ПАСТАНОВА ПРЭЗIДЫУМА ДЗЯРЖАЎНАГА ВЫШЭЙШАГА АТЭСТАЦЫЙНАГА
                    КАМIТЭТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                     23 красавiка 1997 г. N 73
                           Пратакол N 7/5

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАРАДКА ПРЫСВАЕННЯ ВУЧОНЫХ ЗВАННЯЎ
 ПРАФЕСАРА I ДАЦЭНТА Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу постановлением Высшей аттестационной комиссии
         Республики    Беларусь   от   7   марта   2007   г.   №   3
         (зарегистрировано в  Национальном  реестре  -  №  7/703  от
         12.04.2007 г.) <T20700703>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление  Государственного  высшего аттестационного
         комитета  от  24  января  2000  г.  N 1 (зарегистрировано в
         Национальном   реестре  -   N  8/3010   от  22.02.2000  г.)
         <W20003010>].

     Прэзiдыум пастанаўляе:
     Зацвердзiць прыкладзены  Парадак   прысваення  вучоных  званняў
прафесара i дацэнта ў Рэспублiцы Беларусь.

 Старшыня                                               А.П.ДАСТАНКА

 Галоўны вучоны сакратар                                  В.М.СНАПКО

                                               ЗАЦВЕРДЖАНА
                                               Пастанова прэзiдыума
                                               ВАК Беларусi
                                               23.04.1997 N 73

                                               УЗГОДНЕНА
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               Мiнiстр адукацыi
                                               В.I.Стражаў
                                               01.07.1997

                              ПАРАДАК
                прысваення вучоных званняў прафесара
                  i дацэнта ў Рэспублiцы Беларусь

     Вучоныя   званнi   прафесара   i   дацэнта   прысвойваюцца   па
спецыяльнасцях,  пералiк  якiх  зацвярджаецца  ВАК Беларусi, асобам,
якiя  маюць  вышэйшую  адукацыю,   як  правiла,  адпаведныя  вучоныя
ступенi,  глыбокiя  прафесiйныя  веды,  вопыт  навукова-педагагiчнай
працы,   значныя   дасягненнi   ў   вучэбна-метадычнай  i  навуковай
дзейнасцi,  працуюць на  асноўнай  рабоце  або па  сумяшчальнiцтву ў
вышэйшых навучальных установах, навуковых арганiзацыях.

            1. Парадак прадстаўлення да вучоных званняў
                        прафесара i дацэнта

     1.1.  Асоба,  якая  прэтэндуе  на  вучонае  званне  дацэнта або
прафесара (або  кiраўнiк падраздзялення, у  якiм яна працуе),  падае
рэктару  вышэйшай  навучальнай   установы  або  кiраўнiку  навуковай
арганiзацыi  матываваную  заяву  аб  узбуджэннi  саветам арганiзацыi
хадайнiцтва  перад ВАК  Беларусi  аб  прысваеннi ёй  вучонага звання
дацэнта  або  прафесара  па  адпаведнай  спецыяльнасцi  (з  пералiку
спецыяльнасцяў,  па якiх  прысвойваюцца вучоныя  званнi прафесара  i
дацэнта ў Рэспублiцы Беларусь, зацверджанага ВАК Беларусi).
     Да  заявы  суiскальнiк  вучонага  звання  прыкладвае  наступныя
дакументы:
     -  выпiску  з  працоўнай   кнiжкi,  а  таксама  даведкi,  якiмi
пацвярджаецца  неабходны  стаж   навукова-педагагiчнай  i  навуковай
працы;
     - спiс друкаваных работ (форма 1);
     -  спiс падрыхтаваных  кандыдатаў (дактароў)  навук (калi такiя
маюцца) (форма 2).
     Рэктар ВНУ,  кiраўнiк навуковай арганiзацыi  ў 10-дзённы тэрмiн
дае  даручэнне  кiраўнiку  структурнага  падраздзялення,  дзе працуе
суiскальнiк,   разгледзець  паступiўшыя   матэрыялы  на   пасяджэннi
структурнага падраздзялення.
     Кiраўнiк структурнага  падраздзялення павiнен у  месячны тэрмiн
вынесцi  зварот асобы  аб прысваеннi  ёй вучонага  звання на разгляд
калектыву структурнага падраздзялення.

     1.2.   Калi   падраздзяленне    многапрофiльнае   i   колькасць
супрацоўнiкаў,  якiя   маюць  вучоныя  ступенi   i  вучоныя  званнi,
адпаведныя  спецыяльнасцi  суiскальнiка,  менш  за  трох,  неабходна
атрымаць  дадатковае заключэнне  па суiскальнiку  вучонага звання ад
iншага  падраздзялення  гэтай  або   другой  арганiзацыi,  дзе  ёсць
дастатковая колькасць супрацоўнiкаў з адпаведнымi вучонымi ступенямi
i званнямi,  або  праводзiць  абмеркаванне  з запрашэннем адпаведных
спецыялiстаў.    Дадатковае    заключэнне    iншага   падраздзялення
прыкладваецца да дакуменатў суiскальнiка.
     Работнiкi   кiруючага  складу   ВНУ  i   навуковых  арганiзацый
атэстуюцца  ў  падраздзяленнях,  дзе   яны  вядуць  педагагiчную  цi
навуковую  работу.  Атэстацыя  рэктараў  i  дырэктараў праводзiцца з
улiкам хадайнiцтва органа  кiравання (па падпарадкаванасцi ўстановы)
перад  ВАК Беларусi,  якое прыкладваецца  да дакументаў суiскальнiка
вучонага звання.

     1.3.   На  пасяджэннi   падраздзялення  слова   прадастаўляецца
суiскальнiку  вучонага звання,  якi робiць  агульнае паведамленне аб
сваёй   навукова-педагагiчнай   (навуковай)   дзейнасцi,   раскрывае
вучэбную,   метадычную,  навуковую   работу,  удзел   у  падрыхтоўцы
навуковых кадраў,  публiкацыю вучэбна-метадычных i  навуковых работ.
Вучэбна-метадычныя i навуковыя (творчыя) работы, вучэбныя курсы, што
вядуць суiскальнiкi вучоных званняў у  ВНУ цi ў iншых, прыраўнаваных
да  iх  установах,  павiнны  адпавядаць  спецыяльнасцi,  па якой яны
атэстуюцца.  Папярэдне  суiскальнiкамi  вучоных  званняў прафесара i
дацэнта  ў  ВНУ  праводзяцца  адкрытыя  лекцыi,  па  якiх  прымаюцца
адпаведныя заключэннi  кафедры. Па вынiках  абмеркавання кандыдатуры
суiскальнiка,    адпаведнасцi    яго    атэстацыйным   патрабаванням
вызначанага  пункта   Палажэння  аб  прысуджэннi   вучоных  ступеняў
i прысваеннi вучоных  званняў  праводзiцца  адкрытае  галасаванне  i
прымаецца  рашэнне  аб  прадстаўленнi  яго  да  вучонага  звання  па
адпаведнай спецыяльнасцi згодна з  пералiкам спецыяльнасцяў, па якiх
прысвойваюцца  вучоныя  званнi  прафесара  i  дацэнта  ў  Рэспублiцы
Беларусь.

     1.4. Пры станоўчым рашэннi кiраўнiк падраздзялення накiроўвае ў
10-дзённы  тэрмiн  у  савет  арганiзацыi  заключэнне па суiскальнiку
вучонага звання i неабходныя дакументы.
     Заключэнне павiнна ўключаць:
     - пункт  Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi
вучоных званняў, па якому прадстаўляецца суiскальнiк;
     -    канкрэтную    iнфармацыю    аб    выкананнi   атэстацыйных
патрабаванняў, прадугледжаных дадзеным пунктам Палажэння;
     -  характарыстыку навукова-педагагiчнай  i навуковай  (творчай)
дзейнасцi  суiскальнiка,  звесткi  аб  падрыхтоўцы  навуковых кадраў
(калi  яна  вядзецца),   вучэбна-метадычных  i  навуковых  (творчых)
работах;
     -  вынiкi абмеркавання  кандыдатуры суiскальнiка  на пасяджэннi
падраздзялення, галасавання i прынятае рашэнне.
     Да заключэння прыкладваюцца  дакументы суiскальнiка, указаныя ў
п.1.1.

     1.5.  Асобы,  якiя  працуюць   па  сумяшчальнiцтву  ў  вышэйшых
навучальных    установах    або   навуковых   арганiзацыях,   могуць
прадстаўляцца  саветамi  гэтых  устаноў  i  арганiзацый  да  вучоных
званняў прафесара i дацэнта пры ўмовах, што:
     спецыяльнасць,  па  якой прадстаўляецца суiскальнiк да вучонага
звання,  адпавядае профiлю ВНУ, навуковай арганiзацыi цi ўваходзячых
у  iх  склад  кафедр  або  лабараторый, якiя вядуць вучэбную i (або)
навуковую работу ў адпаведнай галiне;
     пры  наяўнасцi  па  асноўным  месцы працы сумяшчальнiка савета,
правамоцнага  прымаць  хадайнiцтвы  аб прысваеннi вучоных званняў па
дадзенай  спецыяльнасцi,  гэта  арганiзацыя  прадстаўляе  дадатковае
заключэнне   па  пытаннi  прысваення  вучонага  звання  за  подпiсам
кiраўнiка арганiзацыi.
         ___________________________________________________________
         Пункт    1   дополнен    подпунктом   1.5    постановлением
         Государственного   высшего   аттестационного   комитета  от
         24  января 2000  г.  N  1 (зарегистрировано  в Национальном
         реестре - N 8/3010 от 22.02.2000 г.)
         ___________________________________________________________

       2. Парадак дзейнасцi саветаў арганiзацый па пытаннях
                    прысваення вучоных званняў

     2.1.  На   падставе  заключэння  падраздзялення   i  дакументаў
суiскальнiка  вучонага  звання  арганiзацыi  павiнен  у  двухмесячны
тэрмiн  разгледзець  паступiўшыя  матэрыялы  i  прыняць  рашэнне  па
хадайнiцтву аб прысваеннi вучонага звання.

     2.2.  Папярэдне  матэрыялы  па  суiскальнiку  вучонага  звання,
паступiўшыя  ад  структурнага  падраздзялення,  разглядаюцца вучоным
сакратаром  савета, атэстацыйнай  камiсiяй (калi  такая створана пры
савеце), якiя вызначаюць  правамоцнасць прадстаўлення i правiльнасць
афармлення  дакументаў  суiскальнiка  i  даюць  адпаведныя прапановы
старшынi  савета,  якi  прымае   рашэнне  аб  уключэннi  пытання  па
суiскальнiку вучонага звання ў парадак дня пасяджэння савета.

     2.3. Не  пазней як за тыдзень  да правядзення пасяджэння савета
iнфармацыя аб кандыдатурах  суiскальнiкаў вучоных званняў даводзiцца
да  членаў навукова-педагагiчных  або навуковых  калектываў i членаў
савета.

     2.4. Пасяджэнне  савета па пытаннях  прысваення вучоных званняў
праводзiцца  ў адпаведнасцi  з устаноўленым  парадкам. Суiскальнiкi,
кiраўнiкi  падраздзяленняў,  дзе   працуюць  суiскальнiкi,  i  iншыя
зацiкаўленыя  асобы   могуць  прысутнiчаць  на   пасяджэннi  савета.
Старшыня  савета,  яго  намеснiк  або  старшынствуючы спачатку падае
агульную  iнфармацыю  аб  суiскальнiку  вучонага  звання  i  рашэннi
структурнага падраздзялення. Затым  слова даецца вучонаму сакратару,
якi дакладае асноўны змест пададзеных дакументаў i паведамляе пра iх
адпаведнасць  вызначаным  патрабаванням.  Члены  савета  знаёмяцца з
усiмi  матэрыяламi,  якiя   характарызуюць  суiскальнiка,  уключаючы
паступiўшыя  ў  савет  заявы,  рэкамендацыi,  апратэставаннi  i iнш.
Праводзiцца    свабоднае   i    шырокае   абмеркаванне    кандыдатур
суiскальнiкаў, адпаведнасцi iх дзейнасцi атэстацыйным патрабаванням.
У пратаколе    пасяджэння    савета    падрабязна    адлюстроўваецца
абмеркаванне кандыдатур суiскальнiкаў вучоных званняў.

     2.5.  Рашэнне савета  арганiзацыi па  хадайнiцтву аб прысваеннi
вучонага  звання  прамаецца  тайным  галасаваннем.  Савет правамоцны
праводзiць тайнае  галасаванне па суiскальнiках  вучоных званняў пры
наяўнасцi кворуму не менш як 2/3 ад колькасцi членаў савета.
     Для  правядзення тайнага  галасавання з  членаў савета адкрытым
галасаваннем выбiраецца падлiковая камiсiя ў колькасцi 3 чалавек.
     Члены савета, якiя балацiруюцца  ў якасцi суiскальнiкаў, удзелу
ў галасаваннi  па  сваёй  кандыдатуры  не  прымаюць,  пры вызначэннi
кворуму не ўлiчваюцца i не могуць быць членамi падлiковай камiсii.
     Тайнае галасаванне праводзiцца асобнымi бюлетэнямi (форма 3) па
кожнай кандыдатуры, прадстаўленай на галасаванне.
     Галасаванне праводзiцца шляхам выкрэслiвання ў адпаведнай графе
бюлетэня аднаго  са слоў "за"  цi "супраць" (нявыкрэсленае  вызначае
вынiк галасавання).

     2.6. Пасля завяршэння  працэдуры тайнага галасавання падлiковая
камiсiя ў  адсутнасцi пабочных асоб робiць  падлiк галасоў i складае
пратакол  (форма 4)  па кожнай  кандыдатуры. Галасаванне  прызнаецца
паўнамоцным, калi ў iм прынялi ўдзел (атрымалi бюлетэнi пад роспiс у
спiсу  прысутных)  не  менш  як  2/3  ад  колькасцi  членаў  савета.
Бюлетэнi,  па  якiх  немагчыма  выявiць  вынiкi галасавання, лiчацца
несапраўднымi.
     Рашэнне савета  лiчыцца прынятым, калi за  яго прагаласавала не
менш як 2/3 ад колькасцi ўдзельнiкаў  галасавання.
     Пратаколы падлiковай  камiсii зачытваюцца на  пасяджэннi савета
старшынёй падлiковай камiсii  i зацвярджаюцца адкрытым галасаваннем.
Па  вынiках гасалавання  прымаецца матываваная  пастанова савета  аб
узбуджэннi хадайнiцтва аб прысваеннi  вучонага звання (або адказе ва
ўзбуджэннi  хадайнiцтва),  якая  ўключаецца  ў  пратакол  пасяджэння
савета.
     Пратакол  падлiковай  камiсii,  лiст  прысутных  з  адзнакай аб
выдачы  бюлетэня  прыкладваюцца   да  пратакола  пасяджэння  савета.
Бюлетэнi для тайнага галасавання змяшчаюцца ў канверт, заклейваюцца,
замацоўваюцца  пячаткай i  захоўваюцца  ў  савеце на  працягу аднаго
года.

     2.7.  Рашэннi  савета  аб  хадайнiцтве  перад  ВАК  Беларусi аб
прысваеннi вучоных званняў сапраўдныя на  працягу 6 месяцаў з дня iх
прыняцця.

             3. Парадак афармлення атэстацыйных спраў
                   суiскальнiкаў вучоных званняў
                       у савеце арганiзацыi

     3.1. Вучоны сакратар савета  арганiзацыi ў месячны иэрмiн пасля
прыняцця  саветам пастановы  аб хадайнiцтве  аб прысваеннi  вучонага
звання забяспечвае  падрыўтоўку i адпраўленне  атэстацыйнай справы ў
ВАК Беларусi.

     3.2. У атэстацыйную справу ўключаюцца наступныя дакументы:
     -  хадайнiцтва  арганiзацыi  за   подпiсам  старшынi  савета  з
указаннем  падстаў   для  прысваення  вучонага   звання  (на  бланку
арганiзацыi);
     - выпiска  з пратакола пасяджэння  савета арганiзацыi, на  якiм
разглядалася  пытанне  аб  прысваеннi  вучонага  звання,  падпiсаная
старшынёй i вучоным сакратаром савета;
     - асабовы  лiсток па ўлiку  кадраў з фотакарткай  суiскальнiка,
завераны аддзелам кадраў арганiзацыi;
     -  даведка аб  суiскальнiку (формы  5В, 5Н,  5Т, 5К) аб'ёмам не
больш трох старонак машынапiснага тэксту;
     -  даведка  да  пасяджэння  прэзiдыума  ВАК  Беларусi (форма 6)
аб'ёмам не больш адной старонкi машынапiснага тэксту (2 экз.);
     - спiс друкаваных работ суiскальнiка (форма 1);
     -   спiс   падрыхтаваных   кандыдатаў   (дактароў)  навук  (пры
наяўнасцi) (форма 2);
     -  копii дакументаў  аб вышэйшай  адукацыi, вучоных  ступенях i
званнях, завераныя натарыяльна або па месцы працы;
     -  выпiска  з  працоўнай   кнiжкi,  а  таксама  даведкi,  якiмi
пацвярджаецца навукова-педагагiчны i (або) навуковы стаж;
     - дадатковыя матэрыялы (водзывы, характарыстыкi, рэкамендацыi i
iнш.);
     - рэгiстрацыйная картка суiскальнiка (форма 7);
     - адна паштоўка на адрас савета арганiзацыi;
     - вопiс дакументаў, наяўных у справе (форма 8).
     Атэстацыйныя дакументы падрыхтоўваюцца на беларускай або рускай
мове.

     Заўвагi:

     1.  Па суiскальнiках,  якiя  працуюць  па сумяшчальнiцтву  i на
ўмовах  з пагадзiннай  аплатай, дакладваецца  таксама даведка  аб iх
навукова-педагагiчным стажы, падпiсаная кiраўнiком арганiзацыi.

     2. Па  суiскальнiках, якiя скончылi аспiрантуру  i не абаранiлi
дысертацыi,  дакладваецца  даведка  аб  прычынах неатрымання вучонай
ступенi, падпiсаная кiраўнiком арганiзацыi.

     3.3.   Атэстацыйная   справа   суiскальнiка   вучонага   звання
камплектуецца   ў    зазначанай   вышэй   паслядоўнасцi    ў   папку
(скорасшывальнiк).  Рэгiстрацыйная картка  i паштоўка  ўкладваюцца ў
канверт, замацаваны на  ўнутраным баку вокладкi папкi, i  ў вопiс не
ўключаюцца.
     Вучоныя  сакратары  саветаў  арганiзацыi  нясуць  адказнасць за
правiльнасць афармлення  атэстацыйных дакументаў i  своечасовасць iх
адпраўлення ў ВАК Беларусi.
     Копiя  атэстацыйнай справы  (другi экзэмпляр)  на працягу  трох
гадоў застаецца  ў справах савета, а  потым здаецца ў архiў  разам з
матэрыяламi савета.

     3.4. ВАК  Беларусi можа запрасiць ад  саветаў арганiзацый, якiя
прымалi хадайнiцтвы,  дадатковыя матэрыялы па  суiскальнiку вучонага
звання  ў мэтах  больш змястоўнага  вызначэння яго  квалiфiкацыйнага
ўзроўню.

     3.5. Атэстацыйныя дакументы i дадатковыя матэрыялы ўпакоўваюцца
ў адпаведнасцi  з  патрабаваннямi   паштовай  перасылкi.  На  папках
дакументаў, што  накiроўваюцца паўторна (пасля  ўнясення паправак па
заўвагах ВАК Беларусi),  захоўваюцца раней прысвоеныя рэгiстрацыйныя
нумары. Тэрмiн рагляду такiх спраў устанаўлiваецца з даты паўторнага
паступлення ў ВАК Беларусi.
     Усе  матэрыялы  па  атэстацыйнай  справе,  што  паступiлi ў ВАК
Беларусi,  пасля вынясення  рашэння  захоўваюцца  ў ВАК  Беларусi ва
ўстаноўленым парадку.

      4. Парадак разгляду спраў суiскальнiкаў вучоных званняў
            у Дзяржаўным вышэйшым атэстацыйным камiтэце

     4.1.   Атэстацыйныя   правы   суiскальнiкаў   вучоных  званняў,
паступiўшыя  ў  ВАК  Беларусi,  папярэдне разглядаюцца  атэстацыйным
аддзелам,   якi   праводзiць   агульную   экспертызу    атэстацыйных
дакументаў,   праверку  выканання   ўстаноўленых  патрабаванняў   па
атэстацыi, працэдуры яе правядзення ў вышэйшых навучальных установах
i навуковых  арганiзацыях, правiльнасцi  афармлення дакументаў.  Пры
парушэннi  афармлення  атэстацыйныя  справы  вяртаюцца  ў  саветы  з
указаннем  вызначаных  парушэнняў.  Атэстацыйная  справа  можа  быць
таксама  адазвана з  ВАК Беларусi  старшынёй савета  арганiзацыi пры
выяўленнi   парушэнняў   нарматыўных   палажэнняў   або  пры  падачы
суiскальнiкам  матываванай  заявы.  Дакументы  суiскальнiкаў вучоных
званняў, якiя прайшлi  папярэднюю экспертызу, рыхтуюцца атэстацыйным
аддзелам  да  пасяджэння  прэзiдыума  ВАК  Беларусi  ва ўстаноўленым
парадку.

     4.2. Пры неабходнасцi па рашэннi кiраўнiцтва або прэзiдыума ВАК
Беларусi атэстацыйныя справы суiскальнiкаў  вучоных  званняў  могуць
накiроўвацца   на  экспертызу  ў  экспертныя  саветы  ВАК  Беларусi,
вышэйшыя навучальныя ўстановы i навуковыя арганiзацыi рэспублiкi.
     Экспертныя саветы  ВАК  Беларусi  i арганiзацыi,  якiм даручана
правядзенне  экспертызы,   ажыццяўляюць   яе   зыходзячы   з   задач
аб'ектыўнага    i    ўсебаковага   выяўлення   ўзроўню   прафесiйнай
квалiфiкацыi суiскальнiка вучонага  звання,  выканання  атэстацыйных
патрабаванняў,   устаноўленых   нарматыўнымi  актамi.  Гэтая  работа
ажыццяўляецца на падставе аналiзу атэстацыйных спраў  суiскальнiкаў,
iх     навуковых    i    вучэбна-метадычных    работ,    высвятлення
навукова-педагагiчнай квалiфiкацыi з правядзеннем  пры  неабходнасцi
адкрытых заняткаў,  гутарак, дакладаў i паведамленняў суiскальнiкамi
вучоных званняў.
     Тэрмiн правядзення экспертызы - адзiн месяц.
     Рашэннi па  вынiках  экспертызы  i   вывады   аб   адпаведнасцi
прафесiйнага   ўзроўню   суiскальнiка   атэстацыйным   патрабаванням
прымаюцца адкрытым  або  тайным  галасаваннем  i  адлюстроўваюцца  ў
матываваным  заключэннi  экспертнага савета ВАК Беларусi або кафедры
ВНУ,  лабараторыi (аддзела) НДI,  зацверджаным саветам  арганiзацыi.
Пасяджэннi,    звязаныя    з   разглядам   экспертных   заключэнняў,
пратакалiруюцца.
     Экспертнае заключэнне    падпiсваецца   старшынёй   i   вучоным
сакратаром экспертнага савета ВАК Беларусi,  савета ВНУ цi навуковай
арганiзацыi.
     Прадстаўнiкi арганiзацыi,   якая    ажыццяўляла    атэстацыйнае
прадстаўленне,  i  суiскальнiк  могуць  прымаць удзел у абмеркаваннi
экспертнага заключэння, вынесенага на зацвярджэнне, i выкладаць сваю
пазiцыю адносна вынiкаў экспертызы. Экспертны савет або арганiзацыя,
якая праводзiць экспертызу, загадзя iнфармуе iх аб гэтым.

     4.3. Экспертнае заключэнне накiроўваецца ў ВАК Беларусi сумесна
з разгледжанымi пры правядзеннi экспертызы дакументамi суiскальнiка.
Атэстацыйны  аддзел  ВАК  Беларусi  ўключае  вынiкi   экспертызы   ў
дакументы, якiя прадстаўляюцца на разгляд прэзiдыума ВАК Беларусi.

     4.4. Кожная  атэстацыйная  справа  суiскальнiка вучонага звання
разглядаецца i абмяркоўваецца прэзiдыумам ВАК Беларусi  асобна.  Пры
неабходнасцi   на  пасяджэнне  прэзiдыума  запрашаюцца  суiскальнiк,
кiраўнiкi  ВНУ  i  навуковых  устаноў,  прадстаўляюцца  навуковыя  i
вучэбна-метадычныя работы суiскальнiкаў.

     4.5. Тэрмiн   разгляду   ў   ВАК  Беларусi  атэстацыйных  спраў
суiскальнiкаў вучоных званняў не павiнен  перавышаць  6  месяцаў  на
званне прафесара i 3 месяцаў на званне дацэнта.
     У выпадках,  калi патрабуецца правядзенне  экспертызы  ў  больш
працяглыя  тэрмiны,  пытаннi аб падаўжэннi гэтых тэрмiнаў вырашаюцца
па  кожнай  канкрэтнай  справе  кiраўнiцтвам  або  прэзiдыумам   ВАК
Беларусi.

     4.6. Рашэннi  прэзiдыума  ВАК  Беларусi  даводзяцца  да  ведама
саветаў  арганiзацый.  Iнфармацыя  аб  прысваеннi  вучоных   званняў
прафесара i дацэнта публiкуецца ў афiцыйных выданнях ВАК Беларусi.

     5. Настрыфiкацыя дакументаў аб прысваеннi вучоных званняў
         i пераатэстацыя навукова-педагагiчных i навуковых
               работнiкаў, якiя маюць вучоныя званнi

     5.1. Настрыфiкацыя  (прыраўноўванне)  дакументаў  аб прысваеннi
вучоных званняў праводзiцца ВАК Беларусi па хадайнiцтву арганiзацыi,
у якой працуе суiскальнiк, або па асабiстай заяве суiскальнiка.

     5.2. Для    правядзення    настрыфiкацыi    ў    ВАК   Беларусi
прадстаўляюцца:
     - адпаведнае хадайнiцтва савета (форма 9);
     - завераная копiя дакумента  аб прысваеннi вучонага звання (пры
неабходнасцi  дадаецца пераклад  зместу дакумента  на беларускую або
рускую мову, завераны натарыусам);
     - даведка аб суiскальнiку (форма 6).

     5.3. Пераатэстацыя     навукова-педагагiчных     i    навуковых
работнiкаў, якiя маюць вучоныя званнi, прысвоеныя ў iншых краiнах, з
якiмi  Рэспублiкай  Беларусь  не  заключаны дагаворы (пагадненнi) аб
прызнаннi  i  эквiвалентнасцi  вучоных  званняў,   праводзiцца   ВАК
Беларусi па хадайнiцтву арганiзацыi,  у якой працуе суiскальнiк, або
па асабiстай заяве суiскальнiка.
     Хадайнiцтвы аб   пераатэстацыi   прымаюцца   саветамi  адкрытым
галасаваннем  у  адпаведнасцi  з  дзеючымi  ў  Рэспублiцы   Беларусь
патрабаваннямi пры прысваеннi вучонага звання прафесара i дацэнта.

     5.4. Склад i формы дакументаў, што накiроўваюцца ў ВАК Беларусi
па  пераатэстацыi,  такiя ж,  як  i  для  прысваення вучоных званняў
(гл. п.3.2).

     5.5. У   выпадках,  калi  мэтазгодна  зноў  вызначыць  узровень
прафесiйнай квалiфiкацыi або змянiць спецыяльнасць,  па  якой  раней
вызначанай  асобе  было  прысвоена  вучонае  званне (з прычыны змены
профiлю або сферы яго навукова-педагагiчнай дзейнасцi  цi  па  iншых
уважлiвых   абставiнах),  -  пытанне  разглядаецца  ва  ўстаноўленым
парадку (гл. раздзел 1).
     Падставай для гэтага могуць быць асабiстыя пажаданнi работнiка,
вывады атэстацыйнай  (iнспекцыйнай)  камiсii,  пастанова  савета  аб
неабходнасцi  пацвярджэння  ўзроўню квалiфiкацыi работнiка або змены
спецыяльнасцi, па якой яму прысвоена вучонае званне.

     5.6. Парадак разгляду саветамi пытанняў новай атэстацыi,  склад
i  формы дакументаў,  што накiроўваюцца ў ВАК Беларусi,  аналагiчныя
тым, што ўстаноўлены для прысваення вучоных званняў.
     Прычыны новай  атэстацыi  адлюстроўваюцца ў пастановах савета i
суправаджальным пiсьме кiраўнiцтва ВНУ, навуковай арганiзацыi.
     Рашэнне аб  правядзеннi  новай  атэстацыi прымаецца прэзiдыумам
ВАК Беларусi ў агульным парадку.

            6. Пазбаўленне i аднаўленне вучоных званняў

     6.1. Пытанне  аб  пазбаўленнi   вучоных   званняў   узбуджаецца
саветамi арганiзацый,  на падставе хадайнiцтва якiх у свой час гэтыя
вучоныя званнi былi прысвоены.  У выпадку спынення  дзейнасцi  гэтых
саветаў  пытанне  аб  пазбаўленнi  вучонага  звання па даручэннi ВАК
Беларусi можа  разглядацца  саветам  iншай  арганiзацыi  адпаведнага
профiлю.

     6.2. Калi адначасова вырашаецца пытанне аб пазбаўленнi вучонага
звання i вучонай ступенi, то папярэдне органамi атэстацыi вырашаецца
пытанне  аб пазбаўленнi вучонай ступенi.  Пасля гэтага прэзiдыум ВАК
Беларусi вырашае пытанне аб пазбаўленнi вучонага звання.

     6.3. Для вывучэння абставiн,  звязаных з пастаноўкай пытання аб
пазбаўленнi вучоных званняў, ствараецца камiсiя з лiку членаў савета
арганiзацыi,      прадстаўнiкоў      калектыву,      дзе      працуе
навукова-педагагiчны  цi  навуковы  работнiк.  Склад  камiсii  i  яе
старшыня вызначаюцца старшынёй савета арганiзацыi.
     Заключэнне камiсii    аб    абгрунтаванасцi   i   правамоцнасцi
ўзбуджэння адпаведнага прадстаўлення падпiсваецца членамi камiсii  i
дакладваецца  старшынёй  камiсii  на  пасяджэннi  савета.  Асабiстыя
пазiцыi   асобных   членаў   камiсii    адлюстроўваюцца    пiсьмова,
прыкладваюцца   да  заключэння  камiсii  i  таксама  дакладаюцца  на
пасяджэннi савета.

     6.4. Асоба, у адносiнах да якой ставiцца пытанне аб пазбаўленнi
вучонага  звання,  мае  права  прысутнiчаць  на  пасяджэннi  савета,
удзельнiчаць у спрэчках пры абмеркаваннi пытання.

     6.5. Парадак  правядзення   пасяджэння   савета,   галасавання,
афармлення   пратаколаў   падлiковай  камiсii  i  савета  аналагiчны
ўстаноўленаму для прысваення званняў (гл. раздзел 2).
     У склад падлiковай камiсii не могуць быць выбраны члены савета,
што ўваходзiлi ў склад камiсii,  якая вывучала абставiны, звязаныя з
пастаноўкай пытання аб пазбаўленнi вучонага звання.

     6.6. Тайнае  галасаванне пры пазбаўленнi супрацоўнiка некалькiх
вучоных званняў праводзiцца асобна па кожным з  гэтых  званняў.  Пры
гэтым членам савета выдаюцца адпаведныя бюлетэнi. Вынiкi галасавання
афармляюцца асобнымi пратаколамi i зацвярджаюцца саветам.

     6.7. На  падставе  вынiкаў  тайнага  галасавання  савет  прымае
адпаведнае   матываванае   рашэнне,   якое   ўключаецца  ў  пратакол
пасяджэння.  Супрацоўнiку,  адносна якога  разглядалася  пытанне  аб
пазбаўленнi  вучонага  звання,  па  яго  запыту  выдаецца  выпiска з
пратакола пасяджэння савета.
     Вынiкi разгляду   пытання   аб   пазбаўленнi   вучоных  званняў
даводзяцца да ведама навукова-педагагiчнага калектыву не пазней  чым
праз 10 дзён пасля пасяджэння савета.

     6.8. У  ВАК  Беларусi  ў месячны тэрмiн пасля пасяджэння савета
накiроўваюцца наступныя дакументы:
     - суправаджальнае  пiсьмо, падпiсанае кiраўнiком  арганiзацыi з
указаннем  абставiн, якiя  абумовiлi разгляд  пытання аб пазбаўленнi
вучонага звання;
     - выпiска з пратакола пасяджэння савета;
     - асабовы лiсток па ўлiку кадраў;
     -  копii  дакументаў   аб  прысваеннi  супрацоўнiку  адпаведных
вучоных званняў, завераныя натарыяльна або па месцы працы;
     -  копii  хадайнiцтваў,  зваротаў,  заключэнне  камiсii i iншыя
дакументы, якiя  маюць дачыненне да разгляду  пытання аб пазбаўленнi
вучонага звання.

     6.9. Дакументы  па   пытаннях   пазбаўлення   вучоных   званняў
разглядаюцца  ў ВАК Беларусi ва ўстаноўленым парадку.  Прэзiдыум ВАК
Беларусi прымае рашэнне аб пазбаўленнi вучоных званняў з улiкам усёй
сукупнасцi  матэрыялаў,  што маюцца па дадзенай справе,  на падставе
вынiкаў iх папярэдняга экспертнага разгляду.
     Iнфармацыя аб  пазбаўленнi вучоных званняў даводзiцца да ведама
кiраўнiка арганiзацыi, супрацоўнiка i друкуецца ў афiцыйных выданнях
ВАК Беларусi.

     6.10. Пытаннi  аднаўлення вучоных званняў разглядаюцца саветамi
i прэзiдыумам ВАК Беларусi ў тым жа парадку,  як  пры  прадстаўленнi
суiскальнiкаў на прысваенне вучоных званняў (гл. раздзел 1).
     У суправаджальным   пiсьме    кiраўнiцтва    арганiзацыi    пры
накiраваннi   атэстацыйных  спраў  для  аднаўлення  вучоных  званняў
указваюцца матывы пастаноўкi пытання перад прэзiдыумам ВАК Беларусi.

     6.11. Хадайнiцтва савета  арганiзацыi  аб  аднаўленнi  вучонага
звання  можа быць узбуджана,  як правiла,  не раней як праз тры гады
пасля прыняцця рашэння аб пазбаўленнi вучонага звання. Пры выяўленнi
абставiн,  якiя  сведчаць аб памылковым пазбаўленнi вучонага звання,
пытанне аб яго аднаўленнi можа ставiцца раней вызначанага тэрмiну.
     Абавязковай умовай  хадайнiцтва  аб  аднаўленнi вучонага звання
павiнна  быць  наяўнасць  новых  друкаваных   вучэбна-метадычных   i
навуковых работ.

     6.12. На  аснове  прынятага прэзiдыумам ВАК Беларусi рашэння аб
аднаўленнi  вучонага  звання  выдаецца  новы  атэстат  прафесара  цi
дацэнта.

     Дадаткi:
             1. Часовы пералiк спецыяльнасцяў, па якiх прысвойваюцца
                вучоныя званнi  прафесара  i  дацэнта  ў  Рэспублiцы
                Беларусь,  зацверджаны  пастановай  прэзiдыума   ВАК
                Беларусi   ад  16.10.96  г.  N  146  з  дапаўненнем,
                зацверджаным пастановай прэзiдыума ВАК  Беларусi  ад
                13.11.96 г. N 159.

             2. Формы атэстацыйных дакументаў (1-10);


                                  Зацверджаны пастановай прэзiдыума
                                  ВАК Беларусi ад 16.10.96 г. N 146
                                  з дапаўненнем, зацверджаным
                                  пастановай прэзiдыума ВАК Беларусi
                                  ад 13.11.96 г. N 159

                           ЧАСОВЫ ПЕРАЛIК
        спецыяльнасцяў, па якiх прысвойваюцца вучоныя званнi
             прафесара i дацэнта ў Рэспублiцы Беларусь

 N      Спецыяльнасць
 п/п

 01     Матэматыка
 02     Механiка
 03     Астраномiя
 04     Фiзiка
 05     Хiмiя
 06     Бiялогiя
 07     Экалогiя
 08     Геалогiя
 09     Машынабудаванне
 10     Электронiка i мiкраэлектронiка
 11     Радыетэхнiка, прыборабудаванне i сувязь
 12     Iнфарматыка, кiраванне i вылiчальная тэхнiка
 13     Энергетыка i электратэхнiка
 14     Распрацоўка карысных выкапняў
 15     Металургiя
 16     Тэхналогiя
 17     Аўтаматызацыя i механiзацыя
 18     Транспарт
 19     Будаўнiцтва
 20     Аграномiя
 21     Заатэхнiя
 22     Лесазнаўства
 23     Гiсторыя
 24     Эканомiка
 25     Фiласофiя
 26     Лiтаратуразнаўства
 27     Мовазнаўства
 28     Геаграфiя
 29     Права
 30     Педагогiка
 31     Марфологiя i фiзiялогiя
 32     Клiнiчная медыцына
 33     Гiгiена i эпiдэмiялогiя
 34     Фармацыя
 35     Ветэрынарная медыцына
 36     Мастацтва
 37     Архiтэктура
 38     Псiхалогiя
 39     Ваеннае мастацтва i ваеннае будаўнiцтва
 40     Узбраенне i ваенная тэхнiка
 41     Сацыялогiя
 42     Палiталогiя
 43     Культуралогiя


                   ФОРМЫ АТЭСТАЦЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАЎ


                                                   Форма 1
 Да п.1.1
    п.3.2

                                СПIС
          друкаваных работ (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

 ---T--------T------------T----------------T---------T------------¬
 ¦NN¦  Назва ¦ Вiд работы ¦ Выхадныя даныя ¦Аб'ём    ¦Сааўтары    ¦
 ¦  ¦        ¦            ¦                ¦(у стар.)¦(не больш 5)¦
 L--+--------+------------+----------------+---------+-------------
  Раздзелы: 1. Вучэбна-метадычныя работы

               1.1. да абароны дысертацыi

               1.2. пасля абароны дысертацыi

            2. Навуковыя работы

               2.1. да абароны дысертацыi

               2.2. пасля абароны дысертацыi

            3. Аўтарскiя работы


 Суiскальнiк

 Загадчык кафедры (лабараторыi)              (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Вучоны сакратар савета

 (Пячатка)

 (Дата)
 __________________________
 Тлумачэннi:

     1. (2) "Назва" - поўная назва работы на мове арыгiнала.

        (3)   "Вiд   работы"   -   падручнiк,   вучэбны  дапаможнiк,
вучэбна-метадычны  дапаможнiк, дапаможнiк,  курс лекцый,  практыкум,
манаграфiя,  артыкул, тэзiсы  i iнш.  у адпаведнасцi  з СТБ 7.60-93.
"Сiстэма стандартаў па iнфармацыi, бiблiятэчнай i выдавецкай справе.
Выданнi.  Асноўныя   вiды.  Тэрмiны  i   азначэннi".  Пры  наяўнасцi
абавязкова  паказваецца  адпаведны  грыф  мiнiстэрства (зацверджана,
дапушчана, рэкамендавана).
     У спiс  друкаваных  работ  могуць  уключацца  рукапiсы   работ,
дэпанiраваныя  ў сiстэме навукова-тэхнiчнай iнфармацыi,  анатацыi цi
рэфэраты    якiх    змешчаны    ў    навуковых     часопiсах     або
навукова-iнфармацыйных  выданнях.  Звесткi  аб  анатацыi цi рэфераце
прыводзяцца ў калонцы 4.

        (4)  "Выхадныя  даныя"  -  выдавецтва,  часопiс, нумар, год;
зборнiк навуковых  работ, месца i  год выдання; тэзiсы  канферэнцыi,
год i месца правядзення; нумар аўтарскага пасведчання i iнш.

        (5) "Аб'ём (у старонках)", калi ёсць сааўтары - у лiчыльнiку
агульны аб'ём, у назоўнiку - доля суiскальнiка.

     2. Спiс  складаецца  па раздзелах у храналагiчнай паслядоўнасцi
апублiкавання работ.

     3. У спiс  друкаваных  работ  не  ўключаюцца:  матэрыялы,  якiя
знаходзяцца ў друку;  станоўчыя рашэннi на заявы аб выдачы дыпломаў,
аўтарскiх  пасведчанняў; справаздачы  аб навукова-даследчых работах,
акрамя работ, якiя выкананы па  закрытай тэматыцы (з грыфам не нiжэй
як  "сакрэтна")  i  аформлены  ва  ўстаноўленым парадку; дысертацыi;
газетныя артыкулы i iншыя публiкацыi папулярнага характару.
         ___________________________________________________________
         Пункт   3  -   с  изменениями,   внесенными  постановлением
         Государственного   высшего   аттестационного   комитета  от
         24  января 2000  г.  N  1 (зарегистрировано  в Национальном
         реестре - N 8/3010 от 22.02.2000 г.)

            3.  У спiс  друкаваных работ  не ўключаюцца:  матэрыялы,
         якiя  знаходзяцца ў  друку; станоўчыя  рашэннi на  заявы аб
         выдачы  дыпломаў,  аўтарскiх  пасведчанняў;  справаздачы аб
         навукова-даследчых работах; дысертацыi; газетныя артыкулы i
         iншыя публiкацыi папулярнага характару.
         ___________________________________________________________

     4. Да  аўтарскiх  работ   адносяцца:   аўтарскiя   пасведчаннi,
дыпломы, патэнты, лiцэнзii, iнфармацыйныя карты, алгарытмы, праекты,
творчыя работы.


 Да п.1.1                                                Форма 2
    п.3.2

                                СПIС
             кандыдатаў (дактароў) навук, падрыхтаваных

            (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка)
 ----T----------------------T------------------T-------------------¬
 ¦NN ¦Прозвiшча, iмя, iмя па¦Назва кандыдацкай ¦Арганiзацыя, у якой¦
 ¦п/п¦бацьку                ¦(доктарскай)      ¦абаранiў           ¦
 ¦   ¦                      ¦дысертацыi, шыфр i¦дысертацыю, год    ¦
 ¦   ¦                      ¦назва навуковай   ¦абароны            ¦
 ¦   ¦                      ¦спецыяльнасцi     ¦                   ¦
 L---+----------------------+------------------+--------------------


 Суiскальнiк                                   (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Загадчык кафедры (лабараторыi)

 Вучоны сакратар савета

 (Пячатка)

 (Дата)


     Заўвага: У   спiс   уключаюцца   дактары    навук,    навуковым
              кансультантам якiх быў суiскальнiк вучонага звання.


                                               Форма 3
 Да п.2.5
    п.6.6

                      Бюлетэнь для галасавання

     Савет (назва ВНУ, арганiзацыi)

     Да пасяджэння савета " ___ " _____ 199 _ г.    Пратакол N ___

 ----------------T---------------------------------T--------------¬
 ¦Прозвiшча, iмя,¦       Характар атэстацыi        ¦    Вынiкi    ¦
 ¦iмя па бацьку  ¦                                 ¦ галасавання  ¦
 ¦суiскальнiка   ¦                                 ¦              ¦
 L---------------+---------------------------------+---------------
                  Прысваенне (аднаўленне,
                  пазбаўленне) *) вучонага звання   За
                  прафесара (дацэнта) *) па         Супраць
                  спецыяльнасцi (назва)

 У апошняй графе выкрэслiць непатрэбнае.


 Тлумачэннi: *) Друкуецца толькi неабходнае.
                Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                           Форма 4

 Да п.2.6, п.6.5


                          ПРАТАКОЛ N _____
              пасяджэння падлiковай камiсii, выбранай
           саветам (назва ўстановы) " ___ " _________ 19 __ г.

 Склад камiсii: (прозвiшчы i iнiцыялы членаў камiсii)

 Камiсiя  выбрана  для  падлiку  галасоў  пры  тайным галасаваннi па
пытаннi  прысваення  (аднаўлення,  пазбаўлення)  *)  вучонага звання
прафесара (дацэнта) *) па спецыяльнасцi (назва) (прозвiшча, iмя, iмя
па бацьку ў давальным склоне).

 Камiсiя выбрала старшынёй (прозвiшча, iнiцыялы)

 Склад савета зацверджаны ў колькасцi ___ чалавек
 (загад N ___ ад " ___ " ______ 19 ___ г.).
 Прысутнiчалi на пасяджэннi _________ членаў савета.

 Раздадзена бюлетэняў ____
 Засталося нераздадзеных бюлетэняў ____
 Аказалася ў урне бюлетэняў ______

 Вынiкi галасавання па ўказаным пытаннi:

     "за"                      ______
     "супраць"                 ______
     "несапраўдных бюлетэняў"  ______


 Старшыня падлiковай камiсii                (Iнiцыялы, прозвiшча)

 Члены падлiковай камiсii                   (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 ________________________
 Тлумачэннi: *) Друкуецца толькi неабходнае.
                Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                             Форма 5В

 Да п.3.2                                    па п. ______ 1)
 (для работнiкаў выкладчыцкага складу)

 ______________________________
     1) Указваецца пункт Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i
 прысваеннi вучоных званняў, па якiм прадстаўляецца суiскальнiк.

                              ДАВЕДКА
       аб суiскальнiку вучонага звання прафесара (дацэнта) *)
                      па спецыяльнасцi (назва)

                  (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

                          1. Прадстаўленне

     Загадам рэктара (дырэктара,  начальнiка) *) (назва арганiзацыi)
назначаны на пасаду 2) (назва) кафедры (назва) (загад ад "__" __ г.,
N ____).

 _____________________________
     2) Пры неабходнасцi  паказваюцца  паслядоўна  ўсе  зацверджаныя
 загадам пасады суiскальнiка.  Пры сумяшчальнiцтве паказваецца  доля
 штатнай стаўкi (0,25;  0,5).  У новым радку - асноўнае месца працы,
 пасада.

     На падставе рэкамендацыi (назва кафедры)  3)  савет  у  складзе
_____ чалавек з _____ членаў савета галасаваў:  за - ______, супраць
- _________, несапраўдных бюлетэняў - _______  (пратакол  пасяджэння
N _________ ад "___"________ ____ г.).

 __________________________
     3) Пры прадстаўленнi дадатковага заключэння профiльнай  кафедры
 ўказваецца яе  найменне  i  робiцца  спасылка:  заключэнне  кафедры
 (назва навучальнай установы) прыкладаецца.

               2. Асноўныя звесткi аб суiскальнiку 4)

 __________________________
     4) Даюцца  паслядоўна  ў  адпаведнасцi  з  нумарамi  пазiцый  i
 адлюстраваннем iх зместу.

     1. Год нараджэння ______.

     2. У _____ годзе закончыў (назва ВНУ) па  спецыяльнасцi  (назва
па дыплому).
     У _____ годзе закончыў  аспiрантуру  (дактарантуру)  *)  (назва
арганiзацыi).

     3. Вучоная  ступень  кандыдата ____________ навук прысуджана па
вынiках абароны дысертацыi ў савеце  па  абароне  дысертацый  (назва
арганiзацыi) " ____ " _________ г.
     Вучоная ступень  доктара _______________ навук  прысуджана   па
вынiках  абароны  дысертацыi  ў  савеце па абароне дысертацый (назва
арганiзацыi) " ___ " _______ ____ г.
     Вучонае званне  дацэнта  па  кафедры (спецыяльнасцi) *) (назва)
прысвоена ў _______ г.

     4. Стаж навукова-педагагiчнай працы ____ гадоў,  у тым  лiку  ў
дадзенай навучальнай установе _____ гадоў.

     Стаж навуковай працы ____ гадоў.

     5. Агульны аб'ём вучэбнай нагрузкi ____ гадзiн.  Чытае асноўныя
лекцыйныя курсы (назва па вучэбнаму плану) у аб'ёме _____ гадзiн.

     6. Асноўныя вынiкi вучэбна-метадычнай работы  (удзел  у  рабоце
навучальна-метадычных  саветаў,  наяўнасць надрукаваных падручнiкаў,
вучэбных дапаможнiкаў, курсаў лекцый i iнш.).

     7. Праводзiць навуковыя даследаваннi па тэме: (назва).

     8. Падрыхтаваў __________ кандыдатаў навук, быў кансультантам у
______ дактароў навук.

     Кiруе _____ аспiрантамi i суiскальнiкамi.

     9. З'яўляецца членам савета па абароне  кандыдацкiх  дысертацый
па спецыяльнасцi (назва i шыфр), па абароне доктарскiх дысертацый па
спецыяльнасцi (назва i шыфр).

     10. Мае  ганаровыя  званнi,  урадавыя  ўзнагароды   i   адзнакi
(указаць, якiя).

                 3. Друкаваныя работы суiскальнiка

     Усяго мае _________ друкаваных   работ,   у   тым  лiку: ______
вучэбна-метадычнага i _____ навуковага характару. З'яўляецца аўтарам
_____ вынаходнiцтваў.

     Пасля абароны доктарскай (кандыдацкай) *) дысертацыi надрукаваў
_____ вучэбна-метадычных i _____ навуковых работ.
     За тэрмiн знаходжання на апошняй пасадзе надрукаваў ____ работ.

          Асноўныя вучэбна-метадычныя i навуковыя работы,
                   у тым лiку за апошнiя 5 гадоў:

 1.

 2.

 3.

 4.


            4. Апрабацыя навукова-педагагiчнай дзейнасцi

     Праведзены адкрытыя  заняткi  (дата правядзення,  назва лекцый,
практычных заняткаў з указаннем курса навучання).

     Ацэнка кафедрай узроўню заняткаў (выдатна, добра, здавальняюча)
(указваецца дата i нумар пратакола пасяджэння).

     Выступiў з  навуковымi  дакладамi на канферэнцыях,  сiмпозiумах
(указаць, якiх).

     Прайшоў павышэнне     навукова-педагагiчнай     i     навуковай
квалiфiкацыi (указаць формы, месца праходжання i тэрмiны).


 Старшыня савета

 Вучоны сакратар савета                       (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Начальнiк аддзела кадраў

 (Пячатка ўстановы)

 (Дата)

 ________________________
 Тлумачэннi: *) Друкаваць толькi неабходнае.
                Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                           Форма 5Н

 Да п.3.2                                  па п. _____ 1)
 (для навуковых работнiкаў)

 __________________________
     1) Указваецца пункт Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеней i
 прысваеннi вучоных званняў, па якiх прадстаўляецца суiскальнiк.

                              ДАВЕДКА
       аб суiскальнiку вучонага звання прафесара (дацэнта) *)
                      па спецыяльнасцi (назва)

                  (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

                          1. Прадстаўленне

     Загадам дырэктара (рэктара,  начальнiка) *) (назва арганiзацыi)
назначаны на  пасаду  (назва  пасады  i  падраздзялення)  (загад  ад
" __ " _____ __ г., N ____).

     На падставе  рэкамендацыi  (назва  навуковага   падраздзялення)
савет у складзе _____ чалавек з _____ членаў савета галасаваў:  за -
____,  супраць - _____,  несапраўдных  бюлетэняў  -  ____  (пратакол
пасяджэння N ______ ад "___"________ ____ г.).


               2. Асноўныя звесткi аб суiскальнiку 2)

 __________________________
     2) Даюцца  паслядоўна  ў  адпаведнасцi  з  нумарамi  пазiцый  i
 адлюстраваннем iх зместу.

     1. Год нараджэння _____.

     2. У _____ годзе закончыў (назва ВНУ) па  спецыяльнасцi  (назва
па дыплому).
     У ______ годзе закончыў аспiрантуру  (дактарантуру)  *)  (назва
арганiзацыi).

     3. Вучоная  ступень  кандыдата ____________ навук прысуджана па
вынiках абароны дысертацыi ў савеце  па  абароне  дысертацый  (назва
арганiзацыi) "__"______ ___ г.
     Вучоная ступень доктара ___________ навук прысуджана па вынiках
абароны   дысертацыi   у   савеце   па   абароне  дысертацый  (назва
арганiзацыi) "___"_________ ____ г.
     Вучонае званне дацэнта (старшага навуковага супрацоўнiка) *) па
кафедры (спецыяльнасцi) *) (назва) прысвоена ў ______ годзе.

     4. Стаж навуковай працы ______ гадоў,  у тым  лiку  ў  дадзенай
арганiзацыi _______ гадоў.

     Стаж навукова-педагагiчнай працы _____ гадоў.

     5. Удзел   у   падрыхтоўцы   навуковых   кадраў:   (кiраўнiцтва
аспiрантамi  i   суiскальнiкамi,   кансультацыi   для   дактарантаў,
колькасць  падрыхтаваных кандыдатаў i дактароў навук,  у тым лiку за
апошнiя 5 гадоў (спiс прыкладаецца да даведкi).

     Кiруе навуковымi даследаваннямi па тэмах (назва).

     З'яўляецца членам  савета(ў)  па абароне кандыдацкiх дысертацый
па спецыяльнасцi (назва i шыфр), па абароне доктарскiх дысертацый па
спецыяльнасцi (назва i шыфр).

     6. Прымае ўдзел у падрыхтоўцы спецыялiстаў у ВНУ, у тым лiку па
сумяшчальнiцтву.  Чытае асноўныя лекцыйныя курсы  (назва)  ў  аб'ёме
______ гадзiн.

     7. З'яўляецца членам (навукова-метадычных, навукова-тэхнiчных i
iншых саветаў, указаць, якiх).

     8. Мае ганаровыя званнi, узнагароды (указаць, якiя).

                 3. Друкаваныя работы суiскальнiка

     Усяго мае _____ друкаваных работ, у тым лiку: ______ навуковага
i   ______   вучэбна-метадычнага   характару.   З'яўляецца   аўтарам
_____ вынаходнiцтваў.

     Пасля абароны   доктарскай    (кандыдацкай)    *)    дысертацыi
надрукаваў _____ вучэбна-метадычных i _____ навуковых работ.

     За тэрмiн знаходжання на апошняй пасадзе надрукаваў ____ работ.

          Асноўныя навуковыя i вучэбна-метадычныя работы,
                   у тым лiку за апошнiя 5 гадоў:

 1.

 2.

 3.

 4.

      4. Апрабацыя навуковай i навукова-педагагiчнай дзейнасцi

     Даецца кароткая    характарыстыка    вынiкаў    навуковай     i
навукова-педагагiчнай дзейнасцi суiскальнiка.

     Выступiў з ___ навуковымi    дакладамi   на _____ канферэнцыях,
сiмпозiумах (прыклады: дзе, калi, па якой праблеме).

     Прайшоў павышэнне     навуковай     i     навукова-педагагiчнай
квалiфiкацыi (указаць формы, месца правядзення i тэрмiны).


 Старшыня савета

 Вучоны сакратар савета                      (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Начальнiк аддзела кадраў

 (Пячатка арганiзацыi)

 (Дата)

 _______________________
 Тлумачэннi: *) Друкуецца толькi неабходнае.
                Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                                     Форма 5Т
 Да п.3.2
 (для дзеячаў мастацтва,                             па п. _____ 1)
 спецыялiстаў культуры, архiтэктуры,
 фiзiчнай культуры i спорту)

 ____________________________
     1) Указваецца пункт Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i
 прысваеннi вучоных званняў, па якiм прадстаўляецца суiскальнiк.

                              ДАВЕДКА
       аб суiскальнiку вучонага звання прафесара (дацэнта) *)
                      па спецыяльнасцi (назва)

                  (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

                          1. Прадстаўленне

     Загадам рэктара (дырэктара) *) (назва арганiзацыi) назначаны на
пасаду  2)  (назва) кафедры (назва) (загад ад " ___ " ______ ___ г.,
N ____).

 _____________________________
     2) Пры  сумяшчальнiцтве  паказваецца доля штатнай стаўкi (0,25;
 0,5). У новым радку - асноўнае месца працы, пасада

        На падставе прадстаўлення (назва кафедры) "____"______ __ г.
савет у складзе _____ чалавек з  _____ членаў савета галасаваў: за -
______, супраць - _____, несапраўдных бюлетэняў - _____.
(пратакол пасяджэння N ______ ад "____"_________ ____ г.).

               2. Асноўныя звесткi аб суiскальнiку 3)

 ____________________________
     3) Даюцца  паслядоўна  ў  адпаведнасцi  з  нумарамi  пазiцый  i
 адлюстравання iх зместу.

     1. Год нараджэння ____.

     2. У ____ годзе закончыў (назва ВНУ) па спецыяльнасцi (назва па
дыплому).

     3. Вучоная ступень кандыдата ________________ навук  прысуджана
па  вынiках абароны дысертацыi ў савеце па абароне дысертацый (назва
арганiзацыi) "____"_______ ____ г.

     Вучоная ступень  доктара ________________ навук  прысуджана  па
вынiках  абароны  дысертацыi  ў  савеце па абароне дысертацый (назва
арганiзацыi) "___" ________ ____ г.
     Вучонае званне  дацэнта  па  кафедры (спецыяльнасцi) *) (назва)
прысвоена ў ______ годзе.

     4. Стаж навукова-педагагiчнай працы _______ гадоў, у тым лiку ў
дадзенай навучальнай установе _____ гадоў. Стаж творчай працы ______
гадоў.

     5. Чытае асноўныя лекцыйныя курсы (назва па вучэбнаму плану)  у
аб'ёме _____ гадзiн.
     Кiруе творчым  калектывам  (групай),  курсавымi  i   дыпломнымi
работамi (праектамi,  пастаноўкамi, творчымi аб'яднаннямi i гурткамi
студэнтаў) *).

     6. Колькасць падрыхтаваных вучняў:  агульная _____, па  творчых
спецыяльнасцях ______, спецыялiзацыях  i  класах ____, у тым лiку за
апошнiя 5 гадоў ____; сярод iх  творчых  работнiкаў,  якiя  атрымалi
ганаровыя званнi ____, лаўрэатаў i дыпламантаў конкурсаў, фестываляў
___, асоб,  якiя  занялi  вядучае  становiшча  ў  сваёй  галiне ____
(аналагiчна - для работнiкаў фiзiчнай культуры i спорту) (поўны спiс
завяраецца кiраўнiком установы i прыкладваецца да даведкi).

     7. (Адлюстраваць  удзел  у  падрыхтоўцы   навукова-педагагiчных
кадраў у адпаведнай галiне).

     8. (Асабiстыя  творчыя  (спартыўныя)  дасягненнi  суiскальнiка:
удзел у конкурсах,  фестывалях,  выставах, чэмпiянатах, алiмпiядах i
г.д.).

     9. З'яўляецца    членам    творчых   саюзаў   (указаць   якiх),
навукова-метадычных саветаў (якiх), саветаў  па  абароне  дысертацый
(якiх).

     10. Мае ганаровыя званнi,  узнагароды i адзнакi (указаць якiя i
з якога года).

                 3. Друкаваныя работы суiскальнiка

     Усяго мае  _____  друкаваных   работ,   у   тым   лiку:   _____
вучэбна-метадычнага i _____ навуковага характару;  _________ творчых
работ.

     За тэрмiн  знаходжання  на  пасадзе  прафесара   (дацэнта)   *)
надрукаваў _____ работ.

 (Указваюцца асноўныя  творчыя работы - творы,  сольныя выступленнi,
 канцэртныя праграмы,  пастаноўкi,  праекты i iнш.  - с прыкладаннем
 спiса творчых работ, публiкацый аб творчасцi суiскальнiка, найбольш
 значных iлюстрацыйных матэрыялаў:  альбомаў, рэпрадукцый i рэцэнзiй
 аб творчасцi i iнш.).

          Асноўныя работы, у тым лiку за апошнiя 5 гадоў:

 1.

 2.

 3.

 4.

            4. Апрабацыя навукова-педагагiчнай дзейнасцi

     Праведзены адкрытыя  заняткi  (дата правядзення,  назва лекцый,
практычных заняткаў з указаннем курса навучання).

     Ацэнка кафедрай узроўню заняткаў (выдатна, добра, здавальняюча)
(указваецца дата i нумар пратакола пасяджэння).

     Даецца кароткая  характарыстыка  вынiкаў  навукова-педагагiчнай
дзейнасцi суiскальнiка ў ВНУ.  Указваецца  наяўнасць  не  менш  трох
водзываў  аб  творчай  i  выкладчыцкай дзейнасцi суiскальнiка,  якiя
дадзены   вiднымi   прадстаўнiкамi   адпаведнай   галiны    (водзывы
прыкладваюцца да прадстаўлення).


 Старшыня савета

 Вучоны сакратар савета                        (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Начальнiк аддзела кадраў

 (Пячатка ўстановы)

 (Дата)


 ______________________
 Тлумачэннi: *) Друкуецца толькi неабходнае.
                Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                               Форма 5К

 Да п.3.2                                      па п. _______ 1)
 (для кiраўнiкоў навучальных устаноў
 i навуковых арганiзацый)

 ______________________________
     1) Указваецца пункт Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i
 прысваеннi вучоных званняў, па якiм прадстаўляецца суiскальнiк.

                              ДАВЕДКА
       аб суiскальнiку вучонага звання прафесара (дацэнта) *)
                      па спецыяльнасцi (назва)

                  (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

                          1. Прадстаўленне

     1а. (Пры прадстаўленнi рэктараў ВНУ, дырэктараў навуковых
                           арганiзацый):

     Назначаны рэктарам ВНУ  (дырэктарам   навуковай    арганiзацыi,
IПК) *)  з  "___"____  ____ г.  загадам мiнiстэрства  (ведамства) *)
(назва) ад "___"_________ ____ г., N ____.

     1б. (Пры прадстаўленнi прарэктараў, намеснiкаў дырэктараў
           навучальных устаноў i навуковых арганiзацый):

     Загадам    рэктара  (дырэктара) *)    (назва  ўстановы)      ад
"___"_____ ___ г., N ___ назначаны на пасаду (прарэктара па вучэбнай
(навуковай) рабоце, нам.дырэктара па вучэбнай (навуковай) рабоце) *)
з "___"_______ _____ г.

     2. Далей   указваецца,   у   якiм   вучэбным   або    навуковым
падраздзяленнi   дадзенай   арганiзацыi   i  на  якiх  умовах  вядзе
навукова-педагагiчную або навуковую работу:

     загадвае кафедрай (назва, на якiх умовах) з "___"_______ ___ г.
(загад ад "___"______ ___ г., N ___);

     кiруе навуковым аддзелам (сектарам, лабараторыяй) *) (назва, на
якiх умовах) з "___"_______ ___ г. (загад ад "___" _______   ___ г.,
N __);

     працуе на  пасадзе (дацэнта,  прафесара) *) кафедры (назва,  на
якiх умовах) з "___"_______ ____ г.  (загад ад  "____"____  ____ г.,
N __);

     працуе на  пасадзе галоўнага (старшага, вядучага) *) навуковага
супрацоўнiка (назва падраздзялення, на якiх умовах)  з ___"__ ___ г.
(загад ад "___"______ ___ г., N __).

     Пры разглядзе  прадстаўлення  (назва  падраздзялення)  савет  у
складзе _____ чалавек з _____ членаў савета галасаваў:  за  - _____,
супраць - _____, несапраўдных бюлетэняў - _____ (пратакол пасяджэння
N ______ ад "____"______ ___ г.).

 (Наступныя раздзелы - 2, 3, 4 афармляюцца аналагiчным чынам, як i ў
 формах 5В, 5Н, 5Т).


 Старшыня савета

 Вучоны сакратар савета                      (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Начальнiк аддзела кадраў

 (Пячатка арганiзацыi)

 (Дата)

 ______________________________
 Тлумачэннi: *) Друкуецца неабходнае.
                Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                   Форма 6 (В, Н, Т, К) *)

 Да п.3.2                          па п. _________ 1)

 ____________________________
     1) Указваецца пункт Палажэння аб прысуджэннi вучоных ступеняў i
прысваеннi вучоных званняў, па якiм прадстаўляецца суiскальнiк.

                              ДАВЕДКА
   да пасяджэння прэзiдыума ВАК Беларусi "___"_________ _____ г.

         Суiскальнiк вучонага звання прафесара (дацэнта) *)
                      па спецыяльнасцi (назва)
                  (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
                      (Фамилия, имя, отчество)

                        1. Прадстаўленне 2)

 _____________________________
     2) Для кiраўнiкоў устаноў раздзел 1 афармляецца па тыпу  поўнай
 даведкi (ф.5К).

     Загадам рэктара   (дырэктара)  *)  (поўная  назва  арганiзацыi)
назначаны на  пасаду 3)  (назвы пасады i падраздзялення)  (загад  ад
"___"________  ____ г.,  N ____).  Савет "____"____________ _____ г.
прагаласаваў: за - ____, супраць - ____.

 ____________________________
     3) Пры  сумяшчальнiцтве  паказваецца доля штатнай стаўкi (0,25;
 0,5). У новым радку - асноўнае месца працы i пасада.

                2. Асноўныя звесткi аб суiскальнiку

     1. Год нараджэння ____.

     2. Закончыў у _____ г.  (назва ВНУ) па спецыяльнасцi (назва  па
дыплому).

     3. Кандыдат  _______ навук з _____ г.,  доктар ________ навук з
_______   г.   Вучонае   званне   дацэнта    (старшага    навуковага
супрацоўнiка) *) па кафедры (спецыяльнасцi) *) (назва) з _____ г.

     4. Стаж   навукова-педагагiчнай   працы   ___   г.,   навуковай
(творчай) *) працы __, у тым лiку ў дадзенай арганiзацыi ___ г.

     5. Лекцыйныя курсы (назва) ў аб'ёме _______ гадзiн.

     6. Падрыхтаваў _____ кандыдатаў, ______ дактароў  навук;  кiруе
______ аспiрантамi i суiскальнiкамi (вучняў,  якiя дасягнулi значных
творчых (спартыўных) поспехаў).

     7. Усяго   друкаваных   работ ________, у    тым    лiку ______
вучэбна-метадычных, ____ навуковых;
надрукаваў  ___ падручнiкаў,  ____ вучэбн.дапам., ______ курс.лекц.,
_____ манаграфiй;
пасля абароны дысертацыi ____ прац, у тым лiку ____ вуч.-метад., ___
навуковых.

     8. Прайшоў  павышэнне  квалiфiкацыi  (дзе,  калi  ў  апошнiя 10
гадоў).

     9. Прымаў  удзел   у   ____   рэспублiк.,   _____   мiжнародных
канферэнцыях у ______ г.г.

     10. Мае  ганаровыя званнi,  адзнакi,  узнагароды (якiя i ў якiм
годзе).

       3. Асноўныя друкаваныя вучэбна-метадычныя i навуковыя
                          (творчыя) работы

         (У першую чаргу падручнiкi, вучэбныя дапаможнiкi,
  курсы лекцый, манаграфii i г.д., у тым лiку за апошнiя 5 гадоў)

 1.

 2.

 3.

 4.


 Старшыня савета                             (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Вучоны сакратар савета

 (Пячатка)

 _____________________________
     Тлумачэннi: *) Друкуецца толькi неабходнае.
                    Даведка друкуецца  на  адной старонцы.  Вылучаны
                    курсiвам тэкст не друкуецца.


 Да атэстацыйнай справы            Форма 7
 на прысваенне вучонага звання     Iндэкс __________
 прафесара (дацэнта) *)            (ставiцца ў ВАК Беларусi)
 па спецыяльнасцi (назва)          Дата паступлення ў ВАК Беларусi
                                   "___"__________ ____ г.


                       РЭГIСТРАЦЫЙНАЯ КАРТКА

     1. Прозвiшча,   iмя,  iмя  па  бацьку  (у  назоўным  склоне  па
пашпарту).

     2. Прозвiшча,  iмя,  iмя  па  бацьку  ў  давальным  склоне   на
беларускай i рускай мовах (для выпiскi атэстата).

     3. Арганiзацыя, савет якой хадайнiчае.

     4. Падраздзяленне.

     5. Назва мiнiстэрства i арганiзацыi па асноўным месцы работы.

     6. Пасада (асноўная, па сумяшчальнiцтву).

     7. Год нараджэння.

     8. Вучоная ступень.

     9. Галiна навукi (назва).

     10. Навуковая спецыяльнасць па дысертацыi (шыфр, назва).

     11. Вучонае званне.

     12. Стаж  навукова-педагагiчнай  працы ____ (гадоў),  навуковай
(творчай) *) працы __ гадоў.

     13. Падрыхтаваў _____ кандыдатаў, _____ дактароў навук.

     14. Колькасць друкаванных  работ ________, у  тым  лiку:
______ вучэбна-метадычных, ______ навуковых.

     15. Дата рашэння  прэзiдыума ВАК Беларусi "____" _______ ___ г.
N пратакола _____.

     16. Рашэнне прэзiдыума ВАК Беларусi.

     Суiскальнiк       (Подпiс)                (Iнiцыялы, прозвiшча)

 ______________________________
     Рэгiстрацыйная картка  друкуецца  на  шчыльнай  паперы  памерам
 148х210 мм.
     *) Друкуецца неабходнае.
        Вылучанае курсiвам не друкуецца.
        П.п.15, 16 не запаўняюцца.


                                                     Форма 8

                               ВОПIС
                   дакументаў атэстацыйнай справы
                  (Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

 ----T-----------------------T---------------------T---------------¬
 ¦NN ¦    Назва дакумента    ¦   Колькасць лiстоў  ¦   Нумары      ¦
 ¦п/п¦                       ¦                     ¦   лiстоў      ¦
 ¦   ¦                       ¦                     ¦   з___па____  ¦
 L---+-----------------------+---------------------+----------------
  1.  Хадайнiцтва арганiзацыi

  2.  Выпiска з пратакола
      савета

  3.  Асабовы лiсток па ўлiку
      кадраў

  4.  Даведка па форме 5В, 5Н,
      5Т, 5К

  5.  Даведка па форме 6

  6.  Спiс друкаваных работ

  7.  Спiс падрыхтаваных
      кандыдатаў (дактароў)
      навук

  8.  Копii дакументаў аб
      вышэйшай адукацыi,
      вучоных ступенях i
      званнях

  9.  Выпiска з працоўнай
      кнiжкi

  10. Дадатковыя матэрыялы
      (водзывы, характарыстыкi,
      рэкамендацыi i iнш.)


 Вучоны сакратар савета                     (Iнiцыялы, прозвiшча)

 ______________________________
     Тлумачэннi:
     Усе дакументы,  якiя падшыты ў справу, маюць скразную нумарацыю
 лiстоў. Нумары   лiстоў  прастаўляюцца  простым  алоўкам  у  правым
 верхнiм вугле старонкi.
     Вылучаны курсiвам тэкст не друкуецца.


                                                     Форма 9

 Да п.5.2

                            ХАДАЙНIЦТВА
              аб настрыфiкацыi (указваецца дакумент аб
      прысваеннi вучонага звання, якi належыць настрыфiкацыi)


 __________________
 Прозвiшча
 __________________                         (Месца для фотакарткi
 Iмя                                        суiскальнiка)
 __________________
 Iмя па бацьку


     Савет (назва арганiзацыi)  хадайнiчае  перад  ВАК  Беларусi  аб
настрыфiкацыi  (указваецца  дакумент,  якi належыць настрыфiкаваць),
выдадзены (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку суiскальнiка), "__"__ __ г.
(назва установы, якая выдала дакумент, i краiны).

     Прыводзяцца асноўныя звесткi аб суiскальнiку (по зместу даведкi
ф.5),  з  улiкам  якiх   прымаецца   рашэнне   па   хадайнiцтву   аб
настрыфiкацыi.

     У адносiнах   да  замежных  спецыялiстаў  указваюцца  фактычныя
падставы   для   настрыфiкацыi   адпаведных   дакументаў:   развiццё
мiждзяржаўных  кантактаў  i  абменаў;  удзел  у сумеснай падрыхтоўцы
кадраў;  запрашэнне да правядзення  навукова-педагагiчнай  работы  i
iнш.

     Рашэнне савета па дадзенаму пытанню прынята "____"____ ____ г.,
пратакол N ____.

     Пiсьмовая заява   (прозвiшча   i   iнiцыялы)   на   правядзенне
настрыфiкацыi i копiя (назва дакумента,  якi падлягае настрыфiкацыi)
прыкладаюцца.


 Старшыня савета                         (Iнiцыялы, прозвiшчы)

 Вучоны сакратар савета

 (Пячатка)

 (Дата)


                                                 Форма 10

                    Вокладка атэстацыйнай справы

                                           Iндэкс _________________
                                           (Ставiцца ў ВАК Беларусi)


          Назва арганiзацыi, савет якой прымаў хадайнiцтва


                   Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку
                   суiскальнiка вучонага звання


                        АТЭСТАЦЫЙНАЯ СПРАВА
         на прысваенне вучонага звання прафесара (дацэнта)
                      па спецыяльнасцi (назва)


                                  Дата паступлення справы
                                  ў ВАК Беларусi ________

                                  Дата прыняцця пастановы
                                  прэзiдыума ВАК Беларусi
                                                 ________

                             Горад, год
_______________________
Дзяржаўная рэгiстрацыя.
Номер: 1970/12.
Дата: 11.07.97 г.

         ___________________________________________________________