АСНОЎНЫЯ ПАКАЗАННI I ПРОЦIПАКАЗАННI ДА ПРЫЁМУ ДЗЯЦЕЙ У
 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ДЗIЦЯЧЫЯ ДАШКОЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ (ГРУПЫ)

 Зацверджана: намеснiк   Мiнiстра   адукацыi   Рэспублiкi   Беларусь
 Г.Д.Дылян 24.06.1997
 Узгоднена: першы   намеснiк   Мiнiстра   аховы  здароўя  Рэспублiкi
 Беларусь У.М.Арэхоўскi 25.06.1997
         ___________________________________________________________
         Утратили силу приказом  Министерства  образования   от   16
         ноября 2005 г. № 606  _

*                                                        &
-----------------------------T----------------------------T------------------------------
Профiль спецыяльных          ¦                            ¦
дзiцячых дашкольных устаноў  ¦       Паказаннi            ¦         Процiпаказаннi
(груп)                       ¦                            ¦
-----------------------------+----------------------------+------------------------------

Спецыяльная дзiцячая          а) вастрыня цэнтральнага     а) глыбокiя парушэннi
дашкольная ўстанова (група)   зроку  0-0,04 на лепшым воку рухальнай сферы, якiя не даюць
для сляпых дзяцей             з перанасiмай карэкцыяй;     магчымасцi абслугоўваць сябе;
                              б) сляпата  у  спалучэннi з  б) псiхатычныя расстройствы
                              разумовай адсталасцю, з      рознага паходжання;
                              затрымкай псiхiчнага         в) эпiлепсiя з частымi
                              развiцця;                    сутаргавымi прыпадкамi
                              в) звужэнне поля зроку да
                              5-10

Спецыяльная дзiцячая          а) вастрыня зроку 0,05-0,2   тыя ж, што i для спецыяльных
дашкольная  ўстанова (група)  на лепшым воку з перанасiмай дашкольных устаноў (груп) для
для дзяцей са слабым зрокам   карэкцыяй;                   сляпых дзяцей
                              б) амблiяпiя
                              (дысбiнакулярная,
                              рэфракцыйная, абскурацыйная,
                              пры любой ступенi панiжэння
                              зроку, якая патрабуе
                              плеаптычнага лячэння;
                              в) глухата, набытая пасля
                              3 гадоў, з захаваным
                              маўленнем (розныя  ступенi
                              недаразвiцця);
                              г) панiжэнне слыху ў
                              спалучэннi з разумовай
                              адсталасцю, затрымкай
                              псiхiчнага развiцця
                              панiжэннем зроку (вастрыня
                              зроку 0,05-0,2)

Спецыяльная дзiцячая          а) агульнае недаразвiццё     а) панiжэнне слыху (у
дашкольная ўстанова (група)   мовы (рыналалiя, ускладненая мауленчым дыяпапазоне ад 25
для дзяцей з цяжкiмi          агульным недаразвiццём       дэцыбел i вышэй);
парушэннямi мовы              дызартрыя, ускладненая       б) недаразвiццё маўлення,
                              агульным недаразвiццём       абумоўленае разумовай
                              алалiя;                      адсталасцю;
                              агульнае недаразвiццё ў      в) эпiлепсiя з частымi
                              вынiку:                      сутаргавымi прыпадкамi;
                              а) мiнiмальнай мазгавой      г) псiхатычныя расстройствы
                              дысфункцыi;                  рознага паходжання;
                              б) сомабiчэская              д) глыбокiя парушэннi
                              аслабленасць;                рухальнай сферы, якiя не даюць
                              в) соцыя-педагагiчная        магчымасцi абслугоўваць сябе;
                              запушчанасць;                е) парушэнне зроку (сляпыя i
                              - фанэтыка-фанематычнае      дзецi са слабым зрокам)
                              недаразвiццё мовы (дыслалiя,
                              рыналалiя, дызартрыя);
                              - заiканне

Спецыяльныя дзiцячыя          а) раннi дзiцячы аўтызм      Тыя ж, што i для агульных
дашкольныя групы для дзяцей з                              дашкольных устаноў
раннiм дзiцячым аўтызмам

Спецыяльная дзiцячая          а) цэрэбральныя паралiчы;    а) глыбокiя парушэннi
дашкольная  ўстанова (група)  б) вынiкамi  полiямiэлiту ў  рухальнай сферы, якiя не даюць
для дзяцей з  парушэннямi     аднаўленчым  i  рэзiдуальным магчымасцi абслугоўваць сябе i
апорна-рухальнага апарату     перыядзе;                    патрабуюць выкарыстання
                              в) з вынiкамi траўм,         дапаможных сродкаў для руху;
                              рознымi прыроджанымi i       б) эпiлепсiя з частымi
                              набытымi дэфармацыямi        сутаргавымi прыпадкамi;
                              верхнiх i нiжнiх             в) нетрыманне мачы, калу ў
                              канечнасцей, кантрактуры     вынiку арганiчнага паражэння
                              суставаў;                    центральнай нервовай сiстэмы;
                              г) з  вынiкамi  iнфекцыйных  г) глыбокая разумовая
                              полiартрытаў, артрагрыпозаў, адсталасць (iдыятыя);
                              хандрадыстрафiй, мiяпатый;   д) тыя ж, што i для агульных
                              д) скалiёз                   дашкольных устаноў

Спецыяльная дзiцячая          а) алiгафрэнiя лёгкай        а) разумовая адсталасць
дашкольная ўстанова (група)   ступенi, у тым лiку пры      глыбокай ступенi;
для дзяцей з разумовай        хваробе Дауна;               б) псiхiчныя захворваннi ў
адсталасцю                    б) алiгафрэнiя ў ступенi     востры перыяд пры якiх, акрамя
                              выражанай разумовай          разумовай адсталасцi,
                              адсталасцi, у тым лiку i пры назiраюцца выражаныя
                              хваробе Дауна;               псiхапатападобныя псiхатычныя
                              в) арганiчная дэменцыя       расстройствы;
                              лёгкай ступенi, якая         в) арганiчныя захворваннi
                              з'яўляецца вынiкам           галаўнога мозгу з частымi
                              iнфекцыйных,                 сутаргавымi прыпадкамi;
                              iнтаксiкацыйных,             г) тыя ж, што i для
                              траўматычных i iншых         дашкольных устаноў агульнага
                              паражэнняў галаўнога мозгу;  тыпу
                              г) эпiлептычная дэменцыя
                              пры адсутнасцi псiхiчных
                              параксiзмаў; з рэдкiмi
                              сутаргавымi прыпадкамi ў
                              начны час

Спецыяльная дзiцячая          а) затрымка псiхiчнага       а) разумовая адсталасць;
дашкольная ўстанова (група)   развiцця                     б) эпiлепсiя з панiжэннем
для дзяцей з затрымкай        цэрэбральна-арганiчнага      iнтэлекту (з частымi
псiхiчнага развiцця           генезу (у выглядзе           сутаргавымi прыпадкамi);
                              астатковых з'яў iнфекцый,    в) псiхатычныя расстройствы
                              траўм, iнтаксiкацый          рознага паходжання;
                              нервовай сiстэмы пры         г) тыя ж, што i для
                              генетычных заганах           дашкольных устаноў агульнага
                              развiцця);                   прызначэння
                              б) затрымка псiхiчнага
                              развiцця па тыпу
                              канстытуцыянальнага
                              (гарманальнага) псiхiчнага i
                              псiхафiзiчнага iнфантылiзму;
                              в) касавокасць, якая
                              патрабуе
                              хiрурга-артаптычнага або
                              толькi артаптычнага
                              лячэння, незалежна ад
                              вастрынi зроку;
                              г) слабабачанне ў
                              спалучэннi з разумовай
                              адсталасцю, з затрымкай
                              псiхiчнага развiцця;

Спецыяльная дзiцячая          а) глухата (сярэдняя страта  а) глыбокiя парушэннi
дашкольная ўстанова (група)   слыху 83-84 дб i вышэй)      рухальнай сферы, якiя не даюць
для глухiх дзяцей             прыроджаная цi набытая да    магчымасцi абслугоўваць сябе;
                              3 гадоў;                     б) псiхапатападобныя
                              б) глухата набытая пасля     паводзiны i псiхатычныя
                              3 гадоў без захавання        расстройствы рознага
                              маўлення;                    паходжання;
                              в) глухата ў спалучэннi з    в) эпiлепсiя з частымi
                              разумовай адсталасцю цi      сутаргавымi прыпадкамi;
                              затрымкай псiхiчнага         г) слепаглухата;
                              развiцця, цi панiжэннем      д) алалiя
                              зроку (вастрыня зроку
                              0,05-0,2);
                              - наяўнасць цi адсутнасць
                              рэакцыi на гучны голас ля
                              вушной ракавiны;
                              - рэакцыя толькi на моцныя
                              немаўленчыя гучаннi

Спецыяльная дзiцячая          а) панiжэнне слыху           а) тыя ж, што i для
дашкольная ўстанова (група)   (сярэдняя страта слыху ў     спецыяльных дзiцячых
для дзяцей са слабым слыхам i маўленчым дыяпазоне ад 25 да дашкольных устаноў (груп) для
познааглухлых                 83 дэцыбел па ўсiм дыяпазоне глухiх дзяцей;
                              частот) з захаваннем         б) глухата прыроджаная цi
                              здольнасцi фармiраваць       набытая да 3 гадоў з
                              маўленне з апорай на слых;   адсутнасцю маўлення
                              б) затрымка псiхiчнага
                              развiцця самата-геннага
                              паходжання са з'явамi
                              стойкай саматычнай астэнii,
                              саматагеннай iнфантылiзацыi;
                              в) затрымка псiхiчнага
                              развiцця псiхагеннага
                              паходжання пры паталагiчным
                              развiццi асобы па
                              неўратычнаму тыпу са з'явамi
                              псiхiчнага тармажэння,
                              псiхiчнай iнфантылiзацыi
 _