Кабiнет Мiнiстраў
                      Рэспублiкi Беларусь

                          ПАСТАНОВА

                  9 лiстапада 1995 г. N 620


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯЎ РЭГУЛЮЮЧЫХ
 НАВУКОВУЮ I НАВУКОВА-ТЭХНIЧНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ

         ___________________________________________________________
         Утратило силу постановлением  Совета  Министров  Республики
         Беларусь от 11 августа 2009 г.  № 1061 (Национальный реестр
         правовых  актов  Республики  Беларусь,  2009  г.,  №   198,
         5/30316) <C20901061>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Кабинета Министров  Республики Беларусь от
         15  октября 1996 г. N 665  (Собрание  указов  Президента  и
         постановлений   Кабинета  Министров   Республики  Беларусь,
         1996 г., N 29, ст.776) <M29600665>;
            Постановление Кабинета Министров  Республики Беларусь от
         4 ноября 1996 г. N 698 <M29600698>;
            Постановление Совета Министров    Республики Беларусь от
         6 мая 1998 г. N 712 (Собрание декретов, указов Президента и
         постановлений  Правительства Республики  Беларусь, 1998 г.,
         N 13, ст.346) <C29800712>;
            Постановление  Совета Министров  Республики Беларусь  от
         10 июля 1998 г. N 1084 <C29801084>;
            Постановление  Совета Министров  Республики  Беларусь от
         29  октября  1998  г.  N  1652  (Собрание  декретов, указов
         Президента   и   постановлений   Правительства   Республики
         Беларусь, 1998 г., N 30, ст.782) <C29801652>]


     У мэтах забеспячэння выканання Закона Рэспублiкi Беларусь ад 19
студзеня 1993 г. "Аб асновах дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай палiтыкi"
Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Зацвердзiць прыкладзеныя:

     Палажэнне     аб    парадку     фiнансавання    навуковай     i
навукова-тэхнiчнай   дзейнасцi  за   кошт  сродкаў  рэспублiканскага
бюджэту;
         ___________________________________________________________
         Постановление утратило силу в части утверждения Положения о
         порядке   финансирования   научной   и   научно-технической
         деятельности  за  счет   средств  республиканского  бюджета
         постановлением Совета  Министров Республики Беларусь  от 10
         июля 1998 г. N 1084
         ___________________________________________________________

     Палажэнне  аб  парадку  фармiравання  i  рэалiзацыi  дзяржаўных
навукова-тэхнiчных праграм;
         ___________________________________________________________
         Постановление утратило силу в части утверждения Положения о
         порядке    формирования   и    реализации   государственных
         научно-технических программ постановлением Совета Министров
         Республики Беларусь от 29 октября 1998 г. N 1652
         ___________________________________________________________

     Палажэнне  аб  парадку  арганiзацыi  i  правядзення  дзяржаўнай
навукова-тэхнiчнай   экспертызы    праектаў   навукова-даследчых   i
вопытна-канструктарскiх работ.
         ___________________________________________________________
         Постановление утратило силу в части утверждения Положения о
         порядке    организации    и    проведения   государственной
         научно-технической            экспертизы           проектов
         научно-исследовательских  и   опытно-конструкторских  работ
         постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь  от 6
         мая 1998 г. N 712
         ___________________________________________________________

 Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                              М.Чыгiр

         ___________________________________________________________
         Положение утратило силу постановлением    Совета  Министров
         Республики Беларусь от 10 июля 1998 г. № 1084


                                  ЗАЦВЕРДЖАНА
                                  пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                                  Рэспублiкi Беларусь
                                  ад 9 лiстапада 1995 г. N 620

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб парадку фiнансавання навуковай i
 навукова-тэхнiчнай дзейнасцi за кошт
 сродкаў рэспублiканскага бюджэту

                             Агульныя палажэннi

            1.   Дадзенае   Палажэнне   вызначае   агульны   парадак
         фiнансавання з рэспублiканскага бюджэту навукова-даследчых,
         вопытна-канструктарскiх i iншых работ, звязаных з навуковай
         i навукова-тэхнiчнай   дзейнасцю,   а   таксама  выдзялення
         грашовых сродкаў выканаўцам.
            2. Сродкi,  прадугледжаныя ў рэспублiканскiм  бюджэце на
         фiнансаванне  развiцця навукi  i тэхнiкi,  выкарыстоўваюцца
         для:
            правядзення фундаментальных i  пошукавых даследаванняў у
         галiне прыродазнаўчых, тэхнiчных i гуманiтарных навук;
            выканання   дзяржаўных   навукова-тэхнiчных   праграм  i
         асобных навукова-тэхнiчных праектаў;
            развiцця  навукова-тэхнiчнага  супрацоўнiцтва  на аснове
         мiжнародных дагавораў;
            падрыхтоўкi   i    павышэння   квалiфiкацыi   навуковых,
         навукова-педагагiчных    i    iнжынерна-тэхнiчных    кадраў
         навуковых ўстаноў;
            аказання  разавай  дапамогi  асобным  вучоным, навуковым
         калектывам,   навукова-даследчым  i   вышэйшым  навучальным
         установам у  мэтах развiцця iх  матэрыяльна-тэхнiчнай базы,
         распрацоўкi прынцыпова новых тэхналогiй i абсталявання;
            аплата   працэнтаў   па   банкаўскiх   крэдытах   i  пры
         неабходнасцi  пагашэння  пазыковай  запазычнасцi  навуковых
         устаноў.
            Затраты  на фiнансаванне  навуковай i навукова-тэхнiчнай
         дзейнасцi,  з улiкам  затрат на  аказанне разавай  дапамогi
         навуковым  калектывам  i  аплату  працэнтаў  па  банкаўскiх
         крэдытах,   а  таксама   на  ўтрыманне   навуковых  архiваў
         прадугледжваюцца   ў  асобнай   зводнай  таблiцы   Прагнозу
         сацыяльна-эканамiчнага  развiцця   Рэспублiкi  Беларусь  на
         чарговы год па прадстаўленню Мiнiстэрства эканомiкi. У гэту
         таблiцу  не  ўключаюцца  сродкi  на  капiтальныя ўкладаннi,
         звязаныя з навуковай i навукова-тэхнiчнай дзейнасцю.
            Навуковыя ўстановы (арганiзацыi)  i вышэйшыя навучальныя
         ўстановы  могуць  расходаваць  на  сацыяльныя  патрэбы да 1
         працэнта    асiгнаванняў,    якiя    выдзяляюцца    iм    з
         рэспублiканскага бюджэту на  выкананне навукова-даследчых i
         вопытна-канструктарскiх   работ.   Парадак   планавання   i
         расходавання названых  адлiчэнняў вызначаецца Мiнiстэрствам
         адукацыi i навукi па ўзгадненню з Акадэмiяй навук Беларусi,
         Мiнiстэрствам фiнансаў i Мiнiстэрствам эканомiкi.
         ___________________________________________________________
         Пункт  2 дополнен  абзацем девятым  постановлением Кабинета
         Министров Республики Беларусь от 15 октября 1996 г. N 665
         ___________________________________________________________

            3. Пры фармiраваннi  праектаў рэспублiканскага бюджэту i
         Прагнозу    сацыяльна-эканамiчнага    развiцця   Рэспублiкi
         Беларусь  на чарговы  год мiнiстэрствы  i iншыя цэнтральныя
         органы   кiравання,   Акадэмiя    навук   Беларусi,   фонды
         спецыяльнага   прызначэння,    аб'яднаннi,   прадпрыемствы,
         арганiзацыi  i  ўстановы,  што  ў  адпаведнасцi  з  дзеючым
         заканадаўствам  выступаюць у  якасцi дзяржаўных  заказчыкаў
         навукова-даследчых    i    вопытна-канструктарскiх   работ,
         накiроўваюць у Камiтэт па навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства
         адукацыi  i навукi  прапановы па  фiнансаванню вызначаных у
         пункце   2  дадзенага   Палажэння  напрамкаў   навуковай  i
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi. Парадак i форму прадстаўлення
         прапаноў устанаўлiвае Мiнiстэрства адукацыi i навукi.
            Расходы  на  ўтрыманне   навуковых  архiваў  вызначаюцца
         Мiнiстэрствам  фiнансаў  на  падставе  прапаноў Камiтэта па
         архiвах i справаводству Рэспублiкi Беларусь.
            4. Камiтэт па навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi
         i навукi  сумесна  з   зацiкаўленымi  падрыхтоўвае  зводную
         заяўку  на сродкi,  патрэбныя для  фiнансавання навуковай i
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi, з  указаннем агульнага аб'ёму
         фiнансавання i пэўных аб'ёмаў па кожнаму напрамку дзейнасцi
         i прадстаўляе  яе  ва  ўстаноўленым  парадку ў Мiнiстэрства
         фiнансаў i Мiнiстэрства эканомiкi для фармiравання праектаў
         рэспублiканскага бюджэту  i Прагнозу сацыяльна-эканамiчнага
         развiцця Рэспублiкi Беларусь на чарговы год.
            Зводная   заяўка  папярэдне   разглядаецца  Камiсiяй  па
         пытаннях   дзяржаўнай   навукова-тэхнiчнай   палiтыкi   пры
         Кабiнеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
            5.   Пасля  зацвярджэння   рэспублiканскага  бюджэту   i
         Прагнозу    сацыяльна-эканамiчнага    развiцця   Рэспублiкi
         Беларусь на чарговы год Мiнiстэрства фiнансаў пералiчвае ва
         ўстаноўленым  парадку  сродкi  бюджэту  на  бягучыя рахункi
         дзяржаўных       заказчыкаў       навукова-даследчых      i
         вопытна-канструктарскiх  работ у  адпаведнасцi з  Прагнозам
         сацыяльна-эканамiчнага  развiцця  Рэспублiкi  Беларусь  для
         накiравання гэтых асiгнаванняў выканаўцам.
            Фiнансаванне             навукова-даследчых            i
         вопытна-канструктарскiх   работ  праз   фонды  спецыяльнага
         прызначэння  ажыццяўляецца  ў  адпаведнасцi  з  палажэннямi
         (статутамi) аб гэтых фондах.
            Сродкi    рэспублiканскага   бюджэту    выдзяляюцца   на
         фiнансаванне        тых         навукова-даследчых        i
         вопытна-канструктарскiх  работ,  якiя  прайшлi  абавязковую
         экспертызу ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.
            Выдзяленне дадатковых сродкаў  на фiнансаванне навуковай
         i навукова-тэхнiчнай  дзейнасцi  ажыццяўляецца  на падставе
         рашэнняў   Кабiнета   Мiнiстраў   Рэспублiкi   Беларусь  па
         сумеснаму  прадстаўленню  Мiнiстэрства  адукацыi  i навукi,
         Мiнiстэрства фiнансаў i Акадэмii навук Беларусi.
            6.   Iндэксацыя    сродкаў   рэспублiканскага   бюджэту,
         выдзеленых      на       выкананне      навукова-даследчых,
         вопытна-канструктарскiх   i   iншых   работ,   звязаных   з
         навукова-тэхнiчнай   дзейнасцю,  праводзiцца   на  падставе
         адпаведнага рашэння Кабiнета  Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
         у парадку, вызначаным Мiнiстэрствам фiнансаў.
            7.  Дзяржаўныя   заказчыкi,  якiм  выдзелены   сродкi  з
         рэспублiканскага   бюджэту  на   ажыццяўленне  навуковай  i
         навукова-тэхнiчнай  дзейнасцi, абавязаны  расходаваць гэтыя
         сродкi  строга па  мэтаваму прызначэнню  i па  патрабаванню
         Мiнiстэрства  фiнансаў i  Камiтэта па  навуцы i тэхналогiях
         Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  прадстаўляць  неабходную
         iнфармацыю  аб iх  выкарыстаннi, а  таксама справаздачы  аб
         выкананых работах.
            8.   Мiнiстэрства   фiнансаў,   Камiтэт   па   навуцы  i
         тэхналогiях  Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi,  адпаведныя
         кантрольныя   органы  ажыццяўляюць   кантроль  за   мэтавым
         расходаваннем бюджэтных сродкаў,  выдзеленых на навуковыя i
         навукова-тэхнiчныя  работы,  i   пры  выяўленнi  парушэнняў
         прымаюць ва ўстаноўленым парадку  меры па вяртанню ў бюджэт
         незаконна  выкарыстаных сродкаў,  а ў  выпадку неабходнасцi
         ўносяць у  Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi  Беларусь прапановы
         аб  спыненнi  фiнансавання  адпаведных  работ.  Асобы, якiя
         дапусцiлi названыя парушэннi,  прыцягваюцца да адказнасцi ў
         адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
            9. Навукова-даследчыя  i вопытна-канструктарскiя работы,
         якiя фiнансуюцца за  кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту,
         у тым лiку  тыя, што выконваюцца па  дагаворах на стварэнне
         (перадачу)     навукова-тэхнiчнай     прадукцыi,    лiчацца
         бюджэтнымi.  У  раздзеле   "Iншыя  ўмовы"  гэтых  дагавораў
         указваецца,  што  работа   ажыццяўляецца  за  кошт  сродкаў
         рэспублiканскага бюджэту са спасылкай на адпаведнае рашэнне
         органа,   якi   зацвердзiў   дзяржаўную  навукова-тэхнiчную
         праграму або асобны навукова-тэхнiчны праект.

             Фiнансаванне фундаментальных и пошукавых даследаванняў

            10. Прапановы мiнiстэрстваў  i iншых цэнтральных органаў
         кiравання,  Акадэмii навук  Беларусi, Фонду фундаментальных
         даследаванняў  аб  фiнансаваннi   расходаў  па  правядзенню
         фундаментальных i  пошукавых даследаванняў на  плануемы год
         разам з неабходнымi  абгрутаваннямi накiроўваюцца ў Камiтэт
         па навуцы  i тэхналогiях Мiнiстэрства  адукацыi i навукi  ў
         адпаведнасцi  з вызначанымi  прыярытэтнымi напрамкамi гэтых
         даследаванняў.
            Прапановы павiнны змяшчаць:
            праект  плана (праграмы)  правядзення навукова-даследчых
         работ у адпаведнай галiне навукi;
            праекты      планаў     правядзення      навуковых     i
         навукова-арганiзацыйных      мерапрыемстваў     (семiнараў,
         канферэнцый i iншых);
            праекты  планаў  падрыхтоўкi   да  выдання  навуковай  i
         навукова-метадычнай лiтаратуры;
            праект  каштарыса  расходаў   на  правядзенне  навуковых
         даследаванняў.
            Акрамя  таго,  Акадэмiя  навук  Беларусi, мiнiстэрствы i
         iншыя  цэнтральныя органы  кiравання, якiя  маюць галiновыя
         акадэмii навук  i навуковыя бiблiятэкi,  што знаходзяцца на
         самастойным   балансе,  прадстаўляюць   праекты  каштарысаў
         расходаў на ўтрыманне прэзiдыумаў гэтых акадэмiй i названых
         бiблiятэк.
            11.  Камiтэт   па  навуцы  i   тэхналогiях  Мiнiстэрства
         адукацыi i навукi:
            разглядае  ўнесеныя  прапановы  i  ўключае  iх у зводную
         заяўку  на сродкi,  патрэбныя для  фiнансавання навуковай i
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi;
            сумесна   з    Мiнiстэрствам   фiнансаў,   Мiнiстэрствам
         эканомiкi i Акадэмiяй навук Беларусi падрыхтоўвае прапановы
         па     ўстанаўленню    нарматыву     аб'ёму    фiнансавання
         фундаментальных i пошукавых даследаванняў  на чарговы год у
         працэнтах  ад  агульнага  аб'ёму  бюджэтных асiгнаванняў на
         навукова-даследчыя i вопытна-канструктарскiя работы.
            12.   Асiгнаваннi   з    рэспублiканскага   бюджэту   на
         правядзенне   фундаментальных  i   пошукавых  даследаванняў
         прадугледжваюцца ў Прагнозе сацыяльна-эканамiчнага развiцця
         Рэспублiкi   Беларусь  (раздзел   "Лiмiты")  паасобку   для
         Акадэмii    навук     Беларусi,    Фонду    фундаментальных
         даследаванняў,  мiнiстэрстваў i  iншых цэнтральных  органаў
         кiравання.
            13. Рашэннi аб фiнансаваннi канкрэтных фундаментальных i
         пошукавых даследаванняў прымаюцца Акадэмiяй навук Беларусi,
         мiнiстэрствамi i  iншымi цэнтральнымi органамi  кiравання ў
         адпаведнасцi  з  зацверджанымi   iмi  планамi  (праграмамi)
         навукова-даследчых работ  у межах выдзеленых  iм сродкаў на
         правядзенне такiх даследаванняў. Пералiк навукова-даследчых
         работ  з  указаннем  аб'ёму   сродкаў  на  iх  фiнансаванне
         прадстаўляецца  ў  Акадэмiю  навук  Беларусi  i  Камiтэт па
         навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi i навукi.
            Экспертыза   канкрэтных   фундаментальных   i  пошукавых
         даследаванняў   праводзiцца   Акадэмiяй   навук   Беларусi,
         мiнiстэрствамi  i iншымi  цэнтральнымi органамi  кiравання,
         Фондам    фундаментальных   даследаванняў    самастойна   ў
         вызначаным iмi парадку.
             Фiнансаванне дзяржаўных навукова-тэхнiчных праграм
                    i асобных навукова-тэхнiчных праектаў

            14.  Прапановы  аб   аб'ёмах  сродкаў  для  фiнансавання
         зацверджаных   дзяржаўных   навукова-тэхнiчных   праграм  i
         асобных навукова-тэхнiчных праектаў на чарговы год падаюцца
         (з  улiкам змянення  ўмоў аплаты  працы, цэн  i тарыфаў  на
         работы, тавары i паслугi  на падставе прагнозных паказчыкаў
         Мiнiстэрства   эканомiкi)  дзяржаўнымi   заказчыкамi  гэтых
         праграм  i  праектаў  у  Камiтэт  па  навуцы  i тэхналогiях
         Мiнiстэрства адукацыi i навукi.
            У  аб'ёмах  фiнансавання  дзяржаўных  навукова-тэхнiчных
         праграм   могуць  прадугледжвацца   сродкi  на  правядзенне
         пошукавых   даследаванняў,  звязаных   з  выкананнем  гэтай
         праграмы (да 10 працэнтаў вызначанага аб'ёму фiнансавання),
         i на  навукова-арганiзацыйнае суправаджэнне  праграмы (да 2
         працэнтаў).
            Прапановы павiнны змяшчаць:
            пералiк зацверджаных заданняў  i этапаў праграм, асобных
         навукова-тэхнiчных  праектаў  на  плануемы  год з указаннем
         аб'ёмаў i крынiц iх фiнансавання;
            праекты каштарысаў расходаў на выкананне кожнага задання
         (этапу)  праграм i  асобных навукова-тэхнiчных  праектаў на
         плануемы  год, а  таксама на  выкананне праграмы,  асобнага
         праекта ў цэлым;
            праекты      планаў     правядзення      навуковых     i
         навукова-арганiзацыйных      мерапрыемстваў     (семiнараў,
         канферэнцый   i   iншых)   i   выдання  навукова-метадычнай
         лiтаратуры па вынiках рэалiзацыi навукова-тэхнiчных праграм
         i праектаў.
            15.  Камiтэт   па  навуцы  i   тэхналогiях  Мiнiстэрства
         адукацыi i навукi разглядае  названыя ў пункце 14 дадзенага
         Палажэння  прапановы  i  ўключае  iх  у  зводную  заяўку на
         сродкi,    патрэбныя   для    фiнансавання   навуковай    i
         навукова-тэхнiчнай   дзейнасцi,   з    улiкам   затрат   на
         правядзенне   дзяржаўнай    навукова-тэхнiчнай   экспертызы
         дзяржаўных    навукова-тэхнiчных    праграм    i    асобных
         навукова-тэхнiчных праектаў.
            16.   Асiгнаваннi   з    рэспублiканскага   бюджэту   на
         фiнансаванне   дзяржаўных   навукова-тэхнiчных   праграм  i
         асобных  навукова-тэхнiчных   праектаў  прадугледжваюцца  ў
         Прагнозе    сацыяльна-эканамiчнага    развiцця   Рэспублiкi
         Беларусь (раздзел  "Пастаўка прадукцыi (работ,  паслуг) для
         дзяржаўных   патрэб")  паасобку   для  кожнага  дзяржаўнага
         заказчыка,  кожнай навукова-тэхнiчнай  праграмы, канкрэтных
         яе заданняў i кожнага навукова-тэхнiчнага праекта.
            17.  Дзяржаўныя заказчыкi  дзяржаўных навукова-тэхнiчных
         праграм i асобных  навукова-тэхнiчных праектаў ажыццяўляюць
         фiнансаванне   галоўных  арганiзацый-выканаўцаў   работ  па
         праграмах i праектах у адпаведнасцi з палажэннем аб парадку
         фармiравання  i  рэалiзацыi  дзяржаўных  навукова-тэхнiчных
         праграм   i   асобных   навукова-тэхнiчных   праектаў,  што
         зацвярджаюцца Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
            18.  Фiнансаванне навукова-тэхнiчных  праграм i  асобных
         навукова-тэхнiчных  праектаў,   якiя  з'яўляюцца  састаўной
         часткай зацвярджаемых Вярхоўным Саветам Рэспублiкi Беларусь
         дзяржаўных праграм па вырашэнню важнейшых праблем, звязаных
         з развiццём   матэрыяльнай  i   духоўнай  культуры   народа
         рэспублiкi,    ажыццяўляецца    ў    межах    асiгнаванняў,
         прадугледжаных  на рэалiзацыю  гэтых дзяржаўных  праграм, а
         таксама часткова за  кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту,
         прызначаных на фiнансаванне  навуковай i навукова-тэхнiчнай
         дзейнасцi ў адпаведнасцi з дадзеным Палажэннем.
            Раздзелы гэтых праграм па выкананню навукова-даследчых i
         вопытна-канструктарскiх   работ  ва   ўстаноўленым  парадку
         разглядаюцца     i      зацвярджаюцца     як     дзяржаўныя
         навукова-тэхнiчныя праграмы  або асобныя навукова-тэхнiчныя
         праекты.
              Фiнансаванне навукова-даследчых работ галiновага
                 прызначэння некаторых мiнiстэрстваў i iншых
                        цэнтральных органаў кiравання

            19. Мiнiстэрствам i  iншым цэнтральным органам кiравання
         могуць   выдзяляцца   сродкi    на   навукова-даследчыя   i
         вопытна-канструктарскiя работы, накiраваныя на забеспячэнне
         дзейнасцi гэтых  мiнiстэрстваў i iншых  цэнтральных органаў
         кiравання,  што  выконваюцца   падведамнымi  iм  навуковымi
         ўстановамi.
            Пералiк   мiнiстэрстваў  i   iншых  цэнтральных  органаў
         кiравання,  якiм могуць  быць выдзелены  сродкi на названыя
         мэты,  вызначаецца   Камiтэтам  па  навуцы   i  тэхналогiях
         Мiнiстэрства   адукацыi   i    навукi   па   ўзгадненню   з
         Мiнiстэрствам фiнансаў i Мiнiстэрствам эканомiкi.
            Прапановы   аб  фiнансаваннi   расходаў  на  правядзенне
         навукова-даследчых    i    вопытна-канструктарскiх    работ
         галiновага прызначэння разам  з зацверджанымi планамi гэтых
         работ,    неабходнымi    абгрунтаваннямi    i   экспертнымi
         заключэннямi   накiроўваюцца   ў   Камiтэт   па   навуцы  i
         тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi  i навукi  для ўключэння
         названых работ  у зводную заяўку  на сродкi, патрэбныя  для
         фiнансавання навуковай i навукова-тэхнiчнай дзейнасцi.
            20.   Асiгнаваннi   з    рэспублiканскага   бюджэту   на
         фiнансаванне  навукова-даследчых  i вопытна-канструктарскiх
         работ  галiновага прызначэння  прадугледжваюцца ў  Прагнозе
         сацыяльна-эканамiчнага    развiцця    Рэспублiкi   Беларусь
         (раздзел  "Лiмiты")  паасобку  для  кожнага  мiнiстэрства i
         iншага цэнтральнага органа кiравання.
            21.   Рашэннi   аб   фiнансаваннi   канкрэтных  праектаў
         навукова-даследчых    i    вопытна-канструктарскiх    работ
         прымаюцца  мiнiстэрствамi  i  iншымi  цэнтральнымi органамi
         кiравання самастойна ў межах  сродкаў, прадугледжаных iм на
         гэтыя  мэты  ў   Прагнозе  сацыяльна-эканамiчнага  развiцця
         Рэспублiкi Беларусь на чарговы год.
            Парадак  правядзення   экспертызы  навукова-даследчых  i
         вопытна-канструктарскiх  работ галiновага  прызначэння i iх
         фiнансавання   зацвярджаецца    мiнiстэрствамi   i   iншымi
         цэнтральнымi    органамi   кiравання    па   ўзгадненню   з
         Мiнiстэрствам адукацыi  i навукi, Мiнiстэрствам  фiнансаў i
         Мiнiстэрствам эканомiкi.
                Фiнансаванне расходаў, звязаных з мiжнародным
                     навукова-тэхнiчным супрацоўнiцтвам

            22.   Фiнансаванне  расходаў,   связаных  з  мiжнародным
         навукова-тэхнiчным    супрацоўнiцтвам,    ажыццяўляецца   ў
         адпаведнасцi   з  абязацельствамi,   прынятымi  Рэспублiкай
         Беларусь  па  мiжнародных  дагаворах  i  iншых  рашэннях аб
         навукова-тэхнiчным супрацоўнiцтве, а таксама ў адпаведнасцi
         з планамi    правядзення     мерапрыемстваў    па    гэтаму
         супрацоўнiцтву.
            23.  Прапановы  аб  фiнансаваннi  расходаў,  звязаных  з
         мiжнародным       навукова-тэхнiчным       супрацоўнiцтвам,
         накiроўваюцца   ў   Камiтэт   па   навуцы   i   тэхналогiях
         Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  мiнiстэрствамi  i iншымi
         цэнтральнымi органамi кiравання,  Акадэмiяй навук Беларусi,
         аб'яднаннямi, прадпрыемствамi,  арганiзацыямi i ўстановамi,
         якiя  ва  ўстаноўленым   парадку  прызначаны  адказнымi  за
         выкананне    абавязацельстваў   Рэспублiкi    Беларусь   па
         мiжнародных дагаворах.
            Прапановы павiнны змяшчаць:
            спасылку  на  дагавор,  па  якому  Рэспублiкай  Беларусь
         прыняты  абавязацельствы па  ўдзелу ў  мерапрыемстве або  ў
         фiнансаваннi дзейнасцi мiжнароднага органа (арганiзацыi) цi
         ў рэалiзацыi   мiжнародных  навукова-тэхнiчных   праграм  i
         праектаў (такiя праграмы i праекты прыкладаюцца);
            рашэнне мiжнароднага органа (арганiзацыi) аб правядзеннi
         мерапрыемства з указаннем сумы ўзносу Рэспублiкi Беларусь;
            абгрунтаванне   i  каштарыс   расходаў  на   правядзенне
         мерапрыемства або рэалiзацыю мiжнародных навукова-тэхнiчных
         праграм i праектаў.
            Зводны  пералiк  (план)  мерапрыемстваў  па забеспячэнню
         мiжнароднага  навукова-тэхнiчнага  супрацоўнiцтва  фармiруе
         Камiтэт  па навуцы  i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi  i
         навукi ў адпаведнасцi з названымi прапановамi.
            24.  Камiтэт   па  навуцы  i   тэхналогiях  Мiнiстэрства
         адукацыi i навукi разглядае  ўказаныя ў пункце 23 дадзенага
         Палажэння  прапановы  i  ўключае  iх  у  зводную  заяўку на
         патрабуемыя    сродкi   для    фiнансавання   навуковай   i
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi.
            25.   Асiгнаваннi   з    рэспублiканскага   бюджэту   на
         фiнансаванне     расходаў,    звязаных     з    мiжнародным
         навукова-тэхнiчным  супрацоўнiцтвам  на  аснове мiжнародных
         дагавораў,        прадугледжваюцца        ў        Прагнозе
         сацыяльна-эканамiчнага    развiцця    Рэспублiкi   Беларусь
         (раздзел "Лiмiты") агульнай  сумай для кожнага мiнiстэрства
         i iншага  цэнтральнага  органа  кiравання,  Акадэмii  навук
         Беларусi,   аб'яднання,    прадпрыемства,   арганiзацыi   i
         ўстановы,  прызначаных адказнымi  за рэалiзацыю мiжнародных
         абавязацельстваў Рэспублiкi Беларусь.
            Фiнансаванне мерапрыемстваў па падрыхтоўцы, павышэнню
                  квалiфiкацыi i атэстацыi навуковых кадраў

            26. Прапановы па фiнансаванню мерапрыемстваў, звязаных з
         падрыхтоўкай    i   павышэннем    квалiфiкацыi   навуковых,
         навукова-педагагiчных    i    iнжэнерна-тэхнiчных    кадраў
         навуковых устаноў, утрыманнем  дактарантуры i аспiрантуры ў
         такiх  установах, падрыхтоўваюцца  мiнiстэрствамi i  iншымi
         цэнтральнымi органамi кiравання, Акадэмiяй навук Беларусi i
         разам  з адпаведнымi  абгрунтаваннямi, планамi  правядзення
         гэтых   мерапрыемстваў   i   каштарысамi   расходаў  на  iх
         накiроўваюцца   ў   Камiтэт   па   навуцы   i   тэхналогiях
         Мiнiстэрства адукацыi i навукi,  якi разглядае iх i ўключае
         ў зводную  заяўку  на  сродкi,  патрэбныя  для фiнансавання
         навуковай i навукова-тэхнiчнай дзейнасцi.
            27. Асiгнаваннi з рэспублiканскага бюджэту на гэтыя мэты
         прадугледжваюцца ў Прагнозе сацыяльна-эканамiчнага развiцця
         Рэспублiкi Беларусь  (раздзел "Лiмiты") агульнай  сумай для
         кожнага мiнiстэрства i iншага цэнтральнага органа кiравання
         i Акадэмii навук Беларусi.
            Мiнiстэрствы  i  iншыя   цэнтральныя  органы  кiравання,
         Акадэмiя    навук   Беларусi    ажыццяўляюць   фiнансаванне
         мерапрыемстваў,   звязаных  з   падрыхтоўкай  i  павышэннем
         квалiфiкацыi     навуковых,     навукова-педагагiчных     i
         iнжэнерна-тэхнiчных  кадраў  навуковых   устаноў,  у  межах
         прадугледжаных  на гэтыя  мэты сродкаў  i ў  адпаведнасцi з
         зацверджанымi iмi планамi i каштарысамi расходаў.
            28. Прапановы па фiнансаванню мерапрыемстваў, звязаных з
         атэстацыяй   кадраў    вышэйшай   навуковай   квалiфiкацыi,
         падрыхтоўваюцца Вышэйшай атэстацыйнай камiсiяй пры Кабiнеце
         Мiнiстраў   Рэспублiкi   Беларусь   на   падставе  прапаноў
         арганiзацый i ўстаноў, у якiх дзейнiчаюць саветы па абароне
         дысертацый, i  з улiкам расходаў  на правядзенне экспертызы
         дысертацый у названай камiсii.
            Камiтэт па навуцы i  тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi  ўключае  ўказаныя  прапановы  ў  зводную  заяўку на
         сродкi,    патрэбныя   для    фiнансавання   навуковай    i
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi.
            29.   Асiгнаваннi   з    рэспублiканскага   бюджэту   на
         фiнансаванне  мерапрыемстваў, звязаных  з атэстацыяй кадраў
         вышэйшай   навуковай   квалiфiкацыi,   прадугледжваюцца   ў
         Прагнозе    сацыяльна-эканамiчнага    развiцця   Рэспублiкi
         Беларусь  (раздзел  "Лiмiты")  агульнай  сумай для Вышэйшай
         атэстацыйнай  камiсii  пры  Кабiнеце  Мiнiстраў  Рэспублiкi
         Беларусь.
            Бюджэтныя  сродкi (з  улiкам асваення  сродкаў у мiнулым
         перыядзе)  пераводзяцца  Мiнiстэрствам  фiнансаў  на бягучы
         рахунак   Вышэйшай   атэстацыйнай   камiсii   пры  Кабiнеце
         Мiнiстраў  Рэспублiкi Беларусь,  якая пералiчвае неабходныя
         асiгнаваннi  арганiзацыям  i  ўстановам,  у  якiх  створаны
         саветы па абароне дысертацый.
             Фiнансаванне iншых напрамкаў, звязаных з навуковай
                       i навукова-тэхнiчнай дзейнасцю

            30.  Рашэннi аб  выдзяленнi сродкаў  на разавую дапамогу
         асобным вучоным i  навуковым калектывам, навукова-даследчым
         i вышэйшым  навучальным  установам   у  мэтах  развiцця  iх
         матэрыяльна-тэхнiчнай  базы i  распрацоўкi прынцыпова новых
         тэхналогiй i абсталявання, а таксама на аплату працэнтаў па
         банкаўскiх крэдытах i  пры неабходнасцi пагашэння пазыковай
         запазычнасцi  навуковых  устаноў  прымае  Кабiнет Мiнiстраў
         Рэспублiкi Беларусь па  прадстаўленню Мiнiстэрства адукацыi
         i навукi i Мiнiстэрства фiнансаў.
         ___________________________________________________________

         ___________________________________________________________
         Положение утратило силу постановлением    Совета  Министров
         Республики Беларусь от 29 октября 1998 г. N 1652

                                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                                     пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                                     Рэспублiкi Беларусь
                                     ад 9 лiстапада 1995 г. N 620

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб парадку фармiравання i рэалiзацыi
 дзяржаўных навукова-тэхнiчных праграм

                             Агульныя палажэннi

            1.   Дадзенае   Палажэнне   вызначае   мэты  распрацоўкi
         дзяржаўных  навукова-тэхнiчных праграм  (далей -  праграм),
         парадак  iх  фармiравання  i  ўнясення  ў  iх дапаўненняў i
         змяненняў,  а таксама  парадак кантролю  за ходам выканання
         праграм i прыёмкi завершаных работ.
            2.   Праграмы  з'яўляюцца   асноўнай  формай  рэалiзацыi
         найбольш важных тэхнiчных,  эканамiчных, сацыяльных i iншых
         праблем   па   прыярытэтных   напрамках  навукова-тэхнiчнай
         дзейнасцi,  канцэнтрацыi   рэсурсаў  навукова-тэхнiчнага  i
         вытворчага комплексаў на ўказаных напрамках i паскарэння на
         гэтай   аснове  развiцця   навукаёмiстых  галiн  гаспадаркi
         рэспублiкi сацыяльнай сферы.
            3.  Праграма -  гэта комплекс  узаемазвязаных рэсурсамi,
         выканаўцамi   i  тэрмiнамi   выканання  навукова-даследчых,
         вопытна-канструктарскiх,   праектных  i   тэхнiчных  работ,
         мерапрыемстваў  па   падрыхтоўцы  вытворчасцi,  распрацовак
         арганiзацыйна-эканамiчнага   характару,    накiраваных   на
         вырашэнне       адзiнай       сацыяльна-эканамiчнай       i
         навукова-тэхнiчнай праблемы.
            Праграма   распрацоўваецца  на   перыяд,  неабходны  для
         поўнага дасягнення  пастаўленых у ёй мэт,  але не больш чым
         на 5 гадоў.
            Канчатковымi  мэтамi  праграмы  з'яўляюцца  стварэнне  i
         асваенне   ў  вытворчасцi   новай  тэхнiкi,   тэхналогiй  i
         матэрыялаў,  што садзейнiчаюць  выхаду айчыннай вытворчасцi
         на сусветны ўзровень,  вырашэнню першарадных задач развiцця
         аховы   здароўя,  нацыянальнай   культуры  i   iншых  галiн
         сацыяльнай i эканамiчнай сферы.
            Ствараемыя   ў  адпаведнасцi   з  праграмай   тэхнiка  i
         тэхналогii   павiнны  грунтавацца   на  навейшых  навуковых
         дасягненнях  i к  пачатку  iх  асваення ў  вытворчасцi быць
         канкурэнтаздольнымi,    пашыраць    экспартныя   магчымасцi
         вытворцаў   прадукцыi,   забяспечваць   скарачэнне  iмпарту
         тэхнiкi i тэхналогiй, комплекснае вырашэнне iншых важнейшых
         сацыяльна-эканамiчных праблем развiцця рэспублiкi.
            Мiнiстэрствы  i  iншыя   цэнтральныя  органы  кiравання,
         аб'яднаннi,  прадпрыемствы, арганiзацыi  i ўстановы павiнны
         пацвердзiць  сваю зацiкаўленасць  у распрацоўцы  праграмы i
         прыняць абавязацельствы па яе частковаму фiнансаванню.
            4.  Арганiзацыйнае   i  навукова-метадычнае  кiраўнiцтва
         фармiраваннем i рэалiзацыяй праграм ажыццяўляецца Камiтэтам
         па навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi i навукi.

                         Фармiраванне праграм

            5. Асноўнымi этапамi фармiравання праграм з'яўляюцца:
            вызначэнне     галоўных      сацыяльна-эканамiчных     i
         навукова-тэхнiчных     праблем     агульнадзяржаўнага     i
         мiжгалiновага    характару   па    прыярытэтных   напрамках
         навукова-тэхнiчнай   дзейнасцi,    зацверджаных   Вярхоўным
         Саветам Рэспублiкi Беларусь,  па якiх неабходна распрацоўка
         праграм;
            правядзенне  конкурсу канцэпцый  праграм, прапаноўваемых
         для    вырашэння     галоўных    сацыяльна-эканамiчных    i
         навукова-тэхнiчных  праблем,  падрыхтоўка  праекта пералiку
         праграм i яго зацвярджэнне;
            правядзенне       конкурснага       адбору      праектаў
         навукова-даследчых    i    вопытна-канструктарскiх   работ,
         прапаноўваемых для ўключэння ў  якасцi заданняў праграм, iх
         дзяржаўная навукова-тэхнiчная экспертыза;
            падрыхтоўка  праграм  у  адпаведнасцi  з патрабаваннямi,
         вызначаемымi Мiнiстэрствам адукацыi  i навукi, зацвярджэнне
         праграм.
            6.  Галоўныя сацыяльна-эканамiчныя  i навукова-тэхнiчныя
         праблемы  агульнадзяржаўнага i  мiжгалiновага характару, па
         якiх    неабходна    распрацоўка    праграм,    вызначаюцца
         каардынацыйнымi   саветамi    па   прыярытэтных   напрамках
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi.
            Склад   каардынацыйных   саветаў   i   палажэнне  аб  iх
         зацвярджаюцца Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
            Каардынацыйныя саветы ўносяць  прапановы аб неабходнасцi
         распрацоўкi праграм па асобных праблемах агульнадзяржаўнага
         i мiжгалiновага характару ў Камiтэт па навуцы i тэхналогiях
         Мiнiстэрства адукацыi i навукi, якi абагульняе iх.
            7.    У    адпаведнасцi    з    вызначанымi   праблемамi
         агульнадзяржаўнага  i  мiжгалiновага  характару  Камiтэт па
         навуцы  i   тэхналогiях  Мiнiстэрства  адукацыi   i  навукi
         праводзiць  конкурс канцэпцый  праграм, прапаноўваемых  для
         вырашэння  гэтых  праблем.   У  якасцi  конкурсных  камiсiй
         выступаюць каардынацыйныя саветы  па прыярытэтных напрамках
         навукова-тэхнiчнай дзейнасцi.
            Канцэпцыя праграмы павiнна ўтрымлiваць:
            абгрунтаванне мэт распрацоўкi i структуры праграмы;
            аналiз стану i  сусветных тэндэнцый развiцця адпаведнага
         напрамку (праблемы) навукова-тэхнiчнай дзейнасцi;
            ацэнку  прынцыповай навiзны  прапануемых да  распрацоўкi
         тэхнiкi, тэхналогiй i матэрыялаў;
            абгрунтаванне неабходнасцi пэўнай прадукцыi i аб'ёмаў яе
         вытворчасцi (прымянення) з улiкам экспартных магчымасцей, а
         таксама ўказанне  прадпрыемства, якое будзе  выпускаць гэту
         прадукцыю;
            аналiз   наяўнасцi  ў   рэспублiцы  навуковага   зачыну,
         неабходнай канструктарска-тэхналагiчнай i вытворчай базы;
            аналiз эканамiчнай i  сацыяльнай эфектыўнасцi рэалiзацыi
         прапануемай праграмы;
            прагноз  вынiкаў,  у  тым  лiку  экалагiчных, рэалiзацыi
         праграмных мерапрыемстваў;
            ацэнку   рэсурсаў,   патрабуемых   для   дасягнення  мэт
         праграмы;
            прапановы   па   арганiзацыйных    формах   i   крынiцах
         фiнансавага i  рэсурснага забеспячэння праграмы,  а таксама
         па  вызначэнню галоўнай  арганiзацыi -  выканаўцы работ  па
         праграме (пастаўшчыка навукова-тэхнiчнай прадукцыi).
            Распрацоўка  канцэпцыi  праграмы  ажыццяўляецца  за кошт
         сродкаў заяўнiкаў.
            У     конкурсе    могуць     удзельнiчаць    аб'яднаннi,
         прадпрыемствы,  арганiзацыi  i  ўстановы  незалежна ад форм
         уласнасцi  i  падпарадкаванасцi.  Для  разгляду  конкурснай
         камiсiяй прымаюцца прапановы,  падтрыманыя мiнiстэрствамi i
         iншымi   цэнтральнымi  органамi   кiравання,  аб'яднаннямi,
         прадпрыемствамi,   арганiзацыямi   i   ўстановамi,  фондамi
         спецыяльнага  прызначэння,  якiя  ў  адпаведнасцi з дзеючым
         заканадаўствам  могуць  выступаць  дзяржаўнымi  заказчыкамi
         работ   адпаведнай   праблематыкi.   Дзейнасць  дзяржаўнага
         заказчыка  рэгулюецца  Палажэннем  аб  дзяржаўным заказчыку
         дзяржаўных   навукова-тэхнiчных    праграм,   зацвярджаемым
         Мiнiстэрствам адукацыi i навукi.
            Канцэпцыi  праграм,  што   прайшлi  конкурсны  адбор,  з
         прыкладзенымi  да  iх  заключэннямi  конкурсных  камiсiй  i
         дзяржаўных заказчыкаў праграм уносяцца  ў Камiтэт па навуцы
         i тэхналогiях  Мiнiстэрства  адукацыi   i  навукi,  якi  па
         вынiках  конкурсу  падрыхтоўвае  праект  пералiку  праграм,
         прапануемых для распрацоўкi.
            Праект  пералiку  праграм,   узгоднены  з  Мiнiстэрствам
         эканомiкi, прадстаўляецца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi ў
         Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi  Беларусь на зацвярджэнне. Пры
         гэтым па кожнай прапануемай праграме ўказваюцца:
            асноўная мэта распрацоўкi праграмы;
            дзяржаўны  заказчык  праграмы  i  галаўная арганiзацыя -
         выканаўца работ па  праграме (пастаўшчык навукова-тэхнiчнай
         прадукцыi);
            тэрмiны распрацоўкi i рэалiзацыi праграмы;
            прыкладная   вартасць  работ   i  крынiцы   фiнансавання
         праграмы.
            8.  Пасля  зацвярджэння  Кабiнетам  Мiнiстраў Рэспублiкi
         Беларусь пералiку праграм дзяржаўныя заказчыкi iх сумесна з
         Камiтэтам па  навуцы i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi  аб'яўляюць  конкурс  праектаў  навукова-даследчых i
         вопытна-канструктарскiх работ, прапануемых  для ўключэння ў
         праграмы  ў   якасцi  заданняў,  i   праводзяць  дзяржаўную
         навукова-тэхнiчную экспертызу гэтых праектаў.
            У      якасцi     конкурсных      камiсiй     выступаюць
         навукова-тэхнiчныя   саветы   па   праграмах,   якiя  пасля
         зацвярджэння   пералiку   праграм   ствараюцца  дзяржаўнымi
         заказчыкамi  iх  па  ўзгадненню  з  Камiтэтам  па  навуцы i
         тэхналогiях Мiнiстэрства  адукацыi i навукi.  З лiку членаў
         савета  назначаецца  навуковы  кiраўнiк  праграмы (старшыня
         савета).  Работа  савета  i  навуковага  кiраўнiка праграмы
         арганiзуецца    ў    адпаведнасцi     з    палажэннем    аб
         навукова-тэхнiчным  савеце па  праграме, якое зацвярджаецца
         Мiнiстэрствам адукацыi i навукi.
            Дзяржаўны    заказчык    праграмы    па    прадстаўленню
         навукова-тэхнiчнага савета па праграме разглядае прайшоўшыя
         конкурсны     адбор     праекты     навукова-даследчых    i
         вопытна-канструктарскiх работ, прапанаваныя для ўключэння ў
         праграму   ў  якасцi   заданняў,  i   разам  з  неабходнымi
         абгрунтаваннямi  накiроўвае  iх  у   Камiтэт  па  навуцы  i
         тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi  i навукi для правядзення
         ў адпаведнасцi   з    дзеючым   заканадаўствам   дзяржаўнай
         навукова-тэхнiчнай экспертызы.
            Канчатковыя   вынiкi  конкурсу   i  экспертызы  праектаў
         навукова-даследчых    i    вопытна-канструктарскiх    работ
         падводзяцца Камiтэтам па  навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства
         адукацыi i навукi сумесна з дзяржаўным заказчыкам праграмы.
            9.  Па  вынiках  конкурсу  праектаў навукова-даследчых i
         вопытна-канструктарскiх  работ  i  iх  экспертызы дзяржаўны
         заказчык   праграмы  сумесна   з  Камiтэтам   па  навуцы  i
         тэхналогiях   Мiнiстэрства  адукацыi   i  навукi   фармiруе
         канчатковы праект праграмы ў адпаведнасцi з патрабаваннямi,
         што   ўстанаўлiваюцца  Мiнiстэрствам   адукацыi  i  навукi.
         Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  ўносiць  яго  ў  Кабiнет
         Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь на зацвярджэнне.
            Да  праекта праграмы  прыкладаюцца матэрыялы  па вынiках
         конкурснага адбору i экспертызы праектаў навукова-даследчых
         i вопытна-канструктарскiх работ, прапанаваных для ўключэння
         ў праграму ў якасцi яе заданняў.
            Праект праграмы першапачаткова  разглядаецца Камiсiяй па
         пытаннях   дзяржаўнай   навукова-тэхнiчнай   палiтыкi   пры
         Кабiнеце  Мiнiстраў Рэспублiкi  Беларусь i  па яе прапанове
         распараджэннем   Кабiнета  Мiнiстраў   Рэспублiкi  Беларусь
         зацвярджаюцца асноўныя заданнi праграмы.
         ___________________________________________________________
         Пункт  9 дополнен  абзацем третьим  постановлением Кабинета
         Министров Республики Беларусь от 4 ноября 1996 г. N 698
         ___________________________________________________________

                 Арганiзацыя выканання праграм

            10.  Пасля зацвярджэння  Кабiнетам Мiнiстраў  Рэспублiкi
         Беларусь асноўных заданняў праграмы дзяржаўны заказчык яе ў
         адпаведнасцi з  дзеючым заканадаўствам заключае  з галоўнай
         арганiзацыяй-выканаўцам  работ па  праграме кантракт  на iх
         выкананне.
         ___________________________________________________________
         Пункт  10   -  с  изменениями,   внесенными  постановлением
         Кабинета Министров от 4 ноября 1996 г. N 698

            10. Пасля зацвярджэння праграмы  дзяржаўны заказчык яе ў
         адпаведнасцi з  дзеючым заканадаўствам заключае  з галоўнай
         арганiзацыяй-выканаўцам  работ па  праграме кантракт  на iх
         выкананне.
         ___________________________________________________________

            11. Галоўная  арганiзацыя - выканаўца  работ па праграме
         пасля  заключэння  кантракта  падпiсвае  з  арганiзацыямi -
         непасрэднымi  выканаўцамi  работ  па  праграме  дагаворы на
         выкананне кожнага яе задання.
            Дагаворы памiж  галоўнай арганiзацыяй i  арганiзацыямi -
         непасрэднымi  выканаўцамi  заключаюцца   ў  адпаведнасцi  з
         тыпавым      дагаворам     на      стварэнне     (перадачу)
         навукова-тэхнiчнай     прадукцыi,     якi     зацвярджаецца
         Мiнiстэрствам  адукацыi  i  навукi  сумесна з Мiнiстэрствам
         эканомiкi i Мiнiстэрствам фiнансаў.
            12.  Каардынацыя дзейнасцi  арганiзацый-выканаўцаў работ
         па  праграме,  разгляд  пытанняў,  што  ўзнiкаюць  у  ходзе
         выканання праграмы, кантроль за навукова-тэхнiчным узроўнем
         распрацоўваемай    тэхнiкi,    тэхналогiй    i   матэрыялаў
         ажыццяўляюцца навукова-тэхнiчным саветам па праграме.

               Парадак змянення i дапаўнення праграм

            13.  Змяненне праграмы  - гэта  ўдакладненне аб'ёмаў  яе
         фiнансавання,  тэхнiчных   параметраў  ствараемых  аб'ектаў
         новай   тэхнiкi   i   тэхналогiй,   складу   арганiзацый  -
         выканаўцаў, адказных за iх  распрацоўку i асваенне, аб'ёмаў
         выпуску распрацоўваемых вырабаў  (укаранення тэхналогiй) па
         гадах,   тэрмiнаў   выканання    праграмы,   выключэнне   з
         зацверджанай  праграмы  асобных  яе  заданняў або ўключэнне
         новых,  неабходнасць  у  якiх  узнiкла  ў  ходзе  выканання
         праграмы.
            14.   Рашэннi   аб    змяненнi   аб'ёмаў   фiнансавання,
         канчатковых вынiкаў i  тэрмiнаў выканання праграмы, аб'ёмаў
         выпуску  распрацоўваемай  тэхнiкi,  а  таксама аб уключэннi
         новых  або выключэннi  асобных заданняў  праграмы прымаюцца
         Кабiнетам  Мiнiстраў Рэспублiкi  Беларусь па  прадстаўленню
         Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi  i  дзяржаўнага заказчыка
         праграмы.
            Прадстаўленне  павiнна ўтрымлiваць  дакладнае вызначэнне
         характару  прапаноўваемых  змяненняў  з  абгрунтаваннем  iх
         неабходнасцi.
            Рашэннi,  не  звязаныя  з  гэтымi  пытаннямi,  прымаюцца
         Камiтэтам па  навуцы i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi  па прадстаўленню  дзяржаўнага заказчыка  адпаведнай
         праграмы.

                 Парадак кантролю за ходам выканання праграм

            15.  Кантроль за  ходам выканання  праграм ажыццяўляецца
         дзяржаўнымi  заказчыкамi iх  i навукова-тэхнiчнымi саветамi
         па  адпаведных  праграмах.  Аб  стане  выканання  работ  па
         праграмах   дзяржаўныя   заказчыкi   праграм   паведамляюць
         Камiтэту  па навуцы  i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi два разы ў год: па вынiках першага паўгоддзя - да 15
         лiпеня  бягучага года  i па  вынiках года  - да 25 студзеня
         наступнага  за  справаздачным  года.  Формы прадстаўлення i
         паказчыкi    ўказаных   справаздач    ўстанаўлiваюцца   для
         дзяржаўных  заказчыкаў  праграм  Мiнiстэрствам  адукацыi  i
         навукi.
            Мiнiстэрства  адукацыi i  навукi да  25 лютага  бягучага
         года  накiроўвае  ў  Кабiнет  Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
         справаздачы аб выкананнi праграм па вынiках мiнулага года.
            Перыядычна Камiтэт па  навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства
         адукацыi   i  навукi   сумесна  з   Мiнiстэрствам  фiнансаў
         арганiзуе   праверку  ходу   выканання  праграм.   Праверцы
         падлягаюць     правiльнасць     выкарыстання     выдзеленых
         асiгнаванняў i адпаведнасць  зробленых расходаў iх мэтаваму
         прызначэнню,   абгрунтаванасць    выкарыстання   фiнансавых
         сродкаў  па  артыкулах  расходаў,  стан  выканання  аб'ёмаў
         работ,  прадугледжаных  на   адпаведны  перыяд.  У  выпадку
         нелiквiдацыi ва ўстаноўленыя тэрмiны недахопаў, выяўленых у
         ходзе   кантрольных  праверак,   Мiнiстэрства  фiнансаў   i
         Мiнiстэрства адукацыi i навукi  ўносяць у Кабiнет Мiнiстраў
         Рэспублiкi   Беларусь  прапановы   аб  спыненнi   далейшага
         фiнансавання работ па праграме (заданню) i прымаюць меры па
         вяртанню ў бюджэт адпаведных сродкаў.

                      Парадак прыёмкi работ па праграме

            16. Прыёмку вынiкаў работ па заданнях праграмы арганiзуе
         дзяржаўны заказчык яе ў адпаведнасцi з умовамi i ў тэрмiны,
         што  абумоўлены ў  дагаворы на  выкананне праграмы.  Вынiкi
         прыёмкi афармляюцца актам, якi  прадстаўляецца ў Камiтэт па
         навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi i навукi.
            Для ацэнкi выканання праграмы  ў цэлым Камiтэт па навуцы
         i тэхналогiях   Мiнiстэрства  адукацыi   i  навукi  стварае
         прыёмачную камiсiю  з уключэннем у  яе склад квалiфiкаваных
         спецыялiстаў  мiнiстэрстваў  i  iншых  цэнтральных  органаў
         кiравання, навуковых  арганiзацый, прадпрыемстваў-спажыўцоў
         створанай прадукцыi.  Камiсiя падае ў  Камiтэт па навуцы  i
         тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi  i навукi  абгрунтаванае
         заключэнне па вынiках выканання  праграмы i рэкамендацыi аб
         мэтазгоднасцi   прадаўжэння  работ   па  вырашэнню  асобных
         праблем у дадзенай галiне.
            Прапановы па адпаведных пытаннях Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi ўносiць у Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
         ___________________________________________________________

         ___________________________________________________________
         Положение утратило силу постановлением    Совета  Министров
         Республики Беларусь от 6 мая 1998 г. N 712

                                      ЗАЦВЕРДЖАНА
                                      пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                                      Рэспублiкi Беларусь
                                      ад 9 лiстапада 1995 г. N 620

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб парадку арганiзацыi i правядзення
 дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай экспертызы
 праектаў навукова-даследчых i вопытна-
 канструктарскiх работ

                            Агульныя палажэннi

           1.  Дадзенае  Палажэнне  вызначае  парадак  арганiзацыi i
         правядзення   дзяржаўнай    навукова-тэхнiчнай   экспертызы
         праектаў   навукова-даследчых   i   вопытна-канструктарскiх
         работ,  якiя  прапануюцца  да  рэалiзацыi  за  кошт сродкаў
         рэспублiканскага     бюджэту    ў     складзе    дзяржаўных
         навукова-тэхнiчных  праграм  як   заданнi  або  як  асобныя
         навукова-тэхнiчныя праекты.
           2. Дзяржаўная навукова-тэхнiчная  экспертыза ўяўляе сабой
         сiстэму   дзеянняў    па   аналiзу   i    ацэнцы   праектаў
         навукова-даследчых   i   вопытна-канструктарскiх   работ  i
         падрыхтоўцы  абгрунтаваных   заключэнняў  па  iх   у  мэтах
         прыняцця  рашэння  аб  мэтазгоднасцi  правядзення  ўказаных
         работ за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту.
           3.  Дзяржаўная навукова-тэхнiчная  экспертыза праводзiцца
         дзяржаўнымi экспертнымi  саветамi (далей -  саветамi), якiя
         ствараюцца Камiтэтам  па навуцы i  тэхналогiях Мiнiстэрства
         адукацыi  i   навукi.  Для  правядзення   гэтай  экспертызы
         прыцягваюцца  на  дагаворнай  (кантрактнай)  аснове вядучыя
         навуковыя  ўстановы,  грамадскiя   арганiзацыi  вучоных,  а
         таксама    ў    якасцi    дзяржаўных    экспертаў   асобныя
         высокаквалiфiкаваныя  спецыялiсты  i  вучоныя,  у  тым лiку
         замежныя.
           Савет у сваёй дзейнасцi кiруецца палажэннем аб дзяржаўным
         экспертным   савеце,   якое   зацвярджаецца   Мiнiстэрствам
         адукацыi  i  навукi  сумесна  з  Мiнiстэрствам  фiнансаў  i
         Мiнiстэрствам эканомiкi.
           4.   Мiнiстэрства  фiнансаў   i  Камiтэт   па  навуцы   i
         тэхналогiях   Мiнiстэрства   адукацыi   i   навукi   штогод
         прадугледжваюць сродкi на аплату працы дзяржаўных экспертаў
         i пакрыццё   iншых   расходаў,   звязаных   з  правядзеннем
         дзяржаўнай  навукова-тэхнiчнай  экспертызы.  На  гэтыя мэты
         выкарыстоўваюцца   сродкi,    прадугледжаныя   ў   Прагнозе
         сацыяльна-эканамiчнага  развiцця   Рэспублiкi  Беларусь  на
         выкананне  дзяржаўных навукова-тэхнiчных  праграм i асобных
         навукова-тэхнiчных праектаў.
           Парадак   выкарыстання   названых   сродкаў   вызначаецца
         Камiтэтам па  навуцы i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi па ўзгадненню з мiнiстэрствам фiнансаў.
           5.   Для   частковага   пакрыцця   расходаў,  звязаных  з
         правядзеннем   дзяржаўнай   навукова-тэхнiчнай  экспертызы,
         кожны    заяўнiк     навукова-тэхнiчнага    праекта,    што
         прапаноўваецца    для   ўключэння    ў   склад   дзяржаўнай
         навукова-тэхнiчнай  праграмы  або   як  асобны,  пералiчвае
         Камiтэту  па навуцы  i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi  заявачны ўзнос  у памеры  0,5 працэнта  папярэдняга
         кошту  праекта.  У  выпадку  адмовы  заяўнiка  ад  пералiку
         ўказанага  ўзносу  праект,   што  прапаноўваецца,  можа  не
         разглядацца,  аб чым  названы Камiтэт  абавязаны паведамiць
         заяўнiку.
           Камiтэт па  навуцы i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi   ў  асобных   выпадках  можа   прыняць  рашэнне  аб
         вызваленнi   заяўнiка  ад   платы  ўзносу   на  правядзенне
         экспертызы праекта або панiжэннi яго памеру.
           Калi  па вынiках  экспертызы i  конкурсу заяўнiкi праекта
         атрымлiваюць грашовыя сродкi на яго рэалiзацыю, то ўнесеная
         раней сума  заявачнага ўзносу ўключаецца  ў адпаведную суму
         расходаў.  Заявачныя   ўзносы  па  адхiленых   праектах  не
         вяртаюцца.

                 Парадак  правядзення  дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай
                                 экспертызы

           6.   Для    правядзення   дзяржаўнай   навукова-тэхнiчнай
         экспертызы   дзяржаўны   заказчык   адпаведнай   дзяржаўнай
         навукова-тэхнiчнай праграмы цi асобнага навукова-тэхнiчнага
         праекта  прадстаўляе  ў  Камiтэт  па  навуцы  i тэхналогiях
         Мiнiстэрства адукацыi i  навукi навукова-тэхнiчныя праекты,
         што  прапаноўваюцца  ў  склад  праграмы,  а таксама асобныя
         навукова-тэхнiчныя праекты, што прайшлi папярэднi конкурсны
         адбор, арганiзаваны гэтым заказчыкам.
           7. Камiтэт па навуцы  i тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi
         i навукi даручае савету  па адпаведнаму навукова-тэхнiчнаму
         напрамку    правядзенне    дзяржаўнай    навукова-тэхнiчнай
         экспертызы  праектаў,  што  прапаноўваюцца  заказчыкам. Пры
         гэтым  праводзiцца  аналiз  аб'ёмаў  i  крынiц фiнансавання
         кожнага праекта, удакладняюцца  пытаннi ўзгаднення праектаў
         з мяркуемымi  вытворцамi  прадукцыi,  выключэння  магчымага
         дублiравання  з асобнымi  навукова-тэхнiчнымi праектамi або
         заданнямi   зацверджаных    дзяржаўных   навукова-тэхнiчных
         праграм, якiя ўжо фiнансуюцца з рэспублiканскага бюджэту.
           Для   правядзення   экспертызы   кожнага   праекта,   што
         прапаноўваецца   ў   склад   дзяржаўнай  навукова-тэхнiчнай
         праграмы,  цi  асобнага  навукова-тэхнiчнага  праекта савет
         прыцягвае  не  менш  як  двух  дзяржаўных  экспертаў,  якiя
         з'яўляюцца  спецыялiстамi  ў  адпаведным навукова-тэхнiчным
         напрамку.
           8.  Дзяржаўныя эксперты  падрыхтоўваюць заключэнне,  якое
         павiнна  ўтрымлiваць  адназначныя  вывады  аб мэтазгоднасцi
         рэалiзацыi   асобнага   навукова-тэхнiчнага   праекта   або
         ўключэння   яго  ў   склад  дзяржаўнай   навукова-тэхнiчнай
         праграмы    i   адпавядаць    патрабаванням,   устаноўленым
         Мiнiстэрствам адукацыi i навукi.
           Дзяржаўны  эксперт  нясе   адказнасць  за  своечасовае  i
         дабраякаснае   правядзенне  экспертызы   ў  адпаведнасцi  з
         дзеючым заканадаўствам.
           9.  Заключэнне  дзяржаўных   экспертаў  аб  мэтазгоднасцi
         ўключэння  навукова-тэхнiчнага праекта  ў склад  дзяржаўнай
         навукова-тэхнiчнай   праграмы    або   рэалiзацыi   асобных
         навукова-тэхнiчных  праектаў   разглядаецца  на  пасяджэннi
         савета.
           З  мэтай  больш   дэталёвай  прапрацоўкi  праектаў  перад
         разглядам  iх  на  пасяджэннi  савета  яны могуць папярэдне
         абмяркоўвацца   на  пасяджэннях   спецыяльна  сфармiраваных
         секцый  савета  (некалькiмi  членамi  савета i працягнутымi
         экспертамi).
           Пры  наяўнасцi  адмоўнага   заключэння  па  праекту  двух
         дзяржаўных   экспертаў   ён   адхiляецца   ад  разгляду  на
         пасяджэннi  савета.  Праекты,  якiя  атрымалi  супярэчлiвую
         (станоўчую  i  адмоўную)  або  станоўчую  ацэнку экспертаў,
         разглядаюцца на пасяджэннi савета ва ўстаноўленым парадку.
           10.  Пасяджэнне  савета  лiчыцца  правамоцным  пры  ўмове
         прысутнасцi на iм не менш як 2/3 яго членаў.
           Рашэнне   савета   па   разглядаемых   навукова-тэхнiчных
         праектах лiчыцца прынятым, калi  за яго прагаласавала больш
         за  палавiну прыняўшых  удзел у  галасаваннi членаў савета,
         пры  гэтым   члены  савета,  якiя   з'яўляюцца  работнiкамi
         арганiзацыi-заяўнiка праекта, не галасуюць.
           11.  Тэрмiн   правядзення  дзяржаўнай  навукова-тэхнiчнай
         экспертызы  праектаў не  павiнен перавышаць  двух месяцаў з
         дня паступлення iх у савет.
            12. Заключэнне аб  вынiках дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай
         экспертызы,  падпiсанае старшынёй  савета, накiроўваецца  ў
         Камiтэт  па навуцы  i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi  i
         навукi i дзяржаўным заказчыкам навукова-тэхнiчнага праекта.
           У выпадку нязгоды заяўнiка  праекта з вынiкамi экспертызы
         ён  мае  права  абскардзiць  iх   у  Камiтэт  па  навуцы  i
         тэхналогiях  Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi.  Пры  гэтым
         Камiтэт можа  накiраваць праект на  паўторную экспертызу цi
         стварыць спецыяльную камiсiю для яго разгляду.

                       Парадак аплаты працы экспертаў

           13.   Аплата  працы   дзяржаўных  экспертаў   праводзiцца
         Камiтэтам па  навуцы i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi  на  падставе  рашэння  адпаведнага  савета з улiкам
         фактычна   затрачанага  часу   на  правядзенне   экспертызы
         (зыходзячы   са   складанасцi    работ,   якiя   падлягаюць
         экспертызе) у памеры да 40 працэнтаў мiнiмальнай зарабатнай
         платы ў гадзiну.
           Парадак  аплаты  працы  дзяржаўных  экспертаў вызначаецца
         Камiтэтам па  навуцы i тэхналогiях  Мiнiстэрства адукацыi i
         навукi па ўзгадненню з  Мiнiстэрствам працы i Мiнiстэрствам
         фiнансаў.
         ___________________________________________________________