ПIСЬМО МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                   18 студзеня 1994 г. № 08-12/6

АБ ПАРАДКУ АРГАНIЗАЦЫI I ПРАВЯДЗЕННЯ ЗАНЯТКАЎ ПА
ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ПРАДМЕТАХ У ССНУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу  приказом  Министерства  образования   от   4
         декабря 2007 г. № 747  _

     У мэтах  стварэння  ўмоў  для  найбольш  поўнага  задавальнення
iндывiдуальных запатрабаванняў навучэнцаў, развiцця iх схiльнасцей i
здольнасцей,  паглыблення  агульнагуманiтарных,  прафесiйных  ведаў,
удасканалення  ўменняў  i навыкаў у сярэднiх спецыяльных навучальных
установах  Беларусi  арганiзуюцца  факультатыўныя  заняткi.  Пералiк
факультатыўных прадметаў,  аб'ёмы i тэрмiны iх вывучэння вызначаюцца
непасрэдна навучальнай установай.
     Колькасць груп   навучэнцаў  i  iх  напаўняльнасць  вызначаецца
навучальнай установай зыходзячы з бюджэту  часу,  якi  адведзены  на
вывучэнне факультатыўных  прадметаў.  Вучэбная  група  для вывучэння
таго цi iншага факультатыўнага прадмета  можа  быць  сфармiравана  з
навучэнцаў розных спецыяльнасцей i курсаў.
     Вучэбныя праграмы факультатыўных  прадметаў  распрацоўваюцца  i
зацвярджаюцца навучальнай установай.
     Факультатыўныя заняткi    не    з'яўляюцца    абавязковымi    i
арганiзуюцца па    тых   прадметах,   якiя   выбралi   навучэнцы   з
прапанаванага iм пералiку.  Выкладчыкi навучальнай установы  павiнны
абгрунтаваць мэтазгоднасць  вывучэння таго цi iншага факультатыўнага
прадмета.
     Склад груп  па  кожнаму  факультатыўнаму прадмету зацвярджаецца
загадам  дырэктара  навучальнай  установы.   Вучэбныя   заняткi   па
факультатыўных прадметах плануюцца асобным раскладам i праводзяцца ў
адпаведнасцi   з   зацверджанымi   каляндарна-тэматычнымi   планамi.
Факультатыўныя   заняткi   праводзяцца  пасля  асноўных  абавязковых
заняткаў альбо перад iмi.
     Формай кантролю  ведаў  навучэнцаў пры вывучэннi факультатыўных
прадметаў могуць быць кантрольныя работы,  рэфераты,  даклады i г.д.
Вынiкi   кантролю   не   ўплываюць  на  стыпендыяльнае  забеспячэнне
навучэнцаў i на пераход iх з курса на курс.
     Навучэнцу, якi   паспяхова  вывучыў  факультатыўны  прадмет,  у
выпiску  семестравых  i  экзаменацыйных  адзнак,  якая  дадаецца  да
дыплома, запiсваецца: "Вывучаны факультатыўны прадмет ______________
__________________ у аб'ёме гадзiн _______________".
 (назва прадмета)

Намеснiк Мiнiстра                                         А.М.ГАРНАК
         ___________________________________________________________