ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ БIБЛIЯТЭЦЫ-КЛУБЕ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу  приказом  Министерства  культуры  Республики
         Беларусь от 14 апреля 2010 г. № 65  _

 Зацверджана: першы намеснiк Мiнiстра культуры  i  друку  Рэспублiкi
 Беларусь У.А.Гiлеп 25.09.1995
 Узгоднена: Прэзiдэнт беларускай бiблiятэчнай асацыяцыi  Г.М.Алейнiк
 21.09.1995

                       1. Агульныя палажэннi

     1.1. Бiблiятэка-клуб ствараецца на аснове дзяржаўных бiблiятэкi
i клуба  па  iнiцыятыве  аддзела  культуры  праз  рашэнне  выканкама
раённага Савета  дэпутатаў  з  зацвярджэннем Палажэння аб канкрэтнай
установе i пасля аб'яднання размяшчаецца ў адным населеным пункце.

     1.1.1. Стварэнне  бiблiятэкi-клуба  вызначаецца   на   падставе
асаблiвасцей населенага пункта, складу насельнiцтва, аб'ёму работы.

     1.2. Бiблiятэка-клуб     з'яўляецца     дзяржаўнай    установай
комплекснага характару,  спалучае ў сабе функцыi бiблiятэкi i клуба,
выступае арганiзатарам  культурнага жыцця населенага пункта,  спрыяе
выхаванню лiтаратурна-мастацкага i эстэтычнага густу насельнiцтва.

     1.3. Абслугоўванне жыхароў  населенага  пункта  арганiзуецца  з
улiкам iх узроставых, прафесiйных, агульнаадукацыйных, дэмаграфiчных
i iншых асаблiвасцей, мясцовых традыцый, звычаяў i заняткаў.

     1.4. Кантроль  за  дзейнасцю  бiблiятэкi-клуба,   аказанне   ёй
дапамогi ў    арганiзацыi    работы,    стварэннi    i    ўмацаваннi
матэрыяльна-тэхнiчнай базы,  забеспячэннi кадрамi  ажыццяўляюць:  па
тэрытарыяльнаму прынцыпу - мясцовы Савет дэпутатаў, па ведамаснаму -
органы культуры.

                      2. Задачы i змест работы

     2.1. Задачы  бiблiятэкi-клуба  вызначаюцца  тымi   непасрэднымi
абавязкамi, што стаяць перад самастойнымi дзяржаўнымi бiблiятэкамi i
клубамi, якiя ва ўмовах аб'яднання выконваюцца ў спалучэннi.

     2.2. Бiблiятэка-клуб выконвае наступную работу:
     - вядзе   бiблiятэчнае   абслугоўванне  насельнiцтва,   вывучае
чытацкiя iнтарэсы i патрэбнасцi,  прымае  аператыўныя  меры  для  iх
задавальнення i  развiцця,  выкарыстоўвае  для  гэтага  разнастайныя
формы i метады iндывiдуальнай, групавой i масавай работы;
     - займаецца  арганiзацыяй  вольнага  часу насельнiцтва з улiкам
яго патрэб,  забяспечвае неабходныя  ўмовы  для  развiцця  мастацкай
творчасцi, стварае  аматарскiя аб'яднаннi,  заснаваныя на агульнасцi
iнтарэсаў асобных груп жыхароў;
     - арганiзоўвае    адпачынак    насельнiцтва    з   улiкам   яго
асаблiвасцей, патрэб i магчымасцей;
     - вывучае, зберагае i выкарыстоўвае  ў сваёй дзейнасцi мясцовыя
традыцыi, звычаi,  абрады,  народную  творчасць  зоны  абслугоўвання
бiблiятэкi-клуба.

            3. Арганiзацыя работы, фiнансава-гаспадарчая
                             дзейнасць

     3.1. Бiблiятэка-клуб уваходзiць у склад раённай цэнтралiзаванай
бiблiятэчнай сiстэмы (ЦБС).

     3.2. Бiблiятэка-клуб  мае  фонд  кнiг  i iншых матэрыялаў,  якi
з'яўляецца састаўной часткай  адзiнага  фонду  ЦБС  i  разлiчаны  на
задавальненне агульнаадукацыйных,  культурных  i прафесiйных запытаў
чытачоў зоны  абслугоўвання.  Фонд   бiблiятэкi-клуба   фармiруе   i
папаўняе цэнтральная   раённая   бiблiятэка  на  агульных  з  iншымi
фiлiяламi падставах з улiкам чытацкага профiлю.

     3.3. Бiблiятэку-клуб узначальвае загадчык,  якi прызначаецца  i
вызваляецца ад займаемай пасады дырэктарам ЦБС.

     3.4. Арганiзацыйна-метадычнае   кiраўнiцтва  бiблiятэкай-клубам
ажыццяўляе цэнтральная раённая бiблiятэка.

     3.5. Фiнансы   бiблiятэкi-клуба    складаюцца    з    бюджэтных
асiгнаванняў, спецыяльных   (уласных)  i  прыцягнутых  (спонсарскiх)
сродкаў.

     3.6. Заработная плата загадчыка бiблiятэкi-клуба вызначаецца  ў
адпаведнасцi з групай па аплаце працы работнiкаў ЦБС.

     3.7. У  штаце бiблiятэкi-клуба пры наяўнасцi фiнансавых сродкаў
могуць быць акампанiятар,  кiраўнiкi клубных аб'яднанняў i  гурткоў,
iншыя работнiкi.

     3.8. Бiблiятэка-клуб  па  вынiках  работы  за  год  прадстаўляе
справаздачу   па форме 6-НК у цэнтральную раённую  бiблiятэку  i  па
форме 7-НК у аддзел культуры райвыканкама.

     3.9. Загадчык  бiблiятэкi-клуба нясе матэрыяльную адказнасць за
захаванасць бiблiятэчнага фонду i iншых каштоўнасцей,  якiя належаць
гэтай установе.

     3.10. Рабочы  тыдзень  кожнага супрацоўнiка павiнен складаць 40
гадзiн.

     3.11. Улiк клубнай i бiблiятэчнай работы вядзецца штодзённа  па
адпаведных формах  (дзённiк работы бiблiятэкi,  журнал улiку клубнай
работы, гуртка i г.д.).

     3.12. Бiблiятэка-клуб  робiць  штогод  справаздачу   аб   сваёй
дзейнасцi перад насельнiцтвам.

         ___________________________________________________________