ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       2 красавiка 1996 г. № 125

 АБ УДАСКАНАЛЕННI МЕТАДЫЧНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ СIСТЭМЫ АДУКАЦЫI

     З мэтай    удасканалення   метадычнага   забеспячэння   сiстэмы
адукацыi,  вызначэння найбольш эфектыўнага механiзма яго  рэалiзацыi
загадваю:
     1. Размеркаваць памiж рэспублiканскiмi падведамнымi  ўстановамi
наступныя  асноўныя  функцыi  па  метадычнаму  забеспячэнню  сiстэмы
адукацыi:

Нацыянальны iнстытут     падрыхтоўка прагнозаў i канцэпцый  развiцця
адукацыi                 адукацыi     i    выхавання.    Распрацоўка
                         стандартаў,  зместу навучання, педагагiчных
                         тэхналогiй,  методык  дыягностыкi  i ацэнкi
                         якасцi    ведаў,    узроўню     выхаванасцi
                         навучэнцаў, вучэбна-праграмнай дакументацыi
                         па агульнаадукацыйных прадметах,  а таксама
                         метадалогii   стварэння  вучэбна-метадычных
                         комплексаў  для  навучання   i   выхавання,
                         камп'ютэрных  i iншых сродкаў навучання для
                         ўсiх тыпаў  навучальна-выхаваўчых  устаноў.
                         Распрацоўка        сацыяльна-экаманамiчных,
                         сацыякультурных                           i
                         арганiзацыйна-педагагiчных          праблем
                         праектавання         новых          мадэляў
                         навучальна-выхаваўчых устаноў у гарадской i
                         сельскай     мясцовасцi,     псiхалагiчнага
                         забеспячэння         навучальна-выхаваўчага
                         працэсу.       Навукова-метадычнае        i
                         арганiзацыйна-педагагiчнае     забеспячэнне
                         псiхалагiчнай   i    сацыяльна-педагагiчнай
                         дапамогi       сем'ям       i       дзецям,
                         сацыяльна-педагагiчным службам рэабiлiтацыi
                         сiстэмы адукацыi.

Рэспублiканскi iнстытут  навуковае абгрунтаванне             мадэляў
прафесiянальнай адукацыi прафесiянальна-тэхнiчнай     i     сярэдняй
                         спецыяльнай    адукацыi,   прафесiянальнага
                         навучання,   павышэння    квалiфiкацыi    i
                         перападрыхтоўкi    кадраў,    выхавання   ў
                         прафесiянальна-тэхнiчных     i     сярэднiх
                         спецыяльных      навучальных     установах,
                         навучальна-вытворчых   i   вучэбна-курсавых
                         камбiнатах i iншых навучальных установах, а
                         таксама    непасрэдна    на    вытворчасцi,
                         каардынацыя      дзейнасцi     рэгiянальных
                         метадычных     органаў      прафесiянальнай
                         адукацыi,     вучэбна-метадычных    органаў
                         галiновых   мiнiстэрстваў   i   ведамстваў.
                         Распрацоўка   i   ўдасканаленне   пералiкаў
                         (класiфiкатараў) прафесiй i спецыяльнасцей,
                         стандартаў,   тыпавых   вучэбных  планаў  i
                         праграм прафесiянальна-тэхнiчнай i сярэдняй
                         спецыяльнай  адукацыi,  методыкi выхаваўчай
                         дзейнасцi,      метадалогii       стварэння
                         вучэбна-метадычных комплексаў, камп'ютэрных
                         i iншых сродкаў навучання, а таксама зместу
                         i      тэхналогiй      праверкi      якасцi
                         прафесiянальнай         адукацыi          ў
                         прафесiянальна-тэхнiчных     i     сярэднiх
                         спецыяльных навучальных установах,  сiстэме
                         павышэння  прафесiянальнай  квалiфiкацыi  i
                         перападрыхтоўкi   дарослага   насельнiцтва.
                         Навуковае    i    метадычнае   забеспячэнне
                         падрыхтоўкi,  перападрыхтоўкi  i  павышэння
                         квалiфiкацыi                         кадраў
                         прафесiянальна-тэхнiчных     i     сярэднiх
                         спецыяльных       навучальных      устаноў,
                         рэгiянальных метадычных органаў  i  органаў
                         кiравання     прафесiянальна-тэхнiчнай    i
                         сярэдняй   спецыяльнай    адукацыяй    усiх
                         узроўняў.   Узаемадзеянне   з  Нацыянальным
                         iнстытутам   адукацыi   i   Рэспублiканскiм
                         iнстытутам  вышэйшай  школы  i гуманiтарнай
                         адукацыi    па     пытаннях     метадычнага
                         забеспячэння агульнаадукацыйных дысцыплiн.

Рэспублiканскi iнстытут  навуковае i     метадычнае     забеспячэнне
вышэйшай школы i гума-   павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi
нiтарнай адукацыi        кадраў  кiраўнiкоў  i   спецыялiстаў   ВНУ;
                         манiторынг,  навуковы аналiз i ацэнка стану
                         вышэйшай адукацыi ў рэспублiцы, распрацоўка
                         метадалагiчных     праблем    развiцця    i
                         нарматыўнай   базы    вышэйшай    адукацыi;
                         арганiзацыйная  i  iнфармацыйная  падтрымка
                         метадычнай   работы   ў   вышэйшай   школе,
                         арганiзацыя    i    каардынацыя   дзейнасцi
                         метадычных     аб'яднанняў     выкладчыкаў,
                         укараненне  новых  тэхналогiй  навучання  i
                         прыватных                          методык;
                         арганiзацыйна-iнфармацыйная       падтрымка
                         мiжнароднага   супрацоўнiцтва   ў    галiне
                         вышэйшай  адукацыi.  Навуковае i метадычнае
                         забеспячэнне  перападрыхтоўкi  i  павышэння
                         квалiфiкацыi  выкладчыцкiх  кадраў у галiне
                         гуманiтарных навук;  распрацоўка  зместу  i
                         базавых   вучэбных   праграм   гуманiтарных
                         дысцыплiн;  арганiзацыйная,  iнфармацыйная,
                         метадычная i навуковая падтрымка выкладання
                         гуманiтарных дысцыплiн.

Iнстытут                 канцэптуальнае абгрунтаванне        мадэляў
павышэння квалiфiкацыi   павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi
i перападрыхтоўкi        кiраўнiкоў   i   педагогаў   дашкольных   i
кiруючых работнiкаў      пазашкольных   устаноў,  агульнаадукацыйных
i спецыялiстаў           школ усiх тыпаў,  школ-iнтэрнатаў, дзiцячых
                         дамоў,  прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх
                         спецыяльных навучальных  устаноў  у  галiне
                         агульнаадукацыйнай падрыхтоўкi i выхавання.
                         Навуковае,  метадычнае   i   арганiзацыйнае
                         забеспячэнне   павышэння   квалiфiкацыi   i
                         перападрыхтоўкi   кiруючых   работнiкаў   i
                         спецыялiстаў  агульнай  сярэдняй  адукацыi,
                         дашкольных i пазашкольных устаноў,  органаў
                         кiравання   агульнай   сярэдняй  адукацыяй,
                         iнстытутаў    удасканалення    настаўнiкаў,
                         iнстытутаў   павышэння  квалiфiкацыi  i  iх
                         атэстацыi.

Рэспублiканскi iнстытут  распрацоўка канцэптуальных    мадэляў     i
iнавацыйных тэхналогiй   iнавацыйных тэхналогiй непарыўнай тэхнiчнай
пры Беларускай дзяржаў-  адукацыi,            навучальна-нарматыўнай
най палiтэхнiчнай        дакументацыi,     сродкаў    навучання    i
акадэмii                 тэхналогiй  па  тэхнiчных   спецыяльнасцях,
                         арганiзацыйна-метадычнае       забеспячэнне
                         падрыхтоўкi   спецыялiстаў   па    сучасных
                         тэхналогiях  з  выкарыстаннем  лакальных  i
                         глабальных iнфармацыйных сiстэм,  павышэнне
                         квалiфiкацыi   i   перападрыхтоўкi   кадраў
                         сярэднiх спецыяльных i  вышэйшых  тэхнiчных
                         навучальных устаноў.

Дзяржаўная iнспекцыя     вывучэнне ўзроўню   ведаў   i   выхаванасцi
навучальных устаноў      навучэнцаў   i   студэнтаў   пры  атэстацыi
                         навучальных  устаноў.  Ацэнка  эфектыўнасцi
                         выкарыстання     навучальнымi    ўстановамi
                         вучэбна-метадычнай       прадукцыi        ў
                         навучальна-выхаваўчым працэсе.

Рэспублiканская          нарматыўнае i    метадычнае    забеспячэнне
навукова-педагагiчная    ўпраўленняў,  аддзелаў адукацыi, iнстытутаў
бiблiятэка               удасканалення    настаўнiкаў,    iнстытутаў
                         павышэння квалiфiкацыi,  агульнаадукацыйных
                         школ усiх тыпаў,  дашкольных i пазашкольных
                         устаноў,     прафесiянальна-тэхнiчных     i
                         сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў па
                         пытаннях дзейнасцi бiблiятэк.

Рэспублiканская          арганiзацыйнае забеспячэнне    алiмпiяднага
завочная фiзiка-         руху   школьнiкаў.  Распрацоўка  метадычных
матэматычная             матэрыялаў для  арганiзацыi  i  правядзення
i хiмiчная школа         заняткаў  i  спаборнiцтваў  з  таленавiтымi
                         дзецьмi  па  матэматыцы,   фiзiцы,   хiмii,
                         iнфарматыцы i бiялогii.

Вылiчальна-аналiтычны    каардынацыя распрацоўкi   i   ўкаранення  ў
цэнтр                    навучальна-выхаваўчы   працэс   навучальных
                         устаноў     усiх     тыпаў    iнфармацыйных
                         тэхналогiй,      вучэбна-метадычнага      i
                         праграмнага    забеспячэння   iнфармацыйных
                         тэхналогiй.     Каардынацыя     распрацоўкi
                         вучэбных   праграм   i   вучэбна-метадычных
                         матэрыялаў  курса  iнфарматыкi  базавай   i
                         сярэдняй адукацыi.

Рэспублiканскi цэнтр     метадычнае                     забеспячэнне
фiзiчнага выхавання i    навучальна-выхаваўчага працэсу па  фiзiчнай
спорту навучэнцаў i      культуры   ў   дашкольных   i  пазашкольных
студэнтаў                установах,  агульнаадукацыйных школах  усiх
                         тыпаў,  прафесiянальна-тэхнiчных,  сярэднiх
                         спецыяльных    i    вышэйшых    навучальных
                         установах.                      Каардынацыя
                         арганiзацыйна-метадычнай         дзейнасцi,
                         павышэнне  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi
                         спецыялiстаў вышэйшых навучальных  устаноў,
                         упраўленняў i аддзелаў адукацыi па пытаннях
                         фiзiчнага  выхавання   дзяцей   дашкольнага
                         ўзросту, навучэнцаў i студэнтаў.

Навукова-метадычны       аналiз забеспячэння   навучальна-выхаваўчых
цэнтр вучэбнай кнiгi i   устаноў   усiх   тыпаў  вучэбнай  кнiгай  i
сродкаў навучання        сродкамi       навучання,       арганiзацыя
                         падрыхтоўкi,    выдання,    экспертызы    i
                         забеспячэння навучальна-выхаваўчых  устаноў
                         усiх     тыпаў     вучэбнай,    метадычнай,
                         навукова-папулярнай      i       даведачнай
                         лiтаратурай,     метадычнае    забеспячэнне
                         адукацыйнага  i  выхаваўчага   працэсаў   у
                         дашкольных    i   пазашкольных   установах,
                         арганiзацыя распрацоўкi, экспертызы сродкаў
                         навучання     i     выхавання     (вучэбнае
                         абсталяванне,             вучэбна-наглядныя
                         дапаможнiкi,   тэхнiчныя   i  iншыя  сродкi
                         навучання i выхавання)  для  навучальных  i
                         выхаваўчых устаноў усiх тыпаў,  арганiзацыя
                         i          каардынацыя          распрацовак
                         навукова-тэарэтычных   пытанняў   стварэння
                         вучэбнай кнiгi i сродкаў навучання, навуко-
                         ва-нарматыўнай базы  для  правядзення  экс-
                         пертных ацэнак новых падручнiкаў i вучэбных
                         дапаможнiкаў, сродкаў навучання.

     2. Зацвердзiць      схему      размеркавання     функцый     па
навукова-метадычнаму i метадычнаму забеспячэнню ступеняў адукацыi за
рэспублiканскiмi  адукацыйнымi ўстановамi,  упраўленнямi i аддзеламi
адукацыi ў адпаведнасцi з дадаткам (дадаецца).
     3. Нацыянальнаму  iнстытуту  адукацыi (Крайко Б.М.),  Iнстытуту
павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кiруючых  работнiкаў  i
спецыялiстаў   адукацыi   (Жук   А.I.),  Рэспублiканскiм  iнстытутам
прафесiянальнай адукацыi (Шкляр А.Х.), вышэйшай школы i гуманiтарнай
адукацыi (Гайсёнак В.А.),  iнавацыйных тэхналогiй пры БДПА (Сапёлкiн
Я.П.),    Вылiчальна-аналiтычнаму    цэнтру     (Лiстапад     М.I.),
Рэспублiканскай  завочнай  фiзiка-матэматычнай i хiмiчнай школе (Шыш
В.А.),  Рэспублiканскай навукова-педагагiчнай  бiблiятэцы  (Шамелава
А.В),  Дзяржаўнай  iнспекцыi  навучальных  устаноў (Канановiч У.Я.),
Рэспублiканскаму цэнтру фiзiчнага выхавання i  спорту  навучэнцаў  i
студэнтаў (Варсiн Я.М.),  Навукова-метадычнаму цэнтру вучэбнай кнiгi
i сродкаў навучання (Шабановiч  Б.I.)  забяспечыць  работу  ўстаноў,
якiя яны ўзначальваюць,  па выкананню вышэйадзначаных функцый i з iх
улiкам,  пры неабходнасцi у месячны тэрмiн унесцi змяненнi ў дзеючыя
статуты.
     4. Галоўным упраўленням вышэйшай  адукацыi  (Даманеўскi  Д.С.),
агульнай  сярэдняй  адукацыi  (Фяськоў  М.С.),  аддзелу па праблемах
вынiкаў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС (Цярляеў А.М.),  упраўленням
аховы  дзяцiнства  i  спецыяльнай  адукацыi (Бубен С.С.),  павышэння
квалiфiкацыi  i   перападрыхтоўкi   спецыялiстаў   (Абрамаў   А.I.),
выхаваўчай работы (Бутрым Г.А.),  дашкольнага выхавання (Карасцялёва
Т.М.),    сярэдняй    спецыяльнай    адукацыi    (Кiрылюк     Л.Я.),
прафесiйна-тэхнiчнай  адукацыi (Ганчар Э.М.),  падрыхтоўкi навуковых
кадраў i  каардынацыi  навуковых  даследаванняў  (Рэўт  А.П.):
     4.1. аказаць   неабходную   арганiзацыйна-метадычную   дапамогу
адпаведным установам рэспублiканскага падпарадкавання па  рэалiзацыi
функцый, выкладзеных у дадатку;
     4.2. распрацаваць у месячны тэрмiн механiзм рэалiзацыi  функцый
метадычнага   забеспячэння   дашкольнага,  пазашкольнага  выхавання,
агульнай сярэдняй i прафесiйнай адукацыi ўстановамi рэспублiканскага
падпарадкавання;
     4.3. забяспечыць  сумесна  з   Упраўленнем   замежных   сувязей
(Цiханаў У.Ю.) на працягу 1996 года наладжванне на пастаяннай аснове
дзелавых кантактаў  навучальных  устаноў  з  адпаведнымi  ўстановамi
блiзкага    i    далёкага    замежжа    па    пытаннях   арганiзацыi
вучэбна-метадычнай работы.
     5. Лiчыць  страцiўшымi  сiлу загады Мiнiстэрства адукацыi ад 30
красавiка 1993 г.  № 135 "Аб  арганiзацыйна-метадычным  забеспячэннi
сiстэмы  адукацыi"  i ад 16 верасня 1993 г.  № 281 "Аб удасканаленнi
функцый НМ Цэнтра вучэбнай кнiгi i сродкаў навучання".
     6. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка Мiнiстра
Валадзько У.Ф.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ
*                                                                    &
                               Схема
                размеркавання функцый па метадычнаму
                   забеспячэнню ступеняў адукацыi
            за рэспублiканскiмi адукацыйнымi ўстановамi,
                 упраўленнямi i аддзеламi адукацыi

---------T-------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------
Накiрункi¦Выконваемыя функцыi¦     Ступенi адукацыi, тыпы навучальных устаноў i выканаўцы адпаведных функцый
дзейнасцi¦                   +----------T--------T--------T------------T---------T-----------T--------T-----------T-----------
         ¦                   ¦Дашкольнае¦Базавая ¦Агульная¦Пазашколь-  ¦Прафесiя-¦Сярэдняя   ¦Вышэйшая¦Падрыхтоўка¦Павышэнне
         ¦                   ¦выхаванне ¦адукацыя¦сярэдняя¦нае         ¦нальна-  ¦спецыяльная¦адукацыя¦навуковых  ¦квалiфiка-
         ¦                   ¦          ¦        ¦адукацыя¦выхаванне i ¦тэхнiчная¦адукацыя   ¦        ¦i навукова-¦цыi i пера-
         ¦                   ¦          ¦        ¦        ¦навучанне   ¦адукацыя ¦           ¦        ¦педагагiч- ¦падрыхтоў-
         ¦                   ¦          ¦        ¦        ¦            ¦         ¦           ¦        ¦ных кадраў ¦ка кадраў
         ¦                   ¦          ¦        ¦        ¦            ¦         ¦           ¦        ¦           ¦
         ¦                   ¦          ¦        ¦        ¦            ¦         ¦           ¦        ¦           ¦
         ¦                   ¦          ¦        ¦        ¦            ¦         ¦           ¦        ¦           ¦
         ¦                   +----------+--------+--------+------------+---------+-----------+--------+-----------+-----------
         ¦                   ¦ДДУ       ¦Базавая ¦СШ      ¦Рэспублi-   ¦ПТНУ     ¦ССНУ       ¦ВНУ     ¦Аспiрантура¦IПК,ФПК,
         ¦                   ¦          ¦школа   ¦ПТНУ    ¦канскiя     ¦         ¦ВПВ        ¦        ¦i дактаран-¦спец.
         ¦                   ¦          ¦        ¦ССНУ    ¦ўстановы    ¦         ¦ВТВ        ¦        ¦тура       ¦факультэты
         ¦                   ¦          ¦        ¦МВВК    ¦адпаведна-  ¦         ¦           ¦        ¦           ¦
         ¦                   ¦          ¦        ¦        ¦га профiлю  ¦         ¦           ¦        ¦           ¦
---------+-------------------+----------+--------+--------+------------+---------+-----------+--------+-----------+-----------
    1    ¦        2          ¦    3     ¦    4   ¦   5    ¦      6     ¦    7    ¦     8     ¦    9   ¦     10    ¦     11
---------+-------------------+----------+--------+--------+------------+---------+-----------+--------+-----------+------------

Навуковае Распрацоўка         НIА        НIА      НIА, РIПА  НIА,РIПА,  НIА,РIПА   НIА,РIIТ,  РIВШiГА,  НIА, IПК   IПК, НIА,
забеспя-  канцэптуальных                                     Рэсп.уст.  РIВШiГА    РIПА,      РIIТ,ВНУ, ВНУ, РIПА  РIВШiГА,
чэнне     падыходаў i                                        адпав.                РIВШiГА    НIА       РIВШiГА    РIПА, РIIТ
          праграм развiцця                                   профiлю

          Правядзенне экс-    НIА, IПК   НIА,     НIА,       НIА, РIПА, РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,             IПК,
          перыментаў, ма-                РIВШiГА, РIВШiГА,   Рэсп.уст.  РIВШiГА    РIВШiГА,   ВНУ                  РIВШiГА,
          нiторынг сiстэ-                IПК      РIПА, IПК  адпав.про-            РIIТ       РIIТ                 РIПА, РIIТ
          мы адукацыi                                        фiлю, IПК

Нарма-    Распрацоўка пала-   НIА        НIА      НIА, РIПА  НIА,       РIПА,      РIПА       РIВШiГА,  НIА, IПК,  IПК,
тыўнае    жэнняў i iншых                 РНПБ     РНПБ       РНПБ,      РНПБ       РIIТ,      РIIТ      РIПА,      РIВШiГА,
забеспя-  актаў ведамаснага                                  РIПА,                 РНПБ       бiбл.     РIВШiГА    РIПА, РIIТ
чэнне     нарматыўнага                                       Рэсп.уст.                        БДУ
          характару                                          адпав.
                                                             профiлю

Вучэбна-  Распрацоўка тыпавой НIА        НIА      НIА, РIПА  РIПА, НIА  РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,  НIА, РIПА, IПК,
праграм-  вучэбна-праграмнай                                 Рэсп. уст. РIВШiГА    РIIТ,      РIIТ, ВНУ РIВШiГА    РIВШiГА,
нае за-   дакументацыi                                       адпав.                РIВШiГА                         РIПА, РIIТ
беспя-                                                       профiлю
чэнне

          Распрацоўка экспе-  НIА        НIА      НIА, РIПА  НIА, РIПА  РIПА,      РIПА,      РIВШiГА   НIА        IПК,
          рыментальнай ву-                                              РIВШiГА    РIВШiГА,   ВНУ                  РIВШiГА,
          чэбна-праграмнай                                                         НIА                             РIПА, РIIТ
          дакументацыi

          Распрацоўка вучэб-  НIА        НIА,     НIА, РIПА  НIА, РIПА  НIА, РIПА  РIПА       ВНУ                  РIПА, IПК
          на-праграмнай даку-            РЦФВС    РЦФВС
          ментацыi для наву-
          чання грамадзян з
          недахопамi ў фiзiч-
          ным i iнтэлектуаль-
          ным развiццi, а
          таксама iнвалiдаў

Забеспя-  Распрацоўка метада- НIА        НIА      НIА, РIПА  НIА, РIПА  НIА, РIПА  НIА, РIПА  РIВШiГА,             IПК,
чэнне     логii стварэння ву-                                                      РIIТ       РIIТ, ВНУ            РIВШiГА,
сродкамi  чэбна-метадычных                                                                                         РIПА, РIIТ
навучання комплексаў

          Распрацоўка i экс-  НМЦ,       НМЦ,     НМЦ,ВАЦ    НМЦ        НМЦ,       НМЦ,       НМЦ,                 НМЦ,
          перыментальная пра- ВАЦ        ВАЦ                 Рэсп.уст.  РIВШiГА    РIIТ,      РIВШiГА,             IПК,
          верка вучэбна-мета-                                адпав.                РIВШiГА    РIIТ, ВНУ            РIВШiГА,
          дычных комплексаў                                  профiлю                                               РIПА, РIIТ

          Вытворчасць сродкаў НМЦ,       НМЦ,     НМЦ,       НМЦ        НМЦ        НМЦ        НМЦ                  НМЦ
          навучання           ВАЦ        ВАЦ      ВАЦ        РIПА,      РIПА,      РIПА,      РIIТ, ВНУ            IПК,
                                                             Рэсп.уст.  РIВШiГА    РIIТ,                           РIВШiГА,
                                                             адпав.                РIВШiГА                         РIПА, РIIТ
                                                             профiлю

Метады-   Распрацоўка   рэка- МНЦ,       ВАЦ,НIА, ВАЦ, НIА,  НМЦ        РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,             IПК, РIПА
чнае      мендацый па  выкла- РЦФВС,     НМЦ,     РIПА,      РIПА,      НМЦ,       РIIТ,      РIIТ, ВНУ            РIВШiГА,
забес-    данню асобных прад- НIА, IПК   РНПБ,    НМЦ,       РНПБ,      РIВШiГА,   НМЦ,                            РIIТ
пячэнне   метаў,    праблемах            РЦФВС,   РНПБ,      Рэсп.уст.  РНПБ,      РIВШiГА,
          выхавання,  арганi-            IПК      РЦФВС,     адпав.     РЦФВС      РНПБ,
          зацыi дзейнасцi на-                     IПК        профiлю,              РЦФВС
          вучальных устаноў i                                IПК
          органаў  кiравання,
          бiблiятэк,  падрых-
          тоўка    метадычных
          пiсьмаў

          Падрыхтоўка i       НМЦ        НМЦ      НМЦ        Рэсп.уст.  НМЦ        НМЦ        НМЦ,                 IПК, РIПА
          выданне вучэбна-                                   адпав.                           ВНУ                  РIВШiГА,
          метадычнай,                                        профiлю,                                              РIIТ
          даведачнай,                                        НМЦ
          навукова-папулярнай
          лiтаратуры i г.д.

          Абагульненне i рас- НМЦ,       АIУН,    АIУН,      Рэсп. уст. РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,             IПК, РIПА
          паўсюджванне  пера- АIУН,      НМЦ,     ВАЦ,       адпав.     РIВШiГА,   РIIТ,      РIIТ                 РIВШiГА,
          давога педагагiчна- АблУА,     ВАЦ,     НМЦ,       профiлю,   ВАЦ,       РIВШiГА,                        РIIТ
          га  вопыту  i   кi- ГарАА,     АблУА,   АблУА,     НМЦ,       АблУА,     РЦФВС
          раўнiцкай дзейнасцi РАА,       ГарАА,   ГарАА,     АблУА,     РМОПТА,
                              РЦФВС      РАА,     РАА,       ГарАА,     РЦФВС
                                         РЦФВС    РЦФВС      РАА, АIУН
                                                             РЦФВС

          Навукова-метадычнае НМЦ,       НМЦ,     НМЦ,       Рэсп. уст. РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,             IПК
          i    арганiзацыйнае АIУН,      АIУН,    АIУН,      адпав.     РIВШiГА,   РIВШiГА,   ВНУ
          забеспячэнне  дзей- АблУА,     АблУА,   АблУА,     профiлю,   АблУА,     РЦФВС
          насцi  рэспублiкан- ГарАА,     ГарАА,   ГарАА,     АIУН,      РЦФВС
          скiх i тэрытарыяль- РЦФВС,     РЦФВС,   РАА,       АблУА,
          ных      метадычных IПК        IПК      РЦФВС,     ГарАА,
          аб'яднанняў,  мета-                     IПК        РАА,
          дычных  аб'яднанняў                                РЦФВС
          па спецыяльнасцях i
          дысцыплiнах

          Работа з  адоранай            Рэсп.     Рэсп.      Рэсп.уст.  РIПА, РДТ  РIПА, РДТ  ВНУ
          моладдзю,   правя-            завочн.   завочн.    адпав.     i МТНМ,    i МТНМ
          дзенне алiмпiяд,              фiз.мат.  фiз.-мат.  профiлю    Абл. УА,
          конкурсаў                     i хiм.    i хiм.                РМОПТА
                                        школы,    школа,
                                        ВНУ       ВНУ

          Работа з творчапра- IПК, НIА   IПК,НIА, IПК, НIА,  Рэсп. уст. РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,             IПК, РIПА
          цуючымi педагогамi             РIВШiГА  РIПА,      адпав.     РМОПТА     РIIТ,      РIIТ                 РIВШiГА,
                                                  РIВШiГА    профiлю,              РIВШiГА                         РIIТ
                                                             IПК

          Збор, аналiз ста-   ВАЦ,       ВАЦ,     ВАЦ,       ВАЦ,       ВАЦ,       ВАЦ,       ВАЦ                  ВАЦ, IПК,
          тыстычных матэрыя-  АблУА,     АблУА,   РIПА,      РIПА,      РIПА,      РIПА, РIIТ РIВШiГА,             РIПА,
          лаў                 ГарАА,     ГарАА,   РIВШiГА,   АблУА,     АблУА                 РIIТ, ВНУ            РIВШiГА,
                              РАА        РАА      АблУА,     ГарАА,                                                РIIТ
                                                  ГарАА,     РАА
                                                  РАА

          Распрацоўка         ВАЦ        ВАЦ      ВАЦ, РIП   ВАЦ, РIП   РIПА,      ВАЦ,       РIВШiГА,             IПК,
          камп'ютэрнай                                                  ВАЦ,       РIПА,      ВАЦ,                 РIВШiГА,
          сiстэмы базы даных,                                           РIВШiГА    РIIТ,      РIIТ, ВНУ            РIПА,
          камп'ютэрных праг-                                                       РIВШiГА                         РIIТ, ВАЦ
          рамных сродкаў

Кадравае  Метадалогiя,  змест IПК, АIУН  IПК,АIУН IПК, РIПА  IПК, РIПА  РIПА,      РIПА,      РIВШiГА,  РIВШiГА,   IПК, РIПА
забеспя-  i тэхналогiя  павы-                     РIВШiГА,   Рэсп. уст. РIВШiГА,   РIIТ,      РIIТ, ВНУ IПК, РIПА  РIВШiГА,
чэнне     шэння  квалiфiкацыi                     РIIТ, АIУН адпав.     АIУН,      РIВШiГА                         РIIТ
          i перападрыхтоўкi                                  профiлю,   РМОПТА
          кадраў                                             АIУН

Iнфарма-  Падрыхтоўка  бiблi- РНПБ       РНПБ     РНПБ       РНПБ       РНПБ       РНПБ       бiблiят.   РНПБ,     РНПБ,
цыйнае    яграфiчнай  прадук-                                                                 БДУ        ВНУ       IПК,
забеспя-  цыi, стварэнне фон-                                                                                      РIПА,
чэнне     ду   дысертацый  па                                                                                      РIВШiГА,
          педагагiчных дасле-                                                                                      РIIТ
          даваннях

          Стварэнне фонду     РНПБ,      РНПБ,    РНПБ,      РНПБ,      РНПБ,      РНПБ,      бiблiят.   ВНУ       РНПБ,
          нарматыўнай, вучэб- НМЦ        НМЦ      НМЦ        НМЦ        РIПА       РIПА       БДУ                  IПК,
          най,  iнструкцыйна-                                                                                      РIПА,
          метадычнай лiтара-                                                                                       РIВШiГА,
          туры                                                                                                     РIIТ

Умоўныя скарачэннi:
     НIА - Нацыянальны iнстытут адукацыi;
     IПК -   Iнстытут   павышэння   квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi
кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў адукацыi;
     РIПА - Рэспублiканскi iнстытут прафесiянальнай адукацыi;
     РIIТ - Рэспублiканскi iнстытут iнавацыйных тэхналогiй;
     НМЦ - Навукова-метадычны цэнтр;
     РIВШiГА - Рэспублiканскi iнстытут вышэйшай школы i гуманiтарнай
адукацыi;
     ВАЦ - Вылiчальна-аналiтычны цэнтр Мiнадукацыi i навукi;
     АIУН - абласныя iнстытуты ўдасканалення настаўнiкаў;
     АблУА - абласныя ўпраўленнi адукацыi;
     ГарАА - гарадскiя аддзелы адукацыi;
     РАА - раённыя аддзелы адукацыi;
     РНПБ - рэспублiканская навукова-педагагiчная бiблiятэка;
     ВНУ - вышэйшыя навучальныя ўстановы;
     ФПК - факультэт павышэння квалiфiкацыi;
     РЦФВС -  Рэспублiканскi  цэнтр  фiзiчнага  выхавання  i  спорту
навучэнцаў i студэнтаў;
     РДТ i МТНМ - Рэспублiканскi дом тэхнiчнай i мастацкай творчасцi
навучэнцкай моладзi;
     МВВК - мiжшкольны вучэбна-вытворчы камбiнат;
     РМОПТА - рэгiянальныя метадычныя органы прафесiйнай адукацыi.