ПАЛАЖЭННЕ АБ ЦЭНТРАЛЬНАЙ ЭКСПЕРТНАЙ КАМIСII МIНIСТЭРСТВА
 КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 Зацверджана:  Мiнiстр  культуры  Рэспублiкi  Беларусь А.У.Сасноўскi
 26.12.1996
         ___________________________________________________________
         Утратило силу приказом Министерства культуры от  19  ноября
         2007 г. № 271  _

     1. Агульныя палажэннi

     1.1. Цэнтральная экспертная камiсiя (ЦЭК)  ствараецца  ў  мэтах
арганiзацыi i    правядзення   работ   па   экспертызе   каштоўнасцi
дакументаў, iх адбору на пастаяннае захоўванне i знiшчэнне.

     1.2. ЦЭК  прызначаецца  загадам   мiнiстра   з   лiку   найбльш
квалiфiкаваных спецыялiстаў  пад кiраўнiцтвам намеснiка мiнiстра.  У
склад камiсii ўключаюцца супрацоўнiкi бухгалтэрыi,  аддзела  кадраў,
архiва.

     1.3. Сакратаром   камiсii   з'яўляецца   работнiк,  адказны  за
справаводства ў мiнiстэрстве.

     1.4. У сваёй дзейнасцi ЦЭК кiруецца Законам Рэспублiкi Беларусь
"Аб Нацыянальным  архiўным  фондзе i архiвах у Рэспублiцы Беларусь",
Палажэннем "Аб архiве Мiнiстэрства  культуры  Рэспублiкi  Беларусь",
указаннямi i  рэкамендацыямi  Камiтэта  па  архiвах  i справаводству
Рэспублiкi Беларусь, гэтым Палажэннем.

     2. Функцыi
     ЦЭК ажыццяўляе наступныя функцыi:

     2.1. Арганiзуе   i  праводзiць  сумесна  з  Кiраўнiцтвам  спраў
штогадовы адбор дакументаў мiнiстэрства для далейшага захоўвання  цi
знiшчэння.

     2.2. Ажыццяўляе    кантроль   за   правiльнасцю   фармiравання,
афармлення i стану захоўвання спраў у структурных падраздзяленнях.

     2.3. Разглядае i прымае рашэннi аб зацвярджэннi i прадстаўленнi
на ўзгадненне ў Экспертную мiжведамасную камiсiю (ЭМК) Нацыянальнага
архiва Рэспублiкi Беларусь:
     - зводных  гадавых  разделаў  вопiсаў  дакументаў  па асабоваму
складу;
     - наменклатуры спраў мiнiстэрства;
     - актаў  аб  выдзяленнi  да   знiшчэння   дакументаў,   тэрмiны
захоўвання якiх у архiве мiнiстэрства скончылiся.

     2.4. Разглядае   прапановы   аб  змяненнi  тэрмiнаў  захоўвання
асобных катэгорый дакументаў,  не прадугледжаных  Пералiкам  тыповых
дакументаў, якiя     ўтвараюцца    ў    дзейнасцi    дзяржкамiтэтаў,
мiнiстэрстваў, ведамстваў    i    iншых    устаноў,     арганiзацый,
прадпрыемстваў з указаннем тэрмiнаў захоўвання i выносiць рашэнне аб
прадстаўленнi гэтых прапаноў на ўзгадненне ЭМК Нацыянальнага  архiва
Рэспублiкi Беларусь.

     3. Правы
     ЦЭК мае права:

     3.1. Вызначаць  тэрмiны,  парадак  афармлення   i   падрыхтоўкi
дакументаў структурнымi падрадзяленнямi мiнiстэрства для перадачы iх
на архiўнае захоўванне.

     3.2. Патрабаваць  ад  кiраўнiкоў  структурных   падраздзяленняў
мiнiстэрства пошуку   адсутных  спраў,  якiя  належаць  перадачы  на
захоўванне i Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь  i  прадстаўлення
пiсьмовага тлумачэння ў выпадку iх страты.

     3.3. Запытваць   ад  структурных  падраздзяленняў  мiнiстэрства
звесткi i  заключэннi,  неабходныя  для  вызначэння  каштоўнасцi   i
тэрмiнаў захоўвання дакументаў.

     4. Арганiзацыя работы

     4.1. Цэнтральная экспертная камiсiя ажыццяўляе сваю дзейнасць у
непасрэдным кантакце з ЭМК Нацыянальнага архiва Рэспублiкi  Беларусь
i ў адпаведнасцi з яе арганiзацыйна-метадычнымi ўказаннямi ЭМК.

     4.2. Пытаннi,   якiя   тычацца  дзейнасцi  i  кампетэнцыi  ЦЭК,
разглядаюцца на яе пасяджэннях,  праводзiмых па  меры  неабходнасцi,
але не менш двух разоў у год.

     4.3. Рашэннi   ЦЭК   прымаюцца  большасцю  галасоў.  Пасяджэннi
афармляюцца пратаколам.

     4.4. Вядзенне  справаводства  па  пытаннях  работы  Цэнтральнай
экспертнай камiсii   i   захоўванне  яе  дакументаў  ускладаецца  на
спецыялiста I катэгорыi, адказнага за архiў.

 УЗГОДНЕНА
 Дырэктар Нацыянальнага
 архiва Рэспублiкi Беларусь
 В.Д.Селяменеў
 26.12.1996
         ___________________________________________________________