
           (назва аб'яднання, прадпрыемства, арганiзацыi)

          просiць прыняць на навучанне наступных кiруючых
                     работнiкаў i спецыялiстаў:

---------------T-----T------T-----T-------------------------------------------
               ¦     ¦      ¦Коль-¦   Звесткi аб напраўляемых работнiках
   Найменне    ¦Форма¦Тэрмiн¦касць+----------T------T------T------------------
   службовых   ¦наву-¦наву- ¦чала-¦прозвiшча ¦адука-¦      ¦назва прадпрыемст-
   катэгорый   ¦чання¦чання ¦век  ¦i iнiцыялы¦цыя   ¦пасада¦ва, яго паштовы
               ¦     ¦      ¦     ¦          ¦      ¦      ¦адрас
---------------+-----+------+-----+----------+------+------+------------------
      1        ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦    5     ¦  6   ¦  7   ¦        8
---------------+-----+------+-----+----------+------+------+------------------

Прыклад:

Кiраўнiкi i     з     1        2   Мiронава   вышэй- старшы  ГАП-1 АВА
спецыялiсты     адры- месяц        Н.Л.       шая    iнспек- "Гродноаблаўта-
кадравых        вам                                  тар     транс",
службаў         ад                                           230768 г.Гродна,
                працы                                        вул.Суворава, 256

                                   Янчык М.I.   -"-  началь- ВА "Гомельабл-
                                                     нiк     аўтатранс",
                                                     аддзела 246027 г.Гомель,
                                                     кадраў  вул.Рэчыцкая
                                                             шаша, 7а
------------------------------------------------------------------------------

     У канцы  заяўкi  неабходна выказаць свае пажаданнi аб напрамках
навучання, рэкамендуемых назвах вучэбных курсаў i спецыялiзацын.
     Таксама неабходна   ўказаць   поўны   паштовы   адрас  i  нумар
разлiковага лiку, а таксама аб гарантыi аплаты.

Кiраўнiк

Галоўны бухгалтар
____________________________________
прозвiшча i тэлефон выканаўцы заяўкi