РАШЭННЕ ГРОДЗЕНСКАГА АБЛАСНОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ
                       8 верасня 2004 г. № 81

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРАГРАМЫ ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ I НАВУЧЭНСКАЙ
МОЛАДЗI Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦI НА 2004-2008 ГАДЫ

     Гродзенскi абласны Савет дэпутатаў РАШЫЎ:
     1. Зацвердзiць    прыкладаемую  Праграму  выхавання  дзяцей   i
навучэнскай моладзi ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады.
     2. Раённым    i   Гродзенскаму  гарадскому  Саветам   дэпутатаў
Гродзенскай  вобласцi  зацвердзiць  рэгiянальныя  Праграмы выхавання
дзяцей i навучэнскай моладзi на 2004-2008 гады.
     3. Кантроль    за   выкананнем  Праграмы  выхавання  дзяцей   i
навучэнскай  моладзi  ў  Гродзенскай  вобласцi  на  2004-2008   гады
ўскласцi  на  ўпраўленне адукацыi Гродзенскага абласнога выканаўчага
камiтэта (Сягоднiк А.I.).

Старшыня                                                 А.I.Карпуць

                                              ЗАЦВЕРДЖАНА
                                              Рашэнне
                                              Гродзенскага абласнога
                                              Савета дэпутатаў
                                              08.09.2004 № 81

ПРАГРАМА
выхавання дзяцей i навучэнскай моладзi
ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады

                              ГЛАВА 1
                         АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

     1. Праграма  выхавання   дзяцей   i   навучэнскай   моладзi   ў
Гродзенскай   вобласцi   на   2004-2008   гады  (далей  -  Праграма)
распрацавана ў адпаведнасцi з  Законам  Рэспублiкi  Беларусь  ад  29
кастрычнiка  1991  года  "Аб  адукацыi" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь,  1991 г.,  № 33,  арт.598;  Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844).
     2. Дадзеная    Праграма  вызначае  змест  выхавання  дзяцей   i
навучэнскай  моладзi  ў  сучасных  умовах  на  тэрыторыi Гродзенскай
вобласцi, накiрункi рэалiзацыi прынцыпаў дзяржаўнай палiтыкi ў сферы
выхавання,    з'яўляецца  навукова-метадычнай  асновай   арганiзацыi
выхаваўчай дзейнасцi.
     3. Дадзеная  Праграма  зарыентавана  на  павышэнне  сацыяльнага
статуса адукацыйна-выхаваўчых устаноў, абнаўленне зместу i структуры
выхавання    на   аснове  айчынных  традыцый  i  сучаснага   вопыту,
забеспячэнне    адзiнства   навучальнага  i  выхаваўчага   працэсаў,
аб'яднанне    ўсiх    зацiкаўленых    арганiзацый    для   вырашэння
сацыяльна-педагагiчных    праблем    выхавання,       iнтэграванасць
дзяржаўнага, грамадскага i сямейнага выхавання.

                              ГЛАВА 2
             МЭТЫ, ЗАДАЧЫ I ПРЫНЦЫПЫ ДАДЗЕНАЙ ПРАГРАМЫ

     4. Мэтай дадзенай Праграмы з'яўляецца  забеспячэнне  неабходных
метадычных, арганiзацыйных, кадравых, iнфармацыйных i iншых умоў для
далейшага развiцця выхаваўчых сiстэм у  адукацыйных  установах  усiх
тыпаў  i  вiдаў,  упарадкаванне дзейнасцi адукацыйных устаноў,  якая
будзе садзейнiчаць развiццю сацыяльнай i  культурнай  кампетэнтнасцi
асобы,     яе     самавызначэнню     ў     соцыуме,     фармiраванню
чалавека-грамадзянiна,        сем'янiна-бацькi        i        мацi,
спецыялiста-прафесiянала.
     5. Задачамi дадзенай Праграмы з'яўляюцца:
     далейшае  павышэнне  сацыяльнага  статуса  выхавання  ў сiстэме
адукацыi ў Гродзенскай вобласцi;
     канкрэтызацыя  стратэгii  Гродзенскага  гарадскога  i   раённых
выканаўчых   камiтэтаў  (далей - гаррайвыканкамы),  накiраванай   на
iнтэграцыю    ўсiх    зацiкаўленых    арганiзацый    для   вырашэння
сацыяльна-педагагiчных праблем выхавання;
     развiццё  выхаваўчых  функцый  адукацыйных  устаноў,  пашырэнне
складу  суб'ектаў  выхавання,  каардынацыя  iх намаганняў, пашырэнне
ўзаемадзеяння сям'i i адукацыйных устаноў;
     умацаванне дзеючых  i  далейшае  фармiраванне  рэгiянальных   i
лакальных   сiстэм   выхавання   на   аснове  ўлiку  тэрытарыяльных,
культурных i сацыялагiчных асаблiвасцей кожнай адукацыйнай установы;
     актыўнае ўкараненне ў педагагiчную практыку сучасных тэхналогiй
у сферы выхавання;
     развiццё гуманiстычных    прынцыпаў,    зместу   i   механiзмаў
маральнага, iдэалагiчнага, грамадзянскага i патрыятычнага выхавання;
     аказанне дапамогi сям'i ў вырашэннi праблем у выхаваннi дзяцей,
развiццё псiхолага-педагагiчнай асветы бацькоў;
     стварэнне неабходных  умоў для пашырэння i эфектыўнай дзейнасцi
ў   адукацыйных   установах   грамадскiх   аб'яднанняў    "Беларускi
рэспублiканскi   саюз   моладзi"   i   "Беларуская   рэспублiканская
пiянерская арганiзацыя";
     актывiзацыя дзейнасцi  гаррайвыканкамаў  па  стварэннi  сiстэмы
псiхолага-педагагiчнай i  медыка-сацыяльнай  рэабiлiтацыi  дзяцей  i
моладзi;
     павышэнне прафесiянальнага    ўзроўню    ўпраўлення    працэсам
выхавання;
     забеспячэнне ўзаемадзеяння сiстэмы адукацыi з усiмi сацыяльнымi
iнстытутамi;
     выкарыстанне  ў поўнай меры выхаваўчага патэнцыялу навучальнага
працэсу;
     умацаванне  статуса  класнага  кiраўнiка, куратара ў выхаваўчай
сiстэме;
     актуалiзацыя праблемы прафiлактыкi процiпраўных дзеянняў дзяцей
i моладзi.
     6. Асноўнымi прынцыпамi арганiзацыi выхавання дадзенай Праграмы
вызначаюцца:
     сацыяльна-культуралагiчны        прынцып -          асэнсаванне
нацыянальна-культурных  традыцый  у  прасторы  сусветнай   культуры,
выхаванне  адказнасцi  за  лёс  Беларусi,  здольнасцi  да   развiцця
культуры свайго народа;
     прынцып   гуманiзму - прыняцце  i  зацвярджэнне   непаўторнасцi
жыццёвага   шляху  кожнага  дзiцяцi,  падтрымка  яго  iмкненняў   да
самарэалiзацыi,  запатрабаванасць у выхаваўчым працэсе патэнцыяльных
магчымасцяў навучэнскай моладзi;
     прынцып  iндывiдуалiзацыi - азначанасць у задаваемых выхаваннем
эталонах    "адзiнкавага",    iндывiдуалiзаванага,  суаднесенага   з
патэнцыяльнымi магчымасцямi развiцця канкрэтнай асобы;
     прынцып  варыятыўнасцi - прыняцце  разнастайнасцi   выхаваўчага
асяроддзя  з  улiкам зместу, формаў, метадаў выхавання, полiгрупавой
прыналежнасцi,  свабоды  выбару  пры  абавязковым  захаваннi нормаў,
правiл i маральных запаведзяў грамадства;
     прынцып  крэатыўнасцi - творчы  падыход  да арганiзацыi працэсу
выхавання;
     прынцып  эфектыўнасцi  сацыяльнага ўзаемадзеяння - бесперапынны
працэс  выхавання  ад  дзiцячай  дашкольнай  установы  да   вышэйшай
навучальнай установы;
     прынцып  канцэнтрацыi  выхавання - дапамога  дзiцяцi, падлетку,
маладому  чалавеку  ў  засваеннi  сацыяльнага i культурнага вопыту i
свабодным самавызначэннi ў сацыяльным акружэннi, у станаўленнi iх як
грамадзян, сем'янiнаў i прафесiяналаў.

                              ГЛАВА 3
       АСНОВЫ ПЕДАГАГIЧНАЙ ПАДСТАВЫ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ I РАЗВIЦЦЯ
  ВЫХАВАННЯ Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦI. АБЛАСНЫЯ ВЫХАВАЎЧЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ

     7. Дашкольная  адукацыя  фармiруе  пэўную  суму ведаў, развiвае
базавыя  здольнасцi асобы, яе сацыяльныя i культурныя навыкi, асновы
экалагiчна  мэтазгодных  паводзiн,  здаровага  ладу жыцця. Галоўнымi
задачамi дашкольнай адукацыi ў Гродзенскай вобласцi з'яўляюцца:
     захаванне сеткi дашкольных адукацыйных устаноў, фармiраванне iх
новых вiдаў;
     авалоданне  сучаснымi  праграмамi  i тэхналогiямi, якiя задаюць
новы змест выхавання i навучання;
     забеспячэнне  ўстаноў дашкольнай адукацыi сучаснай i метадычнай
лiтаратурай,  арыентуючай  на  падрыхтоўку дзяцей да далейшых стадый
сацыялiзацыi;
     распрацоўка  i  ўкараненне  ў  практыку  дзейнасцi   дашкольных
устаноў  адукацыйных  праграм  i тэхналогiй па развiццi сацыяльнай i
культурнай  кампетэнтнасцi  дзяцей, фармiраваннi ў iх камунiкатыўных
навыкаў, паводзiн, якiя адпавядаюць мэтам дашкольнага выхавання.
     8. Рашэнне  задач  дашкольнай адукацыi абумоўлiвае дзейнасць па
наступных напрамках:
     развiццё  сiстэмы  бесперапыннага  выхаваўчага  працэсу  дзяцей
дашкольнага  i  малодшага школьнага ўзросту са зберажэннем спецыфiкi
яго  зместу,  формаў  i  метадаў у дашкольных установах i пачатковай
школе.   Арганiзацыя  сумеснай  распрацоўкi  праграм  i   тэхналогiй
бесперапыннай  адукацыi,  якая  забяспечыць  пераемнасць выхаваўчага
працэсу  на  ўзроўнi  дашкольнай  i пачатковай агульнай адукацыi, iх
укараненне;
     пашырэнне формаў удзелу ў дашкольнай адукацыi ўстаноў культуры,
грамадскiх    арганiзацый,    сродкаў  масавай  камунiкацыi,   iншых
сацыяльных iнстытутаў;
     аказанне        кансультатыўна-дыягнастычнай,       метадычнай,
карэкцыйна-педагагiчнай,  псiхалагiчнай  дапамогi сем'ям па пытаннях
выхавання дашкольнiкаў;
     прыняцце  сiстэмы мер па аказаннi дапамогi сем'ям, у якiх дзецi
не ахоплены дашкольнай адукацыяй.
     9. Цэнтральным    звяном   сiстэмы  адукацыi,   фундаментальнай
сацыякультурнай   базай  выхавання  i  развiцця  дзяцей   з'яўляюцца
агульнаадукацыйныя ўстановы.
     10. Арганiзацыя  працэсу выхавання ў агульнаадукацыйнай школе ў
Гродзенскай  вобласцi  ажыццяўляецца  на  аснове далейшага павышэння
статуса выхавання, абнаўлення iдэалагiчнага суправаджэння выхаваўчай
работы,  стымулявання  разнастайнасцi  выхаваўчых  сiстэм,  метадаў,
устанаўлення  балансу дзяржаўнага, сямейнага i грамадскага выхавання
i прадугледжвае рашэнне наступных задач:
     фармiраванне выхаваўчай сiстэмы, якая ўключае ў сябе цэласнасць
вучэбна-выхаваўчага    працэсу,  павышэнне  выхаваўчага   патэнцыялу
навучання,    манiторынг    выхаванасцi    вучняў,     iдэалагiчнага
суправаджэння выхаваўчага працэсу;
     фармiраванне  накiраванасцi,  базiсу  асобы,  якiя   вызначаюць
адносiны  чалавека  да  з'яў, што адбываюцца ў свеце i нашай краiне,
культурнай  i  навуковай  спадчыны, разумення чалавекам сябе, свайго
месца ў грамадстве;
     умацаванне    iдэалагiчнага    зместу    вучэбных  заняткаў   i
мерапрыемстваў, якiя праводзяцца ў школе;
     стварэнне належных умоў для ўдзелу дзяцей i навучэнскай моладзi
ў пазiтыўным дзiцячым i маладзёжным руху;
     умацаванне    здароўя   дзiцяцi  сродкамi   здароўезберагальных
тэхналогiй, фiзкультуры i спорту;
     павышэнне  ролi  псiхолага-педагагiчнай  службы  ў фармiраваннi
школьных  i  класных  калектываў, iндывiдуальных занятках з вучнямi,
забеспячэннi прафiлактыкi асацыяльных паводзiн дзяцей;
     пашырэнне ўмоў для ўдзелу сем'яў у выхаваўчым працэсе, развiцця
бацькоўскiх, грамадскiх аб'яднанняў, прыцягнення бацькоў да ўдзелу ў
кiраваннi агульнаадукацыйнай установай.
     11. Рашэнню    задач,  прадугледжаных  у  пункце  10   дадзенай
Праграмы, прызвана садзейнiчаць дзейнасць па наступных напрамках:
     стварэнне  i  карэкцыя  выхаваўчых  сiстэм  з  улiкам  сучасных
патрабаванняў;
     выхаванне  грамадзянiна  i  патрыёта  Беларусi  праз  вывучэнне
прававой  i  дзяржаўнай  сiстэм,  сiмволiкi, гiсторыi грамадзянскага
жыцця ў краiне, жыцця i дзейнасцi знакамiтых асоб;
     аказанне    дапамогi    грамадскiм    аб'яднанням   "Беларуская
рэспублiканская  пiянерская  арганiзацыя", "Беларускi рэспублiканскi
саюз  моладзi"  ў  стварэннi  iх  структур у адукацыйных установах i
рэалiзацыi дзяржаўнай маладзёжнай палiтыкi;
     арганiзацыя   ўсебаковага  вывучэння  сацыяльных,   культурных,
псiхалагiчных    асаблiвасцей    дзiцячага   ўзросту,   каштоўнасных
арыентацый дзяцей, iх iнтарэсаў i схiльнасцей;
     забеспячэнне варыятыўнасцi выхаваўчых сiстэм;
     развiццё сiстэмы   пазашкольнага   выхавання   i   навучання  i
разнастайнай  пазаўрочнай  дзейнасцi,   умацаванне   iх   выхаваўчых
функцый;
     павышэнне значнасцi арганiзацыi  вольнага  часу  ў  адукацыйных
установах,   стварэнне  ўмоў  для  самавыражэння  дзяцей  у  сiстэме
пазашкольнага  выхавання  i  навучання,  у  мастацкай  i   тэхнiчнай
творчасцi,  клубнай  i  гуртковай арганiзаванай дзейнасцi,  занятках
спортам.
     12. Спецыфiка  навучальна-выхаваўчага  працэсу  ў   спецыяльных
(карэкцыйных) адукацыйных установах для дзяцей, якiя маюць адхiленнi
ў  развiццi, у аздараўленчых адукацыйных установах санаторнага тыпу,
у    адукацыйных    установах    для    дзяцей,    якiя   патрабуюць
псiхолага-педагагiчнай дапамогi, прадугледжвае:
     ажыццяўленне комплексных дынамiчных карэкцыйна-развiццёвых мер;
     распрацоўку  i  рэалiзацыю  праграм  з улiкам iнтэлектуальных i
фiзiчных магчымасцей дзiцяцi;
     рэкамендацыi псiхолагаў i ўрачоў;
     мэтанакiраванае прыцягненне сям'i ў працэс выхавання;
     пераадоленне    цяжкасцей    у  сацыяльнай  адаптацыi   дзяцей,
фармiраванне ў iх камунiкатыўных i працоўных навыкаў;
     сацыяльная  рэабiлiтацыя  дзяцей,  падрыхтоўка  iх да сямейнага
жыцця, жыцця ў грамадстве, далучэнне да канкрэтнай працы.
     13. Мэтай пазашкольнага выхавання i навучання з'яўляецца:
     развiццё    матывацыi    дзяцей    да  пазнання  i   творчасцi,
садзейнiчанне    асобаснаму    i   прафесiянальнаму   самавызначэнню
выхаванцаў, iх адаптацыi да жыцця ў дынамiчным грамадстве, далучэнне
да здаровага ладу жыцця, змястоўная арганiзацыя вольнага часу;
     скарачэнне  прасторы  дэвiянтных  паводзiн,  вырашэнне праблемы
занятасцi дзяцей i падлеткаў;
     падтрымка i развiццё творчасцi вучняў.
     14. Удасканаленне  выхаваўчых  функцый  сiстэмы   пазашкольнага
выхавання i навучання вызначаецца рэалiзацыяй асноўных задач:
     зберажэнне  i  рост  сеткi  ўстаноў  пазашкольнага  выхавання i
навучання,  якiя  будуць  адпавядаць  iнтарэсам  i   запатрабаванням
навучэнцаў, iх бацькоў, сацыяльным патрабаванням;
     умацаванне  кадравай,  матэрыяльна-тэхнiчнай  базы пазашкольных
устаноў;
     абнаўленне праграмна-метадычнага зместу;
     прадаўжэнне  на  ўзроўнi  раёнаў,  гарадоў Гродзенскай вобласцi
сiстэмы павышэння квалiфiкацыi спецыялiстаў усiх катэгорый;
     абагульненне   вопыту  педагагiчнай  i  эканамiчнай   дзейнасцi
ўстаноў пазашкольнага выхавання i навучання.
     15. Установы,  якiя  забяспечваюць  прафесiянальную   адукацыю,
павiнны працаваць над:
     стварэннем   аптымальных  умоў  для  развiцця  асобы   маладога
чалавека,    аказаннем  яму  дапамогi  ў  самавыхаваннi,   маральным
самаўдасканаленнi, засваеннi шырокага кола сацыяльнага вопыту;
     развiццём  студэнцкага  самакiравання,  iнстытутаў  калектыўнай
студэнцкай самаарганiзацыi;
     выкарыстаннем   магчымасцi  дадатковай  адукацыi,   факультэтаў
грамадскiх  прафесiй  для  пераадолення  разыходжання  памiж якаснай
падрыхтоўкай  спецыялiстаў  i  рэальным  патрабаваннем  рынку працы,
памiж рынкам працы i iндывiдуальнымi патрэбнасцямi асобы;
     павышэннем   адказнасцi  маладых  людзей  за  сваю  кар'еру   i
сацыяльныя вынiкi сваёй прафесiянальнай дзейнасцi;
     стварэннем мiжвузаўскiх цэнтраў развiцця пазавучэбнай дзейнасцi
студэнтаў;
     развiццём  клубнай  работы,  умоў для арганiзацыi вольнага часу
моладзi як асаблiвай сферы яе жыццядзейнасцi;
     удасканаленнем работы службаў сацыяльна-псiхалагiчнай  дапамогi
маладым   людзям  у  сярэднiх  спецыяльных  i  вышэйшых  навучальных
установах;
     фармiраваннем    у   студэнтаў  навыкаў  прыняцця  рашэнняў   у
паслядоўным i адказным ажыццяўленнi сваiх сацыяльных роляў, асаблiва
ролi бацькi i мацi, грамадзянскiх пачуццяў.
     16. На  2004-2008  гады  асноўнымi  прыярытэтамi  ў  выхаваўчай
сiстэме Гродзенскай вобласцi з'яўляюцца:
     станаўленне светапоглядных асноў асобы;
     выхаванне    грамадзянска-патрыятычнай    i    маральна-этычнай
культуры;
     iдэалагiчнае суправаджэнне выхаваўчай работы;
     працоўнае выхаванне;
     развiццё    калектывiзму    i    навыкаў  мiжасабовых   зносiн,
фармiраванне актыўнай жыццёвай пазiцыi;
     псiхолага-педагагiчная  прафiлактыка  i  карэкцыя  адхiлення  ў
асобасным развiццi;
     фармiраванне ў  дзяцей  i  моладзi патрэбнасцi ў здаровым ладзе
жыцця;
     выхаванне дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця;
     узаемадзеянне з сям'ёй, выхаванне сем'янiна;
     арганiзацыя   канiкулярнага  адпачынку  дзяцей  i   навучэнскай
моладзi;
     развiццё пазашкольнага выхавання i навучання.

                              ГЛАВА 4
          СIСТЭМА ФIНАНСАВАННЯ. ЭТАПЫ РЭАЛIЗАЦЫI ПРАГРАМЫ

     17. Галоўнымi    крынiцамi    фiнансавання  дадзенай   Праграмы
з'яўляюцца  фiнансавыя  сродкi абласнога i раённых бюджэтаў у рамках
выдзяляемых    асiгнаванняў.   Дадатковымi  крынiцамi   фiнансавання
дадзенай  Праграмы  з'яўляюцца  сродкi,  якiя  будуць  атрыманы   ад
пазабюджэтнай  дзейнасцi, а таксама iншых крынiц, якiя не забаронены
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
     18. У  рэалiзацыi  дадзенай Праграмы выдзяляюцца пяць наступных
этапаў:
     2004 год - "Лiдэр".  Этап  прадугледжвае развiццё вучнёўскага i
студэнцкага  самакiравання  ў  навучальных  установах  усiх тыпаў, у
дзейнасцi дзiцячых i маладзёжных аб'яднанняў; пашырэнне ва ўстановах
адукацыi  грамадскiх  аб'яднанняў  "Беларускi  рэспублiканскi   саюз
моладзi", "Беларуская рэспублiканская пiянерская арганiзацыя";
     2005 год - "Патрыёт".  Этап  прысвечаны патрыятычнаму выхаванню
дзяцей  i  юнацтва,  правядзенню  мерапрыемстваў,  прысвечаных  60-й
гадавiне Перамогi савецкага народа ў Вялiкай Айчыннай вайне;
     2006 год - "Наш  двор". Этап прадугледжвае арганiзацыю работы з
дзецьмi  i  падлеткамi  па  месцы  жыхарства,  навядзенне парадку на
тэрыторыi навучальнай установы i па месцы жыхарства, стварэнне дзвюх
эксперыментальных  пляцовак,  якiя  стануць  базавымi па распрацоўцы
мадэляў  гэтай дзейнасцi, правядзеннi семiнараў педагагiчных кадраў,
падрыхтоўцы i выданнi iнфармацыйна-метадычных матэрыялаў;
     2007 год - "Сям'я".  Этап  накiраваны  на  павышэнне  ўвагi  да
праблем  сям'i,  яе  выхаваўчага  патэнцыялу,  пошук  новых   шляхоў
рэабiлiтацыi    бацькоў,    якiя  ў  гэтым  маюць  патрэбу,   шляхоў
узаемадзеяння ў працэсе выхавання дзяцей;
     2008 год - "Здаровы  лад  жыцця".  Этап  прысвячаецца павышэнню
зацiкаўленасцi   навучальных  устаноў  да  фармiравання  ў   дзяцей,
падлеткаў  i  студэнтаў патрэбнасцi ў зберажэннi свайго псiхiчнага i
фiзiчнага здароўя.

                              ГЛАВА 5
                    РЭАЛIЗАЦЫЯ ДАДЗЕНАЙ ПРАГРАМЫ

     19. Рэалiзацыя дадзенай Праграмы забяспечыць:
     далейшае  павышэнне  статуса  выхавання ў адукацыйных установах
усiх тыпаў i вiдаў на аснове шырокай грамадскай згоды;
     стварэнне ўмоў прыярытэтнасцi выхавання ў працэсе адукацыi;
     адзiнства    навучання  i  выхавання  як  двух   узаемазвязаных
кампанентаў у сiстэме адукацыi Гродзенскай вобласцi;
     стварэнне  ўмоў  для  карэкцыi  iснуючых  i  распрацоўкi  новых
рэгiянальных  i  лакальных праграм выхавання з улiкам этнакультурных
фактараў, iншых асаблiвасцей навучальных устаноў;
     стварэнне   нарматыўна-арганiзацыйных,  упраўленчых  умоў   для
павышэння  эфектыўнасцi  выхавання  дзяцей  i  навучэнскай  моладзi,
фармiравання    чалавека-грамадзянiна,    патрыёта,   здольнага   да
стваральнай  працы,  абароны  Айчыны,  праяўлення  маральных якасцей
асобы, сем'янiна, дастойнага прадстаўнiка свайго народа.
     20. Рэалiзацыя дадзенай Праграмы ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з
мерапрыемствамi згодна з дадаткам.

                                              Дадатак
                                              да Праграмы
                                              выхавання дзяцей
                                              i навучэнскай моладзi
                                              ў Гродзенскай вобласцi
                                              на 2004-2008 гады

                           МЕРАПРЫЕМСТВЫ
   па рэалiзацыi Праграмы выхавання дзяцей i навучэнскай моладзi
              ў Гродзенскай вобласцi на 2004-2008 гады

-------------------------------------T-------------T-------------------------¬
¦    Змястоўны кампанент i формы     ¦    Тэрмiн   ¦ Адказныя за выкананне   ¦
¦              дзейнасцi             ¦  выканання  ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦1. Станаўленне светапоглядных асноў ¦             ¦                         ¦
¦асобы:                              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.1. фармiраванне ў дзяцей          ¦На працягу   ¦Гродзенскi гарадскi i    ¦
¦дашкольнага ўзросту маральных       ¦ўсяго перыяду¦раённыя выканаўчыя       ¦
¦уяўленняў i вопыту маральных        ¦             ¦камiтэты (далей -        ¦
¦адносiн да прыроды, людзей,         ¦             ¦гаррайвыканкамы)         ¦
¦прадуктаў працы                     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.2. развiццё ў дзяцей i падлеткаў  ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦каштоўнасных адносiн да прыроды,    ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦чалавека, арыентацыя iх на          ¦             ¦                         ¦
¦асэнсаванне дружбы, сыноўскага,     ¦             ¦                         ¦
¦даччынага, сяброўскага абавязку,    ¦             ¦                         ¦
¦чалавечай годнасцi                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выпрацоўка ў маладых людзей         ¦             ¦                         ¦
¦станоўчых адносiн да сiстэмы        ¦             ¦                         ¦
¦жыццёвых каштоўнасцей, сэнсу жыцця  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.3. выхаванне ў навучэнцаў i       ¦На працягу   ¦Вышэйшыя, сярэднiя       ¦
¦студэнтаў нормаў, прынцыпаў         ¦ўсяго перыяду¦спецыяльныя,             ¦
¦паводзiн i дзейнасцi ў сiстэме      ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦"чалавек-прырода-грамадства-        ¦             ¦навучальныя ўстановы     ¦
¦праца-вытворчасць", сiстэматызацыя  ¦             ¦                         ¦
¦ў iх поглядаў, перакананняў,        ¦             ¦                         ¦
¦прынцыпаў дзейнасцi ў сiстэме       ¦             ¦                         ¦
¦"чалавек-асяроддзе-соцыум-          ¦             ¦                         ¦
¦грамадства", "чалавек-вытворчасць-  ¦             ¦                         ¦
¦кар'ера, праца", "iндывiд-          ¦             ¦                         ¦
¦развiццё-самаразвiццё асобы"        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦iнфармаванне моладзi аб сучасных    ¦             ¦                         ¦
¦вытворчых, эканамiчных, сацыяльных  ¦             ¦                         ¦
¦працэсах у грамадстве               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.4. правядзенне сярод школьнiкаў,  ¦             ¦                         ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў вышэйшых     ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў навуковых       ¦             ¦                         ¦
¦даследаванняў па праблемах:         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦працэсаў сацыяльнага станаўлення    ¦  2004 год   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦студэнтаў                           ¦             ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦педагагiчных умоў, формаў i метадаў ¦  2005 год   ¦Сярэднiя спецыяльныя     ¦
¦аптымiзацыi                         ¦             ¦навучальныя ўстановы,    ¦
¦сацыяльна-прафесiянальнага          ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦станаўлення навучэнцаў              ¦             ¦навучальныя ўстановы     ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх ¦             ¦                         ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦удасканалення зместу, формаў,       ¦  2006 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦метадаў i тэхналогiй маральнага     ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦выхавання асобы, развiцця яе        ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦творчага патэнцыялу                 ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦установы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi", "Гродзенскi   ¦
¦                                    ¦             ¦абласны цэнтр            ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальнай          ¦
¦                                    ¦             ¦арыентацыi моладзi"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.5. падрыхтоўка метадычнага пiсьма ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Фармiраванне ў вучняў, навучэнцаў  ¦             ¦Гродзенскага абласнога   ¦
¦i студэнтаў светапоглядных асноў на ¦             ¦выканаўчага камiтэта     ¦
¦ўроках (лекцыях) грамадскага i      ¦             ¦(далей - аблвыканкам),   ¦
¦гуманiтарнага цыклаў"               ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦                                    ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi"   ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.6. абагульненне вопыту работы     ¦  2004-2008  ¦Установа адукацыi        ¦
¦педагагiчных работнiкаў па          ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦праблемах фармiравання ў моладзi    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦светапоглядных асноў                ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi",               ¦
¦                                    ¦             ¦навучальныя ўстановы     ¦
¦                                    ¦             ¦ўсiх тыпаў; установа     ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi"   ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦1.7. арганiзацыя аптымальных        ¦  2004-2008  ¦Навучальныя ўстановы     ¦
¦прыёмаў, метадаў i формаў работы з  ¦     гады    ¦ўсiх тыпаў,              ¦
¦вучнямi, навучэнцамi i студэнтамi:  ¦             ¦гаррайвыканкамы          ¦
¦фiласофскi стол "Лёс у руках        ¦             ¦                         ¦
¦чалавека", "Жыццё, смерць,          ¦             ¦                         ¦
¦бессмяротнасць", "Мараль i права,   ¦             ¦                         ¦
¦сумленне i закон"                   ¦             ¦                         ¦
¦даследаваннi па праблемах:          ¦             ¦                         ¦
¦"Трактаванне прыроды чалавека,      ¦             ¦                         ¦
¦сэнсу яго жыцця ў творах Я.Коласа,  ¦             ¦                         ¦
¦М.Багдановiча, I.Мележа,            ¦             ¦                         ¦
¦У.Караткевiча, Э.Канта,             ¦             ¦                         ¦
¦У.Бехцерава", "Праблемы моладзi     ¦             ¦                         ¦
¦ўчора, сёння, заўтра"               ¦             ¦                         ¦
¦дыскусii на тэмы:                   ¦             ¦                         ¦
¦"Маральнасць i палiтыка, сумленне i ¦             ¦                         ¦
¦ўлада: мэта i сродкi",  "Маральная  ¦             ¦                         ¦
¦пропаведзь i тэорыя маралi", "Быццё ¦             ¦                         ¦
¦вызначае свядомасць",  "Сэнс жыцця: ¦             ¦                         ¦
¦трактаванне паняцця сёння, у        ¦             ¦                         ¦
¦мiнулым i будучым"                  ¦             ¦                         ¦
¦сакратаўскiя гутаркi:               ¦             ¦                         ¦
¦"Даччын, сыноўскi абавязак i        ¦             ¦                         ¦
¦чалавечая годнасць", "Жыццёвыя      ¦             ¦                         ¦
¦каштоўнасцi: погляд праз            ¦             ¦                         ¦
¦стагоддзi", "Прафесiянальная праца  ¦             ¦                         ¦
¦як сродак самавыражэння"            ¦             ¦                         ¦
¦шчырыя размовы:                     ¦             ¦                         ¦
¦"Час думаць палiтычна", "Жыццё      ¦             ¦                         ¦
¦пражыць па-сапраўднаму"             ¦             ¦                         ¦
¦абарона фантастычных праектаў:      ¦             ¦                         ¦
¦"Хачу бачыць наш горад (нашу вёску, ¦             ¦                         ¦
¦школу)...", "Высокае званне -       ¦             ¦                         ¦
¦чалавек"                            ¦             ¦                         ¦
¦навукова-практычныя канферэнцыi:    ¦             ¦                         ¦
¦"Найбольш значныя падзеi i яркiя    ¦             ¦                         ¦
¦асобы XX стагоддзя", "Пiсьменнiкi i ¦             ¦                         ¦
¦кампазiтары - песняры мужнасцi i    ¦             ¦                         ¦
¦сапраўднай доблесцi"                ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦2. Выхаванне                        ¦             ¦                         ¦
¦грамадзянска-патрыятычнай i         ¦             ¦                         ¦
¦маральна-этычнай культуры.          ¦             ¦                         ¦
¦Iдэалагiчнае суправаджэнне          ¦             ¦                         ¦
¦выхаваўчага працэсу:                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.1. каардынацыя ўзаемадзеяння      ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦ўдзельнiкаў педагагiчнага працэсу,  ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦дзяржаўных i грамадскiх             ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацый, сям'i, вучняў,         ¦             ¦                         ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў па           ¦             ¦                         ¦
¦забеспячэннi ўмоў для эфектыўнай    ¦             ¦                         ¦
¦выхаваўчай работы ва ўстановах      ¦             ¦                         ¦
¦адукацыi, яе iдэалагiчнага          ¦             ¦                         ¦
¦суправаджэння                       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.2. фармiраванне ў вучняў i        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦студэнтаў сiстэмы ведаў, разумення  ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦гiстарычнай i прычыннай             ¦             ¦                         ¦
¦абумоўленасцi з'яў i падзей,        ¦             ¦                         ¦
¦уяўленняў аб ролi асобы ў гiсторыi  ¦             ¦                         ¦
¦i яе адказнасцi за свет, прыроду,   ¦             ¦                         ¦
¦навакольнае асяроддзе, грамадства,  ¦             ¦                         ¦
¦калектыў, сваю сям'ю, за самога сябе¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.3. развiццё ў моладзi             ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦нацыянальнай самасвядомасцi i       ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦грамадзянскай пазiцыi, патрыятычных ¦             ¦                         ¦
¦пачуццяў ва ўмовах вучэбнага        ¦             ¦                         ¦
¦працэсу, пазакласнай,               ¦             ¦                         ¦
¦пазааўдыторнай дзейнасцi навучэнцаў ¦             ¦                         ¦
¦i студэнтаў; навыкаў                ¦             ¦                         ¦
¦групаарыентаваных паводзiн,         ¦             ¦                         ¦
¦мiжасобасных зносiн, лiдэрскiх      ¦             ¦                         ¦
¦якасцяў, актыўнай асобаснай i       ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльнай пазiцыi                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.4. арганiзацыя ў навучальных      ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦установах пастаянна дзеючых         ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦семiнараў для класных кiраўнiкоў,   ¦             ¦                         ¦
¦куратараў вучэбных груп, актыву     ¦             ¦                         ¦
¦класа, групы па актуальных          ¦             ¦                         ¦
¦праблемах дзяржаўнай палiтыкi       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.5. правядзенне аналiзу стану i    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦зместу нагляднай агiтацыi,          ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦дзяржаўнай сiмволiкi ў школах,      ¦             ¦                         ¦
¦вучэбных карпусах, бiблiятэках,     ¦             ¦                         ¦
¦iнтэрнатах, аўдыторыях              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.6. арганiзацыя сустрэч у          ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦навучальных установах з дэпутатамi, ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦прадстаўнiкамi органаў дзяржаўнага  ¦             ¦                         ¦
¦ўпраўлення i мясцовых органаў улады ¦             ¦                         ¦
¦па пытаннях iдэалагiчнага выхавання ¦             ¦                         ¦
¦вучняў                              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.7. выкарыстанне патэнцыялу        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦iнфармацыйных i выхаваўчых гадзiн   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦для сiстэматычнага i своечасовага   ¦             ¦                         ¦
¦азнаямлення вучняў i студэнтаў з    ¦             ¦                         ¦
¦актуальнымi пытаннямi ўнутранай i   ¦             ¦                         ¦
¦знешняй палiтыкi                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.8. папулярызацыя сярод моладзi    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦нацыянальных традыцый краiны,       ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦населенага пункта, раёна,           ¦             ¦                         ¦
¦навучальнай установы, сям'i         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.9. арганiзацыя рабочых месцаў для ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦навучэнскай моладзi i яе ўдзелу ў   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦добраўпарадкаваннi аб'ектаў         ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-культурнага прызначэння,  ¦             ¦                         ¦
¦тэрыторый горада, вёскi,            ¦             ¦                         ¦
¦мiкрараёна, навучальнай установы    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.10. стварэнне ўмоў для праяўлення ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦i падтрымкi маладзёжных iнiцыятыў,  ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦прыцягненне бацькоў i iншых         ¦             ¦                         ¦
¦зацiкаўленых да ўдзелу ў iх         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.11. арганiзацыя манiторынгу стану ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦iдэалагiчнага суправаджэння         ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦выхаваўчай работы ва ўстановах      ¦             ¦                         ¦
¦адукацыi                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.12. арганiзацыя i правядзенне:    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога конкурсу педагагiчных i   ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦маладзёжных праектаў "Я -           ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦грамадзянiн Рэспублiкi Беларусь"    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦круглых сталоў "Патрыятызм учора,   ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦сёння, заўтра", "Глабалiзацыя i     ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦будучае маёй Рэспублiкi"            ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦дэбатаў "Жыццёвая пазiцыя чалавека: ¦  2004-2005  ¦Установа адукацыi        ¦
¦актыўнасць, дзейнасць i пасiўнасць, ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦сузiральнасць", "Мiжнацыянальныя    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦адносiны i мараль"                  ¦             ¦дзяцей i моладзi",       ¦
¦                                    ¦             ¦аддзел па справах        ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi аблвыканкама,    ¦
¦                                    ¦             ¦грамадскiя аб'яднаннi    ¦
¦                                    ¦             ¦"Беларускi               ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканскi саюз      ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"*, "Беларуская   ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканская          ¦
¦                                    ¦             ¦пiянерская арганiзацыя"*,¦
¦                                    ¦             ¦навучальныя ўстановы     ¦
¦                                    ¦             ¦ўсiх тыпаў               ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фiласофскiх сталоў "Актыўны         ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦чалавек, свабодны чалавек i раб",   ¦     гады    ¦установы адукацыi        ¦
¦"Лёс, абставiны жыцця i духоўная    ¦             ¦                         ¦
¦сiла чалавека"                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦трыбуны лiдэраў "Калi не я, то хто?"¦  2004-2008  ¦Абласны камiтэт          ¦
¦                                    ¦     гады    ¦грамадскага аб'яднання   ¦
¦                                    ¦             ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦                                    ¦             ¦саюз моладзi"*, аддзел па¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦адкрытай кафедры "Грамадзянства i   ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦грамадзянская пазiцыя"              ¦     гады    ¦аблвыканкама, абласны    ¦
¦                                    ¦             ¦камiтэт грамадскага      ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднання "Беларускi    ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканскi саюз      ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"*, аддзел па     ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, абласны    ¦
¦                                    ¦             ¦савет Беларускай         ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканскай          ¦
¦                                    ¦             ¦пiянерскай арганiзацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦гадзiны аратараў "Пошукi знакамiтых ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦людзей", "Шчасце i сэнс жыцця",     ¦     гады    ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦"Складаемыя жыццёвага поспеху",     ¦             ¦                         ¦
¦"Чалавек як творца жыцця"           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.13. правядзенне наступных         ¦             ¦                         ¦
¦мерапрыемстваў, прысвечаных 60-й    ¦             ¦                         ¦
¦гадавiне вызвалення Рэспублiкi      ¦             ¦                         ¦
¦Беларусь ад нямецка-фашысцкiх       ¦             ¦                         ¦
¦захопнiкаў i Перамогi савецкага     ¦             ¦                         ¦
¦народа ў Вялiкай Айчыннай вайне:    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фестываль народнага мастацтва       ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Беларусь - мая песня"              ¦     гады    ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦зорны паход па месцах аперацыi      ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦"Баграцiён"                         ¦     гады    ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласны агляд музеяў баявой славы   ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦ўстаноў адукацыi                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласны конкурс летапiсаў злучэнняў ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦i воiнскiх часцей, якiя вызвалялi   ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦Рэспублiку Беларусь i Гродзенскую   ¦             ¦                         ¦
¦вобласць                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласныя ваенна-спартыўныя гульнi   ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Зарнiца", "Арляня", абласны злёт   ¦             ¦аблвыканкама, абласны    ¦
¦патрыятычных клубаў                 ¦             ¦камiтэт грамадскага      ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднання "Беларускi    ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканскi саюз      ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"*, аддзел па     ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦экскурсii вучняў школ, навучэнцаў,  ¦  2004-2005  ¦Установы адукацыi        ¦
¦студэнтаў да мемарыялаў,            ¦     гады    ¦                         ¦
¦прысвечаных гiсторыi Вялiкай        ¦             ¦                         ¦
¦Айчыннай вайны                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦зорныя паходы па месцах воiнскай    ¦  2004-2005  ¦Установы адукацыi        ¦
¦славы на тэрыторыi Гродзенскай      ¦     гады    ¦                         ¦
¦вобласцi i Рэспублiкi Беларусь      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласная спартакiяда сярод          ¦  2004-2005  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦дапрызыўной i прызыўной моладзi па  ¦     гады    ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦летнiм мнагабор'i комплексу         ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦"Абаронца Айчыны"                   ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.14. актуалiзацыя патрыятычнага    ¦             ¦                         ¦
¦выхавання праз:                     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦канферэнцыi, круглыя сталы, класныя ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦i iнфармацыйныя гадзiны             ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦"Гiстарычныя факты i падзеi:        ¦             ¦                         ¦
¦супастаўленне розных ацэнак"        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне маладзёжных клубаў        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦"Патрыёт", "Айчына",                ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦"Бацькаўшчына", "Дыялог"            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦правядзенне дыскусiй "Лёс Радзiмы i ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦мой лёс", "Быць у жыццi             ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦балельшчыкам цi iграць самому?..";  ¦             ¦                         ¦
¦сустрэч з сучаснымi палiтычнымi     ¦             ¦                         ¦
¦дзеячамi                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦адкрыццё "кадэцкiх"                 ¦2004-2008    ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦(ваенна-патрыятычных) класаў        ¦гады         ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыю студэнцкiх будаўнiчых   ¦2004-2008    ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦атрадаў                             ¦гады         ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦экспедыцыi па гiстарычных мясцiнах  ¦2004-2008    ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦рэспублiкi                          ¦гады         ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦правядзенне мужчынскiх размоў       ¦2004-2008    ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦"Абаронца Айчыны", "Павага да       ¦гады         ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦айчыннай гiсторыi", "Гонар за сваю  ¦             ¦                         ¦
¦Айчыну", цыкла гутарак "Трагiчныя   ¦             ¦                         ¦
¦лёсы дзяцей: войны i свет           ¦             ¦                         ¦
¦дзяцiнства", "Зберажы спадчыну",    ¦             ¦                         ¦
¦сакратаўскiх гутарак "Аналогiя      ¦             ¦                         ¦
¦Сакрата", завочных экспедыцый у     ¦             ¦                         ¦
¦мiнулае "Е.Полацкая, княжна i       ¦             ¦                         ¦
¦iгумення", "Iдэi Эразма             ¦             ¦                         ¦
¦Ратэрдамскага аб мiры", "Парады     ¦             ¦                         ¦
¦Я.А.Коменскага", "Эмануiл Кант аб   ¦             ¦                         ¦
¦вечным мiры", "Ф.М.Дастаеўскi i     ¦             ¦                         ¦
¦закон абсалютнага дабра"            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.15. стварэнне ў кожнай            ¦             ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦навучальнай установе сiстэмы        ¦             ¦ўстановы адукацыi        ¦
¦маральнага выхавання як асновы      ¦             ¦                         ¦
¦духоўнай сферы жыццядзейнасцi       ¦             ¦                         ¦
¦чалавека праз:                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыю факультатываў, клубаў,  ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦аб'яднанняў "Каштоўнасць маралi i   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦маральныя каштоўнасцi"              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦спецыяльныя заняткi, трэнiнгi,      ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦шчырыя размовы на тэмы "Чалавек -   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦мыслiцель i творца", з пазiцый      ¦             ¦                         ¦
¦"праўдзiвасць-няпраўда",            ¦             ¦                         ¦
¦"дабро-зло", "цудоўнае-агiднае"     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦правядзенне спецыяльных заняткаў    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦"Дыялогi аб маралi":                ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦мараль i духоўнае жыццё грамадства  ¦             ¦                         ¦
¦каштоўныя арыенцiры жыцця           ¦             ¦                         ¦
¦маральныя асновы грамадскага жыцця  ¦             ¦                         ¦
¦маральны свет чалавека:             ¦             ¦                         ¦
¦характар-учынак-пазiцыя             ¦             ¦                         ¦
¦маральныя пачуццi                   ¦             ¦                         ¦
¦маральныя прынцыпы                  ¦             ¦                         ¦
¦маральныя паводзiны                 ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-маральны тып асобы        ¦             ¦                         ¦
¦маральнае выхаванне: на шляху да    ¦             ¦                         ¦
¦iдэалу                              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.16. арганiзацыя пастаянна дзеючых ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦рухаў "Дом без адзiноты" (шэфства   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦над састарэлымi людзьмi), "Дзецi    ¦             ¦                         ¦
¦Гiпакрата" (дапамога хворым),       ¦             ¦                         ¦
¦"Клопат" (шэфства над дзiцячымi     ¦             ¦                         ¦
¦дамамi), "Давер" (аказанне дапамогi ¦             ¦                         ¦
¦падлеткам, здольным да              ¦             ¦                         ¦
¦правапарушэнняў)                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦2.17. правядзенне свят              ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦мiратворчасцi, падзякi,             ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦мерапрыемстваў, якiя дапамогуць     ¦             ¦                         ¦
¦сфармiраваць у дашкольнiкаў i       ¦             ¦                         ¦
¦малодшых школьнiкаў павагу да       ¦             ¦                         ¦
¦старэйшых, бацькоў, сяброў          ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦3. Праца як унiкальны сродак        ¦             ¦                         ¦
¦выхавання чалавека:                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.1. у дашкольных установах:        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне станоўчых адносiн да   ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦працы, цiкавасцi да выканання       ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦пасiльных працоўных заданняў,       ¦             ¦                         ¦
¦жадання самастойна дабiвацца вынiкаў¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выхаванне акуратнасцi, беражлiвых   ¦             ¦                         ¦
¦адносiн да навакольных прадметаў i  ¦             ¦                         ¦
¦прадметаў быту                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦развiццё ўмення дапамагаць          ¦             ¦                         ¦
¦дарослым, адзiн аднаму, дзякаваць   ¦             ¦                         ¦
¦за дапамогу, беражлiва адносiцца да ¦             ¦                         ¦
¦вынiкаў iх працы                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выкарыстанне сiстэматычнага ўдзелу  ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей у розных вiдах працы па      ¦             ¦                         ¦
¦асабiстай iнiцыятыве, па просьбе    ¦             ¦                         ¦
¦дарослых, аднагодкаў                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя самаабслугоўвання,      ¦             ¦                         ¦
¦авалодвання дзецьмi дашкольнага     ¦             ¦                         ¦
¦ўзросту культурна-гiгiенiчнымi      ¦             ¦                         ¦
¦навыкамi                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выкананне дашкольнiкамi простых     ¦             ¦                         ¦
¦працоўных даручэнняў, якiя хутка    ¦             ¦                         ¦
¦дадуць вынiкi i дазволяць дзiцяцi   ¦             ¦                         ¦
¦праявiць самастойнасць              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя працы па догляду жывёл  ¦             ¦                         ¦
¦i раслiн                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя гульнёвай дзейнасцi,    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне спрыяльных умоў для       ¦             ¦                         ¦
¦развiцця выяўленчага мастацтва      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.2. у малодшых школьнiкаў:         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне                        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦сацыяльна-псiхалагiчнай гатоўнасцi  ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦да працы, умення самастойна,        ¦             ¦                         ¦
¦паслядоўна выконваць даручэннi i    ¦             ¦                         ¦
¦абавязкi, удзельнiчаць у            ¦             ¦                         ¦
¦калектыўнай працы, праяўляць        ¦             ¦                         ¦
¦iнiцыятыву i творчы падыход         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выхаванне беражлiвых адносiн да     ¦             ¦                         ¦
¦абсталявання i прадметаў            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.3. у падлеткавым узросце:         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦развiццё валявых якасцей асобы,     ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦умення i навыкаў упраўлення сабою ў ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦працэсе працоўнай дзейнасцi,        ¦             ¦                         ¦
¦фiзiчных магчымасцей i здольнасцей  ¦             ¦                         ¦
¦пры выкананнi практычнай дзейнасцi  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне творчых адносiн да     ¦             ¦                         ¦
¦працы, самастойнасцi,               ¦             ¦                         ¦
¦самадысцыплiны i самакантролю ў     ¦             ¦                         ¦
¦працэсе працы, маральнай            ¦             ¦                         ¦
¦самасвядомасцi                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.4. у старэйшым школьным узросце:  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне ведаў аб асновах       ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦сучаснай вытворчасцi, а таксама     ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦ведаў аб асновах прафесiй           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выяўленне i развiццё                ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальных iнтарэсаў i         ¦             ¦                         ¦
¦здольнасцей, грамадска каштоўных    ¦             ¦                         ¦
¦матываў выбару прафесii,            ¦             ¦                         ¦
¦падрыхтоўка да прафесiянальнага     ¦             ¦                         ¦
¦самавызначэння                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне новага эканамiчнага    ¦             ¦                         ¦
¦мыслення, такiх якасцей, як         ¦             ¦                         ¦
¦грамадзянскi абавязак, гонар,       ¦             ¦                         ¦
¦прыстойнасць, культура працы        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦прыцягненне вучняў школы да         ¦             ¦                         ¦
¦афармлення кабiнетаў                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя ў навучальнай установе  ¦             ¦                         ¦
¦калектыўных творчых спраў, працы на ¦             ¦                         ¦
¦прышкольных участках, дзяжурства па ¦             ¦                         ¦
¦школе                               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦ажыццяўленне асобасна-арыентаванага ¦             ¦                         ¦
¦падыходу ў арганiзацыi заняткаў па  ¦             ¦                         ¦
¦працоўным навучаннi                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦увядзенне факультатываў, курсаў     ¦             ¦                         ¦
¦"Асновы дамашняй эканомiкi",        ¦             ¦                         ¦
¦"Культура дома i рамонтныя работы", ¦             ¦                         ¦
¦"Асновы выбару прафесii"            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне працоўных аб'яднанняў     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.5. у прафесiянальнай адукацыi:    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арыентацыя на стварэнне цэласнай    ¦На працягу   ¦Прафесiянальна-тэхнiчныя,¦
¦сiстэмы зместу, формаў i метадаў    ¦ўсяго перыяду¦сярэднiя спецыяльныя i   ¦
¦выхавання, адэкватных функцыям      ¦             ¦вышэйшыя навучальныя     ¦
¦адукацыi - прафесiянальна-тэхнiчных,¦             ¦ўстановы                 ¦
¦сярэднiх спецыяльных i вышэйшых     ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў, якiя           ¦             ¦                         ¦
¦забяспечваюць чалавеку дасягненне   ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальнай сталасцi            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне ў навучэнцаў           ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх ¦             ¦                         ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў,    ¦             ¦                         ¦
¦студэнтаў працоўнай матывацыi,      ¦             ¦                         ¦
¦абучэнне iх асноўным прынцыпам      ¦             ¦                         ¦
¦пабудовы прафесiянальнай кар'еры i  ¦             ¦                         ¦
¦навыкам паводзiн на рынку працы     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦развiццё ў моладзi ўмення хутка i   ¦             ¦                         ¦
¦творча арыентавацца ў адпаведных    ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-эканамiчных умовах;       ¦             ¦                         ¦
¦самастойна думаць i вучыцца         ¦             ¦                         ¦
¦працаваць з новай iнфармацыяй,      ¦             ¦                         ¦
¦прымаць рашэннi, ацэньваць          ¦             ¦                         ¦
¦нестандартныя сiтуацыi              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне ў маладых людзей       ¦             ¦                         ¦
¦адказнасцi, надзейнасцi, умення     ¦             ¦                         ¦
¦дзейнiчаць групаарыентавана, такiх  ¦             ¦                         ¦
¦якасцей, як грамадзянскi абавязак,  ¦             ¦                         ¦
¦культура працы, годнасць            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.6. арганiзацыя i правядзенне:     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сустрэч-дыялогаў з эканамiстамi,    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦мэнеджэрамi, прадпрымальнiкамi      ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦тэстыравання "Прафесiянальнае       ¦             ¦                         ¦
¦самавызначэнне"                     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦факультатываў "Асновы               ¦             ¦                         ¦
¦прадпрымальнiцтва", "Эканамiчная    ¦             ¦                         ¦
¦асвета", "Увядзенне ў эканомiку",   ¦             ¦                         ¦
¦"Асновы новага эканамiчнага         ¦             ¦                         ¦
¦мыслення", "Псiхалогiя працы"       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦дзелавых гульняў "Бiзнес для ўсiх", ¦             ¦                         ¦
¦"Ступенi да поспеху", "Бiржа        ¦             ¦                         ¦
¦працы", "Падаткi", "Аўкцыён"        ¦             ¦                         ¦
¦дыспутаў, круглых сталоў, адкрытых  ¦             ¦                         ¦
¦кафедраў "Прафесiянальная праца як  ¦             ¦                         ¦
¦сродак самавызначэння", "Формы i    ¦             ¦                         ¦
¦спосабы ўдзелу людзей у эканамiчнай ¦             ¦                         ¦
¦палiтыцы", "Бiзнес. Мараль. Этыкет" ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦конкурсаў даследчых работ "Праца як ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦аснова жыццядзейнасцi чалавека",    ¦ўсяго перыяду¦грамадскае аб'яднанне    ¦
¦"Роля працы ў фармiраваннi асобы"   ¦             ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦                                    ¦             ¦саюз моладзi"*           ¦
¦працоўнага навучання вучняў школ у  ¦             ¦                         ¦
¦майстэрнях прафесiянальна-тэхнiчных ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦лагераў працы i адпачынку,          ¦             ¦                         ¦
¦працоўных атрадаў па рамонце        ¦             ¦                         ¦
¦школьнай мэблi, студэнцкiх          ¦             ¦                         ¦
¦будаўнiчых атрадаў                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦3.7. пераарыентацыя iнтэрнатных     ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦устаноў на працоўнае навучанне i    ¦ўсяго перыяду¦iнтэрнатныя ўстановы     ¦
¦выхаванне, рэалiзацыя праектаў      ¦             ¦адукацыi                 ¦
¦"школа-iнтэрнат-фабрыка",           ¦             ¦                         ¦
¦"школа-iнтэрнат-аграшкола"          ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦4. Развiццё калектывiзму i навыкаў  ¦             ¦                         ¦
¦мiжасобасных зносiн, фармiраванне   ¦             ¦                         ¦
¦актыўнай жыццёвай пазiцыi:          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦4.1. фармiраванне псiхалагiчнай     ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦культуры асобы вучня, навучэнца i   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦студэнта:                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦садзейнiчанне фармiраванню вучэбнай ¦             ¦                         ¦
¦групы як калектыву                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦актывiзацыя вучнёўскага i           ¦             ¦                         ¦
¦студэнцкага самакiравання i         ¦             ¦                         ¦
¦сукiравання                         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя калектыўнага            ¦             ¦                         ¦
¦правядзення вольнага часу           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне станоўчага эмацыянальнага ¦             ¦                         ¦
¦фону калектыўнай жыццядзейнасцi     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦напрацоўка традыцый у калектыве     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦вывучэнне ўзроўню самаадчування,    ¦             ¦                         ¦
¦пазiцыi асобы ў калектыве           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦вызначэнне лiдэраў, дзелавых i      ¦             ¦                         ¦
¦мiжасобасных зносiн у калектыве,    ¦             ¦                         ¦
¦дыягностыка ўнутрыкалектыўных зносiн¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦забеспячэнне развiцця калектыву,    ¦             ¦                         ¦
¦фармiравання ў кожнага члена        ¦             ¦                         ¦
¦навыкаў узаемадзеяння,              ¦             ¦                         ¦
¦саўдзельнiцтва i суперажывання      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя жыццядзейнасцi ў        ¦             ¦                         ¦
¦калектыве, якая стане прасторай     ¦             ¦                         ¦
¦самарэалiзацыi, дапаможа юнакам i   ¦             ¦                         ¦
¦дзяўчатам задаволiць патрэбнасць у  ¦             ¦                         ¦
¦дружбе, таварыстве, павазе          ¦             ¦                         ¦
¦навакольных, патрэбнасць у набыццi  ¦             ¦                         ¦
¦пэўных уменняў, дазваляючых стаць   ¦             ¦                         ¦
¦чалавекам дасягненняў               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦4.2. арганiзацыя нарматворчай       ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦дзейнасцi: выпрацоўка кодэксаў      ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦гонару, запаведзей адносiн да       ¦             ¦                         ¦
¦бацькоў, правiлаў паводзiн у        ¦             ¦                         ¦
¦паходах, статутаў аб'яднанняў       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя дзейнасцi, якая         ¦             ¦                         ¦
¦прадугледжвае клопат старэйшых аб   ¦             ¦                         ¦
¦малодшых: работа ў рознаўзроставых  ¦             ¦                         ¦
¦аб'яднаннях, падрыхтоўка i          ¦             ¦                         ¦
¦правядзенне конкурсаў               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦падрыхтоўка канцэртных праграм для  ¦             ¦                         ¦
¦бацькоў, удзел у сумесных паходах,  ¦             ¦                         ¦
¦працоўных акцыях, святах з дарослымi¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦4.3. аказанне дапамогi грамадскiм   ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦аб'яднанням "Беларускi              ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi,       ¦
¦рэспублiканскi саюз моладзi" i      ¦             ¦абласны камiтэт i абласны¦
¦"Беларуская рэспублiканская         ¦             ¦савет грамадскiх         ¦
¦пiянерская арганiзацыя" ў стварэннi ¦             ¦аб'яднанняў "Беларускi   ¦
¦ва ўстановах адукацыi iх структур:  ¦             ¦рэспублiканскi саюз      ¦
¦удасканаленне шляхоў узаемадзеяння  ¦             ¦моладзi"*, "Беларуская   ¦
¦з грамадскiмi аб'яднаннямi          ¦             ¦рэспублiканская          ¦
¦"Беларускi рэспублiканскi саюз      ¦             ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦моладзi" i "Беларуская              ¦             ¦                         ¦
¦рэспублiканская пiянерская          ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя", накiраваных на        ¦             ¦                         ¦
¦рэалiзацыю дзяржаўнай маладзёжнай   ¦             ¦                         ¦
¦палiтыкi                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦забеспячэнне ўмоў для стварэння     ¦             ¦                         ¦
¦пiянерскiх дружын у кожнай школе    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦актывiзацыя развiцця пiянерскай     ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыi праз стварэнне ў        ¦             ¦                         ¦
¦малодшых класах груп "нашчадкаў" -  ¦             ¦                         ¦
¦малодшых членаў арганiзацыi, праз   ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне атрадаў важатых з      ¦             ¦                         ¦
¦актыву старшакласнiкаў              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦прыняцце мер па падтрымцы раённых   ¦             ¦                         ¦
¦саветаў пiянерскай арганiзацыi,     ¦             ¦                         ¦
¦забеспячэнне арганiзацыйнай,        ¦             ¦                         ¦
¦фiнансавай, метадычнай дапамогi ў   ¦             ¦                         ¦
¦iх рабоце                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦4.4. увядзенне даплат з мясцовых    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦бюджэтаў старшыням раённых саветаў  ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦грамадскага аб'яднання "Беларуская  ¦             ¦                         ¦
¦рэспублiканская пiянерская          ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя"                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦4.5. прыняцце канкрэтных мер па     ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦прыцягненнi моладзi ў грамадскае    ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама,            ¦
¦аб'яднанне "Беларускi рэспублiканскi¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчныя,¦
¦саюз моладзi" ў                     ¦             ¦сярэднiя спецыяльныя,    ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных, сярэднiх  ¦             ¦вышэйшыя навучальныя     ¦
¦спецыяльных, вышэйшых навучальных   ¦             ¦ўстановы                 ¦
¦установах                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦4.6. арганiзацыя дзейнасцi          ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦педагагiчных калектываў па падборы  ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦i падрыхтоўцы лiдэраў, актыву,      ¦             ¦                         ¦
¦фармiраваннi ў арганiзацыi          ¦             ¦                         ¦
¦прывабнай для моладзi iдэалагiчнай  ¦             ¦                         ¦
¦асновы, напрамкаў работы праз:      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне раённых (гарадскiх)       ¦             ¦                         ¦
¦асацыяцый дзiцячых i маладзёжных    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацый                         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыю, правядзенне i          ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне:                          ¦             ¦                         ¦
¦раённых i абласнога пiянерскiх      ¦             ¦                         ¦
¦злётаў                              ¦             ¦                         ¦
¦маладзёжных форумаў                 ¦             ¦                         ¦
¦маладзёжных фестываляў              ¦             ¦                         ¦
¦фестываляў дзiцячых грамадскiх      ¦             ¦                         ¦
¦аб'яднанняў                         ¦             ¦                         ¦
¦сустрэч "Адкрыты мiкрафон"          ¦             ¦                         ¦
¦дыялогаў з сумленнем                ¦             ¦                         ¦
¦конкурсаў на лепшы праект           ¦             ¦                         ¦
¦"Маладзёжная арганiзацыя: яе сёння  ¦             ¦                         ¦
¦i будучае"                          ¦             ¦                         ¦
¦разнастайных формаў работы па месцы ¦             ¦                         ¦
¦жыхарства                           ¦             ¦                         ¦
¦школы трэнiнгу "Я i калектыў"       ¦             ¦                         ¦
¦саветаў iнтэрнатаў                  ¦             ¦                         ¦
¦саветаў лiдэраў                     ¦             ¦                         ¦
¦школы актыву                        ¦             ¦                         ¦
¦iнтэлектуальных, пазнавальных i     ¦             ¦                         ¦
¦займальных гульняў                  ¦             ¦                         ¦
¦школьных ляснiцтваў, кiнатэатраў    ¦             ¦                         ¦
¦акцый "Лагер працы i адпачынку -    ¦             ¦                         ¦
¦2004-2008"                          ¦             ¦                         ¦
¦раённых маладзёжных прэс-цэнтраў    ¦             ¦                         ¦
¦фестываляў дзiцячай прэсы           ¦             ¦                         ¦
¦конкурсаў "Клас (група) года",      ¦             ¦                         ¦
¦"Лiдэр года"                        ¦             ¦                         ¦
¦свабодных дыскусiй "Асоба i         ¦             ¦                         ¦
¦калектыў"                           ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦5. Псiхолага-педагагiчная           ¦             ¦                         ¦
¦прафiлактыка i карэкцыя адхiлення ў ¦             ¦                         ¦
¦асобасным развiццi. Фармiраванне ў  ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей i моладзi патрэбнасцi ў      ¦             ¦                         ¦
¦здаровым ладзе жыцця:               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.1. арганiзацыя                    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦псiхолага-педагагiчнай падтрымкi i  ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦дапамогi дзецям з парушэннямi ў     ¦             ¦                         ¦
¦асобасным развiццi i паводзiнах у   ¦             ¦                         ¦
¦рамках дашкольнай, школьнай i       ¦             ¦                         ¦
¦пазашкольнай сфер адукацыi i        ¦             ¦                         ¦
¦выхавання, педагагiчнай i           ¦             ¦                         ¦
¦псiхалагiчнай асветы вучняў i       ¦             ¦                         ¦
¦навучэнцаў, настаўнiкаў             ¦             ¦                         ¦
¦(выкладчыкаў), выхавальнiкаў i      ¦             ¦                         ¦
¦бацькоў па праблемах дзяцей з       ¦             ¦                         ¦
¦парушэннямi ў асобасным развiццi i  ¦             ¦                         ¦
¦паводзiнах                          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.2. правядзенне                    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦сацыяльна-педагагiчнага i           ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦псiхалагiчнага кансультавання i     ¦             ¦                         ¦
¦карэкцыйнай работы, накiраванай на  ¦             ¦                         ¦
¦аказанне дапамогi дзецям у          ¦             ¦                         ¦
¦iндывiдуальным развiццi,            ¦             ¦                         ¦
¦самаразвiццi асобы,                 ¦             ¦                         ¦
¦самаактуалiзацыi, самарэалiзацыi,   ¦             ¦                         ¦
¦адаптацыi ў крызiсных сiтуацыях     ¦             ¦                         ¦
¦развiцця i жыццядзейнасцi, пры      ¦             ¦                         ¦
¦парушэннях асобаснага развiцця i    ¦             ¦                         ¦
¦паводзiн, прававой асветы падлеткаў ¦             ¦                         ¦
¦i моладзi, педагогаў, бацькоў,      ¦             ¦                         ¦
¦аргументаванай прапаганды здаровага ¦             ¦                         ¦
¦ладу жыцця                          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.3. прадухiленне фактаў            ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦асацыяльных паводзiн, узаемадзеянне ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦з праваахоўнымi, медыцынскiмi,      ¦             ¦                         ¦
¦рэабiлiтацыйнымi ўстановамi i       ¦             ¦                         ¦
¦iншымi сацыяльнымi iнстытутамi      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.4. арганiзацыя                    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦сацыяльна-педагагiчнага i           ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦псiхалагiчнага назiрання:           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦за сацыяльнай i асобаснай сiтуацыяй ¦             ¦                         ¦
¦развiцця дзяцей i падлеткаў         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦за выхаваўчым асяроддзем, умовамi   ¦             ¦                         ¦
¦сацыялiзацыi i жыццядзейнасцi       ¦             ¦                         ¦
¦моладзi                             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦за асаблiвасцямi псiхiчнай          ¦             ¦                         ¦
¦адаптацыi дашкольнiкаў, вучняў,     ¦             ¦                         ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў да зменлiвых ¦             ¦                         ¦
¦умоў жыццядзейнасцi, крызiсных      ¦             ¦                         ¦
¦падзей жыцця                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.5. правядзенне                    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦сацыяльна-педагагiчнай i            ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦псiхалагiчнай дыягностыкi:          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦умоў сацыяльнай i псiхалагiчнай     ¦             ¦                         ¦
¦адаптацыi дзяцей i моладзi i        ¦             ¦                         ¦
¦праблем, звязаных з iмi             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦асаблiвасцей матывацыйнай,          ¦             ¦                         ¦
¦эмацыянальнай, валявой i маральнай  ¦             ¦                         ¦
¦сфераў асобы i рэгуляцыi паводзiн   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦характару мiжасобасных сувязей      ¦             ¦                         ¦
¦дзiцяцi i маладога чалавека з       ¦             ¦                         ¦
¦равеснiкамi i старэйшымi, з         ¦             ¦                         ¦
¦блiжэйшым акружэннем, значнымi для  ¦             ¦                         ¦
¦яго iншымi людзьмi                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-псiхалагiчнага            ¦             ¦                         ¦
¦мiкраклiмату ў сям'i, класе,        ¦             ¦                         ¦
¦вучэбнай групе                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦узроўню развiцця здольнасцей        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.6. арганiзацыя                    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦сацыяльна-педагагiчнай карэкцыi i   ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦псiхалагiчнай дапамогi:             ¦             ¦                         ¦
¦пры адхiленнях у асобасным развiццi ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦пры парушэннях паводзiн             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦пры розных формах азiтыўных         ¦             ¦                         ¦
¦паводзiн (згубных звычак)           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.7. арганiзацыя кантролю за        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦дынамiкай псiхiчнага развiцця       ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦дзяцей дашкольнага, малодшага       ¦             ¦                         ¦
¦школьнага ўзросту з мэтай ранняга   ¦             ¦                         ¦
¦выяўлення адхiленняў:               ¦             ¦                         ¦
¦распрацоўка iндывiдуальных i        ¦             ¦                         ¦
¦групавых праграм                    ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-педагагiчнай i            ¦             ¦                         ¦
¦псiхалагiчнай работы з дзецьмi з    ¦             ¦                         ¦
¦мэтай стварэння аптымальных умоў    ¦             ¦                         ¦
¦развiцця i самарэалiзацыi           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне i аналiз эфектыўнасцi     ¦             ¦                         ¦
¦рэалiзацыi прафiлактычных праграм   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦правядзенне параўнальнага аналiзу   ¦             ¦                         ¦
¦розных сiстэм, падыходаў i метадаў  ¦             ¦                         ¦
¦выхавання з мэтай выяўлення         ¦             ¦                         ¦
¦найбольш эфектыўных i развiццёвых   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.8. прадаўжэнне практыкi:          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦рэгулярнага разгляду на калегiях,   ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦саветах, педагагiчных саветах       ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦пытанняў прафiлактыкi процiпраўных  ¦             ¦                         ¦
¦паводзiн навучэнскай моладзi,       ¦             ¦                         ¦
¦работы з нядобранадзейнымi бацькамi ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦справаздач спецыялiстаў адукацыi    ¦             ¦                         ¦
¦розных узроўняў аб рабоце па        ¦             ¦                         ¦
¦папярэджаннi правапарушэнняў i      ¦             ¦                         ¦
¦злачынстваў                         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.9. правядзенне абласнога конкурсу ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦рэгiянальных мадэляў прафiлактыкi   ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦процiпраўных паводзiн непаўналетнiх ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальнай          ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.10. адкрыццё ў кожным раёне       ¦  2004-2005  ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦Гродзенскай вобласцi                ¦     гады    ¦                         ¦
¦сацыяльна-педагагiчных устаноў      ¦             ¦                         ¦
¦розных тыпаў                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.11. абагульненне вопыту работы    ¦1 раз у год  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦спецыялiстаў адукацыi розных        ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦катэгорый па праблемах              ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦выхаваўча-прафiлактычнай работы,    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦вызначэнне iнавацыйных пляцовак i   ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦правядзенне работы па стварэннi i   ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦адпрацоўцы рэгiянальных             ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦(навучальнай установы) мадэляў      ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦выхаваўча-прафiлактычнай работы з   ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦вучнямi агульнаадукацыйных школ i   ¦             ¦прафесiянальнай          ¦
¦навучэнцамi                         ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных            ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.12. арганiзацыя змястоўнага       ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦вольнага часу дзяцей i моладзi ў    ¦     гады    ¦установы адукацыi ўсiх   ¦
¦навучальных, пазашкольных установах ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦i па месцы жыхарства                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.13. забеспячэнне для ўсiх         ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦падлеткаў абавязковай базавай       ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ўсiх   ¦
¦адукацыi ў сярэдняй i базавай       ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦агульнаадукацыйных школах           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.14. выпрацоўка ў настаўнiкаў      ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦цярплiвых адносiн да дзяцей i       ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ўсiх   ¦
¦падлеткаў, якiя маюць слабыя веды   ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦па асобных прадметах, аказанне iм   ¦             ¦                         ¦
¦дапамогi ў павышэннi гэтых ведаў    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.15. увядзенне факультатываў,      ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦спецкурсаў за здаровы лад жыцця ў   ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi ўсiх   ¦
¦школах, прафесiянальна-тэхнiчных i  ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦сярэднiх спецыяльных навучальных    ¦             ¦                         ¦
¦установах                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.16. арганiзацыя эфектыўнай        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦дзейнасцi адукацыйных устаноў па    ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх   ¦
¦выкананнi дзяржаўных праграм па     ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦фармiраваннi здаровага ладу жыцця,  ¦             ¦                         ¦
¦нацыянальных дзеянняў па            ¦             ¦                         ¦
¦папярэджаннi п'янства i             ¦             ¦                         ¦
¦алкагалiзму, наркаманii,            ¦             ¦                         ¦
¦прафiлактыцы ВIЧ-iнфекцыi           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.17. стварэнне сiстэмы             ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦медыка-санiтарнай асветы вучняў,    ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх   ¦
¦навучэнцаў i бацькоў па зберажэннi, ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦развiццi i карэкцыi здароўя         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.18. фармiраванне навыкаў          ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦здаровага ладу жыцця праз сiстэму   ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх   ¦
¦фiзкультурна-аздараўленчых          ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦спартыўных мерапрыемстваў           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.19. правядзенне акцый, месячнiкаў,¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦тэматычных дзён па прапагандзе      ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi ўсiх   ¦
¦здаровага ладу жыцця, прымеркаваных ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦да дня здароўя, сям'i, абароны      ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей, барацьбы з наркотыкамi,     ¦             ¦                         ¦
¦некурэння                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.20. правядзенне:                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сумесных калегiй, на якiх           ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦аналiзаваць стан i шляхi            ¦     гады    ¦ўстановы адукацыi ўсiх   ¦
¦ўдасканалення фiзiчнага выхавання   ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦дзяцей i моладзi                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласных аглядаў на лепшую          ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦вучэбна-спартыўную базу навучальных ¦     гады    ¦ўстановы адукацыi ўсiх   ¦
¦устаноў                             ¦             ¦тыпаў                    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласных i раённых аглядаў узроўню  ¦  2004-2008  ¦Установа адукацыi        ¦
¦фiзiчнай падрыхтаванасцi вучняў     ¦     гады    ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦школ, навучэнцаў                    ¦             ¦фiзiчнага выхавання i    ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных, сярэднiх  ¦             ¦спорту"                  ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦спартакiяды для дзяцей з            ¦Штогод у     ¦Установа адукацыi        ¦
¦адхiленнямi ў псiхафiзiчным         ¦пачатку      ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦развiццi па праграме "Спешиал       ¦навучальнага ¦фiзiчнага выхавання i    ¦
¦Олимпикс"                           ¦года i ў     ¦спорту"                  ¦
¦                                    ¦перыяд       ¦                         ¦
¦                                    ¦зiмовых      ¦                         ¦
¦                                    ¦канiкул      ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦спартыўна-масавых i                 ¦  2005, 2007 ¦Упраўленнi адукацыi, па  ¦
¦фiзкультурна-аздараўленчых          ¦     гады    ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦мерапрыемстваў пад дэвiзам "Усе на  ¦             ¦i турызму аблвыканкама,  ¦
¦старт!"                             ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦                                    ¦             ¦фiзiчнага выхавання i    ¦
¦                                    ¦             ¦спорту"                  ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦спаборнiцтваў па комплексах рухавых ¦  2004-2008  ¦Упраўленнi адукацыi, па  ¦
¦гульняў пад дэвiзам "Стартуюць      ¦     гады    ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦усе!" сярод                         ¦             ¦i турызму аблвыканкама,  ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных i сярэднiх ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў     ¦             ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦                                    ¦             ¦фiзiчнага выхавання i    ¦
¦                                    ¦             ¦спорту"                  ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласной спартакiяды вучняў па 26   ¦  2004-2008  ¦Упраўленнi адукацыi, па  ¦
¦вiдах спорту                        ¦     гады    ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦                                    ¦             ¦i турызму аблвыканкама,  ¦
¦                                    ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦                                    ¦             ¦фiзiчнага выхавання i    ¦
¦                                    ¦             ¦спорту"                  ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога агляду на лепшую          ¦  2004-2008  ¦Упраўленнi адукацыi, па  ¦
¦пастаноўку вучэбна-трэнiровачнай i  ¦     гады    ¦фiзiчнай культуры, спорту¦
¦выхаваўчай работы сярод спартыўных  ¦             ¦i турызму аблвыканкама,  ¦
¦школ алiмпiйскага рэзерву,          ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ     ¦             ¦"Гродзенскi абласны цэнтр¦
¦                                    ¦             ¦фiзiчнага выхавання i    ¦
¦                                    ¦             ¦спорту"                  ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦семiнараў-практыкумаў з дырэктарамi ¦  2005, 2008 ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦i намеснiкамi спартыўных школ       ¦     гады    ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦алiмпiйскага рэзерву,               ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ па  ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦пытаннях падрыхтоўкi спартыўнага    ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦рэзерву i развiцця дзiцяча-юнацкага ¦             ¦                         ¦
¦спорту                              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.21. арганiзацыя                   ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦спартыўна-аздараўленчых лагераў для ¦     гады    ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦вучняў дзiцяча-юнацкiх спартыўных   ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦школ алiмпiйскага рэзерву           ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.22. правядзенне семiнараў для     ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦iнспектараў i метадыстаў            ¦     гады    ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦упраўленняў, аддзелаў адукацыi,     ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦якiя курыруюць пытаннi фiзiчнага    ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦выхавання, прадаўжэнне работы       ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦абласнога метадычнага аб'яднання    ¦             ¦                         ¦
¦кiраўнiкоў i выкладчыкаў фiзiчнага  ¦             ¦                         ¦
¦выхавання прафесiянальна-тэхнiчных, ¦             ¦                         ¦
¦сярэднiх спецыяльных навучальных    ¦             ¦                         ¦
¦устаноў                             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.23. арганiзацыя работы па         ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦назапашваннi, абагульненнi i        ¦     гады    ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦распаўсюджваннi перадавога          ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦педагагiчнага вопыту выхавання      ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦школьнiкаў i навучэнцаў праз спорт  ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.24. адкрыццё школ з аздараўленчым ¦             ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦ухiлам у:                           ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦Лiдскiм                             ¦  2004 год   ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦Ашмянскiм                           ¦  2005 год   ¦выхавання i спорту"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦Смаргонскiм                         ¦  2006 год   ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦Карэлiцкiм раёнах                   ¦  2007 год   ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.25. правядзенне:                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦раённых i абласнога конкурсаў на    ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦лепшую арганiзацыю работы па        ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦фармiраваннi здаровага ладу жыцця   ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦ва ўстановах адукацыi               ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦раённых i абласнога аглядаў на      ¦  2007 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦лепшую арганiзацыю дзейнасцi па     ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦месцы жыхарства                     ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны цэнтр фiзiчнага  ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i спорту"      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦5.26. пашырэнне сеткi школ, класаў  ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦з эстэтычным накiрункам у           ¦     гады    ¦аблвыканкама,            ¦
¦Бераставiцкiм, Воранаўскiм,         ¦             ¦Бераставiцкi,            ¦
¦Астравецкiм, Свiслацкiм,            ¦             ¦Воранаўскi, Астравецкi,  ¦
¦Шчучынскiм, Iўеўскiм раёнах         ¦             ¦Свiслацкi, Шчучынскi,    ¦
¦                                    ¦             ¦Iўеўскi райвыканкамы     ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦6. Выхаванне дзяцей з асаблiвасцямi ¦             ¦                         ¦
¦псiхафiзiчнага развiцця:            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.1. стварэнне банка даных аб       ¦На працягу   ¦Абласныя, раённыя,       ¦
¦дзецях з асаблiвасцямi              ¦ўсяго перыяду¦гарадскiя цэнтры         ¦
¦псiхафiзiчнага развiцця             ¦             ¦карэкцыйна-развiццёвага  ¦
¦                                    ¦             ¦навучання i рэабiлiтацыi,¦
¦                                    ¦             ¦гаррайвыканкамы,         ¦
¦                                    ¦             ¦сацыяльна-педагагiчныя   ¦
¦                                    ¦             ¦цэнтры                   ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.2. развiццё сiстэмы сацыяльнай    ¦На працягу   ¦Абласныя, раённыя,       ¦
¦дапамогi дзецям ранняга ўзросту:    ¦ўсяго перыяду¦гарадскiя цэнтры         ¦
¦забеспячэнне атрымання своечасовай  ¦             ¦карэкцыйна-развiццёвага  ¦
¦кансультатыўнай,                    ¦             ¦навучання i рэабiлiтацыi,¦
¦псiхолага-педагагiчнай,             ¦             ¦гаррайвыканкамы,         ¦
¦карэкцыйна-рэабiлiтацыйнай дапамогi ¦             ¦сацыяльна-педагагiчныя   ¦
¦бацькам, якiя выхоўваюць            ¦             ¦цэнтры                   ¦
¦дзяцей-iнвалiдаў, дзяцей з          ¦             ¦                         ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦развiццё iнтэграванага выхавання,   ¦             ¦                         ¦
¦аказанне спецыяльнай дапамогi       ¦             ¦                         ¦
¦дзецям дашкольнага ўзросту, якiя    ¦             ¦                         ¦
¦знаходзяцца ў сям'i                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.3. абагульненне i распаўсюджванне ¦На працягу   ¦Установа адукацыi        ¦
¦вопыту работы дашкольных устаноў з  ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦дзецьмi з асаблiвасцямi             ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦псiхафiзiчнага развiцця             ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi"   ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.4. стварэнне ўмоў для развiцця    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦творчых здольнасцей дзяцей з        ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.5. выкарыстанне                   ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦здароўезберагальных тэхналогiй у    ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦навучаннi i выхаваннi дзяцей з      ¦             ¦                         ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi;           ¦             ¦                         ¦
¦удасканаленне работы па             ¦             ¦                         ¦
¦фармiраваннi ў такiх дзяцей         ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-бытавой кампетэнцыi,      ¦             ¦                         ¦
¦падрыхтоўцы iх да самастойнага      ¦             ¦                         ¦
¦незалежнага жыцця                   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.6. арганiзацыя ва ўстановах       ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦адукацыi пастаянна дзеючых          ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦семiнараў па рабоце з дзецьмi з     ¦             ¦                         ¦
¦асаблiвасцямi ў развiццi            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.7. уключэнне дзяцей-iнвалiдаў,    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦дзяцей з асаблiвасцямi развiцця ў   ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦грамадскiя i дзiцячыя арганiзацыi;  ¦             ¦                         ¦
¦фармiраванне ў iх патрэбнасцi ў     ¦             ¦                         ¦
¦здаровым ладзе жыцця                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.8. правядзенне выставаў           ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦творчасцi, фестываляў, спартыўных   ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦спаборнiцтваў для дзяцей-iнвалiдаў  ¦             ¦                         ¦
¦i дзяцей з асаблiвасцямi ў развiццi ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.9. удасканаленне                  ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦прафарыентацыйнай работы,           ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦прадастаўленне магчымасцяў выбару   ¦             ¦                         ¦
¦будучай дзейнасцi зыходзячы з       ¦             ¦                         ¦
¦асаблiвасцей развiцця дзяцей        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦актывiзацыя дзейнасцi па iх         ¦             ¦                         ¦
¦працоўным, прафесiянальным выхаваннi¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне для кожнага выхаванца     ¦             ¦                         ¦
¦сiтуацыi поспеху на розных ступенях ¦             ¦                         ¦
¦адукацыi                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦павышэнне разумення ролi каштоўнасцi¦             ¦                         ¦
¦жыцця, актывiзацыя дзейнасцi па     ¦             ¦                         ¦
¦фармiраваннi ў дзяцей i падлеткаў   ¦             ¦                         ¦
¦аптымiстычных адносiн да сябе, да   ¦             ¦                         ¦
¦сваёй будучынi                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦уключэнне маладых людзей у актыўную ¦             ¦                         ¦
¦жыццёва значную дзейнасць           ¦             ¦                         ¦
¦зыходзячы з iх магчымасцяў          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.10. уладкаванне дзяцей-сiрот i    ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦дзяцей, якiя засталiся без апекi    ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦бацькоў, у замяшчальныя сем'i або   ¦             ¦                         ¦
¦вяртанне iх у бiялагiчныя сем'i     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.11. забеспячэнне ўмоў сацыяльнай  ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦псiхолага-педагагiчнай аховы сям'i, ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦зберажэння дзiцяцi ў сям'i з мэтай  ¦             ¦                         ¦
¦прафiлактыкi сацыяльнага сiроцтва i ¦             ¦                         ¦
¦сямейнай недабратворнасцi,          ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне ўмоў выхавання i развiцця ¦             ¦                         ¦
¦для кожнага дзiцяцi-сiраты,         ¦             ¦                         ¦
¦максiмальна наблiжаных да сямейных  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.12. забеспячэнне якаснай          ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦адукацыi, выхавання i               ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦псiхолага-педагагiчнага             ¦             ¦                         ¦
¦суправаджэння дзяцей-сiрот, дзяцей, ¦             ¦                         ¦
¦якiя засталiся без апекi бацькоў    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.13. арганiзацыя семiнараў для     ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦намеснiкаў дырэктараў, сацыяльных   ¦     гады    ¦аблвыканкама             ¦
¦педагогаў, педагогаў-псiхолагаў     ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных, сярэднiх  ¦             ¦                         ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў па  ¦             ¦                         ¦
¦праблемах навучэнцаў-сiрот          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.14. арганiзацыя мерапрыемстваў,   ¦  2004-2008  ¦Установы адукацыi        ¦
¦прысвечаных Мiжнароднаму Дню        ¦     гады    ¦                         ¦
¦абароны дзяцей                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.15. стварэнне iнфармацыйных       ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦цэнтраў па правах чалавека, правах  ¦     гады    ¦установы адукацыi        ¦
¦дзiцяцi                             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.16. арганiзацыя сiстэматычнага    ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦iнфармавання бацькоў, грамадскасцi  ¦     гады    ¦установы адукацыi        ¦
¦аб палажэннях Усеагульнай           ¦             ¦                         ¦
¦дэкларацыi правоў чалавека ад 10    ¦             ¦                         ¦
¦снежня 1948 года, Канвенцыi аб      ¦             ¦                         ¦
¦правах дзiцяцi ад 20 лiстапада 1989 ¦             ¦                         ¦
¦года, Закона Рэспублiкi Беларусь ад ¦             ¦                         ¦
¦19 лiстапада 1993 года "Аб правах   ¦             ¦                         ¦
¦дзiцяцi" (Ведамасцi Вярхоўнага      ¦             ¦                         ¦
¦Савета Рэспублiкi Беларусь,         ¦             ¦                         ¦
¦1993 г., № 33, арт.430;             ¦             ¦                         ¦
¦Национальный реестр правовых актов  ¦             ¦                         ¦
¦Республики Беларусь, 2000 г.,       ¦             ¦                         ¦
¦№ 103, 2/215) на бацькоўскiх        ¦             ¦                         ¦
¦сходах, пры рабоце лекторыяў,       ¦             ¦                         ¦
¦клубаў i унiверсiтэтаў              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.17. правядзенне конкурсаў творчых ¦  2004-2008  ¦Установы адукацыi        ¦
¦работ сярод школьнiкаў, навучэнцаў  ¦     гады    ¦                         ¦
¦на тэмы правоў чалавека, правоў     ¦             ¦                         ¦
¦дзiцяцi, арганiзацыя ў бiблiятэках  ¦             ¦                         ¦
¦выстаў лiтаратуры па правах         ¦             ¦                         ¦
¦чалавека, правах дзiцяцi            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.18. арганiзацыя i правядзенне:    ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦карэкцыйных гульняў                 ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦псiхолага-педагагiчных трэнiнгаў    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦рытмiчнай арганiзацыi рухаў         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦гульнёвай псiхатэрапii              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦прыёмаў "псiхадрамы" (дае           ¦             ¦                         ¦
¦магчымасць вызвалiцца ад            ¦             ¦                         ¦
¦напружання, трывогi, страху)        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦праблемнага абмеркавання кнiг       ¦             ¦                         ¦
¦"Му-му" Iвана Тургенева, "Сляпы     ¦             ¦                         ¦
¦музыкант" Уладзiмiра Караленкi,     ¦             ¦                         ¦
¦"Драматычная педагогiка" Аляксея    ¦             ¦                         ¦
¦Лiханава                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦праблемных гутарак "Славутыя iмёны" ¦             ¦                         ¦
¦(Алена Кемпр (ЗША), Вольга          ¦             ¦                         ¦
¦Скараходава (Расiя); тыфлапедагог,  ¦             ¦                         ¦
¦вынаходнiк рэльефна-кропкавага      ¦             ¦                         ¦
¦шрыфту Луi Брайль (Францыя)         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фестывалю калектываў мастацкай      ¦1 раз у 2    ¦Упраўленнi адукацыi i    ¦
¦самадзейнасцi "Вясёлкавы карагод"   ¦гады         ¦культуры аблвыканкама    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦шчырых размоў "Я i навакольны       ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦свет", "Творчасць дапамагае жыць",  ¦ўсяго перыяду¦                         ¦
¦"Жыццёвыя сiтуацыi i мае рашэннi",  ¦             ¦                         ¦
¦"Асобасны рост i сталенне", "Мой    ¦             ¦                         ¦
¦лад жыцця: што я магу", "Маё        ¦             ¦                         ¦
¦ўдасканаленне"                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦гурткоў выяўленчага мастацтва, юных ¦             ¦                         ¦
¦паэтаў i празаiкаў, "Юны майстар";  ¦             ¦                         ¦
¦"Гаспадыня", "Псiхалогiя чалавека"  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦гарадскiх (раённых) клубаў          ¦             ¦                         ¦
¦"Палаючыя сэрцы", "Цяпло душы маёй" ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сямейных свят "Я, ты, ён, яна -     ¦             ¦                         ¦
¦разам дружная сям'я", "Сямейны      ¦             ¦                         ¦
¦пiрог", "Сямейныя таленты", "Кветкi ¦             ¦                         ¦
¦дабрынi"                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦6.19. адкрыццё:                     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦цэнтраў карэкцыйна-развiццёвага     ¦  2004 год   ¦Гродзенскi i Свiслацкi   ¦
¦навучання i рэабiлiтацыi ў          ¦             ¦раённыя выканаўчыя       ¦
¦Гродзенскiм i Свiслацкiм раёнах     ¦             ¦камiтэты                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦дзiцячых сацыяльных прытулкаў у     ¦  2004 год   ¦Навагрудскi, Астравецкi, ¦
¦Навагрудскiм, Астравецкiм,          ¦             ¦Шчучынскi, Ашмянскi,     ¦
¦Ашмянскiм, Шчучынскiм, Зэльвенскiм  ¦             ¦Зэльвенскi раённыя       ¦
¦раёнах                              ¦             ¦выканаўчыя камiтэты      ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльна-педагагiчных цэнтраў у    ¦  2004 год   ¦Дзятлаўскi, Ваўкавыскi   ¦
¦Дзятлаўскiм, Ваўкавыскiм раёнах     ¦             ¦раённыя выканаўчыя       ¦
¦                                    ¦             ¦камiтэты                 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦7. Узаемадзеянне з сям'ёй.          ¦             ¦                         ¦
¦Выхаванне сем'янiна:                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.1. аказанне навучальнай установай ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦дапамогi бацькам у пошуках          ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦аптымiзацыi ўздзеяння на дзяцей,    ¦             ¦                         ¦
¦стварэннi ўмоў, якiя забяспечаць iх ¦             ¦                         ¦
¦iнтэлектуальнае i маральнае         ¦             ¦                         ¦
¦развiццё, эмацыянальна-псiхiчную    ¦             ¦                         ¦
¦паспяховасць                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.2. удзел бацькоў, вучняў,         ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы i        ¦
¦навучэнцаў i студэнтаў у            ¦ўсяго перыяду¦ўстановы адукацыi        ¦
¦арганiзацыi i ўпраўленнi            ¦             ¦                         ¦
¦адукацыйна-выхаваўчым працэсам      ¦             ¦                         ¦
¦навучальнай установы з мэтай яго    ¦             ¦                         ¦
¦варыятыўнасцi, дыферэнцыяцыi,       ¦             ¦                         ¦
¦гуманiзацыi, сумеснае планаванне i  ¦             ¦                         ¦
¦рэалiзацыя бацькамi i настаўнiкамi  ¦             ¦                         ¦
¦выхаваўчых i адукацыйных дзеянняў,  ¦             ¦                         ¦
¦накiраваных на развiццё творчай     ¦             ¦                         ¦
¦асобы маладога чалавека             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.3. арганiзацыя педагагiчнай       ¦             ¦                         ¦
¦адукацыi бацькоў па:                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦прававых пытаннях важнейшых         ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦палажэнняў сямейнага права          ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦псiхалагiчных пытаннях              ¦             ¦                         ¦
¦(фармiраванне паняцця аб асобе      ¦             ¦                         ¦
¦дзiцяцi, аб этапах яго станаўлення, ¦             ¦                         ¦
¦аб дыягнаставаннi i развiццi        ¦             ¦                         ¦
¦здольнасцей, узроставых             ¦             ¦                         ¦
¦асаблiвасцях, аб прынцыпах зносiн з ¦             ¦                         ¦
¦дзецьмi, падлеткамi i моладдзю)     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦педагагiчных пытаннях (фармiраванне ¦             ¦                         ¦
¦ўяўленняў аб ролi сям'i ў выхаваннi ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей i яе педагагiчным            ¦             ¦                         ¦
¦патэнцыяле, аб асаблiвасцях         ¦             ¦                         ¦
¦сямейнага выхавання, выхаваўчых     ¦             ¦                         ¦
¦функцыях бацькi i мацi)             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦пытаннях аховы здароўя дзяцей i     ¦             ¦                         ¦
¦моладзi (фiзiчнага, псiхiчнага),    ¦             ¦                         ¦
¦папярэджання перагрузкi             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.4. фармiраванне ў бацькоў новай   ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦этыкi зносiн з дзецьмi - этыкi      ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦партнёрства, прыцягненне бацькоў да ¦             ¦                         ¦
¦працы ў гуртках, аб'яднаннях, да    ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыi правядзення свят,       ¦             ¦                         ¦
¦конкурсаў, спаборнiцтваў, вядзення  ¦             ¦                         ¦
¦спецкурсаў i семiнараў              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.5. арганiзацыя iндывiдуальных     ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦формаў работы з кожнай канкрэтнай   ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦сям'ёй, аказанне адэкватнай         ¦             ¦                         ¦
¦падтрымкi i дапамогi бацькам у iх   ¦             ¦                         ¦
¦намаганнях пераадолець узнiкаючыя   ¦             ¦                         ¦
¦праблемы ў выхаваннi, дапамогi      ¦             ¦                         ¦
¦сем'ям, якiя апынулiся ў асаблiва   ¦             ¦                         ¦
¦цяжкiм становiшчы                   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.6. развiццё ў кожным раёне        ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦Гродзенскай вобласцi                ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦сацыяльна-педагагiчных службаў для  ¦             ¦                         ¦
¦аказання канкрэтных паслуг сем'ям   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.7. распрацоўка i забеспячэнне     ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦сiстэмы стымулявання па:            ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦вынiковасцi сямейнага выхавання     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦удзелу бацькоў i дзяцей у           ¦             ¦                         ¦
¦навучальна-выхаваўчым працэсе       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦росце прафесiяналiзму педагогаў у   ¦             ¦                         ¦
¦рашэннi праблемы ўзаемадзеяння з    ¦             ¦                         ¦
¦сем'ямi выхаванцаў                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.8. арганiзацыя дзейнасцi          ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦бацькоўскiх камiтэтаў i абучэнне iх ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦старшынь, падняцце iх прэстыжу i    ¦             ¦                         ¦
¦ролi ў рашэннi пытанняў             ¦             ¦                         ¦
¦жыццядзейнасцi калектываў           ¦             ¦                         ¦
¦навучальна-выхаваўчых устаноў       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.9. укараненне ў практыку          ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦тэарэтычнай мадэлi                  ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦школьна-сямейнага выхавання         ¦             ¦                         ¦
¦"Арыенцiр"                          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦7.10. аптымальныя прыёмы, метады i  ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦формы работы з вучнямi, навучэнцамi ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦i студэнтамi:                       ¦             ¦                         ¦
¦сямейныя клубы                      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦школа будучага сем'янiна            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦дыскусii, дэбаты, абмеркаваннi на   ¦             ¦                         ¦
¦тэмы "Складаемыя сямейнага шчасця", ¦             ¦                         ¦
¦"Праблемы дзетанараджэння: за i     ¦             ¦                         ¦
¦супраць", "Грамадзянскi шлюб -      ¦             ¦                         ¦
¦параджэнне часу цi адыход ад        ¦             ¦                         ¦
¦адказнасцi?"                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦факультатывы "Этыка i псiхалогiя    ¦             ¦                         ¦
¦сямейнага жыцця"                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦адкрытая кафедра "Мае сямейныя      ¦             ¦                         ¦
¦каштоўнасцi"                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦творчыя праекты-конкурсы "Сямейныя  ¦             ¦                         ¦
¦традыцыi ў Беларусi", "Сям'я як     ¦             ¦                         ¦
¦сацыяльны iнстытут выхавання"       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦рыцарскiя клубы, клубы будучай мацi ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сiстэма класных гадзiн з 1-га па    ¦             ¦                         ¦
¦11-й клас "Мая сям'я"               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦пакоi мацярынскай славы (музеi)     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фестывалi сямейных ансамбляў;       ¦             ¦                         ¦
¦святы, прысвечаныя Дню сям'i, Дню   ¦             ¦                         ¦
¦мацi: цiкавая сям'я; музычная       ¦             ¦                         ¦
¦сям'я; чытаючая сям'я;              ¦             ¦                         ¦
¦арганiзаваная сям'я; гаспадарчая    ¦             ¦                         ¦
¦сям'я; спартыўная сям'я             ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+------------------------ +
¦8. Арганiзацыя канiкулярнага        ¦             ¦                         ¦
¦адпачынку дзяцей i навучэнскай      ¦             ¦                         ¦
¦моладзi:                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.1. правядзенне абласной акцыi     ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Лета - 2004-2008"                  ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама,            ¦
¦                                    ¦             ¦Гродзенскае абласное     ¦
¦                                    ¦             ¦ўпраўленне               ¦
¦                                    ¦             ¦Рэспублiканскага цэнтра  ¦
¦                                    ¦             ¦па аздараўленнi i        ¦
¦                                    ¦             ¦санаторна-курортным      ¦
¦                                    ¦             ¦лячэннi насельнiцтва,    ¦
¦                                    ¦             ¦упраўленне абласной      ¦
¦                                    ¦             ¦службы занятасцi         ¦
¦                                    ¦             ¦насельнiцтва             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.2. прыняцце мер для прафiлактыкi  ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦дзiцячай безнагляднасцi ў           ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦канiкулярны час, адкрыццё з гэтай   ¦             ¦                         ¦
¦мэтай працоўных аб'яднанняў,        ¦             ¦                         ¦
¦спартыўных, палатачных лагераў      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.3. развiццё маладзёжных i         ¦             ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦школьных бiржаў працы, формаў       ¦             ¦установы адукацыi,       ¦
¦працоўнай занятасцi старэйшых       ¦             ¦цэнтры занятасцi         ¦
¦падлеткаў (лагеры працы i           ¦             ¦насельнiцтва             ¦
¦адпачынку, вучнёўскiя вытворчыя     ¦             ¦                         ¦
¦брыгады, школьныя ляснiцтвы,        ¦             ¦                         ¦
¦вучнёўскiя майстэрнi), арганiзацыя  ¦             ¦                         ¦
¦змен юных прадпрымальнiкаў          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.4. арганiзацыя разнастайных       ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦формаў работы па месцы жыхарства ў  ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦канiкулярны час, прыцягненне да     ¦             ¦                         ¦
¦гэтай работы педагогаў устаноў      ¦             ¦                         ¦
¦пазашкольнага выхавання i           ¦             ¦                         ¦
¦навучання, сацыяльных педагогаў з   ¦             ¦                         ¦
¦выкарыстаннем магчымасцяў           ¦             ¦                         ¦
¦агульнаадукацыйных школ, сярэднiх   ¦             ¦                         ¦
¦спецыяльных,                        ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных            ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.5. стварэнне:                     ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦лагераў актыву на вясеннiх i        ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦зiмовых канiкулах                   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦лагераў турыстаў, эколагаў,         ¦             ¦                         ¦
¦спартсменаў                         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦клубаў па iнтарэсах з улiкам        ¦             ¦                         ¦
¦здольнасцей i зацiкаўленасцi дзяцей ¦             ¦                         ¦
¦i падлеткаў                         ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦сiстэмы "малых канiкулаў": "зорныя  ¦             ¦                         ¦
¦паходы" старшакласнiкаў па месцах   ¦             ¦                         ¦
¦баявой славы i памятных месцах,     ¦             ¦                         ¦
¦зiмовыя вандраваннi ў час           ¦             ¦                         ¦
¦навагоднiх i калядных свят          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.6. распрацоўка праграм            ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦"Экалагiчная сцежка", "Экалогiя,    ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦здароўе, культура", "Лясная школа", ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыя конкурсаў i ўзнагарод   ¦             ¦                         ¦
¦"За самы звонкi смех", "За самы     ¦             ¦                         ¦
¦здаровы апетыт", "За самыя цiкавыя  ¦             ¦                         ¦
¦iдэi", "За самы цiкавы лясны        ¦             ¦                         ¦
¦рэпартаж"                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.7. арганiзацыя студэнцкiх         ¦На працягу   ¦Грамадскае аб'яднанне    ¦
¦будаўнiчых атрадаў                  ¦ўсяго перыяду¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦                                    ¦             ¦саюз моладзi"*, установы ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi, вышэйшыя,      ¦
¦                                    ¦             ¦сярэднiя спецыяльныя,    ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦                                    ¦             ¦навучальныя ўстановы,    ¦
¦                                    ¦             ¦гаррайвыканкамы          ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.8. пашырэнне сацыяльнай           ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦накiраванасцi аздараўленчых         ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦кампанiй: летнi адпачынак           ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей-сiрот, дзяцей-iнвалiдаў      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.9. стварэнне ў педагагiчных       ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦навучальных установах педагагiчных  ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установы   ¦
¦атрадаў для работы ў лагерах,       ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦сiстэмы iх метадычнай падрыхтоўкi   ¦             ¦дзяржаўны унiверсiтэт    ¦
¦                                    ¦             ¦iмя Янкi Купалы"*,       ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦педкаледж", "Лiдскi      ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны педкаледж",    ¦
¦                                    ¦             ¦"Ваўкавыскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦педкаледж", "Гродзенскi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦8.10. арганiзацыя работы па         ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦патрыятычным i грамадзянскiм        ¦ўсяго перыяду¦установы адукацыi        ¦
¦выхаваннi дзяцей i падлеткаў ва     ¦             ¦                         ¦
¦ўмовах лагераў; актывiзацыя         ¦             ¦                         ¦
¦дзейнасцi па развiццi ў моладзi     ¦             ¦                         ¦
¦гатоўнасцi да стваральнага працэсу  ¦             ¦                         ¦
¦ў iмя Айчыны, па фармiраваннi       ¦             ¦                         ¦
¦пачуцця павагi да сваёй гiсторыi,   ¦             ¦                         ¦
¦правядзенне раённых, гарадскiх      ¦             ¦                         ¦
¦акцый "Лета без правапарушэнняў"    ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦9. Развiццё пазашкольнага выхавання ¦             ¦                         ¦
¦i навучання:                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.1. узмацненне крэатыўнага аспекту ¦На працягу   ¦Установы пазашкольнага   ¦
¦зместу пазашкольнага выхавання i    ¦ўсяго перыяду¦выхавання i навучання    ¦
¦навучання                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.2. арганiзацыя праектавання       ¦На працягу   ¦Установы пазашкольнага   ¦
¦адукацыйных праграм пазашкольнага   ¦ўсяго перыяду¦выхавання i навучання    ¦
¦выхавання i навучання               ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.3. узаемадзеянне памiж вышэйшымi  ¦На працягу   ¦Вышэйшыя, сярэднiя       ¦
¦навучальнымi, сярэднiмi             ¦ўсяго перыяду¦спецыяльныя навучальныя  ¦
¦спецыяльнымi ўстановамi,            ¦             ¦ўстановы                 ¦
¦супрацоўнiцтва i эфектыўнага абмену ¦             ¦                         ¦
¦вопытам у арганiзацыi сiстэмы       ¦             ¦                         ¦
¦пазааўдыторнага выхавання           ¦             ¦                         ¦
¦студэнцкай моладзi, кансалiдацыя    ¦             ¦                         ¦
¦сiл мiжведа-маснага супрацоўнiцтва  ¦             ¦                         ¦
¦ў вырашэннi праблем развiцця асобы  ¦             ¦                         ¦
¦студэнта, актыўнага ўздзеяння на    ¦             ¦                         ¦
¦карэкцыю працэсаў яго сацыяльнай    ¦             ¦                         ¦
¦дэзадаптацыi                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.4. распрацоўка методыкi аналiзу   ¦2004 год     ¦Установа адукацыi        ¦
¦эфектыўнасцi дзейнасцi ўстаноў      ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦пазашкольнага выхавання i навучання ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi", абласныя      ¦
¦                                    ¦             ¦ўстановы пазашкольнага   ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i навучання    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.5. удасканаленне сiстэмы          ¦На працягу   ¦Установа адукацыi        ¦
¦перападрыхтоўкi, павышэння          ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦квалiфiкацыi спецыялiстаў сферы     ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦пазашкольнага выхавання i навучання ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi", абласныя      ¦
¦                                    ¦             ¦ўстановы пазашкольнага   ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i навучання    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.6. далейшае развiццё новых формаў ¦На працягу   ¦Установа адукацыi        ¦
¦арганiзацыi сiстэмы пазашкольнага   ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦выхавання i навучання: для дзяцей з ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦абмежаванымi магчымасцямi здароўя i ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦групы рызыкi для дзяцей дашкольнага ¦             ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦узросту                             ¦             ¦адукацыi", абласныя      ¦
¦                                    ¦             ¦ўстановы пазашкольнага   ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i навучання    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.7. далейшае развiццё сiстэмы      ¦На працягу   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦абласных i раённых масавых          ¦ўсяго перыяду¦установы пазашкольнага   ¦
¦мерапрыемстваў з дзецьмi i          ¦             ¦выхавання i навучання    ¦
¦навучэнскай моладдзю па ўсiх вiдах  ¦             ¦                         ¦
¦пазашкольнай дзейнасцi              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.8. арганiзацыя:                   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласных конкурсаў на лепшую        ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦ўстанову пазашкольнага выхавання i  ¦ўсяго        ¦аблвыканкама             ¦
¦навучання                           ¦перыяду      ¦                         ¦
¦                                    ¦штогод       ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласной нарады работнiкаў клубных  ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦устаноў вышэйшых i сярэднiх         ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў     ¦             ¦                         ¦
¦"Практыка дзейнасцi па арганiзацыi  ¦             ¦                         ¦
¦вольнага часу i мастацкай творчасцi ¦             ¦                         ¦
¦студэнтаў"                          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦круглага стала з прадстаўнiкамi     ¦  2006 год   ¦Упраўленнi адукацыi,     ¦
¦сродкаў масавай iнфармацыi па       ¦             ¦iдэалагiчнай работы      ¦
¦праблемах выхавання                 ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога конкурсу мадэляў i        ¦  2006 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦праектаў арганiзацыi пазааўдыторнай ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦выхаваўчай дзейнасцi ў вышэйшых     ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦навучальных установах               ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi", "Гродзенскi    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi"   ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.9. распрацоўка рэкамендацый у     ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦дапамогу арганiзатарам              ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установы   ¦
¦канiкулярнага часу i аздараўлення   ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦дзяцей                              ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.10. падрыхтоўка i выданне:        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦даведачнага метадычнага дапаможнiка ¦  2005 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦па дзiцячых i маладзёжных           ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦арганiзацыях                        ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦зборнiка аўтарскiх праграм          ¦  2006 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦патрыятычнай накiраванасцi          ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦                                    ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦зборнiка "Дыялогi аб выхаваннi"     ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦(вопыт работы вышэйшых i сярэднiх   ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦спецыяльных навучальных устаноў)    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны        ¦
¦                                    ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i спецыялiстаў¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.11. правядзенне:                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласных фестываляў "Вясеннi        ¦ 2004, 2006, ¦Установа адукацыi        ¦
¦капеж", "Маладыя таленты            ¦  2008 гады  ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦Гродзеншчыны"                       ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога злёту пошукавых атрадаў   ¦  2004 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны цэнтр турызму i  ¦
¦                                    ¦             ¦краязнаўства             ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнскай моладзi"     ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога фестывалю "Пазашкольнiк   ¦ 2005, 2007  ¦Установа адукацыi        ¦
¦года"                               ¦    гады     ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦турыстычных злётаў школьнiкаў,      ¦  2004-2008  ¦Установа адукацыi        ¦
¦навучэнцаў прафесiянальна-тэхнiчных ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦навучальных устаноў, студэнтаў      ¦             ¦абласны цэнтр турызму i  ¦
¦сярэднiх спецыяльных i вышэйшых     ¦             ¦краязнаўства             ¦
¦навучальных устаноў                 ¦             ¦навучэнскай моладзi"     ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦спартыўных спаборнiцтваў па         ¦  2005-2008  ¦Установа адукацыi        ¦
¦асноўных вiдах турызму, абласных    ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦вiктарын па турызме i краязнаўстве  ¦             ¦абласны цэнтр турызму i  ¦
¦                                    ¦             ¦краязнаўства             ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнскай моладзi"     ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога конкурсу "Галасы гiсторыi"¦1 раз у 2    ¦Упраўленнi адукацыi,     ¦
¦                                    ¦гады         ¦культуры аблвыканкама,   ¦
¦                                    ¦             ¦Гродзенскi дзяржаўны     ¦
¦                                    ¦             ¦гiсторыка-археалагiчны   ¦
¦                                    ¦             ¦музей, установа          ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦турызму i краязнаўства   ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнскай моладзi"     ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласной навукова-практычнай        ¦  2004-2005  ¦Установа адукацыi        ¦
¦канферэнцыi юных вопытнiкаў i       ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦даследчыкаў прыроды                 ¦             ¦абласны                  ¦
¦                                    ¦             ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i юнацтва"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога свята "Зялёны вiтамiн"    ¦1 раз у 2    ¦Установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦гады         ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны                  ¦
¦                                    ¦             ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i юнацтва"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога злёту юных леснiкоў       ¦1 раз у 2    ¦Установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦гады         ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны                  ¦
¦                                    ¦             ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i юнацтва"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога злёту эколагаў            ¦ 2003, 2005, ¦Установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦  2007 гады  ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны                  ¦
¦                                    ¦             ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i юнацтва"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога эколага-бiялагiчнага      ¦ 2004, 2006, ¦Установа адукацыi        ¦
¦свята "Саракi"                      ¦  2008 гады  ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны                  ¦
¦                                    ¦             ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i юнацтва"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога агляду-конкурсу           ¦ 2005, 2007  ¦Установа адукацыi        ¦
¦вучэбна-вопытных участкаў,          ¦    гады     ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦азелянення тэрыторыi i iнтэр'ера    ¦             ¦абласны                  ¦
¦школ                                ¦             ¦эколага-бiялагiчны цэнтр ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i юнацтва"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦агляду-конкурсу на лепшую           ¦ 2005, 2007  ¦Установа адукацыi        ¦
¦пастаноўку работы цэнтраў тэхнiчнай ¦    гады     ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦творчасцi вучняў                    ¦             ¦дзяржаўны цэнтр          ¦
¦                                    ¦             ¦тэхнiчнай творчасцi      ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнцаў"              ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога конкурсу на лепшы         ¦ 2004, 2006, ¦Установа адукацыi        ¦
¦метадычны, вучэбна-наглядны         ¦  2008 гады  ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦дапаможнiк, абагульненне вопыту     ¦             ¦дзяржаўны цэнтр          ¦
¦работы па тэхнiчнай творчасцi       ¦             ¦тэхнiчнай творчасцi      ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнцаў"              ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласных спаборнiцтваў па тэхнiчных ¦             ¦Установа адукацыi        ¦
¦вiдах спорту па:                    ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦радыёэлектронiцы                    ¦   Штогод    ¦дзяржаўны цэнтр          ¦
¦                                    ¦             ¦тэхнiчнай творчасцi      ¦
¦праграмiраваннi                     ¦   Штогод    ¦навучэнцаў"              ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦мультымедыйных тэхналогiях          ¦ 2004, 2006, ¦                         ¦
¦                                    ¦ 2008 гады   ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦тэхнiчным канструяваннi             ¦ 2004, 2006, ¦                         ¦
¦                                    ¦ 2008 гады   ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стэндавых мадэлях                   ¦ 2005, 2007  ¦                         ¦
¦                                    ¦     гады    ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦пачатковай тэхнiчнай творчасцi      ¦   Штогод    ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦навукова-практычных канферэнцый     ¦  2006, 2008 ¦Установа адукацыi        ¦
¦"Стратэгiя i тактыка развiцця       ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦лiдэрства", "Выхаваўчая прастора    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦пазашкольных устаноў: вопыт,        ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦праблемы, перспектыва"              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦краязнаўчай гульнi "Я этим городом  ¦  2004 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦храним"                             ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦дэбат-турнiраў, чэмпiянатаў па      ¦На працягу   ¦Установа адукацыi        ¦
¦iнтэлектуальных гульнях             ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога фестывалю творчасцi       ¦ 2005, 2007  ¦Установа адукацыi        ¦
¦дзяцей-iнвалiдаў "Свет маiх         ¦    гады     ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦захапленняў"                        ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласной акцыi "Пiянеры - ветэранам"¦ 2004, 2005  ¦Установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога фестывалю альтэрнатыўных  ¦  2006 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦маладзёжных культур                 ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦9.12. распрацоўка:                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦рэгiянальнай праграмы па            ¦  2004 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦краязнаўстве                        ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны цэнтр турызму i  ¦
¦                                    ¦             ¦краязнаўства             ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнскай моладзi"     ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦праграмы спецыялiзацыi на           ¦  2005 год   ¦Установы адукацыi        ¦
¦факультэтах Гродзенскага            ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦дзяржаўнага унiверсiтэта iмя Янкi   ¦             ¦абласны цэнтр турызму i  ¦
¦Купалы па спартыўным турызме i      ¦             ¦краязнаўства             ¦
¦краязнаўстве                        ¦             ¦навучэнскай моладзi",    ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦унiверсiтэт iмя Янкi     ¦
¦                                    ¦             ¦Купалы"*                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦праграмы па павышэннi квалiфiкацыi  ¦  2004-2005  ¦Установа адукацыi        ¦
¦супрацоўнiкаў цэнтраў i баз турызму ¦     гады    ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦i краязнаўства                      ¦             ¦абласны цэнтр турызму i  ¦
¦                                    ¦             ¦краязнаўства             ¦
¦                                    ¦             ¦навучэнскай моладзi"     ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦10. Работа з кiруючымi i            ¦             ¦                         ¦
¦педагагiчнымi кадрамi. Павышэнне iх ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальнага ўзроўню ў сферы    ¦             ¦                         ¦
¦выхавання:                          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.1. правядзенне калегiй па        ¦             ¦                         ¦
¦пытаннях выхавання:                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Аб рабоце ўпраўленняў, аддзелаў    ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦адукацыi, адукацыйных устаноў па    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦абнаўленнi iдэалагiчнай i           ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыi iдэйна-выхаваўчай       ¦             ¦                         ¦
¦работы" (Бераставiцкi, Воранаўскi   ¦             ¦                         ¦
¦раёны, горад Лiда,                  ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчныя вучылiшчы  ¦             ¦                         ¦
¦№ 235, 194, 190, Навагрудскi        ¦             ¦                         ¦
¦гандлёва-эканамiчны каледж,         ¦             ¦                         ¦
¦Навагрудская агульнаадукацыйная     ¦             ¦                         ¦
¦школа-iнтэрнат)                     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Аб дзейнасцi органаў i ўстаноў     ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦адукацыi Лiдскага, Смаргонскага,    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦Воранаўскага райвыканкамаў,         ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнага вучылiшча ¦             ¦                         ¦
¦№ 119, Гродзенскага                 ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальнага электратэхнiчнага  ¦             ¦                         ¦
¦каледжа iмя Iвана Шчаснага па       ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыi прафiлактычнай работы"  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Аб дзейнасцi аддзелаў адукацыi     ¦  2006 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦адмiнiстрацыi Ленiнскага раёна      ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦горада Гродна, Дзятлаўскага         ¦             ¦                         ¦
¦райвыканкама, педагагiчных          ¦             ¦                         ¦
¦калектываў устаноў адукацыi         ¦             ¦                         ¦
¦"Мiрскае дзяржаўнае мастацкае       ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча  ¦             ¦                         ¦
¦№ 234", "Шчучынскае дзяржаўнае      ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча  ¦             ¦                         ¦
¦№ 198 сельскагаспадарчай            ¦             ¦                         ¦
¦вытворчасцi", "Гродзенскi дзяржаўны ¦             ¦                         ¦
¦гандлёвы каледж", "Правамастоўская  ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўная спецшкола-iнтэрнат для   ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей з затрымкай псiхiчнага       ¦             ¦                         ¦
¦развiцця" па развiццi выхаваўчай    ¦             ¦                         ¦
¦сiстэмы"                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Роля i месца дзiцячых i            ¦  2007 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦маладзёжных грамадскiх аб'яднанняў  ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦у патрыятычным выхаваннi дзяцей i   ¦             ¦                         ¦
¦моладзi, фармiраваннi ў iх актыўнай ¦             ¦                         ¦
¦грамадзянскай пазiцыi i лiдэрскiх   ¦             ¦                         ¦
¦якасцей" (Зэльвенскi раён, Iўеўскi  ¦             ¦                         ¦
¦раён, установы адукацыi "Iўеўскае   ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўнае прафесiянальна-тэхнiчнае ¦             ¦                         ¦
¦вучылiшча № 197 сельскагаспадарчай  ¦             ¦                         ¦
¦вытворчасцi", "Лiдскае дзяржаўнае   ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча  ¦             ¦                         ¦
¦№ 196 сельскагаспадарчай            ¦             ¦                         ¦
¦вытворчасцi", "Гродзенскi дзяржаўны ¦             ¦                         ¦
¦тэхналагiчны каледж", "Гродзенскi   ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўны унiверсiтэт iмя Янкi      ¦             ¦                         ¦
¦Купалы", "Iўеўская дапаможная       ¦             ¦                         ¦
¦школа-iнтэрнат")                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Аб рабоце органаў i ўстаноў        ¦  2008 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦адукацыi па павышэннi выхаваўчай    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦каштоўнасцi ўрокаў" (Карэлiцкi,     ¦             ¦                         ¦
¦Лiдскi раёны, установы адукацыi     ¦             ¦                         ¦
¦"Лiдскае прафесiянальна-тэхнiчнае   ¦             ¦                         ¦
¦вучылiшча № 136 прыборабудавання",  ¦             ¦                         ¦
¦"Лiдскi iндустрыяльны каледж",      ¦             ¦                         ¦
¦"Парэцкая дзяржаўная                ¦             ¦                         ¦
¦спецшкола-iнтэрнат для дзяцей-сiрот ¦             ¦                         ¦
¦i дзяцей, якiя засталiся без апекi  ¦             ¦                         ¦
¦бацькоў"                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Гатоўнасць i адаптацыя маладых     ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦спецыялiстаў-выпускнiкоў устаноў    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦адукацыi "Гродзенскi дзяржаўны      ¦             ¦                         ¦
¦унiверсiтэт iмя Янкi Купалы",       ¦             ¦                         ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны педкаледж",   ¦             ¦                         ¦
¦"Лiдскi дзяржаўны педкаледж",       ¦             ¦                         ¦
¦"Ваўкавыскi дзяржаўны педкаледж" да ¦             ¦                         ¦
¦працы ў якасцi                      ¦             ¦                         ¦
¦настаўнiкаў-выхавацеляў"            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.2. правядзенне:                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога бацькоўскага сходу        ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Выхаванне падрастаючага пакалення: ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦iдэалы, каштоўнасцi, арыентацыi"    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласных педагагiчных чытанняў      ¦  2006 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Выхаванне моладзi як адзiн з       ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦прыярытэтных накiрункаў дзейнасцi   ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦адукацыйных устаноў"                ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальнай          ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi", абласныя      ¦
¦                                    ¦             ¦ўстановы пазашкольнага   ¦
¦                                    ¦             ¦выхавання i навучання    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦навукова-практычнай канферэнцыi     ¦  2008 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Сусветны вопыт арганiзацыi i       ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦рэалiзацыi выхавання дзяцей i       ¦             ¦                         ¦
¦моладзi"                            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.3. прадаўжэнне работы абласной   ¦  2004-2008  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦школы педагагiчнага поспеху для     ¦     гады    ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦наступных катэгорый спецыялiстаў    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦адукацыi:                           ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦iнспектары (метадысты) упраўленняў, ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦аддзелаў адукацыi                   ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦намеснiкi рэктараў вышэйшых         ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦навучальных устаноў, дырэктараў па  ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦выхаваўчай рабоце сярэднiх          ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦спецыяльных i                       ¦             ¦адукацыi", абласныя      ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных            ¦             ¦ўстановы пазашкольнага   ¦
¦навучальных устаноў"                ¦             ¦выхавання i навучання    ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦педагогi-псiхолагi                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦педагогi сацыяльныя                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦выхавальнiкi iнтэрнатаў             ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦бiблiятэкары                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦педагогi-арганiзатары, метадысты    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.4. арганiзацыя творчых           ¦             ¦                         ¦
¦справаздач упраўленняў, аддзелаў    ¦             ¦                         ¦
¦адукацыi, навучальных устаноў       ¦             ¦                         ¦
¦"Выхаваўчая сiстэма рэгiёна i       ¦             ¦                         ¦
¦навучальнай установы":              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦установы адукацыi "Гродзенскi       ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦дзяржаўны абласны Палац творчасцi   ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦дзяцей i моладзi", "Жыровiцкi       ¦             ¦                         ¦
¦аграрна-тэхнiчны каледж",           ¦             ¦                         ¦
¦"Слонiмскi дзяржаўны                ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчны каледж      ¦             ¦                         ¦
¦сельскагаспадарчай вытворчасцi",    ¦             ¦                         ¦
¦"Ашмянская дзяржаўная               ¦             ¦                         ¦
¦агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат"  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦аддзел адукацыi адмiнiстрацыi       ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦Кастрычнiцкага раёна г.Гродна,      ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦установы адукацыi "Гродзенскi       ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўны прафесiянальна-тэхнiчны   ¦             ¦                         ¦
¦каледж камунальнай гаспадаркi",     ¦             ¦                         ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны медыцынскi    ¦             ¦                         ¦
¦каледж", "Дзятлаўская дзяржаўная    ¦             ¦                         ¦
¦школа-iнтэрнат для дзяцей-сiрот i   ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей, якiя засталiся без апекi    ¦             ¦                         ¦
¦бацькоў", абласны цэнтр тэхнiчнай   ¦             ¦                         ¦
¦творчасцi                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦аддзел адукацыi Гродзенскага        ¦  2006 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦райвыканкама, установы адукацыi     ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны каледж        ¦             ¦                         ¦
¦прыборабудавання", "Ашмянскi        ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўны аграрна-эканамiчны        ¦             ¦                         ¦
¦каледж", "Гродзенская               ¦             ¦                         ¦
¦школа-iнтэрнат для сляпых i дзяцей  ¦             ¦                         ¦
¦са слабым зрокам", "Гродзенскi      ¦             ¦                         ¦
¦абласны эколага-бiялагiчны цэнтр"   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦аддзел адукацыi Лiдскага            ¦  2007 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦райвыканкама, установы адукацыi     ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦"Гродзенскае дзяржаўнае             ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча  ¦             ¦                         ¦
¦№ 64 будаўнiкоў", "Гродзенскi       ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўны полiтэхнiчны каледж",     ¦             ¦                         ¦
¦"Панямунскi дзяржаўны дзiцячы дом   ¦             ¦                         ¦
¦змешанага тыпу", "Гродзенскi        ¦             ¦                         ¦
¦абласны дзяржаўны цэнтр турызму i   ¦             ¦                         ¦
¦краязнаўства навучэнскай моладзi"   ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦аддзел адукацыi Астравецкага        ¦  2008 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦райвыканкама, установы адукацыi     ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦"Карэлiцкае                         ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчнае вучылiшча  ¦             ¦                         ¦
¦№ 125 будаўнiкоў", "Лiдскi          ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўны педкаледж", "Лiдскi       ¦             ¦                         ¦
¦дзiцячы дом змешанага тыпу",        ¦             ¦                         ¦
¦"Гродзенскi дзяржаўны Дом тэхнiчнай ¦             ¦                         ¦
¦творчасцi навучэнскай моладзi"      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.5. правядзенне семiнара          ¦             ¦                         ¦
¦начальнiкаў упраўленняў, загадчыкаў ¦             ¦                         ¦
¦аддзелаў адукацыi райгарвыканкамаў, ¦             ¦                         ¦
¦дырэктараў сярэднiх спецыяльных,    ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных            ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў, прарэктараў,   ¦             ¦                         ¦
¦начальнiкаў аддзелаў выхаваўчай     ¦             ¦                         ¦
¦работы вышэйшых навучальных устаноў ¦             ¦                         ¦
¦па пытаннях:                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Актуальныя пытаннi выхавання       ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦дзяцей i навучэнскай моладзi ў      ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦сучасных умовах"                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Развiццё творчага патэнцыялу асобы ¦  2007 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦будучага спецыялiста ва ўмовах      ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦вышэйшых i сярэднiх спецыяльных     ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦навучальных устаноў"                ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.6. абмеркаванне на семiнарах     ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦iнспектараў, метадыстаў аддзелаў    ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦адукацыi, якiя курыруюць вучэбныя   ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦прадметы, кiраўнiкоў метадычных     ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦аб'яднанняў                         ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦настаўнiкаў-прадметнiкаў праблем:   ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦"Выхаваўчыя магчымасцi ўрока"       ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦"Роля i месца настаўнiка ў          ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦рэалiзацыi зместу выхаваўчага       ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦навучання на ўроку"                 ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Работа настаўнiка па абнаўленнi    ¦             ¦                         ¦
¦зместу выхаваўчага працэсу ва       ¦             ¦                         ¦
¦ўрочны i пазаўрочны час"            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Узмацненне iдэалагiчнай i          ¦             ¦                         ¦
¦iдэйна-выхаваўчай работы ў          ¦             ¦                         ¦
¦навучальна-выхаваўчым працэсе"      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Выхаваўчая роля 10-бальнай сiстэмы ¦             ¦                         ¦
¦ацэньвання вынiкаў вучэбнай         ¦             ¦                         ¦
¦дзейнасцi вучня"                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Новыя падыходы да зместу           ¦             ¦                         ¦
¦выхаваўчай работы"                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Асаблiвасцi арганiзацыi выхаваўчай ¦             ¦                         ¦
¦работы ва ўмовах новай адукацыйнай  ¦             ¦                         ¦
¦сiтуацыi"                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.7. працяг работы пастаянна       ¦  2004-2008  ¦Вышэйшыя, сярэднiя       ¦
¦дзеючых метадычных семiнараў на     ¦     гады    ¦спецыяльныя i            ¦
¦базе навучальных устаноў для        ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчныя ¦
¦выкладчыкаў, куратараў акадэмiчных  ¦             ¦навучальныя ўстановы     ¦
¦i вучэбных груп па асваеннi         ¦             ¦                         ¦
¦iнавацыйных тэхналогiй i            ¦             ¦                         ¦
¦дасягненняў у сферы выхавання       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.8. правядзенне семiнараў,        ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦пасяджэнняў метадычных аб'яднанняў  ¦     гады    ¦установы адукацыi        ¦
¦загадчыкаў дзiцячымi дашкольнымi    ¦             ¦                         ¦
¦ўстановамi па праблемах:            ¦             ¦                         ¦
¦"Шляхi павышэння якасцi             ¦             ¦                         ¦
¦адукацыйна-выхаваўчага працэсу ва   ¦             ¦                         ¦
¦ўмовах аднаўлення зместу дашкольнай ¦             ¦                         ¦
¦адукацыi"                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Гендэрнае выхаванне дзяцей         ¦             ¦                         ¦
¦дашкольнага ўзросту"                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.9. працяг работы абласной школы  ¦             ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦педагагiчнага поспеху для           ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦iнспектараў (метадыстаў), якiя      ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦курыруюць выхаваўчую работу,        ¦             ¦дзяржаўны                ¦
¦намеснiкаў дырэктараў па выхаваўчай ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦рабоце прафесiянальна-тэхнiчных     ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦навучальных устаноў, выхавацеляў    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦iнтэрнатаў, педагогаў-псiхолагаў i  ¦             ¦                         ¦
¦педагогаў сацыяльных                ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.10. правядзенне семiнараў        ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦метадыстаў упраўленняў (аддзелаў)   ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установы   ¦
¦адукацыi, якiя курыруюць дзейнасць  ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦педагогаў-псiхолагаў, кiраўнiкоў    ¦             ¦дзяржаўны                ¦
¦метадычных аб'яднанняў              ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦педагогаў-псiхолагаў па пытаннях:   ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦"Псiхалагiчнае забеспячэнне         ¦             ¦ адукацыi", "Гродзенскi  ¦
¦выхаваўчага працэсу ва ўстановах    ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦адукацыi"  абласнога семiнара       ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦намеснiкаў дырэктараў па выхаваўчай ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦рабоце спецыяльных школ:            ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi"   ¦
¦"Выхаваўчая работа школы-iнтэрната  ¦             ¦                         ¦
¦ва ўмовах 5-дзённага вучэбнага      ¦             ¦                         ¦
¦тыдня"                              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Актуальныя формы i змест           ¦             ¦                         ¦
¦iдэалагiчнага выхавання асобы"      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Методыка выхаваўчай работы"        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Тэхналогiя арганiзацыi вольнага    ¦             ¦                         ¦
¦часу дзяцей i падлеткаў"            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.11. уключэнне ў вучэбныя планы   ¦  2004-2008  ¦Установы адукацыi        ¦
¦курсаў павышэння квалiфiкацыi       ¦     гады    ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦карэктываў з улiкам новых           ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦нарматыўных прававых актаў,         ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦iнструктыўна-метадычных             ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦рэкамендацый па пытаннях выхавання  ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.12. абагульненне i               ¦  2004-2008  ¦Установы адукацыi        ¦
¦распаўсюджанне вопыту работы па     ¦     гады    ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦пытаннях выхавання                  ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.13. арганiзацыя i правядзенне ва ¦1 раз у год  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦ўстановах адукацыi, у раёнах        ¦             ¦установы адукацыi        ¦
¦манiторынгу якасцi выхавання.       ¦             ¦                         ¦
¦Разгляд вынiкаў манiторынгу на      ¦             ¦                         ¦
¦пасяджэннях калегii (савета)        ¦             ¦                         ¦
¦упраўленняў (аддзелаў) адукацыi     ¦             ¦                         ¦
¦райгарвыканкамаў, педагагiчных      ¦             ¦                         ¦
¦саветаў, вучоных саветаў            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.14. падрыхтоўка i выданне        ¦  2004-2008  ¦Установы адукацыi        ¦
¦метадычных i iнфармацыйных          ¦     гады    ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦матэрыялаў па актуальных праблемах  ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦выхавання                           ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.15. стварэнне банка              ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦дыягнастычных методык па вывучэннi  ¦     гады    ¦установы адукацыi        ¦
¦каштоўнасных арыентацый, iнтарэсаў  ¦             ¦                         ¦
¦навучэнскай моладзi                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.16. абмеркаванне ў педагагiчных  ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦калектывах вышэйшых, сярэднiх       ¦     гады    ¦установы адукацыi        ¦
¦спецыяльных,                        ¦             ¦                         ¦
¦прафесiянальна-тэхнiчных            ¦             ¦                         ¦
¦навучальных устаноў наступных       ¦             ¦                         ¦
¦праблем:                            ¦             ¦                         ¦
¦"Маладзёжныя i дзiцячыя             ¦             ¦                         ¦
¦арганiзацыi, iх месца ў выхаваннi ў ¦             ¦                         ¦
¦навучэнскай моладзi патрыятызму i   ¦             ¦                         ¦
¦грамадзянскасцi"                    ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Развiццё нацыянальнай              ¦             ¦                         ¦
¦самасвядомасцi i грамадзянскай      ¦             ¦                         ¦
¦пазiцыi моладзi ва ўмовах           ¦             ¦                         ¦
¦навучальнага працэсу i пазакласнай, ¦             ¦                         ¦
¦пазаўрочнай дзейнасцi"              ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Фармiраванне здаровага ладу жыцця  ¦             ¦                         ¦
¦як прыярытэтнай каштоўнасцi         ¦             ¦                         ¦
¦дзяржаўнай сацыяльна-эканамiчнай    ¦             ¦                         ¦
¦палiтыкi"                           ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Iдэалагiчнае i маральнае выхаванне ¦             ¦                         ¦
¦дзяцей i навучэнскай моладзi ў      ¦             ¦                         ¦
¦сучасных умовах: праблемы, вопыт,   ¦             ¦                         ¦
¦перспектывы"                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Работа органаў школьнага,          ¦             ¦                         ¦
¦студэнцкага самакiравання па        ¦             ¦                         ¦
¦фармiраваннi ў дзяцей i моладзi     ¦             ¦                         ¦
¦актыўнай жыццёвай пазiцыi"          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦10.17. Вывучэнне пытання аб         ¦  2004-2005  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦адкрыццi ў адным з педагагiчных     ¦     гады    ¦аблвыканкама             ¦
¦каледжаў дадатковай спецыялiзацыi   ¦             ¦                         ¦
¦"арганiзатар выхаваўчай работы"     ¦             ¦                         ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦11. Рэалiзацыя праграмы праз:       ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦11.1. абласны праект                ¦На працягу   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Дзецi-стваральнiкi,                ¦ўсяго перыяду¦аблвыканкама, установа   ¦
¦дзецi-фiлосафы, дзецi-мiратворцы"   ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi", абласны камiтэт¦
¦                                    ¦             ¦грамадскага аб'яднання   ¦
¦                                    ¦             ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦                                    ¦             ¦саюз моладзi"*, абласны  ¦
¦                                    ¦             ¦савет грамадскага        ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднання "Беларуская   ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканская          ¦
¦                                    ¦             ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне i арганiзацыю дзейнасцi   ¦  2004 год   ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦маладзёжных прэс-цэнтраў            ¦             ¦установы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦11.2. правядзенне:                  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фестывалю дзiцячых i маладзёжных    ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦грамадскiх аб'яднанняў              ¦             ¦аблвыканкама, абласны    ¦
¦                                    ¦             ¦савет грамадскага        ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднання "Беларуская   ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканская          ¦
¦                                    ¦             ¦пiянерская арганiзацыя"*,¦
¦                                    ¦             ¦аддзел па справах моладзi¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦конкурсу-эсэ "Законы жыцця"         ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦конкурсу "Пiянер года"              ¦  2006 год   ¦Установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦адкрытага мiкрафона ў сродках       ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦масавай iнфармацыi "Галасы маладых" ¦     гады    ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦конкурсу на летнi мiнi-праект       ¦  2005 год   ¦Упраўленнi адукацыi,     ¦
¦"Працоўнае, патрыятычнае,           ¦             ¦iдэалагiчнай работы      ¦
¦iдэйна-маральнае выхаванне моладзi" ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦злёту таленавiтых, захопленых,      ¦  2006 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦дапытлiвых "Вяршыню адолее          ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦настойлiвы"                         ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦фестывалю дзiцячай маладзёжнай прэсы¦  2007 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога пiянерскага злёту         ¦ 2005, 2007  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦                                    ¦    гады     ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога маладзёжнага форуму       ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦"Лiдэр - новае пакаленне"           ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, установа   ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦                                    ¦             ¦дзяржаўны абласны Палац  ¦
¦                                    ¦             ¦творчасцi дзяцей i       ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"                 ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦абласнога конкурсу дзiцячага        ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦малюнка "Сям'я. Дзiцячы погляд"     ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦студэнцкiх навукова-практычных      ¦             ¦                         ¦
¦канферэнцый:                        ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Творчы патэнцыял будучага          ¦  2004 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦настаўнiка: рэальнасць i            ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦перспектыва"                        ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Патрыятызм у сусветнай практыцы"   ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Глабальныя праблемы чалавецтва i   ¦  2006 год   ¦Упраўленне адукацыi,     ¦
¦духоўны арыенцiр моладзi"           ¦             ¦аддзел па справах        ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi аблвыканкама     ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Чалавек: Асоба. Грамадзянiн.       ¦  2007 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦Погляд сучаснай моладзi"            ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Беларуская сям'я: даследаваннi,    ¦  2008 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦рэальнасць i будучае"               ¦             ¦аблвыканкама, аддзел па  ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦стварэнне ў навучальных установах   ¦  2004-2008  ¦Гаррайвыканкамы,         ¦
¦"Школы выхавання дзяўчынак"         ¦     гады    ¦установы адукацыi,       ¦
¦                                    ¦             ¦установа адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦абласны Палац творчасцi  ¦
¦                                    ¦             ¦дзяцей i моладзi"        ¦
+------------------------------------+-------------+-------------------------+
¦12. Развiццё нарматыўнай базы:      ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.1. стварэнне ў кожным раёне пры  ¦  I квартал  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦гаррайвыканкамах каардынацыйных     ¦  2005 года  ¦аблвыканкама,            ¦
¦саветаў па выхаваннi дзяцей i       ¦             ¦райгарвыканкамы          ¦
¦навучэнскай моладзi                 ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.2. распрацоўка механiзма         ¦             ¦Гаррайвыканкамы          ¦
¦падтрымкi дзейнасцi дзiцячых i      ¦             ¦                         ¦
¦маладзёжных грамадскiх аб'яднанняў  ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.3. распрацоўка рэкамендацый:     ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦аб арганiзацыйным i метадычным      ¦  I квартал  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦забеспячэннi ўзаемадзеяння          ¦  2004 года  ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦адукацыйных устаноў з дзiцячымi i   ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦маладзёжнымi грамадскiмi            ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦аб'яднаннямi                        ¦             ¦павышэння квалiкацыi     ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦ адукацыi", грамадскае   ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднанне "Беларускi    ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканскi саюз      ¦
¦                                    ¦             ¦моладзi"*, абласны       ¦
¦                                    ¦             ¦савет грамадскага        ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднання "Беларуская   ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканская          ¦
¦                                    ¦             ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦аб арганiзацыi ў навучальных        ¦ IV квартал  ¦Установы адукацыi        ¦
¦установах iдэалагiчнай работы       ¦ 2004 года   ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦                                    ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.4. правядзенне экспертызы        ¦  I квартал  ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦раённых, гарадскiх праграм          ¦  2005 года  ¦аблвыканкама,            ¦
¦выхавання; праграм выхавання ў      ¦             ¦гаррайвыканкамы,         ¦
¦навучальных установах               ¦             ¦установы адукацыi        ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦                                    ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.5. падрыхтоўка зборнiкаў         ¦На працягу   ¦Установы адукацыi        ¦
¦нарматыўна-прававых i прававых      ¦ўсяго перыяду¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦актаў па пытаннях выхавання дзяцей  ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦i навучэнскай моладзi ў навучальных ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦установах                           ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.6. выданне зборнiкаў:            ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Выхаваўчая сiстэма..." (асобнай    ¦1 раз у год  ¦Установы адукацыi        ¦
¦навучальнай установы, асобнага      ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦спецыялiста адукацыi, рэгiёна)      ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Сiстэма работы навучальных устаноў ¦  2005 год   ¦                         ¦
¦па прафiлактыцы процiпраўных        ¦             ¦                         ¦
¦дзеянняў дзяцей i моладзi"          ¦             ¦                         ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦"Вучнёўскае i студэнцкае            ¦  2006 год   ¦Установы адукацыi        ¦
¦самакiраванне: тэорыя, вопыт,       ¦             ¦"Гродзенскi абласны      ¦
¦праблемы"                           ¦             ¦iнстытут павышэння       ¦
¦                                    ¦             ¦квалiфiкацыi кiруючых    ¦
¦                                    ¦             ¦работнiкаў i             ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi"                ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.7. распрацоўка рэкамендацый для  ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦арганiзатараў работы з дзецьмi i    ¦             ¦аблвыканкама,            ¦
¦падлеткамi па месцы жыхарства ў     ¦             ¦грамадскае аб'яднанне    ¦
¦сучасных умовах                     ¦             ¦"Беларускi рэспублiканскi¦
¦                                    ¦             ¦саюз моладзi"*, абласны  ¦
¦                                    ¦             ¦савет грамадскага        ¦
¦                                    ¦             ¦аб'яднання "Беларуская   ¦
¦                                    ¦             ¦рэспублiканская          ¦
¦                                    ¦             ¦пiянерская арганiзацыя"* ¦
¦                                    ¦             ¦                         ¦
¦12.8. правядзенне конкурсу праектаў ¦  2005 год   ¦Упраўленне адукацыi      ¦
¦выхаваўчых сiстэм адукацыйных       ¦             ¦аблвыканкама, установы   ¦
¦устаноў, выданне зборнiка           ¦             ¦адукацыi "Гродзенскi     ¦
¦праектаў - лаўрэатаў конкурсу       ¦             ¦абласны iнстытут         ¦
¦                                    ¦             ¦павышэння квалiфiкацыi   ¦
¦                                    ¦             ¦кiруючых работнiкаў i    ¦
¦                                    ¦             ¦спецыялiстаў адукацыi",  ¦
¦                                    ¦             ¦"Гродзенскi дзяржаўны    ¦
¦                                    ¦             ¦вучэбна-метадычны цэнтр  ¦
¦                                    ¦             ¦прафесiянальна-тэхнiчнай ¦
¦                                    ¦             ¦адукацыi", аддзел па     ¦
¦                                    ¦             ¦справах моладзi          ¦
¦                                    ¦             ¦аблвыканкама             ¦
L------------------------------------+-------------+--------------------------

______________________________
     *З iх згоды.