ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      24 кастрычнiка 1996 г. № 455

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАШПАРТА НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ
 (ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯ) ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI I ПЕРАПАДРЫХТОЎКI
 КАДРАЎ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу приказом Министерства образования от 26 ноября
         2007 г. № 726  _

     У мэтах   удасканалення   справаздачнасцi  навучальных  устаноў
(падраздзяленняў) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў аб
iх дзейнасцi загадваю:
     1. Зацвердзiць Пашпарт  навучальнай  установы  (падраздзялення)
павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi кадраў i Указаннi па яго
вядзенню i запаўненню (дадаткi 1 i 2).
     2. Кiраўнiкам  навучальных  устаноў (падраздзяленняў) павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў прадстаўляць  ва  ўстаноўленым
парадку   штогод   да   15  лютага  справаздачу  аб  вынiках  работы
падначаленых устаноў (падраздзяленняў) за  мiнулы  год  (Пашпарт)  у
Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
     3. Кантроль  за  выкананнем  дадзенага   загаду   ўскласцi   на
ўпраўленне  павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi спецыялiстаў
(Абрамаў А.I.).

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

АДОБРАНА                                        ЗАЦВЕРДЖАНА
Савет  па   праблемах   павышэння               Загад   Мiнiстэрства
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў           адукацыi i навукi
пры  Мiнiстэрстве   адукацыi  i  навукi         Рэспублiкi Беларусь
Рэспублiкi Беларусь                             24.10.1996 № 455
25.03.1996 № 3


                              Пашпарт
            ___________________________________________
            (назва навучальнай установы (падраздзялення)
          ________________________________________________
          павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў)

            ____________________________________________
            (назва навучальнай установы (падраздзялення)
Арганiзавана _______________________________________________________
У адпаведнасцi _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Загад ад"       " 19       г. №
Акрэдытавана Мiнiстэрствам адукацыi  i  навукi  Рэспублiкi  Беларусь
да"__"_________19__г.
Загад ад "__"________19__г. №____
Поўная назва   навучальнай   установы  (падраздзялення),  паштовы  i
тэлеграфны адрас, тэлефон кiраўнiка ________________________________
____________________________________________________________________
Кiраўнiк навучальнай установы (падраздзялення) (фамiлiя, iмя, iмя па
бацьку, вучоная ступень i вучонае званне)___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Поўная назва Мiнiстэрства,  iншага цэнтральнага органа кiравання,  у
непасрэдным  падпарадкаваннi  якога знаходзiцца навучальная ўстанова
(падраздзяленне) павышэння  квалiфiкацыi  i  перападрыхтоўкi  кадраў
(тэлефон) __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

*                                                          &
                                                           Таблiца 1

-------------------------------------------------------------------------------------
      ПЕРАЛIК НАПРАМКАЎ НАВУЧАННЯ I КАТЭГОРЫЙ СЛУХАЧОЎ, ЯКIЯ ПРАЙШЛI НАВУЧАННЕ
----------------T---T---------T---------T---------T---------T-----------T------------
 НАПРАМАК       ¦ № ¦Службовая¦Колькасць¦Агульная ¦  Форма  ¦  Тэрмiн   ¦Аб'ём
 (СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫЯ ¦п/п¦катэгорыя¦груп     ¦колькасць¦навучання¦навучання  ¦вучэбнага
 НАВУЧАННЯ)     ¦   ¦слухачоў ¦         ¦слухачоў ¦         ¦(у месяцах)¦плана
                ¦   ¦         ¦         ¦(чалавек)¦         ¦           ¦(у гадзiнах)
----------------+---+---------+---------+---------+---------+-----------+------------
           1    ¦ 2 ¦   3     ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦      7    ¦     8
----------------+---+---------+---------+---------+---------+-----------+------------
----------------+---+---------+---------+---------+---------+-----------+------------
----------------+---+---------+---------+---------+---------+-----------+------------


                                                           Таблiца 2

--------------------------------------------------------------------
         АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ВУЧЭБНА-МАТЭРЫЯЛЬНАЙ БАЗЫ
--------------------------------T-----T-------------T---------------
КАТЭГОРЫЯ ПЛОШЧАЎ I             ¦  №  ¦Плошча, кв.м ¦Балансавы
АБСТАЛЯВАННЯ                    ¦радка¦             ¦кошт, млн.руб.
--------------------------------+-----+-------------+---------------

Агульная (вучэбных будынкаў)      01
 у тым лiку вучэбная              02
Балансавы кошт асноўных фондаў
 агульны                          03
 якi прыходзiцца на 1 слухача ў
сарэднегадавым вылiчэннi          04
 на 1 супрацоўнiка                05
Балансавы кошт
вучэбна-навуковага
абсталявання
 агульны                          06
 якi прыходзiцца на 1 слухача ў
сярэднегадавым вылiчэннi          07

                                                           Таблица 3

--------------------------------------------------------------------
                      ХАРАКТАРЫСТЫКА IНТЭРНАТА
---------------------------------T---------T------------------------
        НАЗВА ПАКАЗЧЫКА          ¦   №     ¦  Колькаснае значэнне
                                 ¦ радка   ¦
---------------------------------+---------+------------------------

Агульная плошча, кв.м                01
Жылая плошча, кв.м                   02
У разлiку на 1 пражываючага          03
Колькасць пакояў                     04
Агульная колькасць месц              05
Забяспечанасць слухачоў месцамi ў
iнтэрнаце (у % ад патрэбы)           06
Кошт мэблi i iнш. iнвентару,
млн.руб.:
 усяго                               07
 у разлiку на 1 пражываючага         08

*                                                                      &
                                                           Таблiца 4

-----------------------------------------------------------------------------
                        АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА КАДРАЎ
--------------------T-----T--------------------------------------------------
                    ¦     ¦               Колькасць адзiнак
     НАЗВЫ          ¦ №   +---------T-------T--------T-------T----------T----
  СТРУКТУРНЫХ       ¦радка¦Адмiнi-  ¦Прафе- ¦Вучэбна-¦Абслу- ¦Работнiкi ¦Уся-
  ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ   ¦     ¦страцый- ¦сарска-¦дапамож-¦гоўваю-¦навукова- ¦го
  I IХ КОЛЬКАСЦЬ    ¦     ¦на-кiраў-¦выклад-¦ны      ¦чы пер-¦даследчага¦
                    ¦     ¦нiчы     ¦чыцкi  ¦персанал¦санал  ¦састава   ¦
                    ¦     ¦персанал ¦састаў ¦        ¦       ¦          ¦
--------------------+-----+---------+-------+--------+-------+----------+----
Усяго           штат   01
                факт   02
у тым лiку:
Кафедры (7)     штат   03
                факт   04
Факультэты (2)  штат   05
                факт   06
Аддзелы (1)     штат   07
                факт   08
Цэнтры (2)      штат   09
                факт   10
Лабараторыi (1) штат   11
                факт   12
Адмiнiстрацыя   штат   13
                факт   14
Бухгалтэрыя     штат   15
                факт   16
Iнтэрнат        штат   17
                факт   18
Iншыя           штат   19
                факт   20


                                                           Таблiца 5

--------------------------------------------------------------------
             КОЛЬКАСЦЬ I АДУКАЦЫЙНЫ ЎЗРОВЕНЬ РАБОТНIКАЎ
----------------T-----T----------T----------------------------------
                ¦ №   ¦Спiсачная ¦            У тым лiку
                ¦радка¦колькасць +--------T-------------------------
    НАЗВА       ¦     ¦работнiкаў¦        ¦     з iх
                ¦     ¦на канец  ¦служачых¦----------T--------------
                ¦     ¦года      ¦        ¦кiраўнiкоў¦спецыялiстаў
----------------+-----+----------+--------+----------+--------------

Усяго работнiкаў
(02+03+04)       01
 у тым лiку
маюць адукацыю:
 вышэйшую        02
 сярэднюю
спецыяльную      03
 сярэднюю i
няпоўную
сярэднюю         04
маюць узрост
 жанчыны 55
гадоў i
старэйшыя        05
 мужчыны 60
гадоў i
старэйшыя        06

                                                           Таблiца 6

--------------------------------------------------------------------
                         САСТАЎ ПАЧАСАВIКОЎ
----------------------------T-----T-----T---------------------------
                            ¦     ¦     ¦         У тым лiку
        САСТАЎ              ¦  №  ¦     +--------T--------T---------
      ПАЧАСАВIКОЎ           ¦радка¦Усяго¦Доктар  ¦Кандыдат¦Не маюць
                            ¦     ¦     ¦навук   ¦навук   ¦вучонай
                            ¦     ¦     ¦прафесар¦дацэнт  ¦ступенi,
                            ¦     ¦     ¦        ¦        ¦звання
----------------------------+-----+-----+--------+--------+---------

Усяго (02+03+04+05+06+07)      01
 з iх:
Работнiкi цэнтральнага
апарату  мiнiстэрстваў,
ведамстваў, грамадскiх
арганiзацый                    02
Работнiкi аб'яднанняў,
прадпрыемстваў, арганiзацый,
устаноў                        03
Работнiкi НДI i КБ             04
Выкладчыкi ВНУ, IПК            05
Работнiкi НДС iнстытута        06
Iншыя                          07

                                                           Таблiца 7

-----------------------------------------------------------------------
          ДАДЗЕНЫЯ АБ ПАВЫШЭННI КВАЛIФIКАЦЫI I СТАЖЫРОЎЦЫ
             ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА СКЛАДУ
----------------------T-----T------------------------------------T-----
                      ¦  №  ¦             Пасада                 ¦Усяго
    ФОРМЫ ПАВЫШЭННЯ   ¦радка+--------T------T------T-------T-----+
      КВАЛIФIКАЦЫI    ¦     ¦Загадчык¦Прафе-¦Дацэнт¦Старшы ¦Асiс-¦
                      ¦     ¦кафедры ¦сар   ¦      ¦выклад-¦тэнт ¦
                      ¦     ¦        ¦      ¦      ¦чык    ¦     ¦
----------------------+-----+--------+------+------+-------+-----+-----

павышэнне квалiфiкацыi
(02+03+04)              01
 IПК                    02
 ФПК пры ВНУ            03
 курсы i формы
павышэння квалiфiкацыi,
якiя да iх прыроўнены   04
стажыроўка, усяго:      05
 у тым лiку за мяжой    06
напраўлена
ў аспiрантуру           07
напраўлена
ў дактарантуру          08
абаранiлi дысертацыi,
усяго (10+11)           09
 доктарскiх             10
 кандыдацкiх            11
 з iх у парадку
саiскальнiцтва          12
пераведзена на пасаду
СНС для завяршэння
доктарскiх дысертацый   13
прайшлi
перападрыхтоўку         14

                                                           Таблiца 8

--------------------------------------------------------------------
                  ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫДАВЕЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦI
----------------------------------T-----T----------T---------T------
                                  ¦  №  ¦Колькасць ¦Аб'ём у  ¦Тыраж
      НАЙМЕННЕ ПАКАЗЧЫКА          ¦радка¦паказчыкаў¦старонках¦(экз.)
----------------------------------+-----+----------+---------+------

Усяго апублiкавана работ
(02+03+04+05+06+07)                  01
 у тым лiку:
манаграфii                           02
артыкулы                             03
вучэбныя дапаможнiкi                 04
метадычныя рэкамендацыi              05
зборнiкi                             06
тэзiсы дакладаў                      07

                                                           Таблiца 9

--------------------------------------------------------------------
             ВЫКАНАННЕ ПЛАНАЎ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ РАБОТ
----------------------T-----T-------------------T-------------------
                      ¦  №  ¦   Колькасць тэм   ¦     Гадавы аб'ём
                      ¦радка¦                   ¦    работ, млн.руб.
  НАЙМЕННЕ ПАКАЗЧЫКА  ¦     +------T------------+--------T----------
                      ¦     ¦Усяго ¦ З iх па    ¦  Усяго ¦ З iх па
                      ¦     ¦      ¦ гасп.      ¦        ¦ гасп.
                      ¦     ¦      ¦ дагаварах  ¦        ¦ дагаварах
----------------------+-----+------+------------+--------+----------

Усяго па гадавых
планах навучальнай
установы
(02+03+04+05+06+07+08)  01
 у тым лiку па:
 дзяржзаказам Урада     02
 заказам галiн          03
 прамым сувязям з
прадпрыемствамi i
ўстановамi              04
 планам iнiцыятыўных
НДР                     05
 дагаварам аб
навукова-тэхнiчным
супрацоўнiцтве на
навуковай безвалютнай
аснове                  06
 аховаздольная
тэматика                07
 работы, якiя
выконваюцца
госразлiковымi
навукова-вытворчымi
арганiзацыямi,
установамi пры
навучальных
установах
(падраздзяленнях)
павышэння
квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi         08


                                      Дадатак 2
                                      да  загада
                                      Мiнiстэрства адукацыi i навукi
                                      Рэспублiкi Беларусь
                                      24.10.1996 № 455

                              УКАЗАННI
           па вядзенню i запаўненню Пашпарта навучальнай
                установы (падраздзялення) павышэння
               квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў

     Навучальныя ўстановы  (падраздзяленнi) павышэння квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi кадраў прадстаўляюць ва ўстаноўленым парадку  штогод
да  15  лютага  справаздачу  аб  вынiках  сваёй работы за мiнулы год
(пашпарт) у Мiнстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
     У таблiцы   1  змяшчаюцца  звесткi  аб  напрамках  навучання  i
катэгорыях слухачоў, якiя прайшлi навучанне.
     Напрамак навучання (спецыялiзацыя) - гэта праблема,  тэма альбо
канкрэтная разнавiднасць спецыяльнасцi, па якiх праходзяць навучанне
слухачы.
     Службовая кагэгорыя   слухачоў   вызначаецца   займаемымi   iмi
службовымi пасадамi.  Напрыклад: кiраўнiкi прадпрыемстваў, кiраўнiкi
адпаведных  службаў  прадпрыемстваў,  спецыялiсты  прадпрыемстваў  з
указаннем профiлю iх дзейнасцi i г.д.
     Таблiца 2 прысвечана звесткам аб вучэбна-матэрыяльнай базе.
     Асноўныя фонды   -   гэта  будынкi,  збудаваннi,  тэхналагiчнае
абсталяванне (станкi, сродкi механiзацыi i г.д.), сродкi вылiчальнай
тэхнiкi (ЭВМ, камп'ютэры), транспартныя сродкi (аўтамабiлi, трактары
i г.д.).
     Вучэбна-навуковае абсталяванне    -   гэта   тэхнiчныя   сродкi
навучання (кiнаўстаноўкi,  эпiдэяскопы,  трэнажоры,  вузлы i  дэталi
машын, выдэатэхнiка i iнш.), плакатнiцы, плакаты i г.д.
     Сярэднегадавы кантынгент слухачоў вызначаецца па формуле

                 п1 х к1 + п2 х к2  п3 х к3 + ....п х к1
   К с.г. = 1,2 ----------------------------------------
                               10
     К с.г. - сярэднегадавы кантынгент слухачоў,
     к - колькасць слухачоў у групе.
     п -  працягласць навучання,  (1 месяц - п = 1,  пры працягласцi
навучання паўмесяца п = 0,5 i г.д.)
     Балансавыя кошты    асноўных    фондаў   i   вучэбна-навуковага
абсталявання на 1 слухача  ў  сярэднегадавым  вылiчэннi  вызначаюцца
шляхам  дзялення  адпаведных агульных коштаў (па стану на 1 студзеня
наступнага  года  за  справаздачным)  на  сярэднегадавы   кантынгент
слухачоў.
     Усе таблiцы запаўняюцца ў адпаведнасцi з адзначанымi радкамi  i
графамi.
     Заўвага: таблiцы пашпарта разлiчаны для ўсiх тыпаў  навучальных
устаноў  (падраздзяленняў)  павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кадраў  сiстэмы   паслядыпломнай   адукацыi   (IПК,   факультэты   i
спецфакультэты,  аддзяленнi павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
сярэднiх спецыяльных i прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў,
вучэбна-курсавыя   камбiнаты,   вучэбныя   цэнтры,  курсы  павышэння
квалiфiкацыi i iнш.).
     Пры адсутнасцi  тых  цi  iншых  накiрункаў дзейнасцi адпаведныя
графы або таблiцы не запаўняюцца.
         ___________________________________________________________