РАШЭННЕ ГРОДЗЕНСКАГА АБЛАСНОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ
 8 верасня 2004 г. № 81

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРАГРАМЫ ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ I НАВУЧЭНСКАЙ
МОЛАДЗI Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦI НА 2004-2008 ГАДЫ

 Гродзенскi абласны Савет дэпутатаў РАШЫЎ:
 1. Зацвердзiць прыкладаемую Праграму выхавання дзяцей i
навучэнскай моладзi ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады.
 2. Раённым i Гродзенскаму гарадскому Саветам дэпутатаў
Гродзенскай вобласцi зацвердзiць рэгiянальныя Праграмы выхавання
дзяцей i навучэнскай моладзi на 2004-2008 гады.
 3. Кантроль за выкананнем Праграмы выхавання дзяцей i
навучэнскай моладзi ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады
ўскласцi на ўпраўленне адукацыi Гродзенскага абласнога выканаўчага
камiтэта (Сягоднiк А.I.).

Старшыня А.I.Карпуць

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Рашэнне
 Гродзенскага абласнога
 Савета дэпутатаў
 08.09.2004 № 81

ПРАГРАМА
выхавання дзяцей i навучэнскай моладзi
ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады

 ГЛАВА 1
 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

 1. Праграма выхавання дзяцей i навучэнскай моладзi ў
Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады (далей - Праграма)
распрацавана ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29
кастрычнiка 1991 года "Аб адукацыi" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., № 33, арт.598; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844).
 2. Дадзеная Праграма вызначае змест выхавання дзяцей i
навучэнскай моладзi ў сучасных умовах на тэрыторыi Гродзенскай
вобласцi, накiрункi рэалiзацыi прынцыпаў дзяржаўнай палiтыкi ў сферы
выхавання, з'яўляецца навукова-метадычнай асновай арганiзацыi
выхаваўчай дзейнасцi.
 3. Дадзеная Праграма зарыентавана на павышэнне сацыяльнага
статуса адукацыйна-выхаваўчых устаноў, абнаўленне зместу i структуры
выхавання на аснове айчынных традыцый i сучаснага вопыту,
забеспячэнне адзiнства навучальнага i выхаваўчага працэсаў,
аб'яднанне ўсiх зацiкаўленых арганiзацый для вырашэння
сацыяльна-педагагiчных праблем выхавання, iнтэграванасць
дзяржаўнага, грамадскага i сямейнага выхавання.

 ГЛАВА 2
 МЭТЫ, ЗАДАЧЫ I ПРЫНЦЫПЫ ДАДЗЕНАЙ ПРАГРАМЫ

 4. Мэтай дадзенай Праграмы з'яўляецца забеспячэнне неабходных
метадычных, арганiзацыйных, кадравых, iнфармацыйных i iншых умоў для
далейшага развiцця выхаваўчых сiстэм у адукацыйных установах усiх
тыпаў i вiдаў, упарадкаванне дзейнасцi адукацыйных устаноў, якая
будзе садзейнiчаць развiццю сацыяльнай i культурнай кампетэнтнасцi
асобы, яе самавызначэнню ў соцыуме, фармiраванню
чалавека-грамадзянiна, сем'янiна-бацькi i мацi,
спецыялiста-прафесiянала.
 5. Задачамi дадзенай Праграмы з'яўляюцца:
 далейшае павышэнне сацыяльнага статуса выхавання ў сiстэме
адукацыi ў Гродзенскай вобласцi;
 канкрэтызацыя стратэгii Гродзенскага гарадскога i раённых
выканаўчых камiтэтаў (далей - гаррайвыканкамы), накiраванай на
iнтэграцыю ўсiх зацiкаўленых арганiзацый для вырашэння
сацыяльна-педагагiчных праблем выхавання;
 развiццё выхаваўчых функцый адукацыйных устаноў, пашырэнне
складу суб'ектаў выхавання, каардынацыя iх намаганняў, пашырэнне
ўзаемадзеяння сям'i i адукацыйных устаноў;
 умацаванне дзеючых i далейшае фармiраванне рэгiянальных i
лакальных сiстэм выхавання на аснове ўлiку тэрытарыяльных,
культурных i сацыялагiчных асаблiвасцей кожнай адукацыйнай установы;
 актыўнае ўкараненне ў педагагiчную практыку сучасных тэхналогiй
у сферы выхавання;
 развiццё гуманiстычных прынцыпаў, зместу i механiзмаў
маральнага, iдэалагiчнага, грамадзянскага i патрыятычнага выхавання;
 аказанне дапамогi сям'i ў вырашэннi праблем у выхаваннi дзяцей,
развiццё псiхолага-педагагiчнай асветы бацькоў;
 стварэнне неабходных умоў для пашырэння i эфектыўнай дзейнасцi
ў адукацыйных установах грамадскiх аб'яднанняў "Беларускi
рэспублiканскi саюз моладзi" i "Беларуская рэспублiканская
пiянерская арганiзацыя";
 актывiзацыя дзейнасцi гаррайвыканкамаў па стварэннi сiстэмы
псiхолага-педагагiчнай i медыка-сацыяльнай рэабiлiтацыi дзяцей i
моладзi;
 павышэнне прафесiянальнага ўзроўню ўпраўлення працэсам
выхавання;
 забеспячэнне ўзаемадзеяння сiстэмы адукацыi з усiмi сацыяльнымi
iнстытутамi;
 выкарыстанне ў поўнай меры выхаваўчага патэнцыялу навучальнага
працэсу;
 умацаванне статуса класнага кiраўнiка, куратара ў выхаваўчай
сiстэме;
 актуалiзацыя праблемы прафiлактыкi процiпраўных дзеянняў дзяцей
i моладзi.
 6. Асноўнымi прынцыпамi арганiзацыi выхавання дадзенай Праграмы
вызначаюцца:
 сацыяльна-культуралагiчны прынцып - асэнсаванне
нацыянальна-культурных традыцый у прасторы сусветнай культуры,
выхаванне адказнасцi за лёс Беларусi, здольнасцi да развiцця
культуры свайго народа;
 прынцып гуманiзму - прыняцце i зацвярджэнне непаўторнасцi
жыццёвага шляху кожнага дзiцяцi, падтрымка яго iмкненняў да
самарэалiзацыi, запатрабаванасць у выхаваўчым працэсе патэнцыяльных
магчымасцяў навучэнскай моладзi;
 прынцып iндывiдуалiзацыi - азначанасць у задаваемых выхаваннем
эталонах "адзiнкавага", iндывiдуалiзаванага, суаднесенага з
патэнцыяльнымi магчымасцямi развiцця канкрэтнай асобы;
 прынцып варыятыўнасцi - прыняцце разнастайнасцi выхаваўчага
асяроддзя з улiкам зместу, формаў, метадаў выхавання, полiгрупавой
прыналежнасцi, свабоды выбару пры абавязковым захаваннi нормаў,
правiл i маральных запаведзяў грамадства;
 прынцып крэатыўнасцi - творчы падыход да арганiзацыi працэсу
выхавання;
 прынцып эфектыўнасцi сацыяльнага ўзаемадзеяння - бесперапынны
працэс выхавання ад дзiцячай дашкольнай установы да вышэйшай
навучальнай установы;
 прынцып канцэнтрацыi выхавання - дапамога дзiцяцi, падлетку,
маладому чалавеку ў засваеннi сацыяльнага i культурнага вопыту i
свабодным самавызначэннi ў сацыяльным акружэннi, у станаўленнi iх як
грамадзян, сем'янiнаў i прафесiяналаў.

 ГЛАВА 3
 АСНОВЫ ПЕДАГАГIЧНАЙ ПАДСТАВЫ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ I РАЗВIЦЦЯ
 ВЫХАВАННЯ Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦI. АБЛАСНЫЯ ВЫХАВАЎЧЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ

 7. Дашкольная адукацыя фармiруе пэўную суму ведаў, развiвае
базавыя здольнасцi асобы, яе сацыяльныя i культурныя навыкi, асновы
экалагiчна мэтазгодных паводзiн, здаровага ладу жыцця. Галоўнымi
задачамi дашкольнай адукацыi ў Гродзенскай вобласцi з'яўляюцца:
 захаванне сеткi дашкольных адукацыйных устаноў, фармiраванне iх
новых вiдаў;
 авалоданне сучаснымi праграмамi i тэхналогiямi, якiя задаюць
новы змест выхавання i навучання;
 забеспячэнне ўстаноў дашкольнай адукацыi сучаснай i метадычнай
лiтаратурай, арыентуючай на падрыхтоўку дзяцей да далейшых стадый
сацыялiзацыi;
 распрацоўка i ўкараненне ў практыку дзейнасцi дашкольных
устаноў адукацыйных праграм i тэхналогiй па развiццi сацыяльнай i
культурнай кампетэнтнасцi дзяцей, фармiраваннi ў iх камунiкатыўных
навыкаў, паводзiн, якiя адпавядаюць мэтам дашкольнага выхавання.
 8. Рашэнне задач дашкольнай адукацыi абумоўлiвае дзейнасць па
наступных напрамках:
 развiццё сiстэмы бесперапыннага выхаваўчага працэсу дзяцей
дашкольнага i малодшага школьнага ўзросту са зберажэннем спецыфiкi
яго зместу, формаў i метадаў у дашкольных установах i пачатковай
школе. Арганiзацыя сумеснай распрацоўкi праграм i тэхналогiй
бесперапыннай адукацыi, якая забяспечыць пераемнасць выхаваўчага
працэсу на ўзроўнi дашкольнай i пачатковай агульнай адукацыi, iх
укараненне;
 пашырэнне формаў удзелу ў дашкольнай адукацыi ўстаноў культуры,
грамадскiх арганiзацый, сродкаў масавай камунiкацыi, iншых
сацыяльных iнстытутаў;
 аказанне кансультатыўна-дыягнастычнай, метадычнай,
карэкцыйна-педагагiчнай, псiхалагiчнай дапамогi сем'ям па пытаннях
выхавання дашкольнiкаў;
 прыняцце сiстэмы мер па аказаннi дапамогi сем'ям, у якiх дзецi
не ахоплены дашкольнай адукацыяй.
 9. Цэнтральным звяном сiстэмы адукацыi, фундаментальнай
сацыякультурнай базай выхавання i развiцця дзяцей з'яўляюцца
агульнаадукацыйныя ўстановы.
 10. Арганiзацыя працэсу выхавання ў агульнаадукацыйнай школе ў
Гродзенскай вобласцi ажыццяўляецца на аснове далейшага павышэння
статуса выхавання, абнаўлення iдэалагiчнага суправаджэння выхаваўчай
работы, стымулявання разнастайнасцi выхаваўчых сiстэм, метадаў,
устанаўлення балансу дзяржаўнага, сямейнага i грамадскага выхавання
i прадугледжвае рашэнне наступных задач:
 фармiраванне выхаваўчай сiстэмы, якая ўключае ў сябе цэласнасць
вучэбна-выхаваўчага працэсу, павышэнне выхаваўчага патэнцыялу
навучання, манiторынг выхаванасцi вучняў, iдэалагiчнага
суправаджэння выхаваўчага працэсу;
 фармiраванне накiраванасцi, базiсу асобы, якiя вызначаюць
адносiны чалавека да з'яў, што адбываюцца ў свеце i нашай краiне,
культурнай i навуковай спадчыны, разумення чалавекам сябе, свайго
месца ў грамадстве;
 умацаванне iдэалагiчнага зместу вучэбных заняткаў i
мерапрыемстваў, якiя праводзяцца ў школе;
 стварэнне належных умоў для ўдзелу дзяцей i навучэнскай моладзi
ў пазiтыўным дзiцячым i маладзёжным руху;
 умацаванне здароўя дзiцяцi сродкамi здароўезберагальных
тэхналогiй, фiзкультуры i спорту;
 павышэнне ролi псiхолага-педагагiчнай службы ў фармiраваннi
школьных i класных калектываў, iндывiдуальных занятках з вучнямi,
забеспячэннi прафiлактыкi асацыяльных паводзiн дзяцей;
 пашырэнне ўмоў для ўдзелу сем'яў у выхаваўчым працэсе, развiцця
бацькоўскiх, грамадскiх аб'яднанняў, прыцягнення бацькоў да ўдзелу ў
кiраваннi агульнаадукацыйнай установай.
 11. Рашэнню задач, прадугледжаных у пункце 10 дадзенай
Праграмы, прызвана садзейнiчаць дзейнасць па наступных напрамках:
 стварэнне i карэкцыя выхаваўчых сiстэм з улiкам сучасных
патрабаванняў;
 выхаванне грамадзянiна i патрыёта Беларусi праз вывучэнне
прававой i дзяржаўнай сiстэм, сiмволiкi, гiсторыi грамадзянскага
жыцця ў краiне, жыцця i дзейнасцi знакамiтых асоб;
 аказанне дапамогi грамадскiм аб'яднанням "Беларуская
рэспублiканская пiянерская арганiзацыя", "Беларускi рэспублiканскi
саюз моладзi" ў стварэннi iх структур у адукацыйных установах i
рэалiзацыi дзяржаўнай маладзёжнай палiтыкi;
 арганiзацыя ўсебаковага вывучэння сацыяльных, культурных,
псiхалагiчных асаблiвасцей дзiцячага ўзросту, каштоўнасных
арыентацый дзяцей, iх iнтарэсаў i схiльнасцей;
 забеспячэнне варыятыўнасцi выхаваўчых сiстэм;
 развiццё сiстэмы пазашкольнага выхавання i навучання i
разнастайнай пазаўрочнай дзейнасцi, умацаванне iх выхаваўчых
функцый;
 павышэнне значнасцi арганiзацыi вольнага часу ў адукацыйных
установах, стварэнне ўмоў для самавыражэння дзяцей у сiстэме
пазашкольнага выхавання i навучання, у мастацкай i тэхнiчнай
творчасцi, клубнай i гуртковай арганiзаванай дзейнасцi, занятках
спортам.
 12. Спецыфiка навучальна-выхаваўчага працэсу ў спецыяльных
(карэкцыйных) адукацыйных установах для дзяцей, якiя маюць адхiленнi
ў развiццi, у аздараўленчых адукацыйных установах санаторнага тыпу,
у адукацыйных установах для дзяцей, якiя патрабуюць
псiхолага-педагагiчнай дапамогi, прадугледжвае:
 ажыццяўленне комплексных дынамiчных карэкцыйна-развiццёвых мер;
 распрацоўку i рэалiзацыю праграм з улiкам iнтэлектуальных i
фiзiчных магчымасцей дзiцяцi;
 рэкамендацыi псiхолагаў i ўрачоў;
 мэтанакiраванае прыцягненне сям'i ў працэс выхавання;
 пераадоленне цяжкасцей у сацыяльнай адаптацыi дзяцей,
фармiраванне ў iх камунiкатыўных i працоўных навыкаў;
 сацыяльная рэабiлiтацыя дзяцей, падрыхтоўка iх да сямейнага
жыцця, жыцця ў грамадстве, далучэнне да канкрэтнай працы.
 13. Мэтай пазашкольнага выхавання i навучання з'яўляецца:
 развiццё матывацыi дзяцей да пазнання i творчасцi,
садзейнiчанне асобаснаму i прафесiянальнаму самавызначэнню
выхаванцаў, iх адаптацыi да жыцця ў дынамiчным грамадстве, далучэнне
да здаровага ладу жыцця, змястоўная арганiзацыя вольнага часу;
 скарачэнне прасторы дэвiянтных паводзiн, вырашэнне праблемы
занятасцi дзяцей i падлеткаў;
 падтрымка i развiццё творчасцi вучняў.
 14. Удасканаленне выхаваўчых функцый сiстэмы пазашкольнага
выхавання i навучання вызначаецца рэалiзацыяй асноўных задач:
 зберажэнне i рост сеткi ўстаноў пазашкольнага выхавання i
навучання, якiя будуць адпавядаць iнтарэсам i запатрабаванням
навучэнцаў, iх бацькоў, сацыяльным патрабаванням;
 умацаванне кадравай, матэрыяльна-тэхнiчнай базы пазашкольных
устаноў;
 абнаўленне праграмна-метадычнага зместу;
 прадаўжэнне на ўзроўнi раёнаў, гарадоў Гродзенскай вобласцi
сiстэмы павышэння квалiфiкацыi спецыялiстаў усiх катэгорый;
 абагульненне вопыту педагагiчнай i эканамiчнай дзейнасцi
ўстаноў пазашкольнага выхавання i навучання.
 15. Установы, якiя забяспечваюць прафесiянальную адукацыю,
павiнны працаваць над:
 стварэннем аптымальных умоў для развiцця асобы маладога
чалавека, аказаннем яму дапамогi ў самавыхаваннi, маральным
самаўдасканаленнi, засваеннi шырокага кола сацыяльнага вопыту;
 развiццём студэнцкага самакiравання, iнстытутаў калектыўнай
студэнцкай самаарганiзацыi;
 выкарыстаннем магчымасцi дадатковай адукацыi, факультэтаў
грамадскiх прафесiй для пераадолення разыходжання памiж якаснай
падрыхтоўкай спецыялiстаў i рэальным патрабаваннем рынку працы,
памiж рынкам працы i iндывiдуальнымi патрэбнасцямi асобы;
 павышэннем адказнасцi маладых людзей за сваю кар'еру i
сацыяльныя вынiкi сваёй прафесiянальнай дзейнасцi;
 стварэннем мiжвузаўскiх цэнтраў развiцця пазавучэбнай дзейнасцi
студэнтаў;
 развiццём клубнай работы, умоў для арганiзацыi вольнага часу
моладзi як асаблiвай сферы яе жыццядзейнасцi;
 удасканаленнем работы службаў сацыяльна-псiхалагiчнай дапамогi
маладым людзям у сярэднiх спецыяльных i вышэйшых навучальных
установах;
 фармiраваннем у студэнтаў навыкаў прыняцця рашэнняў у
паслядоўным i адказным ажыццяўленнi сваiх сацыяльных роляў, асаблiва
ролi бацькi i мацi, грамадзянскiх пачуццяў.
 16. На 2004-2008 гады асноўнымi прыярытэтамi ў выхаваўчай
сiстэме Гродзенскай вобласцi з'яўляюцца:
 станаўленне светапоглядных асноў асобы;
 выхаванне грамадзянска-патрыятычнай i маральна-этычнай
культуры;
 iдэалагiчнае суправаджэнне выхаваўчай работы;
 працоўнае выхаванне;
 развiццё калектывiзму i навыкаў мiжасабовых зносiн,
фармiраванне актыўнай жыццёвай пазiцыi;
 псiхолага-педагагiчная прафiлактыка i карэкцыя адхiлення ў
асобасным развiццi;
 фармiраванне ў дзяцей i моладзi патрэбнасцi ў здаровым ладзе
жыцця;
 выхаванне дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця;
 узаемадзеянне з сям'ёй, выхаванне сем'янiна;
 арганiзацыя канiкулярнага адпачынку дзяцей i навучэнскай
моладзi;
 развiццё пазашкольнага выхавання i навучання.

 ГЛАВА 4
 СIСТЭМА ФIНАНСАВАННЯ. ЭТАПЫ РЭАЛIЗАЦЫI ПРАГРАМЫ

 17. Галоўнымi крынiцамi фiнансавання дадзенай Праграмы
з'яўляюцца фiнансавыя сродкi абласнога i раённых бюджэтаў у рамках
выдзяляемых асiгнаванняў. Дадатковымi крынiцамi фiнансавання
дадзенай Праграмы з'яўляюцца сродкi, якiя будуць атрыманы ад
пазабюджэтнай дзейнасцi, а таксама iншых крынiц, якiя не забаронены
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
 18. У рэалiзацыi дадзенай Праграмы выдзяляюцца пяць наступных
этапаў:
 2004 год - "Лiдэр". Этап прадугледжвае развiццё вучнёўскага i
студэнцкага самакiравання ў навучальных установах усiх тыпаў, у
дзейнасцi дзiцячых i маладзёжных аб'яднанняў; пашырэнне ва ўстановах
адукацыi грамадскiх аб'яднанняў "Беларускi рэспублiканскi саюз
моладзi", "Беларуская рэспублiканская пiянерская арганiзацыя";
 2005 год - "Патрыёт". Этап прысвечаны патрыятычнаму выхаванню
дзяцей i юнацтва, правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 60-й
гадавiне Перамогi савецкага народа ў Вялiкай Айчыннай вайне;
 2006 год - "Наш двор". Этап прадугледжвае арганiзацыю работы з
дзецьмi i падлеткамi па месцы жыхарства, навядзенне парадку на
тэрыторыi навучальнай установы i па месцы жыхарства, стварэнне дзвюх
эксперыментальных пляцовак, якiя стануць базавымi па распрацоўцы
мадэляў гэтай дзейнасцi, правядзеннi семiнараў педагагiчных кадраў,
падрыхтоўцы i выданнi iнфармацыйна-метадычных матэрыялаў;
 2007 год - "Сям'я". Этап накiраваны на павышэнне ўвагi да
праблем сям'i, яе выхаваўчага патэнцыялу, пошук новых шляхоў
рэабiлiтацыi бацькоў, якiя ў гэтым маюць патрэбу, шляхоў
узаемадзеяння ў працэсе выхавання дзяцей;
 2008 год - "Здаровы лад жыцця". Этап прысвячаецца павышэнню
зацiкаўленасцi навучальных устаноў да фармiравання ў дзяцей,
падлеткаў i студэнтаў патрэбнасцi ў зберажэннi свайго псiхiчнага i
фiзiчнага здароўя.

 ГЛАВА 5
 РЭАЛIЗАЦЫЯ ДАДЗЕНАЙ ПРАГРАМЫ

 19. Рэалiзацыя дадзенай Праграмы забяспечыць:
 далейшае павышэнне статуса выхавання ў адукацыйных установах
усiх тыпаў i вiдаў на аснове шырокай грамадскай згоды;
 стварэнне ўмоў прыярытэтнасцi выхавання ў працэсе адукацыi;
 адзiнства навучання i выхавання як двух узаемазвязаных
кампанентаў у сiстэме адукацыi Гродзенскай вобласцi;
 стварэнне ўмоў для карэкцыi iснуючых i распрацоўкi новых
рэгiянальных i лакальных праграм выхавання з улiкам этнакультурных
фактараў, iншых асаблiвасцей навучальных устаноў;
 стварэнне нарматыўна-арганiзацыйных, упраўленчых умоў для
павышэння эфектыўнасцi выхавання дзяцей i навучэнскай моладзi,
фармiравання чалавека-грамадзянiна, патрыёта, здольнага да
стваральнай працы, абароны Айчыны, праяўлення маральных якасцей
асобы, сем'янiна, дастойнага прадстаўнiка свайго народа.
 20. Рэалiзацыя дадзенай Праграмы ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з
мерапрыемствамi згодна з дадаткам.

 Дадатак
 да Праграмы
 выхавання дзяцей
 i навучэнскай моладзi
 ў Гродзенскай вобласцi
 на 2004-2008 гады

 МЕРАПРЫЕМСТВЫ
 па рэалiзацыi Праграмы выхавання дзяцей i навучэнскай моладзi
 ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады

-------------------------------------T-------------T-------------------------¬
¦ Змястоўны кампанент i формы ¦ Тэрмiн ¦ Адказныя за выкананне ¦
¦ дзейнасцi ¦ выканання ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦1. Станаўленне светапоглядных асноў ¦ ¦ ¦
¦асобы: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1. фармiраванне ў дзяцей ¦На працягу ¦Гродзенскi гарадскi i ¦
¦дашкольнага ўзросту маральных ¦ўсяго перыяду¦раённыя выканаўчыя ¦
¦уяўленняў i вопыту маральных ¦ ¦камiтэты (далей - ¦
¦адносiн да прыроды, людзей, ¦ ¦гаррайвыканкамы) ¦
¦прадуктаў працы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2. развiццё ў дзяцей i падлеткаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦каштоўнасных адносiн да прыроды, ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦чалавека, арыентацыя iх на ¦ ¦ ¦
¦асэнсаванне дружбы, сыноўскага, ¦ ¦ ¦
¦даччынага, сяброўскага абавязку, ¦ ¦ ¦
¦чалавечай годнасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выпрацоўка ў маладых людзей ¦ ¦ ¦
¦станоўчых адносiн да сiстэмы ¦ ¦ ¦
¦жыццёвых каштоўнасцей, сэнсу жыцця ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3. выхаванне ў навучэнцаў i ¦На працягу ¦Вышэйшыя, сярэднiя ¦
¦студэнтаў нормаў, прынцыпаў ¦ўсяго перыяду¦спецыяльныя, ¦
¦паводзiн i дзейнасцi ў сiстэме ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦"чалавек-прырода-грамадства- ¦ ¦навучальныя ўстановы ¦
¦праца-вытворчасць", сiстэматызацыя ¦ ¦ ¦
¦ў iх поглядаў, перакананняў, ¦ ¦ ¦
¦прынцыпаў дзейнасцi ў сiстэме ¦ ¦ ¦
¦"чалавек-асяроддзе-соцыум- ¦ ¦ ¦
¦грамадства", "чалавек-вытворчасць- ¦ ¦ ¦
¦кар'ера, праца", "iндывiд- ¦ ¦ ¦
¦развiццё-самаразвiццё асобы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦iнфармаванне моладзi аб сучасных ¦ ¦ ¦
¦вытворчых, эканамiчных, сацыяльных ¦ ¦ ¦
¦працэсах у грамадстве ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4. правядзенне сярод школьнiкаў, ¦ ¦ ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў вышэйшых ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў навуковых ¦ ¦ ¦
¦даследаванняў па праблемах: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦працэсаў сацыяльнага станаўлення ¦ 2004 год ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦студэнтаў ¦ ¦ўстановы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦педагагiчных умоў, формаў i метадаў ¦ 2005 год ¦Сярэднiя спецыяльныя ¦
¦аптымiзацыi ¦ ¦навучальныя ўстановы, ¦
¦сацыяльна-прафесiянальнага ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦станаўлення навучэнцаў ¦ ¦навучальныя ўстановы ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх ¦ ¦ ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦удасканалення зместу, формаў, ¦ 2006 год ¦Установа адукацыi ¦
¦метадаў i тэхналогiй маральнага ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦выхавання асобы, развiцця яе ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦творчага патэнцыялу ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦установы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi", "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальнай ¦
¦ ¦ ¦арыентацыi моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.5. падрыхтоўка метадычнага пiсьма ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Фармiраванне ў вучняў, навучэнцаў ¦ ¦Гродзенскага абласнога ¦
¦i студэнтаў светапоглядных асноў на ¦ ¦выканаўчага камiтэта ¦
¦ўроках (лекцыях) грамадскага i ¦ ¦(далей - аблвыканкам), ¦
¦гуманiтарнага цыклаў" ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦ ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.6. абагульненне вопыту работы ¦ 2004-2008 ¦Установа адукацыi ¦
¦педагагiчных работнiкаў па ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦праблемах фармiравання ў моладзi ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦светапоглядных асноў ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦навучальныя ўстановы ¦
¦ ¦ ¦ўсiх тыпаў; установа ¦
¦ ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦1.7. арганiзацыя аптымальных ¦ 2004-2008 ¦Навучальныя ўстановы ¦
¦прыёмаў, метадаў i формаў работы з ¦ гады ¦ўсiх тыпаў, ¦
¦вучнямi, навучэнцамi i студэнтамi: ¦ ¦гаррайвыканкамы ¦
¦фiласофскi стол "Лёс у руках ¦ ¦ ¦
¦чалавека", "Жыццё, смерць, ¦ ¦ ¦
¦бессмяротнасць", "Мараль i права, ¦ ¦ ¦
¦сумленне i закон" ¦ ¦ ¦
¦даследаваннi па праблемах: ¦ ¦ ¦
¦"Трактаванне прыроды чалавека, ¦ ¦ ¦
¦сэнсу яго жыцця ў творах Я.Коласа, ¦ ¦ ¦
¦М.Багдановiча, I.Мележа, ¦ ¦ ¦
¦У.Караткевiча, Э.Канта, ¦ ¦ ¦
¦У.Бехцерава", "Праблемы моладзi ¦ ¦ ¦
¦ўчора, сёння, заўтра" ¦ ¦ ¦
¦дыскусii на тэмы: ¦ ¦ ¦
¦"Маральнасць i палiтыка, сумленне i ¦ ¦ ¦
¦ўлада: мэта i сродкi", "Маральная ¦ ¦ ¦
¦пропаведзь i тэорыя маралi", "Быццё ¦ ¦ ¦
¦вызначае свядомасць", "Сэнс жыцця: ¦ ¦ ¦
¦трактаванне паняцця сёння, у ¦ ¦ ¦
¦мiнулым i будучым" ¦ ¦ ¦
¦сакратаўскiя гутаркi: ¦ ¦ ¦
¦"Даччын, сыноўскi абавязак i ¦ ¦ ¦
¦чалавечая годнасць", "Жыццёвыя ¦ ¦ ¦
¦каштоўнасцi: погляд праз ¦ ¦ ¦
¦стагоддзi", "Прафесiянальная праца ¦ ¦ ¦
¦як сродак самавыражэння" ¦ ¦ ¦
¦шчырыя размовы: ¦ ¦ ¦
¦"Час думаць палiтычна", "Жыццё ¦ ¦ ¦
¦пражыць па-сапраўднаму" ¦ ¦ ¦
¦абарона фантастычных праектаў: ¦ ¦ ¦
¦"Хачу бачыць наш горад (нашу вёску, ¦ ¦ ¦
¦школу)...", "Высокае званне - ¦ ¦ ¦
¦чалавек" ¦ ¦ ¦
¦навукова-практычныя канферэнцыi: ¦ ¦ ¦
¦"Найбольш значныя падзеi i яркiя ¦ ¦ ¦
¦асобы XX стагоддзя", "Пiсьменнiкi i ¦ ¦ ¦
¦кампазiтары - песняры мужнасцi i ¦ ¦ ¦
¦сапраўднай доблесцi" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦2. Выхаванне ¦ ¦ ¦
¦грамадзянска-патрыятычнай i ¦ ¦ ¦
¦маральна-этычнай культуры. ¦ ¦ ¦
¦Iдэалагiчнае суправаджэнне ¦ ¦ ¦
¦выхаваўчага працэсу: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.1. каардынацыя ўзаемадзеяння ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦ўдзельнiкаў педагагiчнага працэсу, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦дзяржаўных i грамадскiх ¦ ¦ ¦
¦арганiзацый, сям'i, вучняў, ¦ ¦ ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў па ¦ ¦ ¦
¦забеспячэннi ўмоў для эфектыўнай ¦ ¦ ¦
¦выхаваўчай работы ва ўстановах ¦ ¦ ¦
¦адукацыi, яе iдэалагiчнага ¦ ¦ ¦
¦суправаджэння ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.2. фармiраванне ў вучняў i ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦студэнтаў сiстэмы ведаў, разумення ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦гiстарычнай i прычыннай ¦ ¦ ¦
¦абумоўленасцi з'яў i падзей, ¦ ¦ ¦
¦уяўленняў аб ролi асобы ў гiсторыi ¦ ¦ ¦
¦i яе адказнасцi за свет, прыроду, ¦ ¦ ¦
¦навакольнае асяроддзе, грамадства, ¦ ¦ ¦
¦калектыў, сваю сям'ю, за самога сябе¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.3. развiццё ў моладзi ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦нацыянальнай самасвядомасцi i ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦грамадзянскай пазiцыi, патрыятычных ¦ ¦ ¦
¦пачуццяў ва ўмовах вучэбнага ¦ ¦ ¦
¦працэсу, пазакласнай, ¦ ¦ ¦
¦пазааўдыторнай дзейнасцi навучэнцаў ¦ ¦ ¦
¦i студэнтаў; навыкаў ¦ ¦ ¦
¦групаарыентаваных паводзiн, ¦ ¦ ¦
¦мiжасобасных зносiн, лiдэрскiх ¦ ¦ ¦
¦якасцяў, актыўнай асобаснай i ¦ ¦ ¦
¦сацыяльнай пазiцыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.4. арганiзацыя ў навучальных ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦установах пастаянна дзеючых ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦семiнараў для класных кiраўнiкоў, ¦ ¦ ¦
¦куратараў вучэбных груп, актыву ¦ ¦ ¦
¦класа, групы па актуальных ¦ ¦ ¦
¦праблемах дзяржаўнай палiтыкi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5. правядзенне аналiзу стану i ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦зместу нагляднай агiтацыi, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦дзяржаўнай сiмволiкi ў школах, ¦ ¦ ¦
¦вучэбных карпусах, бiблiятэках, ¦ ¦ ¦
¦iнтэрнатах, аўдыторыях ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.6. арганiзацыя сустрэч у ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦навучальных установах з дэпутатамi, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦прадстаўнiкамi органаў дзяржаўнага ¦ ¦ ¦
¦ўпраўлення i мясцовых органаў улады ¦ ¦ ¦
¦па пытаннях iдэалагiчнага выхавання ¦ ¦ ¦
¦вучняў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.7. выкарыстанне патэнцыялу ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦iнфармацыйных i выхаваўчых гадзiн ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦для сiстэматычнага i своечасовага ¦ ¦ ¦
¦азнаямлення вучняў i студэнтаў з ¦ ¦ ¦
¦актуальнымi пытаннямi ўнутранай i ¦ ¦ ¦
¦знешняй палiтыкi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.8. папулярызацыя сярод моладзi ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦нацыянальных традыцый краiны, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦населенага пункта, раёна, ¦ ¦ ¦
¦навучальнай установы, сям'i ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.9. арганiзацыя рабочых месцаў для ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦навучэнскай моладзi i яе ўдзелу ў ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦добраўпарадкаваннi аб'ектаў ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-культурнага прызначэння, ¦ ¦ ¦
¦тэрыторый горада, вёскi, ¦ ¦ ¦
¦мiкрараёна, навучальнай установы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.10. стварэнне ўмоў для праяўлення ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦i падтрымкi маладзёжных iнiцыятыў, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦прыцягненне бацькоў i iншых ¦ ¦ ¦
¦зацiкаўленых да ўдзелу ў iх ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.11. арганiзацыя манiторынгу стану ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦iдэалагiчнага суправаджэння ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦выхаваўчай работы ва ўстановах ¦ ¦ ¦
¦адукацыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.12. арганiзацыя i правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога конкурсу педагагiчных i ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦маладзёжных праектаў "Я - ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦грамадзянiн Рэспублiкi Беларусь" ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦круглых сталоў "Патрыятызм учора, ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦сёння, заўтра", "Глабалiзацыя i ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦будучае маёй Рэспублiкi" ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦дэбатаў "Жыццёвая пазiцыя чалавека: ¦ 2004-2005 ¦Установа адукацыi ¦
¦актыўнасць, дзейнасць i пасiўнасць, ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦сузiральнасць", "Мiжнацыянальныя ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦адносiны i мараль" ¦ ¦дзяцей i моладзi", ¦
¦ ¦ ¦аддзел па справах ¦
¦ ¦ ¦моладзi аблвыканкама, ¦
¦ ¦ ¦грамадскiя аб'яднаннi ¦
¦ ¦ ¦"Беларускi ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканскi саюз ¦
¦ ¦ ¦моладзi"*, "Беларуская ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканская ¦
¦ ¦ ¦пiянерская арганiзацыя"*,¦
¦ ¦ ¦навучальныя ўстановы ¦
¦ ¦ ¦ўсiх тыпаў ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фiласофскiх сталоў "Актыўны ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦чалавек, свабодны чалавек i раб", ¦ гады ¦установы адукацыi ¦
¦"Лёс, абставiны жыцця i духоўная ¦ ¦ ¦
¦сiла чалавека" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦трыбуны лiдэраў "Калi не я, то хто?"¦ 2004-2008 ¦Абласны камiтэт ¦
¦ ¦ гады ¦грамадскага аб'яднання ¦
¦ ¦ ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦ ¦ ¦саюз моладзi"*, аддзел па¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦адкрытай кафедры "Грамадзянства i ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦грамадзянская пазiцыя" ¦ гады ¦аблвыканкама, абласны ¦
¦ ¦ ¦камiтэт грамадскага ¦
¦ ¦ ¦аб'яднання "Беларускi ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканскi саюз ¦
¦ ¦ ¦моладзi"*, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, абласны ¦
¦ ¦ ¦савет Беларускай ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканскай ¦
¦ ¦ ¦пiянерскай арганiзацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦гадзiны аратараў "Пошукi знакамiтых ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦людзей", "Шчасце i сэнс жыцця", ¦ гады ¦ўстановы адукацыi ¦
¦"Складаемыя жыццёвага поспеху", ¦ ¦ ¦
¦"Чалавек як творца жыцця" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.13. правядзенне наступных ¦ ¦ ¦
¦мерапрыемстваў, прысвечаных 60-й ¦ ¦ ¦
¦гадавiне вызвалення Рэспублiкi ¦ ¦ ¦
¦Беларусь ад нямецка-фашысцкiх ¦ ¦ ¦
¦захопнiкаў i Перамогi савецкага ¦ ¦ ¦
¦народа ў Вялiкай Айчыннай вайне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фестываль народнага мастацтва ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Беларусь - мая песня" ¦ гады ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦зорны паход па месцах аперацыi ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦"Баграцiён" ¦ гады ¦ўстановы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласны агляд музеяў баявой славы ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ўстаноў адукацыi ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласны конкурс летапiсаў злучэнняў ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦i воiнскiх часцей, якiя вызвалялi ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦Рэспублiку Беларусь i Гродзенскую ¦ ¦ ¦
¦вобласць ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласныя ваенна-спартыўныя гульнi ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Зарнiца", "Арляня", абласны злёт ¦ ¦аблвыканкама, абласны ¦
¦патрыятычных клубаў ¦ ¦камiтэт грамадскага ¦
¦ ¦ ¦аб'яднання "Беларускi ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканскi саюз ¦
¦ ¦ ¦моладзi"*, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦ ¦ ¦адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦экскурсii вучняў школ, навучэнцаў, ¦ 2004-2005 ¦Установы адукацыi ¦
¦студэнтаў да мемарыялаў, ¦ гады ¦ ¦
¦прысвечаных гiсторыi Вялiкай ¦ ¦ ¦
¦Айчыннай вайны ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦зорныя паходы па месцах воiнскай ¦ 2004-2005 ¦Установы адукацыi ¦
¦славы на тэрыторыi Гродзенскай ¦ гады ¦ ¦
¦вобласцi i Рэспублiкi Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласная спартакiяда сярод ¦ 2004-2005 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦дапрызыўной i прызыўной моладзi па ¦ гады ¦аблвыканкама, установа ¦
¦летнiм мнагабор'i комплексу ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦"Абаронца Айчыны" ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.14. актуалiзацыя патрыятычнага ¦ ¦ ¦
¦выхавання праз: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦канферэнцыi, круглыя сталы, класныя ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦i iнфармацыйныя гадзiны ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦"Гiстарычныя факты i падзеi: ¦ ¦ ¦
¦супастаўленне розных ацэнак" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне маладзёжных клубаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦"Патрыёт", "Айчына", ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦"Бацькаўшчына", "Дыялог" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦правядзенне дыскусiй "Лёс Радзiмы i ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦мой лёс", "Быць у жыццi ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦балельшчыкам цi iграць самому?.."; ¦ ¦ ¦
¦сустрэч з сучаснымi палiтычнымi ¦ ¦ ¦
¦дзеячамi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦адкрыццё "кадэцкiх" ¦2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦(ваенна-патрыятычных) класаў ¦гады ¦ўстановы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыю студэнцкiх будаўнiчых ¦2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦атрадаў ¦гады ¦ўстановы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦экспедыцыi па гiстарычных мясцiнах ¦2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦рэспублiкi ¦гады ¦ўстановы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦правядзенне мужчынскiх размоў ¦2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦"Абаронца Айчыны", "Павага да ¦гады ¦ўстановы адукацыi ¦
¦айчыннай гiсторыi", "Гонар за сваю ¦ ¦ ¦
¦Айчыну", цыкла гутарак "Трагiчныя ¦ ¦ ¦
¦лёсы дзяцей: войны i свет ¦ ¦ ¦
¦дзяцiнства", "Зберажы спадчыну", ¦ ¦ ¦
¦сакратаўскiх гутарак "Аналогiя ¦ ¦ ¦
¦Сакрата", завочных экспедыцый у ¦ ¦ ¦
¦мiнулае "Е.Полацкая, княжна i ¦ ¦ ¦
¦iгумення", "Iдэi Эразма ¦ ¦ ¦
¦Ратэрдамскага аб мiры", "Парады ¦ ¦ ¦
¦Я.А.Коменскага", "Эмануiл Кант аб ¦ ¦ ¦
¦вечным мiры", "Ф.М.Дастаеўскi i ¦ ¦ ¦
¦закон абсалютнага дабра" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.15. стварэнне ў кожнай ¦ ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦навучальнай установе сiстэмы ¦ ¦ўстановы адукацыi ¦
¦маральнага выхавання як асновы ¦ ¦ ¦
¦духоўнай сферы жыццядзейнасцi ¦ ¦ ¦
¦чалавека праз: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыю факультатываў, клубаў, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦аб'яднанняў "Каштоўнасць маралi i ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦маральныя каштоўнасцi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦спецыяльныя заняткi, трэнiнгi, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦шчырыя размовы на тэмы "Чалавек - ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦мыслiцель i творца", з пазiцый ¦ ¦ ¦
¦"праўдзiвасць-няпраўда", ¦ ¦ ¦
¦"дабро-зло", "цудоўнае-агiднае" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦правядзенне спецыяльных заняткаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦"Дыялогi аб маралi": ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦мараль i духоўнае жыццё грамадства ¦ ¦ ¦
¦каштоўныя арыенцiры жыцця ¦ ¦ ¦
¦маральныя асновы грамадскага жыцця ¦ ¦ ¦
¦маральны свет чалавека: ¦ ¦ ¦
¦характар-учынак-пазiцыя ¦ ¦ ¦
¦маральныя пачуццi ¦ ¦ ¦
¦маральныя прынцыпы ¦ ¦ ¦
¦маральныя паводзiны ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-маральны тып асобы ¦ ¦ ¦
¦маральнае выхаванне: на шляху да ¦ ¦ ¦
¦iдэалу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.16. арганiзацыя пастаянна дзеючых ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦рухаў "Дом без адзiноты" (шэфства ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦над састарэлымi людзьмi), "Дзецi ¦ ¦ ¦
¦Гiпакрата" (дапамога хворым), ¦ ¦ ¦
¦"Клопат" (шэфства над дзiцячымi ¦ ¦ ¦
¦дамамi), "Давер" (аказанне дапамогi ¦ ¦ ¦
¦падлеткам, здольным да ¦ ¦ ¦
¦правапарушэнняў) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2.17. правядзенне свят ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦мiратворчасцi, падзякi, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦мерапрыемстваў, якiя дапамогуць ¦ ¦ ¦
¦сфармiраваць у дашкольнiкаў i ¦ ¦ ¦
¦малодшых школьнiкаў павагу да ¦ ¦ ¦
¦старэйшых, бацькоў, сяброў ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦3. Праца як унiкальны сродак ¦ ¦ ¦
¦выхавання чалавека: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1. у дашкольных установах: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне станоўчых адносiн да ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦працы, цiкавасцi да выканання ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦пасiльных працоўных заданняў, ¦ ¦ ¦
¦жадання самастойна дабiвацца вынiкаў¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выхаванне акуратнасцi, беражлiвых ¦ ¦ ¦
¦адносiн да навакольных прадметаў i ¦ ¦ ¦
¦прадметаў быту ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦развiццё ўмення дапамагаць ¦ ¦ ¦
¦дарослым, адзiн аднаму, дзякаваць ¦ ¦ ¦
¦за дапамогу, беражлiва адносiцца да ¦ ¦ ¦
¦вынiкаў iх працы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выкарыстанне сiстэматычнага ўдзелу ¦ ¦ ¦
¦дзяцей у розных вiдах працы па ¦ ¦ ¦
¦асабiстай iнiцыятыве, па просьбе ¦ ¦ ¦
¦дарослых, аднагодкаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя самаабслугоўвання, ¦ ¦ ¦
¦авалодвання дзецьмi дашкольнага ¦ ¦ ¦
¦ўзросту культурна-гiгiенiчнымi ¦ ¦ ¦
¦навыкамi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выкананне дашкольнiкамi простых ¦ ¦ ¦
¦працоўных даручэнняў, якiя хутка ¦ ¦ ¦
¦дадуць вынiкi i дазволяць дзiцяцi ¦ ¦ ¦
¦праявiць самастойнасць ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя працы па догляду жывёл ¦ ¦ ¦
¦i раслiн ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя гульнёвай дзейнасцi, ¦ ¦ ¦
¦стварэнне спрыяльных умоў для ¦ ¦ ¦
¦развiцця выяўленчага мастацтва ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2. у малодшых школьнiкаў: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦сацыяльна-псiхалагiчнай гатоўнасцi ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦да працы, умення самастойна, ¦ ¦ ¦
¦паслядоўна выконваць даручэннi i ¦ ¦ ¦
¦абавязкi, удзельнiчаць у ¦ ¦ ¦
¦калектыўнай працы, праяўляць ¦ ¦ ¦
¦iнiцыятыву i творчы падыход ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выхаванне беражлiвых адносiн да ¦ ¦ ¦
¦абсталявання i прадметаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3. у падлеткавым узросце: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦развiццё валявых якасцей асобы, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦умення i навыкаў упраўлення сабою ў ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦працэсе працоўнай дзейнасцi, ¦ ¦ ¦
¦фiзiчных магчымасцей i здольнасцей ¦ ¦ ¦
¦пры выкананнi практычнай дзейнасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне творчых адносiн да ¦ ¦ ¦
¦працы, самастойнасцi, ¦ ¦ ¦
¦самадысцыплiны i самакантролю ў ¦ ¦ ¦
¦працэсе працы, маральнай ¦ ¦ ¦
¦самасвядомасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4. у старэйшым школьным узросце: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне ведаў аб асновах ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦сучаснай вытворчасцi, а таксама ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦ведаў аб асновах прафесiй ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выяўленне i развiццё ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальных iнтарэсаў i ¦ ¦ ¦
¦здольнасцей, грамадска каштоўных ¦ ¦ ¦
¦матываў выбару прафесii, ¦ ¦ ¦
¦падрыхтоўка да прафесiянальнага ¦ ¦ ¦
¦самавызначэння ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне новага эканамiчнага ¦ ¦ ¦
¦мыслення, такiх якасцей, як ¦ ¦ ¦
¦грамадзянскi абавязак, гонар, ¦ ¦ ¦
¦прыстойнасць, культура працы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦прыцягненне вучняў школы да ¦ ¦ ¦
¦афармлення кабiнетаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя ў навучальнай установе ¦ ¦ ¦
¦калектыўных творчых спраў, працы на ¦ ¦ ¦
¦прышкольных участках, дзяжурства па ¦ ¦ ¦
¦школе ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ажыццяўленне асобасна-арыентаванага ¦ ¦ ¦
¦падыходу ў арганiзацыi заняткаў па ¦ ¦ ¦
¦працоўным навучаннi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦увядзенне факультатываў, курсаў ¦ ¦ ¦
¦"Асновы дамашняй эканомiкi", ¦ ¦ ¦
¦"Культура дома i рамонтныя работы", ¦ ¦ ¦
¦"Асновы выбару прафесii" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне працоўных аб'яднанняў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.5. у прафесiянальнай адукацыi: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арыентацыя на стварэнне цэласнай ¦На працягу ¦Прафесiянальна-тэхнiчныя,¦
¦сiстэмы зместу, формаў i метадаў ¦ўсяго перыяду¦сярэднiя спецыяльныя i ¦
¦выхавання, адэкватных функцыям ¦ ¦вышэйшыя навучальныя ¦
¦адукацыi - прафесiянальна-тэхнiчных,¦ ¦ўстановы ¦
¦сярэднiх спецыяльных i вышэйшых ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў, якiя ¦ ¦ ¦
¦забяспечваюць чалавеку дасягненне ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальнай сталасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне ў навучэнцаў ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх ¦ ¦ ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў, ¦ ¦ ¦
¦студэнтаў працоўнай матывацыi, ¦ ¦ ¦
¦абучэнне iх асноўным прынцыпам ¦ ¦ ¦
¦пабудовы прафесiянальнай кар'еры i ¦ ¦ ¦
¦навыкам паводзiн на рынку працы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦развiццё ў моладзi ўмення хутка i ¦ ¦ ¦
¦творча арыентавацца ў адпаведных ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-эканамiчных умовах; ¦ ¦ ¦
¦самастойна думаць i вучыцца ¦ ¦ ¦
¦працаваць з новай iнфармацыяй, ¦ ¦ ¦
¦прымаць рашэннi, ацэньваць ¦ ¦ ¦
¦нестандартныя сiтуацыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне ў маладых людзей ¦ ¦ ¦
¦адказнасцi, надзейнасцi, умення ¦ ¦ ¦
¦дзейнiчаць групаарыентавана, такiх ¦ ¦ ¦
¦якасцей, як грамадзянскi абавязак, ¦ ¦ ¦
¦культура працы, годнасць ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.6. арганiзацыя i правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сустрэч-дыялогаў з эканамiстамi, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦мэнеджэрамi, прадпрымальнiкамi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦тэстыравання "Прафесiянальнае ¦ ¦ ¦
¦самавызначэнне" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦факультатываў "Асновы ¦ ¦ ¦
¦прадпрымальнiцтва", "Эканамiчная ¦ ¦ ¦
¦асвета", "Увядзенне ў эканомiку", ¦ ¦ ¦
¦"Асновы новага эканамiчнага ¦ ¦ ¦
¦мыслення", "Псiхалогiя працы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦дзелавых гульняў "Бiзнес для ўсiх", ¦ ¦ ¦
¦"Ступенi да поспеху", "Бiржа ¦ ¦ ¦
¦працы", "Падаткi", "Аўкцыён" ¦ ¦ ¦
¦дыспутаў, круглых сталоў, адкрытых ¦ ¦ ¦
¦кафедраў "Прафесiянальная праца як ¦ ¦ ¦
¦сродак самавызначэння", "Формы i ¦ ¦ ¦
¦спосабы ўдзелу людзей у эканамiчнай ¦ ¦ ¦
¦палiтыцы", "Бiзнес. Мараль. Этыкет" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсаў даследчых работ "Праца як ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦аснова жыццядзейнасцi чалавека", ¦ўсяго перыяду¦грамадскае аб'яднанне ¦
¦"Роля працы ў фармiраваннi асобы" ¦ ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦ ¦ ¦саюз моладзi"* ¦
¦працоўнага навучання вучняў школ у ¦ ¦ ¦
¦майстэрнях прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦лагераў працы i адпачынку, ¦ ¦ ¦
¦працоўных атрадаў па рамонце ¦ ¦ ¦
¦школьнай мэблi, студэнцкiх ¦ ¦ ¦
¦будаўнiчых атрадаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3.7. пераарыентацыя iнтэрнатных ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦устаноў на працоўнае навучанне i ¦ўсяго перыяду¦iнтэрнатныя ўстановы ¦
¦выхаванне, рэалiзацыя праектаў ¦ ¦адукацыi ¦
¦"школа-iнтэрнат-фабрыка", ¦ ¦ ¦
¦"школа-iнтэрнат-аграшкола" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦4. Развiццё калектывiзму i навыкаў ¦ ¦ ¦
¦мiжасобасных зносiн, фармiраванне ¦ ¦ ¦
¦актыўнай жыццёвай пазiцыi: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1. фармiраванне псiхалагiчнай ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦культуры асобы вучня, навучэнца i ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦студэнта: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦садзейнiчанне фармiраванню вучэбнай ¦ ¦ ¦
¦групы як калектыву ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦актывiзацыя вучнёўскага i ¦ ¦ ¦
¦студэнцкага самакiравання i ¦ ¦ ¦
¦сукiравання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя калектыўнага ¦ ¦ ¦
¦правядзення вольнага часу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне станоўчага эмацыянальнага ¦ ¦ ¦
¦фону калектыўнай жыццядзейнасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦напрацоўка традыцый у калектыве ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦вывучэнне ўзроўню самаадчування, ¦ ¦ ¦
¦пазiцыi асобы ў калектыве ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦вызначэнне лiдэраў, дзелавых i ¦ ¦ ¦
¦мiжасобасных зносiн у калектыве, ¦ ¦ ¦
¦дыягностыка ўнутрыкалектыўных зносiн¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦забеспячэнне развiцця калектыву, ¦ ¦ ¦
¦фармiравання ў кожнага члена ¦ ¦ ¦
¦навыкаў узаемадзеяння, ¦ ¦ ¦
¦саўдзельнiцтва i суперажывання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя жыццядзейнасцi ў ¦ ¦ ¦
¦калектыве, якая стане прасторай ¦ ¦ ¦
¦самарэалiзацыi, дапаможа юнакам i ¦ ¦ ¦
¦дзяўчатам задаволiць патрэбнасць у ¦ ¦ ¦
¦дружбе, таварыстве, павазе ¦ ¦ ¦
¦навакольных, патрэбнасць у набыццi ¦ ¦ ¦
¦пэўных уменняў, дазваляючых стаць ¦ ¦ ¦
¦чалавекам дасягненняў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2. арганiзацыя нарматворчай ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦дзейнасцi: выпрацоўка кодэксаў ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦гонару, запаведзей адносiн да ¦ ¦ ¦
¦бацькоў, правiлаў паводзiн у ¦ ¦ ¦
¦паходах, статутаў аб'яднанняў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя дзейнасцi, якая ¦ ¦ ¦
¦прадугледжвае клопат старэйшых аб ¦ ¦ ¦
¦малодшых: работа ў рознаўзроставых ¦ ¦ ¦
¦аб'яднаннях, падрыхтоўка i ¦ ¦ ¦
¦правядзенне конкурсаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦падрыхтоўка канцэртных праграм для ¦ ¦ ¦
¦бацькоў, удзел у сумесных паходах, ¦ ¦ ¦
¦працоўных акцыях, святах з дарослымi¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3. аказанне дапамогi грамадскiм ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦аб'яднанням "Беларускi ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi, ¦
¦рэспублiканскi саюз моладзi" i ¦ ¦абласны камiтэт i абласны¦
¦"Беларуская рэспублiканская ¦ ¦савет грамадскiх ¦
¦пiянерская арганiзацыя" ў стварэннi ¦ ¦аб'яднанняў "Беларускi ¦
¦ва ўстановах адукацыi iх структур: ¦ ¦рэспублiканскi саюз ¦
¦удасканаленне шляхоў узаемадзеяння ¦ ¦моладзi"*, "Беларуская ¦
¦з грамадскiмi аб'яднаннямi ¦ ¦рэспублiканская ¦
¦"Беларускi рэспублiканскi саюз ¦ ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦моладзi" i "Беларуская ¦ ¦ ¦
¦рэспублiканская пiянерская ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя", накiраваных на ¦ ¦ ¦
¦рэалiзацыю дзяржаўнай маладзёжнай ¦ ¦ ¦
¦палiтыкi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦забеспячэнне ўмоў для стварэння ¦ ¦ ¦
¦пiянерскiх дружын у кожнай школе ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦актывiзацыя развiцця пiянерскай ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыi праз стварэнне ў ¦ ¦ ¦
¦малодшых класах груп "нашчадкаў" - ¦ ¦ ¦
¦малодшых членаў арганiзацыi, праз ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне атрадаў важатых з ¦ ¦ ¦
¦актыву старшакласнiкаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦прыняцце мер па падтрымцы раённых ¦ ¦ ¦
¦саветаў пiянерскай арганiзацыi, ¦ ¦ ¦
¦забеспячэнне арганiзацыйнай, ¦ ¦ ¦
¦фiнансавай, метадычнай дапамогi ў ¦ ¦ ¦
¦iх рабоце ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4. увядзенне даплат з мясцовых ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦бюджэтаў старшыням раённых саветаў ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦грамадскага аб'яднання "Беларуская ¦ ¦ ¦
¦рэспублiканская пiянерская ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4.5. прыняцце канкрэтных мер па ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦прыцягненнi моладзi ў грамадскае ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, ¦
¦аб'яднанне "Беларускi рэспублiканскi¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчныя,¦
¦саюз моладзi" ў ¦ ¦сярэднiя спецыяльныя, ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных, сярэднiх ¦ ¦вышэйшыя навучальныя ¦
¦спецыяльных, вышэйшых навучальных ¦ ¦ўстановы ¦
¦установах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4.6. арганiзацыя дзейнасцi ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦педагагiчных калектываў па падборы ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦i падрыхтоўцы лiдэраў, актыву, ¦ ¦ ¦
¦фармiраваннi ў арганiзацыi ¦ ¦ ¦
¦прывабнай для моладзi iдэалагiчнай ¦ ¦ ¦
¦асновы, напрамкаў работы праз: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне раённых (гарадскiх) ¦ ¦ ¦
¦асацыяцый дзiцячых i маладзёжных ¦ ¦ ¦
¦арганiзацый ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыю, правядзенне i ¦ ¦ ¦
¦стварэнне: ¦ ¦ ¦
¦раённых i абласнога пiянерскiх ¦ ¦ ¦
¦злётаў ¦ ¦ ¦
¦маладзёжных форумаў ¦ ¦ ¦
¦маладзёжных фестываляў ¦ ¦ ¦
¦фестываляў дзiцячых грамадскiх ¦ ¦ ¦
¦аб'яднанняў ¦ ¦ ¦
¦сустрэч "Адкрыты мiкрафон" ¦ ¦ ¦
¦дыялогаў з сумленнем ¦ ¦ ¦
¦конкурсаў на лепшы праект ¦ ¦ ¦
¦"Маладзёжная арганiзацыя: яе сёння ¦ ¦ ¦
¦i будучае" ¦ ¦ ¦
¦разнастайных формаў работы па месцы ¦ ¦ ¦
¦жыхарства ¦ ¦ ¦
¦школы трэнiнгу "Я i калектыў" ¦ ¦ ¦
¦саветаў iнтэрнатаў ¦ ¦ ¦
¦саветаў лiдэраў ¦ ¦ ¦
¦школы актыву ¦ ¦ ¦
¦iнтэлектуальных, пазнавальных i ¦ ¦ ¦
¦займальных гульняў ¦ ¦ ¦
¦школьных ляснiцтваў, кiнатэатраў ¦ ¦ ¦
¦акцый "Лагер працы i адпачынку - ¦ ¦ ¦
¦2004-2008" ¦ ¦ ¦
¦раённых маладзёжных прэс-цэнтраў ¦ ¦ ¦
¦фестываляў дзiцячай прэсы ¦ ¦ ¦
¦конкурсаў "Клас (група) года", ¦ ¦ ¦
¦"Лiдэр года" ¦ ¦ ¦
¦свабодных дыскусiй "Асоба i ¦ ¦ ¦
¦калектыў" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦5. Псiхолага-педагагiчная ¦ ¦ ¦
¦прафiлактыка i карэкцыя адхiлення ў ¦ ¦ ¦
¦асобасным развiццi. Фармiраванне ў ¦ ¦ ¦
¦дзяцей i моладзi патрэбнасцi ў ¦ ¦ ¦
¦здаровым ладзе жыцця: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1. арганiзацыя ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦псiхолага-педагагiчнай падтрымкi i ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦дапамогi дзецям з парушэннямi ў ¦ ¦ ¦
¦асобасным развiццi i паводзiнах у ¦ ¦ ¦
¦рамках дашкольнай, школьнай i ¦ ¦ ¦
¦пазашкольнай сфер адукацыi i ¦ ¦ ¦
¦выхавання, педагагiчнай i ¦ ¦ ¦
¦псiхалагiчнай асветы вучняў i ¦ ¦ ¦
¦навучэнцаў, настаўнiкаў ¦ ¦ ¦
¦(выкладчыкаў), выхавальнiкаў i ¦ ¦ ¦
¦бацькоў па праблемах дзяцей з ¦ ¦ ¦
¦парушэннямi ў асобасным развiццi i ¦ ¦ ¦
¦паводзiнах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2. правядзенне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦сацыяльна-педагагiчнага i ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦псiхалагiчнага кансультавання i ¦ ¦ ¦
¦карэкцыйнай работы, накiраванай на ¦ ¦ ¦
¦аказанне дапамогi дзецям у ¦ ¦ ¦
¦iндывiдуальным развiццi, ¦ ¦ ¦
¦самаразвiццi асобы, ¦ ¦ ¦
¦самаактуалiзацыi, самарэалiзацыi, ¦ ¦ ¦
¦адаптацыi ў крызiсных сiтуацыях ¦ ¦ ¦
¦развiцця i жыццядзейнасцi, пры ¦ ¦ ¦
¦парушэннях асобаснага развiцця i ¦ ¦ ¦
¦паводзiн, прававой асветы падлеткаў ¦ ¦ ¦
¦i моладзi, педагогаў, бацькоў, ¦ ¦ ¦
¦аргументаванай прапаганды здаровага ¦ ¦ ¦
¦ладу жыцця ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3. прадухiленне фактаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦асацыяльных паводзiн, узаемадзеянне ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦з праваахоўнымi, медыцынскiмi, ¦ ¦ ¦
¦рэабiлiтацыйнымi ўстановамi i ¦ ¦ ¦
¦iншымi сацыяльнымi iнстытутамi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4. арганiзацыя ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦сацыяльна-педагагiчнага i ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦псiхалагiчнага назiрання: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦за сацыяльнай i асобаснай сiтуацыяй ¦ ¦ ¦
¦развiцця дзяцей i падлеткаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦за выхаваўчым асяроддзем, умовамi ¦ ¦ ¦
¦сацыялiзацыi i жыццядзейнасцi ¦ ¦ ¦
¦моладзi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦за асаблiвасцямi псiхiчнай ¦ ¦ ¦
¦адаптацыi дашкольнiкаў, вучняў, ¦ ¦ ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў да зменлiвых ¦ ¦ ¦
¦умоў жыццядзейнасцi, крызiсных ¦ ¦ ¦
¦падзей жыцця ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5. правядзенне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦сацыяльна-педагагiчнай i ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦псiхалагiчнай дыягностыкi: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦умоў сацыяльнай i псiхалагiчнай ¦ ¦ ¦
¦адаптацыi дзяцей i моладзi i ¦ ¦ ¦
¦праблем, звязаных з iмi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦асаблiвасцей матывацыйнай, ¦ ¦ ¦
¦эмацыянальнай, валявой i маральнай ¦ ¦ ¦
¦сфераў асобы i рэгуляцыi паводзiн ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦характару мiжасобасных сувязей ¦ ¦ ¦
¦дзiцяцi i маладога чалавека з ¦ ¦ ¦
¦равеснiкамi i старэйшымi, з ¦ ¦ ¦
¦блiжэйшым акружэннем, значнымi для ¦ ¦ ¦
¦яго iншымi людзьмi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-псiхалагiчнага ¦ ¦ ¦
¦мiкраклiмату ў сям'i, класе, ¦ ¦ ¦
¦вучэбнай групе ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦узроўню развiцця здольнасцей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6. арганiзацыя ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦сацыяльна-педагагiчнай карэкцыi i ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦псiхалагiчнай дапамогi: ¦ ¦ ¦
¦пры адхiленнях у асобасным развiццi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦пры парушэннях паводзiн ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦пры розных формах азiтыўных ¦ ¦ ¦
¦паводзiн (згубных звычак) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.7. арганiзацыя кантролю за ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦дынамiкай псiхiчнага развiцця ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦дзяцей дашкольнага, малодшага ¦ ¦ ¦
¦школьнага ўзросту з мэтай ранняга ¦ ¦ ¦
¦выяўлення адхiленняў: ¦ ¦ ¦
¦распрацоўка iндывiдуальных i ¦ ¦ ¦
¦групавых праграм ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-педагагiчнай i ¦ ¦ ¦
¦псiхалагiчнай работы з дзецьмi з ¦ ¦ ¦
¦мэтай стварэння аптымальных умоў ¦ ¦ ¦
¦развiцця i самарэалiзацыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне i аналiз эфектыўнасцi ¦ ¦ ¦
¦рэалiзацыi прафiлактычных праграм ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦правядзенне параўнальнага аналiзу ¦ ¦ ¦
¦розных сiстэм, падыходаў i метадаў ¦ ¦ ¦
¦выхавання з мэтай выяўлення ¦ ¦ ¦
¦найбольш эфектыўных i развiццёвых ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.8. прадаўжэнне практыкi: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦рэгулярнага разгляду на калегiях, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦саветах, педагагiчных саветах ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦пытанняў прафiлактыкi процiпраўных ¦ ¦ ¦
¦паводзiн навучэнскай моладзi, ¦ ¦ ¦
¦работы з нядобранадзейнымi бацькамi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦справаздач спецыялiстаў адукацыi ¦ ¦ ¦
¦розных узроўняў аб рабоце па ¦ ¦ ¦
¦папярэджаннi правапарушэнняў i ¦ ¦ ¦
¦злачынстваў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.9. правядзенне абласнога конкурсу ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦рэгiянальных мадэляў прафiлактыкi ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦процiпраўных паводзiн непаўналетнiх ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.10. адкрыццё ў кожным раёне ¦ 2004-2005 ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦Гродзенскай вобласцi ¦ гады ¦ ¦
¦сацыяльна-педагагiчных устаноў ¦ ¦ ¦
¦розных тыпаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.11. абагульненне вопыту работы ¦1 раз у год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦спецыялiстаў адукацыi розных ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦катэгорый па праблемах ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦выхаваўча-прафiлактычнай работы, ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦вызначэнне iнавацыйных пляцовак i ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦правядзенне работы па стварэннi i ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦адпрацоўцы рэгiянальных ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦(навучальнай установы) мадэляў ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦выхаваўча-прафiлактычнай работы з ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦вучнямi агульнаадукацыйных школ i ¦ ¦прафесiянальнай ¦
¦навучэнцамi ¦ ¦адукацыi" ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.12. арганiзацыя змястоўнага ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦вольнага часу дзяцей i моладзi ў ¦ гады ¦установы адукацыi ўсiх ¦
¦навучальных, пазашкольных установах ¦ ¦тыпаў ¦
¦i па месцы жыхарства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.13. забеспячэнне для ўсiх ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦падлеткаў абавязковай базавай ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ўсiх ¦
¦адукацыi ў сярэдняй i базавай ¦ ¦тыпаў ¦
¦агульнаадукацыйных школах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.14. выпрацоўка ў настаўнiкаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦цярплiвых адносiн да дзяцей i ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ўсiх ¦
¦падлеткаў, якiя маюць слабыя веды ¦ ¦тыпаў ¦
¦па асобных прадметах, аказанне iм ¦ ¦ ¦
¦дапамогi ў павышэннi гэтых ведаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.15. увядзенне факультатываў, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦спецкурсаў за здаровы лад жыцця ў ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ўсiх ¦
¦школах, прафесiянальна-тэхнiчных i ¦ ¦тыпаў ¦
¦сярэднiх спецыяльных навучальных ¦ ¦ ¦
¦установах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.16. арганiзацыя эфектыўнай ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦дзейнасцi адукацыйных устаноў па ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх ¦
¦выкананнi дзяржаўных праграм па ¦ ¦тыпаў ¦
¦фармiраваннi здаровага ладу жыцця, ¦ ¦ ¦
¦нацыянальных дзеянняў па ¦ ¦ ¦
¦папярэджаннi п'янства i ¦ ¦ ¦
¦алкагалiзму, наркаманii, ¦ ¦ ¦
¦прафiлактыцы ВIЧ-iнфекцыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.17. стварэнне сiстэмы ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦медыка-санiтарнай асветы вучняў, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх ¦
¦навучэнцаў i бацькоў па зберажэннi, ¦ ¦тыпаў ¦
¦развiццi i карэкцыi здароўя ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.18. фармiраванне навыкаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦здаровага ладу жыцця праз сiстэму ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх ¦
¦фiзкультурна-аздараўленчых ¦ ¦тыпаў ¦
¦спартыўных мерапрыемстваў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.19. правядзенне акцый, месячнiкаў,¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦тэматычных дзён па прапагандзе ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх ¦
¦здаровага ладу жыцця, прымеркаваных ¦ ¦тыпаў ¦
¦да дня здароўя, сям'i, абароны ¦ ¦ ¦
¦дзяцей, барацьбы з наркотыкамi, ¦ ¦ ¦
¦некурэння ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.20. правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сумесных калегiй, на якiх ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦аналiзаваць стан i шляхi ¦ гады ¦ўстановы адукацыi ўсiх ¦
¦ўдасканалення фiзiчнага выхавання ¦ ¦тыпаў ¦
¦дзяцей i моладзi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласных аглядаў на лепшую ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦вучэбна-спартыўную базу навучальных ¦ гады ¦ўстановы адукацыi ўсiх ¦
¦устаноў ¦ ¦тыпаў ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласных i раённых аглядаў узроўню ¦ 2004-2008 ¦Установа адукацыi ¦
¦фiзiчнай падрыхтаванасцi вучняў ¦ гады ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦школ, навучэнцаў ¦ ¦фiзiчнага выхавання i ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных, сярэднiх ¦ ¦спорту" ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦спартакiяды для дзяцей з ¦Штогод у ¦Установа адукацыi ¦
¦адхiленнямi ў псiхафiзiчным ¦пачатку ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦развiццi па праграме "Спешиал ¦навучальнага ¦фiзiчнага выхавання i ¦
¦Олимпикс" ¦года i ў ¦спорту" ¦
¦ ¦перыяд ¦ ¦
¦ ¦зiмовых ¦ ¦
¦ ¦канiкул ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦спартыўна-масавых i ¦ 2005, 2007 ¦Упраўленнi адукацыi, па ¦
¦фiзкультурна-аздараўленчых ¦ гады ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦мерапрыемстваў пад дэвiзам "Усе на ¦ ¦i турызму аблвыканкама, ¦
¦старт!" ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦ ¦ ¦фiзiчнага выхавання i ¦
¦ ¦ ¦спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦спаборнiцтваў па комплексах рухавых ¦ 2004-2008 ¦Упраўленнi адукацыi, па ¦
¦гульняў пад дэвiзам "Стартуюць ¦ гады ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦усе!" сярод ¦ ¦i турызму аблвыканкама, ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў ¦ ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦ ¦ ¦фiзiчнага выхавання i ¦
¦ ¦ ¦спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласной спартакiяды вучняў па 26 ¦ 2004-2008 ¦Упраўленнi адукацыi, па ¦
¦вiдах спорту ¦ гады ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦ ¦ ¦i турызму аблвыканкама, ¦
¦ ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦ ¦ ¦фiзiчнага выхавання i ¦
¦ ¦ ¦спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога агляду на лепшую ¦ 2004-2008 ¦Упраўленнi адукацыi, па ¦
¦пастаноўку вучэбна-трэнiровачнай i ¦ гады ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦выхаваўчай работы сярод спартыўных ¦ ¦i турызму аблвыканкама, ¦
¦школ алiмпiйскага рэзерву, ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ ¦ ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦ ¦ ¦фiзiчнага выхавання i ¦
¦ ¦ ¦спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦семiнараў-практыкумаў з дырэктарамi ¦ 2005, 2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦i намеснiкамi спартыўных школ ¦ гады ¦аблвыканкама, установа ¦
¦алiмпiйскага рэзерву, ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ па ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦пытаннях падрыхтоўкi спартыўнага ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦рэзерву i развiцця дзiцяча-юнацкага ¦ ¦ ¦
¦спорту ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.21. арганiзацыя ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦спартыўна-аздараўленчых лагераў для ¦ гады ¦аблвыканкама, установа ¦
¦вучняў дзiцяча-юнацкiх спартыўных ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦школ алiмпiйскага рэзерву ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.22. правядзенне семiнараў для ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦iнспектараў i метадыстаў ¦ гады ¦аблвыканкама, установа ¦
¦упраўленняў, аддзелаў адукацыi, ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦якiя курыруюць пытаннi фiзiчнага ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦выхавання, прадаўжэнне работы ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦абласнога метадычнага аб'яднання ¦ ¦ ¦
¦кiраўнiкоў i выкладчыкаў фiзiчнага ¦ ¦ ¦
¦выхавання прафесiянальна-тэхнiчных, ¦ ¦ ¦
¦сярэднiх спецыяльных навучальных ¦ ¦ ¦
¦устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.23. арганiзацыя работы па ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦назапашваннi, абагульненнi i ¦ гады ¦аблвыканкама, установа ¦
¦распаўсюджваннi перадавога ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦педагагiчнага вопыту выхавання ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦школьнiкаў i навучэнцаў праз спорт ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.24. адкрыццё школ з аздараўленчым ¦ ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ухiлам у: ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦Лiдскiм ¦ 2004 год ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦Ашмянскiм ¦ 2005 год ¦выхавання i спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Смаргонскiм ¦ 2006 год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Карэлiцкiм раёнах ¦ 2007 год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.25. правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦раённых i абласнога конкурсаў на ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦лепшую арганiзацыю работы па ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦фармiраваннi здаровага ладу жыцця ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ва ўстановах адукацыi ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦раённых i абласнога аглядаў на ¦ 2007 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦лепшую арганiзацыю дзейнасцi па ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦месцы жыхарства ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны цэнтр фiзiчнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i спорту" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5.26. пашырэнне сеткi школ, класаў ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦з эстэтычным накiрункам у ¦ гады ¦аблвыканкама, ¦
¦Бераставiцкiм, Воранаўскiм, ¦ ¦Бераставiцкi, ¦
¦Астравецкiм, Свiслацкiм, ¦ ¦Воранаўскi, Астравецкi, ¦
¦Шчучынскiм, Iўеўскiм раёнах ¦ ¦Свiслацкi, Шчучынскi, ¦
¦ ¦ ¦Iўеўскi райвыканкамы ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦6. Выхаванне дзяцей з асаблiвасцямi ¦ ¦ ¦
¦псiхафiзiчнага развiцця: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1. стварэнне банка даных аб ¦На працягу ¦Абласныя, раённыя, ¦
¦дзецях з асаблiвасцямi ¦ўсяго перыяду¦гарадскiя цэнтры ¦
¦псiхафiзiчнага развiцця ¦ ¦карэкцыйна-развiццёвага ¦
¦ ¦ ¦навучання i рэабiлiтацыi,¦
¦ ¦ ¦гаррайвыканкамы, ¦
¦ ¦ ¦сацыяльна-педагагiчныя ¦
¦ ¦ ¦цэнтры ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.2. развiццё сiстэмы сацыяльнай ¦На працягу ¦Абласныя, раённыя, ¦
¦дапамогi дзецям ранняга ўзросту: ¦ўсяго перыяду¦гарадскiя цэнтры ¦
¦забеспячэнне атрымання своечасовай ¦ ¦карэкцыйна-развiццёвага ¦
¦кансультатыўнай, ¦ ¦навучання i рэабiлiтацыi,¦
¦псiхолага-педагагiчнай, ¦ ¦гаррайвыканкамы, ¦
¦карэкцыйна-рэабiлiтацыйнай дапамогi ¦ ¦сацыяльна-педагагiчныя ¦
¦бацькам, якiя выхоўваюць ¦ ¦цэнтры ¦
¦дзяцей-iнвалiдаў, дзяцей з ¦ ¦ ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦развiццё iнтэграванага выхавання, ¦ ¦ ¦
¦аказанне спецыяльнай дапамогi ¦ ¦ ¦
¦дзецям дашкольнага ўзросту, якiя ¦ ¦ ¦
¦знаходзяцца ў сям'i ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.3. абагульненне i распаўсюджванне ¦На працягу ¦Установа адукацыi ¦
¦вопыту работы дашкольных устаноў з ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны ¦
¦дзецьмi з асаблiвасцямi ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦псiхафiзiчнага развiцця ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.4. стварэнне ўмоў для развiцця ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦творчых здольнасцей дзяцей з ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.5. выкарыстанне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦здароўезберагальных тэхналогiй у ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦навучаннi i выхаваннi дзяцей з ¦ ¦ ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi; ¦ ¦ ¦
¦удасканаленне работы па ¦ ¦ ¦
¦фармiраваннi ў такiх дзяцей ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-бытавой кампетэнцыi, ¦ ¦ ¦
¦падрыхтоўцы iх да самастойнага ¦ ¦ ¦
¦незалежнага жыцця ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.6. арганiзацыя ва ўстановах ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦адукацыi пастаянна дзеючых ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦семiнараў па рабоце з дзецьмi з ¦ ¦ ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.7. уключэнне дзяцей-iнвалiдаў, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦дзяцей з асаблiвасцямi развiцця ў ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦грамадскiя i дзiцячыя арганiзацыi; ¦ ¦ ¦
¦фармiраванне ў iх патрэбнасцi ў ¦ ¦ ¦
¦здаровым ладзе жыцця ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.8. правядзенне выставаў ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦творчасцi, фестываляў, спартыўных ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦спаборнiцтваў для дзяцей-iнвалiдаў ¦ ¦ ¦
¦i дзяцей з асаблiвасцямi ў развiццi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.9. удасканаленне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦прафарыентацыйнай работы, ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦прадастаўленне магчымасцяў выбару ¦ ¦ ¦
¦будучай дзейнасцi зыходзячы з ¦ ¦ ¦
¦асаблiвасцей развiцця дзяцей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦актывiзацыя дзейнасцi па iх ¦ ¦ ¦
¦працоўным, прафесiянальным выхаваннi¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне для кожнага выхаванца ¦ ¦ ¦
¦сiтуацыi поспеху на розных ступенях ¦ ¦ ¦
¦адукацыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦павышэнне разумення ролi каштоўнасцi¦ ¦ ¦
¦жыцця, актывiзацыя дзейнасцi па ¦ ¦ ¦
¦фармiраваннi ў дзяцей i падлеткаў ¦ ¦ ¦
¦аптымiстычных адносiн да сябе, да ¦ ¦ ¦
¦сваёй будучынi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦уключэнне маладых людзей у актыўную ¦ ¦ ¦
¦жыццёва значную дзейнасць ¦ ¦ ¦
¦зыходзячы з iх магчымасцяў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.10. уладкаванне дзяцей-сiрот i ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦дзяцей, якiя засталiся без апекi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦бацькоў, у замяшчальныя сем'i або ¦ ¦ ¦
¦вяртанне iх у бiялагiчныя сем'i ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.11. забеспячэнне ўмоў сацыяльнай ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦псiхолага-педагагiчнай аховы сям'i, ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦зберажэння дзiцяцi ў сям'i з мэтай ¦ ¦ ¦
¦прафiлактыкi сацыяльнага сiроцтва i ¦ ¦ ¦
¦сямейнай недабратворнасцi, ¦ ¦ ¦
¦стварэнне ўмоў выхавання i развiцця ¦ ¦ ¦
¦для кожнага дзiцяцi-сiраты, ¦ ¦ ¦
¦максiмальна наблiжаных да сямейных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.12. забеспячэнне якаснай ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦адукацыi, выхавання i ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦псiхолага-педагагiчнага ¦ ¦ ¦
¦суправаджэння дзяцей-сiрот, дзяцей, ¦ ¦ ¦
¦якiя засталiся без апекi бацькоў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.13. арганiзацыя семiнараў для ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦намеснiкаў дырэктараў, сацыяльных ¦ гады ¦аблвыканкама ¦
¦педагогаў, педагогаў-псiхолагаў ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных, сярэднiх ¦ ¦ ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў па ¦ ¦ ¦
¦праблемах навучэнцаў-сiрот ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.14. арганiзацыя мерапрыемстваў, ¦ 2004-2008 ¦Установы адукацыi ¦
¦прысвечаных Мiжнароднаму Дню ¦ гады ¦ ¦
¦абароны дзяцей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.15. стварэнне iнфармацыйных ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦цэнтраў па правах чалавека, правах ¦ гады ¦установы адукацыi ¦
¦дзiцяцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.16. арганiзацыя сiстэматычнага ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦iнфармавання бацькоў, грамадскасцi ¦ гады ¦установы адукацыi ¦
¦аб палажэннях Усеагульнай ¦ ¦ ¦
¦дэкларацыi правоў чалавека ад 10 ¦ ¦ ¦
¦снежня 1948 года, Канвенцыi аб ¦ ¦ ¦
¦правах дзiцяцi ад 20 лiстапада 1989 ¦ ¦ ¦
¦года, Закона Рэспублiкi Беларусь ад ¦ ¦ ¦
¦19 лiстапада 1993 года "Аб правах ¦ ¦ ¦
¦дзiцяцi" (Ведамасцi Вярхоўнага ¦ ¦ ¦
¦Савета Рэспублiкi Беларусь, ¦ ¦ ¦
¦1993 г., № 33, арт.430; ¦ ¦ ¦
¦Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦
¦Республики Беларусь, 2000 г., ¦ ¦ ¦
¦№ 103, 2/215) на бацькоўскiх ¦ ¦ ¦
¦сходах, пры рабоце лекторыяў, ¦ ¦ ¦
¦клубаў i унiверсiтэтаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.17. правядзенне конкурсаў творчых ¦ 2004-2008 ¦Установы адукацыi ¦
¦работ сярод школьнiкаў, навучэнцаў ¦ гады ¦ ¦
¦на тэмы правоў чалавека, правоў ¦ ¦ ¦
¦дзiцяцi, арганiзацыя ў бiблiятэках ¦ ¦ ¦
¦выстаў лiтаратуры па правах ¦ ¦ ¦
¦чалавека, правах дзiцяцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.18. арганiзацыя i правядзенне: ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦карэкцыйных гульняў ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦псiхолага-педагагiчных трэнiнгаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦рытмiчнай арганiзацыi рухаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦гульнёвай псiхатэрапii ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦прыёмаў "псiхадрамы" (дае ¦ ¦ ¦
¦магчымасць вызвалiцца ад ¦ ¦ ¦
¦напружання, трывогi, страху) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦праблемнага абмеркавання кнiг ¦ ¦ ¦
¦"Му-му" Iвана Тургенева, "Сляпы ¦ ¦ ¦
¦музыкант" Уладзiмiра Караленкi, ¦ ¦ ¦
¦"Драматычная педагогiка" Аляксея ¦ ¦ ¦
¦Лiханава ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦праблемных гутарак "Славутыя iмёны" ¦ ¦ ¦
¦(Алена Кемпр (ЗША), Вольга ¦ ¦ ¦
¦Скараходава (Расiя); тыфлапедагог, ¦ ¦ ¦
¦вынаходнiк рэльефна-кропкавага ¦ ¦ ¦
¦шрыфту Луi Брайль (Францыя) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фестывалю калектываў мастацкай ¦1 раз у 2 ¦Упраўленнi адукацыi i ¦
¦самадзейнасцi "Вясёлкавы карагод" ¦гады ¦культуры аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦шчырых размоў "Я i навакольны ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦свет", "Творчасць дапамагае жыць", ¦ўсяго перыяду¦ ¦
¦"Жыццёвыя сiтуацыi i мае рашэннi", ¦ ¦ ¦
¦"Асобасны рост i сталенне", "Мой ¦ ¦ ¦
¦лад жыцця: што я магу", "Маё ¦ ¦ ¦
¦ўдасканаленне" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦гурткоў выяўленчага мастацтва, юных ¦ ¦ ¦
¦паэтаў i празаiкаў, "Юны майстар"; ¦ ¦ ¦
¦"Гаспадыня", "Псiхалогiя чалавека" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦гарадскiх (раённых) клубаў ¦ ¦ ¦
¦"Палаючыя сэрцы", "Цяпло душы маёй" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сямейных свят "Я, ты, ён, яна - ¦ ¦ ¦
¦разам дружная сям'я", "Сямейны ¦ ¦ ¦
¦пiрог", "Сямейныя таленты", "Кветкi ¦ ¦ ¦
¦дабрынi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6.19. адкрыццё: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦цэнтраў карэкцыйна-развiццёвага ¦ 2004 год ¦Гродзенскi i Свiслацкi ¦
¦навучання i рэабiлiтацыi ў ¦ ¦раённыя выканаўчыя ¦
¦Гродзенскiм i Свiслацкiм раёнах ¦ ¦камiтэты ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦дзiцячых сацыяльных прытулкаў у ¦ 2004 год ¦Навагрудскi, Астравецкi, ¦
¦Навагрудскiм, Астравецкiм, ¦ ¦Шчучынскi, Ашмянскi, ¦
¦Ашмянскiм, Шчучынскiм, Зэльвенскiм ¦ ¦Зэльвенскi раённыя ¦
¦раёнах ¦ ¦выканаўчыя камiтэты ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сацыяльна-педагагiчных цэнтраў у ¦ 2004 год ¦Дзятлаўскi, Ваўкавыскi ¦
¦Дзятлаўскiм, Ваўкавыскiм раёнах ¦ ¦раённыя выканаўчыя ¦
¦ ¦ ¦камiтэты ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦7. Узаемадзеянне з сям'ёй. ¦ ¦ ¦
¦Выхаванне сем'янiна: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1. аказанне навучальнай установай ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦дапамогi бацькам у пошуках ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦аптымiзацыi ўздзеяння на дзяцей, ¦ ¦ ¦
¦стварэннi ўмоў, якiя забяспечаць iх ¦ ¦ ¦
¦iнтэлектуальнае i маральнае ¦ ¦ ¦
¦развiццё, эмацыянальна-псiхiчную ¦ ¦ ¦
¦паспяховасць ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2. удзел бацькоў, вучняў, ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы i ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў у ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ¦
¦арганiзацыi i ўпраўленнi ¦ ¦ ¦
¦адукацыйна-выхаваўчым працэсам ¦ ¦ ¦
¦навучальнай установы з мэтай яго ¦ ¦ ¦
¦варыятыўнасцi, дыферэнцыяцыi, ¦ ¦ ¦
¦гуманiзацыi, сумеснае планаванне i ¦ ¦ ¦
¦рэалiзацыя бацькамi i настаўнiкамi ¦ ¦ ¦
¦выхаваўчых i адукацыйных дзеянняў, ¦ ¦ ¦
¦накiраваных на развiццё творчай ¦ ¦ ¦
¦асобы маладога чалавека ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3. арганiзацыя педагагiчнай ¦ ¦ ¦
¦адукацыi бацькоў па: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦прававых пытаннях важнейшых ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦палажэнняў сямейнага права ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦псiхалагiчных пытаннях ¦ ¦ ¦
¦(фармiраванне паняцця аб асобе ¦ ¦ ¦
¦дзiцяцi, аб этапах яго станаўлення, ¦ ¦ ¦
¦аб дыягнаставаннi i развiццi ¦ ¦ ¦
¦здольнасцей, узроставых ¦ ¦ ¦
¦асаблiвасцях, аб прынцыпах зносiн з ¦ ¦ ¦
¦дзецьмi, падлеткамi i моладдзю) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦педагагiчных пытаннях (фармiраванне ¦ ¦ ¦
¦ўяўленняў аб ролi сям'i ў выхаваннi ¦ ¦ ¦
¦дзяцей i яе педагагiчным ¦ ¦ ¦
¦патэнцыяле, аб асаблiвасцях ¦ ¦ ¦
¦сямейнага выхавання, выхаваўчых ¦ ¦ ¦
¦функцыях бацькi i мацi) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦пытаннях аховы здароўя дзяцей i ¦ ¦ ¦
¦моладзi (фiзiчнага, псiхiчнага), ¦ ¦ ¦
¦папярэджання перагрузкi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.4. фармiраванне ў бацькоў новай ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦этыкi зносiн з дзецьмi - этыкi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦партнёрства, прыцягненне бацькоў да ¦ ¦ ¦
¦працы ў гуртках, аб'яднаннях, да ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыi правядзення свят, ¦ ¦ ¦
¦конкурсаў, спаборнiцтваў, вядзення ¦ ¦ ¦
¦спецкурсаў i семiнараў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.5. арганiзацыя iндывiдуальных ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦формаў работы з кожнай канкрэтнай ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦сям'ёй, аказанне адэкватнай ¦ ¦ ¦
¦падтрымкi i дапамогi бацькам у iх ¦ ¦ ¦
¦намаганнях пераадолець узнiкаючыя ¦ ¦ ¦
¦праблемы ў выхаваннi, дапамогi ¦ ¦ ¦
¦сем'ям, якiя апынулiся ў асаблiва ¦ ¦ ¦
¦цяжкiм становiшчы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.6. развiццё ў кожным раёне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦Гродзенскай вобласцi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦сацыяльна-педагагiчных службаў для ¦ ¦ ¦
¦аказання канкрэтных паслуг сем'ям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.7. распрацоўка i забеспячэнне ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦сiстэмы стымулявання па: ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦вынiковасцi сямейнага выхавання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦удзелу бацькоў i дзяцей у ¦ ¦ ¦
¦навучальна-выхаваўчым працэсе ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦росце прафесiяналiзму педагогаў у ¦ ¦ ¦
¦рашэннi праблемы ўзаемадзеяння з ¦ ¦ ¦
¦сем'ямi выхаванцаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.8. арганiзацыя дзейнасцi ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦бацькоўскiх камiтэтаў i абучэнне iх ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦старшынь, падняцце iх прэстыжу i ¦ ¦ ¦
¦ролi ў рашэннi пытанняў ¦ ¦ ¦
¦жыццядзейнасцi калектываў ¦ ¦ ¦
¦навучальна-выхаваўчых устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.9. укараненне ў практыку ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦тэарэтычнай мадэлi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦школьна-сямейнага выхавання ¦ ¦ ¦
¦"Арыенцiр" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7.10. аптымальныя прыёмы, метады i ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦формы работы з вучнямi, навучэнцамi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦i студэнтамi: ¦ ¦ ¦
¦сямейныя клубы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦школа будучага сем'янiна ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦дыскусii, дэбаты, абмеркаваннi на ¦ ¦ ¦
¦тэмы "Складаемыя сямейнага шчасця", ¦ ¦ ¦
¦"Праблемы дзетанараджэння: за i ¦ ¦ ¦
¦супраць", "Грамадзянскi шлюб - ¦ ¦ ¦
¦параджэнне часу цi адыход ад ¦ ¦ ¦
¦адказнасцi?" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦факультатывы "Этыка i псiхалогiя ¦ ¦ ¦
¦сямейнага жыцця" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦адкрытая кафедра "Мае сямейныя ¦ ¦ ¦
¦каштоўнасцi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦творчыя праекты-конкурсы "Сямейныя ¦ ¦ ¦
¦традыцыi ў Беларусi", "Сям'я як ¦ ¦ ¦
¦сацыяльны iнстытут выхавання" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦рыцарскiя клубы, клубы будучай мацi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сiстэма класных гадзiн з 1-га па ¦ ¦ ¦
¦11-й клас "Мая сям'я" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦пакоi мацярынскай славы (музеi) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фестывалi сямейных ансамбляў; ¦ ¦ ¦
¦святы, прысвечаныя Дню сям'i, Дню ¦ ¦ ¦
¦мацi: цiкавая сям'я; музычная ¦ ¦ ¦
¦сям'я; чытаючая сям'я; ¦ ¦ ¦
¦арганiзаваная сям'я; гаспадарчая ¦ ¦ ¦
¦сям'я; спартыўная сям'я ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+------------------------ +
¦8. Арганiзацыя канiкулярнага ¦ ¦ ¦
¦адпачынку дзяцей i навучэнскай ¦ ¦ ¦
¦моладзi: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.1. правядзенне абласной акцыi ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Лета - 2004-2008" ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, ¦
¦ ¦ ¦Гродзенскае абласное ¦
¦ ¦ ¦ўпраўленне ¦
¦ ¦ ¦Рэспублiканскага цэнтра ¦
¦ ¦ ¦па аздараўленнi i ¦
¦ ¦ ¦санаторна-курортным ¦
¦ ¦ ¦лячэннi насельнiцтва, ¦
¦ ¦ ¦упраўленне абласной ¦
¦ ¦ ¦службы занятасцi ¦
¦ ¦ ¦насельнiцтва ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.2. прыняцце мер для прафiлактыкi ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦дзiцячай безнагляднасцi ў ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦канiкулярны час, адкрыццё з гэтай ¦ ¦ ¦
¦мэтай працоўных аб'яднанняў, ¦ ¦ ¦
¦спартыўных, палатачных лагераў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.3. развiццё маладзёжных i ¦ ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦школьных бiржаў працы, формаў ¦ ¦установы адукацыi, ¦
¦працоўнай занятасцi старэйшых ¦ ¦цэнтры занятасцi ¦
¦падлеткаў (лагеры працы i ¦ ¦насельнiцтва ¦
¦адпачынку, вучнёўскiя вытворчыя ¦ ¦ ¦
¦брыгады, школьныя ляснiцтвы, ¦ ¦ ¦
¦вучнёўскiя майстэрнi), арганiзацыя ¦ ¦ ¦
¦змен юных прадпрымальнiкаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.4. арганiзацыя разнастайных ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦формаў работы па месцы жыхарства ў ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦канiкулярны час, прыцягненне да ¦ ¦ ¦
¦гэтай работы педагогаў устаноў ¦ ¦ ¦
¦пазашкольнага выхавання i ¦ ¦ ¦
¦навучання, сацыяльных педагогаў з ¦ ¦ ¦
¦выкарыстаннем магчымасцяў ¦ ¦ ¦
¦агульнаадукацыйных школ, сярэднiх ¦ ¦ ¦
¦спецыяльных, ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.5. стварэнне: ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦лагераў актыву на вясеннiх i ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦зiмовых канiкулах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦лагераў турыстаў, эколагаў, ¦ ¦ ¦
¦спартсменаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦клубаў па iнтарэсах з улiкам ¦ ¦ ¦
¦здольнасцей i зацiкаўленасцi дзяцей ¦ ¦ ¦
¦i падлеткаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦сiстэмы "малых канiкулаў": "зорныя ¦ ¦ ¦
¦паходы" старшакласнiкаў па месцах ¦ ¦ ¦
¦баявой славы i памятных месцах, ¦ ¦ ¦
¦зiмовыя вандраваннi ў час ¦ ¦ ¦
¦навагоднiх i калядных свят ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.6. распрацоўка праграм ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦"Экалагiчная сцежка", "Экалогiя, ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦здароўе, культура", "Лясная школа", ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыя конкурсаў i ўзнагарод ¦ ¦ ¦
¦"За самы звонкi смех", "За самы ¦ ¦ ¦
¦здаровы апетыт", "За самыя цiкавыя ¦ ¦ ¦
¦iдэi", "За самы цiкавы лясны ¦ ¦ ¦
¦рэпартаж" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.7. арганiзацыя студэнцкiх ¦На працягу ¦Грамадскае аб'яднанне ¦
¦будаўнiчых атрадаў ¦ўсяго перыяду¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦ ¦ ¦саюз моладзi"*, установы ¦
¦ ¦ ¦адукацыi, вышэйшыя, ¦
¦ ¦ ¦сярэднiя спецыяльныя, ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦ ¦ ¦навучальныя ўстановы, ¦
¦ ¦ ¦гаррайвыканкамы ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.8. пашырэнне сацыяльнай ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦накiраванасцi аздараўленчых ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦кампанiй: летнi адпачынак ¦ ¦ ¦
¦дзяцей-сiрот, дзяцей-iнвалiдаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.9. стварэнне ў педагагiчных ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦навучальных установах педагагiчных ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установы ¦
¦атрадаў для работы ў лагерах, ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦сiстэмы iх метадычнай падрыхтоўкi ¦ ¦дзяржаўны унiверсiтэт ¦
¦ ¦ ¦iмя Янкi Купалы"*, ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦педкаледж", "Лiдскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны педкаледж", ¦
¦ ¦ ¦"Ваўкавыскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦педкаледж", "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8.10. арганiзацыя работы па ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦патрыятычным i грамадзянскiм ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ¦
¦выхаваннi дзяцей i падлеткаў ва ¦ ¦ ¦
¦ўмовах лагераў; актывiзацыя ¦ ¦ ¦
¦дзейнасцi па развiццi ў моладзi ¦ ¦ ¦
¦гатоўнасцi да стваральнага працэсу ¦ ¦ ¦
¦ў iмя Айчыны, па фармiраваннi ¦ ¦ ¦
¦пачуцця павагi да сваёй гiсторыi, ¦ ¦ ¦
¦правядзенне раённых, гарадскiх ¦ ¦ ¦
¦акцый "Лета без правапарушэнняў" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦9. Развiццё пазашкольнага выхавання ¦ ¦ ¦
¦i навучання: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.1. узмацненне крэатыўнага аспекту ¦На працягу ¦Установы пазашкольнага ¦
¦зместу пазашкольнага выхавання i ¦ўсяго перыяду¦выхавання i навучання ¦
¦навучання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.2. арганiзацыя праектавання ¦На працягу ¦Установы пазашкольнага ¦
¦адукацыйных праграм пазашкольнага ¦ўсяго перыяду¦выхавання i навучання ¦
¦выхавання i навучання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.3. узаемадзеянне памiж вышэйшымi ¦На працягу ¦Вышэйшыя, сярэднiя ¦
¦навучальнымi, сярэднiмi ¦ўсяго перыяду¦спецыяльныя навучальныя ¦
¦спецыяльнымi ўстановамi, ¦ ¦ўстановы ¦
¦супрацоўнiцтва i эфектыўнага абмену ¦ ¦ ¦
¦вопытам у арганiзацыi сiстэмы ¦ ¦ ¦
¦пазааўдыторнага выхавання ¦ ¦ ¦
¦студэнцкай моладзi, кансалiдацыя ¦ ¦ ¦
¦сiл мiжведа-маснага супрацоўнiцтва ¦ ¦ ¦
¦ў вырашэннi праблем развiцця асобы ¦ ¦ ¦
¦студэнта, актыўнага ўздзеяння на ¦ ¦ ¦
¦карэкцыю працэсаў яго сацыяльнай ¦ ¦ ¦
¦дэзадаптацыi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.4. распрацоўка методыкi аналiзу ¦2004 год ¦Установа адукацыi ¦
¦эфектыўнасцi дзейнасцi ўстаноў ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦пазашкольнага выхавання i навучання ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦ ¦ ¦адукацыi", абласныя ¦
¦ ¦ ¦ўстановы пазашкольнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i навучання ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.5. удасканаленне сiстэмы ¦На працягу ¦Установа адукацыi ¦
¦перападрыхтоўкi, павышэння ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны ¦
¦квалiфiкацыi спецыялiстаў сферы ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦пазашкольнага выхавання i навучання ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦ ¦ ¦адукацыi", абласныя ¦
¦ ¦ ¦ўстановы пазашкольнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i навучання ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.6. далейшае развiццё новых формаў ¦На працягу ¦Установа адукацыi ¦
¦арганiзацыi сiстэмы пазашкольнага ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны ¦
¦выхавання i навучання: для дзяцей з ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦абмежаванымi магчымасцямi здароўя i ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦групы рызыкi для дзяцей дашкольнага ¦ ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦узросту ¦ ¦адукацыi", абласныя ¦
¦ ¦ ¦ўстановы пазашкольнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i навучання ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.7. далейшае развiццё сiстэмы ¦На працягу ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦абласных i раённых масавых ¦ўсяго перыяду¦установы пазашкольнага ¦
¦мерапрыемстваў з дзецьмi i ¦ ¦выхавання i навучання ¦
¦навучэнскай моладдзю па ўсiх вiдах ¦ ¦ ¦
¦пазашкольнай дзейнасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.8. арганiзацыя: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласных конкурсаў на лепшую ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ўстанову пазашкольнага выхавання i ¦ўсяго ¦аблвыканкама ¦
¦навучання ¦перыяду ¦ ¦
¦ ¦штогод ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласной нарады работнiкаў клубных ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦устаноў вышэйшых i сярэднiх ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦"Практыка дзейнасцi па арганiзацыi ¦ ¦ ¦
¦вольнага часу i мастацкай творчасцi ¦ ¦ ¦
¦студэнтаў" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦круглага стала з прадстаўнiкамi ¦ 2006 год ¦Упраўленнi адукацыi, ¦
¦сродкаў масавай iнфармацыi па ¦ ¦iдэалагiчнай работы ¦
¦праблемах выхавання ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога конкурсу мадэляў i ¦ 2006 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦праектаў арганiзацыi пазааўдыторнай ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦выхаваўчай дзейнасцi ў вышэйшых ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦навучальных установах ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi", "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.9. распрацоўка рэкамендацый у ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦дапамогу арганiзатарам ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установы ¦
¦канiкулярнага часу i аздараўлення ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦дзяцей ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.10. падрыхтоўка i выданне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦даведачнага метадычнага дапаможнiка ¦ 2005 год ¦Установа адукацыi ¦
¦па дзiцячых i маладзёжных ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦арганiзацыях ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦зборнiка аўтарскiх праграм ¦ 2006 год ¦Установа адукацыi ¦
¦патрыятычнай накiраванасцi ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦ ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦зборнiка "Дыялогi аб выхаваннi" ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦(вопыт работы вышэйшых i сярэднiх ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў) ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны ¦
¦ ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.11. правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласных фестываляў "Вясеннi ¦ 2004, 2006, ¦Установа адукацыi ¦
¦капеж", "Маладыя таленты ¦ 2008 гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦Гродзеншчыны" ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога злёту пошукавых атрадаў ¦ 2004 год ¦Установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны цэнтр турызму i ¦
¦ ¦ ¦краязнаўства ¦
¦ ¦ ¦навучэнскай моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога фестывалю "Пазашкольнiк ¦ 2005, 2007 ¦Установа адукацыi ¦
¦года" ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦турыстычных злётаў школьнiкаў, ¦ 2004-2008 ¦Установа адукацыi ¦
¦навучэнцаў прафесiянальна-тэхнiчных ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦навучальных устаноў, студэнтаў ¦ ¦абласны цэнтр турызму i ¦
¦сярэднiх спецыяльных i вышэйшых ¦ ¦краязнаўства ¦
¦навучальных устаноў ¦ ¦навучэнскай моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦спартыўных спаборнiцтваў па ¦ 2005-2008 ¦Установа адукацыi ¦
¦асноўных вiдах турызму, абласных ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦вiктарын па турызме i краязнаўстве ¦ ¦абласны цэнтр турызму i ¦
¦ ¦ ¦краязнаўства ¦
¦ ¦ ¦навучэнскай моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога конкурсу "Галасы гiсторыi"¦1 раз у 2 ¦Упраўленнi адукацыi, ¦
¦ ¦гады ¦культуры аблвыканкама, ¦
¦ ¦ ¦Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦гiсторыка-археалагiчны ¦
¦ ¦ ¦музей, установа ¦
¦ ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦турызму i краязнаўства ¦
¦ ¦ ¦навучэнскай моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласной навукова-практычнай ¦ 2004-2005 ¦Установа адукацыi ¦
¦канферэнцыi юных вопытнiкаў i ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦даследчыкаў прыроды ¦ ¦абласны ¦
¦ ¦ ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i юнацтва" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога свята "Зялёны вiтамiн" ¦1 раз у 2 ¦Установа адукацыi ¦
¦ ¦гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны ¦
¦ ¦ ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i юнацтва" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога злёту юных леснiкоў ¦1 раз у 2 ¦Установа адукацыi ¦
¦ ¦гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны ¦
¦ ¦ ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i юнацтва" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога злёту эколагаў ¦ 2003, 2005, ¦Установа адукацыi ¦
¦ ¦ 2007 гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны ¦
¦ ¦ ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i юнацтва" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога эколага-бiялагiчнага ¦ 2004, 2006, ¦Установа адукацыi ¦
¦свята "Саракi" ¦ 2008 гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны ¦
¦ ¦ ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i юнацтва" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога агляду-конкурсу ¦ 2005, 2007 ¦Установа адукацыi ¦
¦вучэбна-вопытных участкаў, ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦азелянення тэрыторыi i iнтэр'ера ¦ ¦абласны ¦
¦школ ¦ ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i юнацтва" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦агляду-конкурсу на лепшую ¦ 2005, 2007 ¦Установа адукацыi ¦
¦пастаноўку работы цэнтраў тэхнiчнай ¦ гады ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦творчасцi вучняў ¦ ¦дзяржаўны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦тэхнiчнай творчасцi ¦
¦ ¦ ¦навучэнцаў" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога конкурсу на лепшы ¦ 2004, 2006, ¦Установа адукацыi ¦
¦метадычны, вучэбна-наглядны ¦ 2008 гады ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦дапаможнiк, абагульненне вопыту ¦ ¦дзяржаўны цэнтр ¦
¦работы па тэхнiчнай творчасцi ¦ ¦тэхнiчнай творчасцi ¦
¦ ¦ ¦навучэнцаў" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласных спаборнiцтваў па тэхнiчных ¦ ¦Установа адукацыi ¦
¦вiдах спорту па: ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦радыёэлектронiцы ¦ Штогод ¦дзяржаўны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦тэхнiчнай творчасцi ¦
¦праграмiраваннi ¦ Штогод ¦навучэнцаў" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦мультымедыйных тэхналогiях ¦ 2004, 2006, ¦ ¦
¦ ¦ 2008 гады ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦тэхнiчным канструяваннi ¦ 2004, 2006, ¦ ¦
¦ ¦ 2008 гады ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стэндавых мадэлях ¦ 2005, 2007 ¦ ¦
¦ ¦ гады ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦пачатковай тэхнiчнай творчасцi ¦ Штогод ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦навукова-практычных канферэнцый ¦ 2006, 2008 ¦Установа адукацыi ¦
¦"Стратэгiя i тактыка развiцця ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦лiдэрства", "Выхаваўчая прастора ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦пазашкольных устаноў: вопыт, ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦праблемы, перспектыва" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦краязнаўчай гульнi "Я этим городом ¦ 2004 год ¦Установа адукацыi ¦
¦храним" ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦дэбат-турнiраў, чэмпiянатаў па ¦На працягу ¦Установа адукацыi ¦
¦iнтэлектуальных гульнях ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога фестывалю творчасцi ¦ 2005, 2007 ¦Установа адукацыi ¦
¦дзяцей-iнвалiдаў "Свет маiх ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦захапленняў" ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласной акцыi "Пiянеры - ветэранам"¦ 2004, 2005 ¦Установа адукацыi ¦
¦ ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога фестывалю альтэрнатыўных ¦ 2006 год ¦Установа адукацыi ¦
¦маладзёжных культур ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦9.12. распрацоўка: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦рэгiянальнай праграмы па ¦ 2004 год ¦Установа адукацыi ¦
¦краязнаўстве ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны цэнтр турызму i ¦
¦ ¦ ¦краязнаўства ¦
¦ ¦ ¦навучэнскай моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦праграмы спецыялiзацыi на ¦ 2005 год ¦Установы адукацыi ¦
¦факультэтах Гродзенскага ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦дзяржаўнага унiверсiтэта iмя Янкi ¦ ¦абласны цэнтр турызму i ¦
¦Купалы па спартыўным турызме i ¦ ¦краязнаўства ¦
¦краязнаўстве ¦ ¦навучэнскай моладзi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦унiверсiтэт iмя Янкi ¦
¦ ¦ ¦Купалы"* ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦праграмы па павышэннi квалiфiкацыi ¦ 2004-2005 ¦Установа адукацыi ¦
¦супрацоўнiкаў цэнтраў i баз турызму ¦ гады ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦i краязнаўства ¦ ¦абласны цэнтр турызму i ¦
¦ ¦ ¦краязнаўства ¦
¦ ¦ ¦навучэнскай моладзi" ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦10. Работа з кiруючымi i ¦ ¦ ¦
¦педагагiчнымi кадрамi. Павышэнне iх ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальнага ўзроўню ў сферы ¦ ¦ ¦
¦выхавання: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.1. правядзенне калегiй па ¦ ¦ ¦
¦пытаннях выхавання: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Аб рабоце ўпраўленняў, аддзелаў ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦адукацыi, адукацыйных устаноў па ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦абнаўленнi iдэалагiчнай i ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыi iдэйна-выхаваўчай ¦ ¦ ¦
¦работы" (Бераставiцкi, Воранаўскi ¦ ¦ ¦
¦раёны, горад Лiда, ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчныя вучылiшчы ¦ ¦ ¦
¦№ 235, 194, 190, Навагрудскi ¦ ¦ ¦
¦гандлёва-эканамiчны каледж, ¦ ¦ ¦
¦Навагрудская агульнаадукацыйная ¦ ¦ ¦
¦школа-iнтэрнат) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Аб дзейнасцi органаў i ўстаноў ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦адукацыi Лiдскага, Смаргонскага, ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦Воранаўскага райвыканкамаў, ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнага вучылiшча ¦ ¦ ¦
¦№ 119, Гродзенскага ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальнага электратэхнiчнага ¦ ¦ ¦
¦каледжа iмя Iвана Шчаснага па ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыi прафiлактычнай работы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Аб дзейнасцi аддзелаў адукацыi ¦ 2006 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦адмiнiстрацыi Ленiнскага раёна ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦горада Гродна, Дзятлаўскага ¦ ¦ ¦
¦райвыканкама, педагагiчных ¦ ¦ ¦
¦калектываў устаноў адукацыi ¦ ¦ ¦
¦"Мiрскае дзяржаўнае мастацкае ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча ¦ ¦ ¦
¦№ 234", "Шчучынскае дзяржаўнае ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча ¦ ¦ ¦
¦№ 198 сельскагаспадарчай ¦ ¦ ¦
¦вытворчасцi", "Гродзенскi дзяржаўны ¦ ¦ ¦
¦гандлёвы каледж", "Правамастоўская ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўная спецшкола-iнтэрнат для ¦ ¦ ¦
¦дзяцей з затрымкай псiхiчнага ¦ ¦ ¦
¦развiцця" па развiццi выхаваўчай ¦ ¦ ¦
¦сiстэмы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Роля i месца дзiцячых i ¦ 2007 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦маладзёжных грамадскiх аб'яднанняў ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦у патрыятычным выхаваннi дзяцей i ¦ ¦ ¦
¦моладзi, фармiраваннi ў iх актыўнай ¦ ¦ ¦
¦грамадзянскай пазiцыi i лiдэрскiх ¦ ¦ ¦
¦якасцей" (Зэльвенскi раён, Iўеўскi ¦ ¦ ¦
¦раён, установы адукацыi "Iўеўскае ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўнае прафесiянальна-тэхнiчнае ¦ ¦ ¦
¦вучылiшча № 197 сельскагаспадарчай ¦ ¦ ¦
¦вытворчасцi", "Лiдскае дзяржаўнае ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча ¦ ¦ ¦
¦№ 196 сельскагаспадарчай ¦ ¦ ¦
¦вытворчасцi", "Гродзенскi дзяржаўны ¦ ¦ ¦
¦тэхналагiчны каледж", "Гродзенскi ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўны унiверсiтэт iмя Янкi ¦ ¦ ¦
¦Купалы", "Iўеўская дапаможная ¦ ¦ ¦
¦школа-iнтэрнат") ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Аб рабоце органаў i ўстаноў ¦ 2008 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦адукацыi па павышэннi выхаваўчай ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦каштоўнасцi ўрокаў" (Карэлiцкi, ¦ ¦ ¦
¦Лiдскi раёны, установы адукацыi ¦ ¦ ¦
¦"Лiдскае прафесiянальна-тэхнiчнае ¦ ¦ ¦
¦вучылiшча № 136 прыборабудавання", ¦ ¦ ¦
¦"Лiдскi iндустрыяльны каледж", ¦ ¦ ¦
¦"Парэцкая дзяржаўная ¦ ¦ ¦
¦спецшкола-iнтэрнат для дзяцей-сiрот ¦ ¦ ¦
¦i дзяцей, якiя засталiся без апекi ¦ ¦ ¦
¦бацькоў" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Гатоўнасць i адаптацыя маладых ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦спецыялiстаў-выпускнiкоў устаноў ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦адукацыi "Гродзенскi дзяржаўны ¦ ¦ ¦
¦унiверсiтэт iмя Янкi Купалы", ¦ ¦ ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны педкаледж", ¦ ¦ ¦
¦"Лiдскi дзяржаўны педкаледж", ¦ ¦ ¦
¦"Ваўкавыскi дзяржаўны педкаледж" да ¦ ¦ ¦
¦працы ў якасцi ¦ ¦ ¦
¦настаўнiкаў-выхавацеляў" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.2. правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога бацькоўскага сходу ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Выхаванне падрастаючага пакалення: ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦iдэалы, каштоўнасцi, арыентацыi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласных педагагiчных чытанняў ¦ 2006 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Выхаванне моладзi як адзiн з ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦прыярытэтных накiрункаў дзейнасцi ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦адукацыйных устаноў" ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi", абласныя ¦
¦ ¦ ¦ўстановы пазашкольнага ¦
¦ ¦ ¦выхавання i навучання ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦навукова-практычнай канферэнцыi ¦ 2008 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Сусветны вопыт арганiзацыi i ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦рэалiзацыi выхавання дзяцей i ¦ ¦ ¦
¦моладзi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.3. прадаўжэнне работы абласной ¦ 2004-2008 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦школы педагагiчнага поспеху для ¦ гады ¦аблвыканкама, установы ¦
¦наступных катэгорый спецыялiстаў ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦адукацыi: ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦iнспектары (метадысты) упраўленняў, ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦аддзелаў адукацыi ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦намеснiкi рэктараў вышэйшых ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦навучальных устаноў, дырэктараў па ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦выхаваўчай рабоце сярэднiх ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦спецыяльных i ¦ ¦адукацыi", абласныя ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦ўстановы пазашкольнага ¦
¦навучальных устаноў" ¦ ¦выхавання i навучання ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогi-псiхолагi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогi сацыяльныя ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦выхавальнiкi iнтэрнатаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦бiблiятэкары ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогi-арганiзатары, метадысты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.4. арганiзацыя творчых ¦ ¦ ¦
¦справаздач упраўленняў, аддзелаў ¦ ¦ ¦
¦адукацыi, навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦"Выхаваўчая сiстэма рэгiёна i ¦ ¦ ¦
¦навучальнай установы": ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦установы адукацыi "Гродзенскi ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦дзяржаўны абласны Палац творчасцi ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦дзяцей i моладзi", "Жыровiцкi ¦ ¦ ¦
¦аграрна-тэхнiчны каледж", ¦ ¦ ¦
¦"Слонiмскi дзяржаўны ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчны каледж ¦ ¦ ¦
¦сельскагаспадарчай вытворчасцi", ¦ ¦ ¦
¦"Ашмянская дзяржаўная ¦ ¦ ¦
¦агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦аддзел адукацыi адмiнiстрацыi ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦Кастрычнiцкага раёна г.Гродна, ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦установы адукацыi "Гродзенскi ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўны прафесiянальна-тэхнiчны ¦ ¦ ¦
¦каледж камунальнай гаспадаркi", ¦ ¦ ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны медыцынскi ¦ ¦ ¦
¦каледж", "Дзятлаўская дзяржаўная ¦ ¦ ¦
¦школа-iнтэрнат для дзяцей-сiрот i ¦ ¦ ¦
¦дзяцей, якiя засталiся без апекi ¦ ¦ ¦
¦бацькоў", абласны цэнтр тэхнiчнай ¦ ¦ ¦
¦творчасцi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦аддзел адукацыi Гродзенскага ¦ 2006 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦райвыканкама, установы адукацыi ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны каледж ¦ ¦ ¦
¦прыборабудавання", "Ашмянскi ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўны аграрна-эканамiчны ¦ ¦ ¦
¦каледж", "Гродзенская ¦ ¦ ¦
¦школа-iнтэрнат для сляпых i дзяцей ¦ ¦ ¦
¦са слабым зрокам", "Гродзенскi ¦ ¦ ¦
¦абласны эколага-бiялагiчны цэнтр" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦аддзел адукацыi Лiдскага ¦ 2007 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦райвыканкама, установы адукацыi ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦"Гродзенскае дзяржаўнае ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча ¦ ¦ ¦
¦№ 64 будаўнiкоў", "Гродзенскi ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўны полiтэхнiчны каледж", ¦ ¦ ¦
¦"Панямунскi дзяржаўны дзiцячы дом ¦ ¦ ¦
¦змешанага тыпу", "Гродзенскi ¦ ¦ ¦
¦абласны дзяржаўны цэнтр турызму i ¦ ¦ ¦
¦краязнаўства навучэнскай моладзi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦аддзел адукацыi Астравецкага ¦ 2008 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦райвыканкама, установы адукацыi ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦"Карэлiцкае ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча ¦ ¦ ¦
¦№ 125 будаўнiкоў", "Лiдскi ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўны педкаледж", "Лiдскi ¦ ¦ ¦
¦дзiцячы дом змешанага тыпу", ¦ ¦ ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны Дом тэхнiчнай ¦ ¦ ¦
¦творчасцi навучэнскай моладзi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.5. правядзенне семiнара ¦ ¦ ¦
¦начальнiкаў упраўленняў, загадчыкаў ¦ ¦ ¦
¦аддзелаў адукацыi райгарвыканкамаў, ¦ ¦ ¦
¦дырэктараў сярэднiх спецыяльных, ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў, прарэктараў, ¦ ¦ ¦
¦начальнiкаў аддзелаў выхаваўчай ¦ ¦ ¦
¦работы вышэйшых навучальных устаноў ¦ ¦ ¦
¦па пытаннях: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Актуальныя пытаннi выхавання ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦дзяцей i навучэнскай моладзi ў ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦сучасных умовах" ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Развiццё творчага патэнцыялу асобы ¦ 2007 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦будучага спецыялiста ва ўмовах ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦вышэйшых i сярэднiх спецыяльных ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦навучальных устаноў" ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.6. абмеркаванне на семiнарах ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦iнспектараў, метадыстаў аддзелаў ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны ¦
¦адукацыi, якiя курыруюць вучэбныя ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦прадметы, кiраўнiкоў метадычных ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦аб'яднанняў ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦настаўнiкаў-прадметнiкаў праблем: ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦"Выхаваўчыя магчымасцi ўрока" ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦"Роля i месца настаўнiка ў ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦рэалiзацыi зместу выхаваўчага ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦навучання на ўроку" ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Работа настаўнiка па абнаўленнi ¦ ¦ ¦
¦зместу выхаваўчага працэсу ва ¦ ¦ ¦
¦ўрочны i пазаўрочны час" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Узмацненне iдэалагiчнай i ¦ ¦ ¦
¦iдэйна-выхаваўчай работы ў ¦ ¦ ¦
¦навучальна-выхаваўчым працэсе" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Выхаваўчая роля 10-бальнай сiстэмы ¦ ¦ ¦
¦ацэньвання вынiкаў вучэбнай ¦ ¦ ¦
¦дзейнасцi вучня" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Новыя падыходы да зместу ¦ ¦ ¦
¦выхаваўчай работы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Асаблiвасцi арганiзацыi выхаваўчай ¦ ¦ ¦
¦работы ва ўмовах новай адукацыйнай ¦ ¦ ¦
¦сiтуацыi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.7. працяг работы пастаянна ¦ 2004-2008 ¦Вышэйшыя, сярэднiя ¦
¦дзеючых метадычных семiнараў на ¦ гады ¦спецыяльныя i ¦
¦базе навучальных устаноў для ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦выкладчыкаў, куратараў акадэмiчных ¦ ¦навучальныя ўстановы ¦
¦i вучэбных груп па асваеннi ¦ ¦ ¦
¦iнавацыйных тэхналогiй i ¦ ¦ ¦
¦дасягненняў у сферы выхавання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.8. правядзенне семiнараў, ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦пасяджэнняў метадычных аб'яднанняў ¦ гады ¦установы адукацыi ¦
¦загадчыкаў дзiцячымi дашкольнымi ¦ ¦ ¦
¦ўстановамi па праблемах: ¦ ¦ ¦
¦"Шляхi павышэння якасцi ¦ ¦ ¦
¦адукацыйна-выхаваўчага працэсу ва ¦ ¦ ¦
¦ўмовах аднаўлення зместу дашкольнай ¦ ¦ ¦
¦адукацыi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Гендэрнае выхаванне дзяцей ¦ ¦ ¦
¦дашкольнага ўзросту" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.9. працяг работы абласной школы ¦ ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦педагагiчнага поспеху для ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦iнспектараў (метадыстаў), якiя ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦курыруюць выхаваўчую работу, ¦ ¦дзяржаўны ¦
¦намеснiкаў дырэктараў па выхаваўчай ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦рабоце прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦навучальных устаноў, выхавацеляў ¦ ¦адукацыi" ¦
¦iнтэрнатаў, педагогаў-псiхолагаў i ¦ ¦ ¦
¦педагогаў сацыяльных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.10. правядзенне семiнараў ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦метадыстаў упраўленняў (аддзелаў) ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установы ¦
¦адукацыi, якiя курыруюць дзейнасць ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦педагогаў-псiхолагаў, кiраўнiкоў ¦ ¦дзяржаўны ¦
¦метадычных аб'яднанняў ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦педагогаў-псiхолагаў па пытаннях: ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦"Псiхалагiчнае забеспячэнне ¦ ¦ адукацыi", "Гродзенскi ¦
¦выхаваўчага працэсу ва ўстановах ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦адукацыi" абласнога семiнара ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦намеснiкаў дырэктараў па выхаваўчай ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦рабоце спецыяльных школ: ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi" ¦
¦"Выхаваўчая работа школы-iнтэрната ¦ ¦ ¦
¦ва ўмовах 5-дзённага вучэбнага ¦ ¦ ¦
¦тыдня" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Актуальныя формы i змест ¦ ¦ ¦
¦iдэалагiчнага выхавання асобы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Методыка выхаваўчай работы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Тэхналогiя арганiзацыi вольнага ¦ ¦ ¦
¦часу дзяцей i падлеткаў" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.11. уключэнне ў вучэбныя планы ¦ 2004-2008 ¦Установы адукацыi ¦
¦курсаў павышэння квалiфiкацыi ¦ гады ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦карэктываў з улiкам новых ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦нарматыўных прававых актаў, ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦iнструктыўна-метадычных ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦рэкамендацый па пытаннях выхавання ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.12. абагульненне i ¦ 2004-2008 ¦Установы адукацыi ¦
¦распаўсюджанне вопыту работы па ¦ гады ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦пытаннях выхавання ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.13. арганiзацыя i правядзенне ва ¦1 раз у год ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦ўстановах адукацыi, у раёнах ¦ ¦установы адукацыi ¦
¦манiторынгу якасцi выхавання. ¦ ¦ ¦
¦Разгляд вынiкаў манiторынгу на ¦ ¦ ¦
¦пасяджэннях калегii (савета) ¦ ¦ ¦
¦упраўленняў (аддзелаў) адукацыi ¦ ¦ ¦
¦райгарвыканкамаў, педагагiчных ¦ ¦ ¦
¦саветаў, вучоных саветаў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.14. падрыхтоўка i выданне ¦ 2004-2008 ¦Установы адукацыi ¦
¦метадычных i iнфармацыйных ¦ гады ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦матэрыялаў па актуальных праблемах ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦выхавання ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.15. стварэнне банка ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦дыягнастычных методык па вывучэннi ¦ гады ¦установы адукацыi ¦
¦каштоўнасных арыентацый, iнтарэсаў ¦ ¦ ¦
¦навучэнскай моладзi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.16. абмеркаванне ў педагагiчных ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦калектывах вышэйшых, сярэднiх ¦ гады ¦установы адукацыi ¦
¦спецыяльных, ¦ ¦ ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных ¦ ¦ ¦
¦навучальных устаноў наступных ¦ ¦ ¦
¦праблем: ¦ ¦ ¦
¦"Маладзёжныя i дзiцячыя ¦ ¦ ¦
¦арганiзацыi, iх месца ў выхаваннi ў ¦ ¦ ¦
¦навучэнскай моладзi патрыятызму i ¦ ¦ ¦
¦грамадзянскасцi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Развiццё нацыянальнай ¦ ¦ ¦
¦самасвядомасцi i грамадзянскай ¦ ¦ ¦
¦пазiцыi моладзi ва ўмовах ¦ ¦ ¦
¦навучальнага працэсу i пазакласнай, ¦ ¦ ¦
¦пазаўрочнай дзейнасцi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Фармiраванне здаровага ладу жыцця ¦ ¦ ¦
¦як прыярытэтнай каштоўнасцi ¦ ¦ ¦
¦дзяржаўнай сацыяльна-эканамiчнай ¦ ¦ ¦
¦палiтыкi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Iдэалагiчнае i маральнае выхаванне ¦ ¦ ¦
¦дзяцей i навучэнскай моладзi ў ¦ ¦ ¦
¦сучасных умовах: праблемы, вопыт, ¦ ¦ ¦
¦перспектывы" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Работа органаў школьнага, ¦ ¦ ¦
¦студэнцкага самакiравання па ¦ ¦ ¦
¦фармiраваннi ў дзяцей i моладзi ¦ ¦ ¦
¦актыўнай жыццёвай пазiцыi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10.17. Вывучэнне пытання аб ¦ 2004-2005 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦адкрыццi ў адным з педагагiчных ¦ гады ¦аблвыканкама ¦
¦каледжаў дадатковай спецыялiзацыi ¦ ¦ ¦
¦"арганiзатар выхаваўчай работы" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦11. Рэалiзацыя праграмы праз: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦11.1. абласны праект ¦На працягу ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Дзецi-стваральнiкi, ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установа ¦
¦дзецi-фiлосафы, дзецi-мiратворцы" ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi", абласны камiтэт¦
¦ ¦ ¦грамадскага аб'яднання ¦
¦ ¦ ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦ ¦ ¦саюз моладзi"*, абласны ¦
¦ ¦ ¦савет грамадскага ¦
¦ ¦ ¦аб'яднання "Беларуская ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканская ¦
¦ ¦ ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне i арганiзацыю дзейнасцi ¦ 2004 год ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦маладзёжных прэс-цэнтраў ¦ ¦установы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦11.2. правядзенне: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фестывалю дзiцячых i маладзёжных ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦грамадскiх аб'яднанняў ¦ ¦аблвыканкама, абласны ¦
¦ ¦ ¦савет грамадскага ¦
¦ ¦ ¦аб'яднання "Беларуская ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканская ¦
¦ ¦ ¦пiянерская арганiзацыя"*,¦
¦ ¦ ¦аддзел па справах моладзi¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсу-эсэ "Законы жыцця" ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсу "Пiянер года" ¦ 2006 год ¦Установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦адкрытага мiкрафона ў сродках ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦масавай iнфармацыi "Галасы маладых" ¦ гады ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсу на летнi мiнi-праект ¦ 2005 год ¦Упраўленнi адукацыi, ¦
¦"Працоўнае, патрыятычнае, ¦ ¦iдэалагiчнай работы ¦
¦iдэйна-маральнае выхаванне моладзi" ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦злёту таленавiтых, захопленых, ¦ 2006 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦дапытлiвых "Вяршыню адолее ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦настойлiвы" ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦ ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦фестывалю дзiцячай маладзёжнай прэсы¦ 2007 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦ ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога пiянерскага злёту ¦ 2005, 2007 ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ ¦ гады ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦ ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога маладзёжнага форуму ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦"Лiдэр - новае пакаленне" ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, установа ¦
¦ ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦ ¦ ¦дзяржаўны абласны Палац ¦
¦ ¦ ¦творчасцi дзяцей i ¦
¦ ¦ ¦моладзi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦абласнога конкурсу дзiцячага ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦малюнка "Сям'я. Дзiцячы погляд" ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦студэнцкiх навукова-практычных ¦ ¦ ¦
¦канферэнцый: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Творчы патэнцыял будучага ¦ 2004 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦настаўнiка: рэальнасць i ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦перспектыва" ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Патрыятызм у сусветнай практыцы" ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Глабальныя праблемы чалавецтва i ¦ 2006 год ¦Упраўленне адукацыi, ¦
¦духоўны арыенцiр моладзi" ¦ ¦аддзел па справах ¦
¦ ¦ ¦моладзi аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Чалавек: Асоба. Грамадзянiн. ¦ 2007 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦Погляд сучаснай моладзi" ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Беларуская сям'я: даследаваннi, ¦ 2008 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦рэальнасць i будучае" ¦ ¦аблвыканкама, аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦стварэнне ў навучальных установах ¦ 2004-2008 ¦Гаррайвыканкамы, ¦
¦"Школы выхавання дзяўчынак" ¦ гады ¦установы адукацыi, ¦
¦ ¦ ¦установа адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦абласны Палац творчасцi ¦
¦ ¦ ¦дзяцей i моладзi" ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦12. Развiццё нарматыўнай базы: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.1. стварэнне ў кожным раёне пры ¦ I квартал ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦гаррайвыканкамах каардынацыйных ¦ 2005 года ¦аблвыканкама, ¦
¦саветаў па выхаваннi дзяцей i ¦ ¦райгарвыканкамы ¦
¦навучэнскай моладзi ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.2. распрацоўка механiзма ¦ ¦Гаррайвыканкамы ¦
¦падтрымкi дзейнасцi дзiцячых i ¦ ¦ ¦
¦маладзёжных грамадскiх аб'яднанняў ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.3. распрацоўка рэкамендацый: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦аб арганiзацыйным i метадычным ¦ I квартал ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦забеспячэннi ўзаемадзеяння ¦ 2004 года ¦аблвыканкама, установы ¦
¦адукацыйных устаноў з дзiцячымi i ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦маладзёжнымi грамадскiмi ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦аб'яднаннямi ¦ ¦павышэння квалiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦ адукацыi", грамадскае ¦
¦ ¦ ¦аб'яднанне "Беларускi ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканскi саюз ¦
¦ ¦ ¦моладзi"*, абласны ¦
¦ ¦ ¦савет грамадскага ¦
¦ ¦ ¦аб'яднання "Беларуская ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканская ¦
¦ ¦ ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦аб арганiзацыi ў навучальных ¦ IV квартал ¦Установы адукацыi ¦
¦установах iдэалагiчнай работы ¦ 2004 года ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦ ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.4. правядзенне экспертызы ¦ I квартал ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦раённых, гарадскiх праграм ¦ 2005 года ¦аблвыканкама, ¦
¦выхавання; праграм выхавання ў ¦ ¦гаррайвыканкамы, ¦
¦навучальных установах ¦ ¦установы адукацыi ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦ ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.5. падрыхтоўка зборнiкаў ¦На працягу ¦Установы адукацыi ¦
¦нарматыўна-прававых i прававых ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны ¦
¦актаў па пытаннях выхавання дзяцей ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦i навучэнскай моладзi ў навучальных ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦установах ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.6. выданне зборнiкаў: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Выхаваўчая сiстэма..." (асобнай ¦1 раз у год ¦Установы адукацыi ¦
¦навучальнай установы, асобнага ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦спецыялiста адукацыi, рэгiёна) ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Сiстэма работы навучальных устаноў ¦ 2005 год ¦ ¦
¦па прафiлактыцы процiпраўных ¦ ¦ ¦
¦дзеянняў дзяцей i моладзi" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вучнёўскае i студэнцкае ¦ 2006 год ¦Установы адукацыi ¦
¦самакiраванне: тэорыя, вопыт, ¦ ¦"Гродзенскi абласны ¦
¦праблемы" ¦ ¦iнстытут павышэння ¦
¦ ¦ ¦квалiфiкацыi кiруючых ¦
¦ ¦ ¦работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi" ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.7. распрацоўка рэкамендацый для ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦арганiзатараў работы з дзецьмi i ¦ ¦аблвыканкама, ¦
¦падлеткамi па месцы жыхарства ў ¦ ¦грамадскае аб'яднанне ¦
¦сучасных умовах ¦ ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦ ¦ ¦саюз моладзi"*, абласны ¦
¦ ¦ ¦савет грамадскага ¦
¦ ¦ ¦аб'яднання "Беларуская ¦
¦ ¦ ¦рэспублiканская ¦
¦ ¦ ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦12.8. правядзенне конкурсу праектаў ¦ 2005 год ¦Упраўленне адукацыi ¦
¦выхаваўчых сiстэм адукацыйных ¦ ¦аблвыканкама, установы ¦
¦устаноў, выданне зборнiка ¦ ¦адукацыi "Гродзенскi ¦
¦праектаў - лаўрэатаў конкурсу ¦ ¦абласны iнстытут ¦
¦ ¦ ¦павышэння квалiфiкацыi ¦
¦ ¦ ¦кiруючых работнiкаў i ¦
¦ ¦ ¦спецыялiстаў адукацыi", ¦
¦ ¦ ¦"Гродзенскi дзяржаўны ¦
¦ ¦ ¦вучэбна-метадычны цэнтр ¦
¦ ¦ ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦ ¦ ¦адукацыi", аддзел па ¦
¦ ¦ ¦справах моладзi ¦
¦ ¦ ¦аблвыканкама ¦
L------------------------------------+-------------+--------------------------

______________________________
 *З iх згоды.