ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      31 снежня 1999 г. N 796

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРЫКЛАДНАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ
 АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛАХ (КЛАСАХ) З ПАГЛЫБЛЕНЫМ
 ВЫВУЧЭННЕМ АСОБНЫХ ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАЎ, ЭСТЭТЫЧНЫМ
 I ФIЗКУЛЬТУРНА-СПАРТЫЎНЫМ УХIЛАМI
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу постановлением Министерства образования от  5
         декабря  2006  г.  №  110  (зарегистрировано в Национальном
         реестре - № 8/16953 от 14.08.2007 г.) <W20716953>  _

     У  мэтах  забеспячэння  ўмоў  для  дыферэнцыраванага  навучання
вучняў,  авалодання  iмi  ведамi  i  ўменнямi  па  асобных  вучэбных
прадметах   на  паглыбленым  узроўнi,  развiцця  iнтэлектуальнага  i
творчага патэнцыялу навучэнскай моладзi загадваю:

     1.   Зацвердзiць  Прыкладнае  палажэнне  аб  агульнаадукацыйных
школах (класах) з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў,
эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi (дадаецца).

     2.  Галоўнаму  ўпраўленню  агульнай  сярэдняй адукацыi (Фяськоў
М.С.)  у  3-дзённы  тэрмiн  накiраваць  вышэйадзначанае  Палажэнне ў
Мiнiстэрства юстыцыi для прававой экспертызы.

     3.   Кантроль   за  выкананнем  дадзенага  загаду  ўскласцi  на
намеснiка Мiнiстра Дыляна Г.Д.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

                                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                                         Загад Мiнiстэрства адукацыi
                                         Рэспублiкi Беларусь
                                         31.12.1999 N 796

                      ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ *)
        аб агульнаадукацыйных школах (класах) з паглыбленым
         вывучэннем асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным
                 i фiзкультурна-спартыўным ухiламi

 ____________________________
     *) Прыкладнае  палажэнне  распаўсюджваецца толькi на дзяржаўныя
агульнаадукацыйныя школы.

                       1. Агульныя палажэннi

     1.1.  Школы  (класы)  з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў,     эстэтычным     (музычным,     харавым,     мастацкiм,
архiтэктурна-мастацкiм,         харэаграфiчным,         тэатральным,
агульнаэстэтычным)  i  фiзкультурна-спартыўным ухiламi забяспечваюць
вучням  агульную сярэднюю адукацыю i паглыбленае авалоданне ведамi i
ўменнямi   па   прафiлюючых   вучэбных   дысцыплiнах,   працоўную  i
прафесiйную падрыхтоўку, развiццё творчых здольнасцей у адпаведнасцi
з iх iнтарэсамi i схiльнасцямi.

     1.2.  У  сваёй дзейнасцi школы (класы) з паглыбленым вывучэннем
асобных  вучэбных  прадметаў,  эстэтычным  i фiзкультурна-спартыўным
ухiламi  кiруюцца Прыкладным палажэннем аб агульнаадукацыйнай школе,
зацверджаным загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28
чэрвеня 1993   г.  N  203  (рэг.N  80/12  ад  03.11.1993),  дадзеным
Прыкладным палажэннем i iншымi прававымi актамi Рэспублiкi Беларусь.

     1.3.  Школы  (класы)  з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi адкрываюцца,
рэарганiзуюцца  i лiквiдуюцца органамi мясцовай улады ў парадку, якi
ўстаноўлены дзеючым заканадаўствам.

     1.4.   Школы   могуць   мець   адзiн   або  некалькi  напрамкаў
паглыблення.  Школы  (класы)  з паглыбленым вывучэннем замежнай мовы
адкрываюцца  ў складзе падрыхтоўчага i I-ХI або VII-ХI класаў, iншых
вучэбных  прадметаў  -  VIII-ХI,  Х-ХI  класаў; музыкi, харэаграфii,
выяўленчага  мастацтва  -  падрыхтоўчага  i I-IХ або падрыхтоўчага i
I-ХI  класаў;  архiтэктуры  i  выяўленчага  мастацтва - V-ХI класаў;
тэатральнага  мастацтва  -  падрыхтоўчага i I-ХI або VIII-ХI класаў;
фiзiчнай культуры - V-ХI класаў.

     1.5. Колькасць вучняў у класах з паглыбленым вывучэннем асобных
вучэбных  прадметаў,  эстэтычным  ухiлам  тая  ж,  што  i  ў масавых
агульнаадукацыйных  школах.  Асобныя класы з фiзкультурна-спартыўным
ухiлам  могуць  стварацца  i пры меншай колькасцi вучняў у класе (не
менш як 12 чалавек).

                      2. Парадак прыёму вучняў

     2.1.  Залiчэнне вучняў у школы (класы) з паглыбленым вывучэннем
асобных  вучэбных  прадметаў,  эстэтычным  i фiзкультурна-спартыўным
ухiламi  праводзiцца  адзiн  раз  у  год на падставе пiсьмовай заявы
бацькоў вучняў або асоб, якiя iх замяняюць, i медыцынскай даведкi аб
стане  здароўя  вучняў, а ў школы (класы) з эстэтычным ухiлам - i па
вынiках   конкурснага   адбору  камiсiяй,  якая  ацэньвае  музычныя,
харэаграфiчныя,  мастацкiя  i  артыстычныя здольнасцi паступаючых, у
класы   з   фiзкультурна-спартыўным   ухiлам   -   па   рэкамендацыi
дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ.

     2.2.   Правядзенне   якiх-небудзь   праверачных   iспытаў   пры
паступленнi дзяцей у школы (класы) з паглыбленым вывучэннем замежнай
мовы не дапускаецца.

     2.3.   Пры   наяўнасцi   вакантных  месцаў  прыём  вучняў  можа
праводзiцца дадаткова на працягу вучэбнага года ва ўсе класы.

     2.4.  Залiчэнне вучняў у школы (класы) з паглыбленым вывучэннем
асобных  вучэбных  прадметаў,  эстэтычным  i фiзкультурна-спартыўным
ухiламi  са  школ  таго  ж  тыпу праводзiцца без дадатковай праверкi
ведаў.  У асобных выпадках у гэтыя школы (класы) могуць быць прыняты
вучнi з агульнаадукацыйных устаноў пры ўмове, што яны выяўляюць веды
i  ўменнi  па  прафiлюючых  прадметах  у  аб'ёме праграм адпаведнага
класа.

     2.5.  У  тых  выпадках, калi колькасць жадаючых паступiць у VII
класы  з  паглыбленым вывучэннем замежнай мовы, у VIII i Х класы - з
паглыбленым вывучэннем iншых вучэбных прадметаў перавышае магчымасцi
прыёму,   залiчэнне   праводзiцца   з  улiкам  вынiковых  адзнак  па
прафiлюючых  прадметах  за  папярэднi клас. Правядзенне якiх-небудзь
экзаменаў пры гэтым не дапускаецца.

       3. Змест i арганiзацыя навучальна-выхаваўчага працэсу

     3.1.  Школы  (класы)  з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў,  эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi працуюць па
вучэбных  планах  i праграмах з улiкам спецыфiкi школы (класа), якiя
зацвярджаюцца ў вызначаным парадку.
     Згодна   з  вучэбнымi  планамi  заняткi  па  цыклу  прафiлюючых
дысцыплiн  могуць  быць  як групавыя, так i iндывiдуальныя. Дзяленне
класаў  на  групы  ажыццяўляецца  ў адпаведнасцi з вучэбнымi планамi
агульнаадукацыйных школ.

     3.2.   Змест   працоўнага   навучання  ў  V-ХI  класах  школ  з
паглыбленым  вывучэннем  асобных  вучэбных  прадметаў,  эстэтычным i
фiзкультурна-спартыўным  ухiламi  вызначаецца  з  улiкам канкрэтнага
профiлю.

     3.3.  Школы  могуць прыцягваць да работы выкладчыкаў вышэйшых i
сярэднiх   спецыяльных  навучальных  устаноў,  работнiкаў  навукi  i
культуры, трэнераў дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ i клубаў фiзiчнай
падрыхтоўкi ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

     3.4.   Пазакласная  навучальна-выхаваўчая  работа  ў  школах  з
паглыбленым  вывучэннем  асобных  вучэбных  прадметаў,  эстэтычным i
фiзкультурна-спартыўным   ухiламi   будуецца   з   улiкам  спецыфiкi
навучальнага працэсу гэтых школ.

     3.5. Бiблiятэкi школ дадзенага тыпу камплектуюцца, акрамя кнiг,
прадугледжаных      для      школьных      бiблiятэк,      вучэбнай,
навукова-папулярнай, мастацкай, даведачнай лiтаратурай, перыядычнымi
выданнямi па профiлю.

     3.6. Школы з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў,
эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi павiнны мець кабiнеты i
iншыя   памяшканнi   ў   адпаведнасцi   з  профiлем  школы  (класа),
абсталяваныя неабходнымi сродкамi навучання.

     3.7.  Вучнi  школ  (класаў) з эстэтычным ухiлам, якiя паспяхова
здалi экзамены па прафiлюючых дысцыплiнах за курс базавай i сярэдняй
школы,  атрымлiваюць  дадаткова  да  асноўнага дакумента аб адукацыi
ўкладыш у яго з запiсам адзнак па спецыяльных прадметах.

              4. Педагагiчныя i iншыя работнiкi школы

     4.1.   У  школах  з  паглыбленым  вывучэннем  асобных  вучэбных
прадметаў,  эстэтычным  i  фiзкультурна-спартыўным  ухiламi  штатная
колькасць  работнiкаў  уводзiцца  ў  адпаведнасцi з Тыпавымi штатамi
пачатковых,   базавых   i  сярэднiх  агульнаадукацыйных  школ,  якiя
зацверджаны   загадам  Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  Рэспублiкi
Беларусь ад 26 сакавiка 1996 г. N 109.
     У  школах  з  эстэтычным  ухiлам  па ўзгадненнi з вышэйстаячымi
ўстановамi   i   фiнансавымi  органамi  можа  быць  уведзена  пасада
настройшчыка музычных iнструментаў.

     4.2.   Парадак   i   ўмовы  прыёму  i  звальнення  педагагiчных
работнiкаў школ з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў,
эстэтычным     i    фiзкультурна-спартыўным    ухiламi    рэгулююцца
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
     Намеснiк  дырэктара  школы  назначаецца з лiку асоб, якiя маюць
вышэйшую адукацыю адпаведна профiлю школы.
     Дырэктар школы   з   паглыбленым   вывучэннем   замежнай   мовы
назначаецца з лiку асоб, якiя, як правiла, валодаюць замежнай мовай,
выкладаемай у школе.

     4.3.  Настаўнiкi  i  намеснiкi  дырэктараў  школ  з паглыбленым
вывучэннем     асобных     вучэбных    прадметаў,    эстэтычным    i
фiзкультурна-спартыўным   ухiламi  павышаюць  сваю  квалiфiкацыю  па
спецыяльных праграмах ва ўстаноўленым парадку.
         ___________________________________________________________